Hur vet väljarna vad som är viktig politik

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilken politik är det som är viktig?

Den som det talas mest om, eller den som syftar till att lösa reella stora problem?

Hur ska en kunna avgöra detta, om det som det skrivs mest om, som det läggs fram mest förslag om, inte löser de problem som är störst (eller ens är problem)?

Senaste tiden har det självspelande pianot i migrationsdebatten spelat på: något parti pratar migration, media pratar migration, något parti pratar migration, några väljare pratar migration, fler partier pratar migration, media skriver mer om migration, partier pratar ännu mer om migration osv.

Men om vi tar några steg tillbaka, observerar Sverige, hur ser verkligheten ut? Vilka samhällsutmaningar är det på riktigt som vi har. Vilka problem är det som partierna faktiskt måste lämna förslag på hur de vill lösa?

Vi har högkonjunktur och låg arbetslöshet. Det går bra, det är inte akut att tala jobbpolitik, men det är rimligt att lägga förslag på minskad diskriminering på arbetsmarknaden, eftersom utlandsfödda har svårare att få jobb.

Vi har (som sig bör) höga förväntningar på välfärden, vilka vi inte lever upp till. Partierna bör kunna berätta hur man tänker sig att vi ska kunna rekrytera den personal som behövs i välfärden, och skapa förutsättningar för dem att få god arbetsmiljö och göra ett bra jobb.

Vi är inne i den sjätte massutrotningen av arter i planetens historia. Pollinerande insekter dör i en skrämmande omfattning. Insekter som är nödvändiga för att vi ska kunna odla vår mat. För att pollinera växter som andra djur äter, som är föda till andra djur osv.

Vi har ratificerat Parisavtalet, men utsläppen av växthusgaser globalt ökar, (även om Sveriges territoriella utsläpp minskar). Andra länder söker efter ett land som kan visa vägen. Sverige rankas högst när det gäller klimatpolitik, vi har tagit ett internationellt klimatledarskap som många vill lära av. Ändå är vi bara 4a, inget land innehar plats 1-3. Som läget ser ut nu är vi på väg mot en global uppvärmning på ca 4 grader till slutet av seklet. (Att jämföra med att istiden var 6 grader kallare än idag i medeltemperatur.) Slutet av detta sekel är när dagens dagisbarn är i 80årsåldern. 4 grader varmare medeltemperatur innebär enorma konsekvenser: fler skogsbränder, lägre grundvattennivåer, minskade skördar av vete och majs med ca 40% i Amerika, varmaste dagarna runt medelhavet blir 8 grader varmare – vilket ger stora hälsokonsekvenser, översvämningar, havsnivåhöjning etc. Natur- och väderkonsekvenser som i sin tur ger effekter på infrastruktur, samhälle, ekonomi och säkerhetspolitik.

Inför höstens val så lyfter partier fram sådant som att ”i Sverige ska all lära sig svenska”. Vad är det för problem de vill lösa? Invandrare som kommer till Sverige är hejare på att lära sig svenska. Det finns några från England och USA som tar några år på sig innan de får tummen ur eftersom de kan använda engelskan i jobbet. Att som riksdagsparti gå till val på att vara hård med att asylsökande ska lära sig svenska löser inte något reellt problem. Det gör dock ett annat problem större – diskriminering på arbetsmarknaden – eftersom det göder fördomar som kan ligga och gro.

Jag vill att partier som ska leda vårt land i riksdag och regering tar upp reella problem och kommer med sina förslag utifrån sina ideologier och visioner om vilket samhälle vi ska ha.

 

Jag vet vad vi i Miljöpartiet prioriterar. Vi står inför mänsklighetens kanske största utmaning. Vi måste ställa om samhället så vi hejdar klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Det är #NU vi måste agera. Klimatet kan inte vänta!

Bli först att kommentera

Biologiska mångfaldens dag!

Av , , 2 kommentarer 0

Den är värd att fira! Den biologiska mångfalden.

Denna artrikedom, skönheten, mångfalden, de finurliga olikheterna, hur djur och växter samverkar, hur vi får rent vatten, syre att andas, hur vi alla är sammanlänkade. Det är sådär vidunderligt fantastiskt att det är svårt att sätta ord på.

Denna dag påminner också om hur den biologiska mångfalden är hotad. Att vi idag befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter i planetens historia. Den förra var när dinosaurierna dog ut. Mänsklig aktivitet, hur vi format samhället hittills, har lett till att vi sågar grenen vi sitter på. För vi är helt beroende av den biologiska mångfalden.

Vi behöver ett politiskt ledarskap som inte bara ser till hur vi människor interagerar med varandra, utan också till hur vi interagerar med ekosystemen. Vi behöver ett politiskt ledarskap som utvecklar samhället så att vi hejdar förlusten av biologisk mångfald och kan leva med hög livskvalitet, inom planetens gränser.

2 kommentarer

Moderaternas motstånd till klimatpolitik – det är norrlandsfientligt

Av , , Bli först att kommentera 1

Klimatförändringen sker här och nu. Allianspartierna vill slå vakt om gammal teknik och gamla lösningar, samtidigt kommer konsekvenserna av klimatförändringen som ett brev på posten. Krafttag behöver tas nu för att bygga ett hållbart samhälle med livskvalitet för alla. Norrländska företag är precis som alla andra beroende av stabila ekosystem.

Moderaternas Edward Riedel hävdar att flygskatten skulle påverka näringslivet i norra Sverige. Men missar det faktum att flygskatten är en av flera insatser som Miljöpartiet gör, bland annat just för att skydda näringslivet mot klimatförändringens konsekvenser. Att betala några kronor extra per flygresa för att påminnas om att välja transportsätt med lägre klimatpåverkan när det är möjligt, är långt mycket billigare än att lägga om verksamheten pga konsekvenserna av en global uppvärmning långt över 2 grader.

I Norrland finns ett fantastiskt företagande. Skogsindustri, byggindustri, produktion av arbetsmaskiner och specialiserade underleverantörer, lantbruk, fiskodling, turismnäring, en hel uppsjö digitala företag och mycket mer. Företag som är helt beroende av goda förutsättningar att skörda skog, skörda foder till korna, av underleverantörer i andra mer klimatkänsliga länder, av ett vackert snötäcke om vintrarna, som allt påverkas av klimatförändringen.

Gång på gång har Moderaterna hävdat att flygskatt och koldioxidskatt på drivmedel är norrlandsfientligt, men de säger inte ett ord om syftet med dessa skatter – att hejda klimatförändringen. Miljöpartiet inför inte skatt på fossila drivmedel och flygresor för att det är kul, vi miljöpartister sitter i samma båt som alla andra när det gäller våra transporter. Men idag bidrar medelsvenskens konsumtion till 8 ton koldioxidutsläpp per år, puls 3 ton om vi fördelar offentlig sektors konsumtion. Vi behöver komma ner till ca 1 ton per person. Då kräver medborgarna att vi politiker också skapar förutsättningar för det.

Så, om Moderaterna inte vill göra något åt våra klimatutsläpp, då måste de också se oss alla i ögonen och säga att de struntar i konsekvenserna av klimatförändringen och förklara hur Moderaterna tänkt att svenska företag och medborgare ska anpassa sig till en global uppvärmning på långt över 2 grader. För konsekvenser kommer – även här i Norrland.

Vi i Miljöpartiet vill bygga en infrastruktur i Sverige så att vi kan röra oss snabbt och smidigt, i hela landet, utan att påverka klimatet. För det krävs tydlig riktning, långsiktiga spelregler – det som näringslivet efterfrågar – och stöd till innovationer och investeringar. Det har vi i Miljöpartiet visat att vi är beredda att leverera i regering och det kommer vi fortsätta göra om vi får fortsatt förtroende att leda landet mot en hållbar framtid med livskvalitet för alla.

Vi i Miljöpartiet har ett långsiktigt perspektiv och en positiv framtidsbild om Sveriges utveckling. Det tycks Moderaterna sakna. För en sak är säker, eftersom klimatförändringen redan satts i rullning så finns inte längre scenariot ”business as usual”, vägrar ni en aktiv klimatpolitik, då står ni med skägget i brevlådan när ni ska försöka förklara för medborgarna hur vi ska anpassa oss till de nya förutsättningarna.

Att införa en skatt på det enda transportslag som idag saknar det är ett steg mot en hållbar framtid– att blunda för klimatförändringen är norrlandsfientligt.

 

Elin Söderberg (MP)

Riksdagskandidat

Bli först att kommentera

Klimatkonsekvenser kräver klimatanpassning

Av , , 2 kommentarer 0

Klimatförändringen sker här och nu. Länets lantbrukare vittnar om hur växtsäsongen förlängts de senaste decennierna och en del reaktiv klimatanpassning har gjorts i samhällen i länet när nya områden exempelvis har översvämmats.

För att få ett robust samhälle som är anpassat till det klimat vi kommer ha i slutet av detta sekel så behövs kunskap om vilka konsekvenserna kommer vara då. SMHI har idag i uppdrag att vara Kunskapscentrum för klimatanpassning, vilket Miljöpartiet i regering såg till blev ett permanent centrum 2016. SMHI har bland annat tagit fram kartunderlag för alla Sveriges län som visar scenarier för förändringar i skyfall, värmebölja, växtsäsong, medeltemperatur, snötäcke m.m. om vi hejdar klimatförändringen till en global medeltemperaturhöjning på 2 grader eller om vi fortsätter som nu och landar runt 4 grader till slutet av seklet.

När samhällsviktig infrastruktur som sjukhus, järnvägar, vägar för utryckningsfordon m.m. ska byggas så måste vi säkerställa att de inte utsätts för risker för ras och skred eller översvämningar. Därför är klimatanpassning oerhört viktigt. Klimatförändringen sätter oss i nya förutsättningar och då kan vi inte planera utifrån förutsättningar som rått hittills.

Miljöpartiet har i regering ökat stödet till klimatanpassning. Arbetet med kunskapshöjande och förebyggande insatser för att anpassa samhället till ett förändrat klimat fortsätter. Regeringen har beslutat om att höja anslaget för klimatanpassning och förebyggande insatser mot jordskred och andra naturolyckor. Satsningen möjliggör fler förebyggande åtgärder mot naturolyckor som förväntas öka i ett förändrat klimat.

Med anledning av klimatförändringen behöver lagstiftning ses över för att ge kommuner och andra aktörer bättre förutsättningar att proaktivt anpassa samhället till ett förändrat klimat. Därför vill vi i Miljöpartiet bland annat att plan- och bygglagen kompletteras så att möjlighet ges att fastställa krav i detaljplanen på säkerhetshöjande och skadeförebyggande åtgärder för att förhindra eller minska risken för översvämningar, ras, skred och erosion, genom att exempelvis använda funktionsbaserade krav. Plan- och bygglagen bör också kompletteras så att kommunen ges rätt att utföra åtgärder på annans mark som har stor betydelse för att skydda omgivande bebyggelse, samt krav på att alla kommuner ska ta fram klimatanpassningsplaner.

MP tar helhetsgrepp om järnvägen

Av , , Bli först att kommentera 0

Tågtrafiken är oerhört viktig för att vi ska få tillgängliga klimatsmarta transporter för både personer och gods i hela landet.

Järnvägsunderhållet har varit eftersatt. Därför har Miljöpartiet i regeringen denna mandatperioden återtagit kontrollen över järnvägsunderhållet. Regeringen har även ökat anslagen till kollektivtrafik i glesbygd och ökat järnvägsunderhållet med över 1,4 miljarder kronor per år under perioden 2016 – 2018.

Nästa mandatperiod vill vi ta fram en nationell tågförsörjningsplan som omfattar alla de tåglinjer som har betydelse för kommunikationssamband mellan landets olika delar. Det innebär att kollektivtrafiklagen behöver revideras och kompletteras med krav på en nationell långsiktig trafikförsörjningsplan.

Vi kommer även verka för att Sverige får en nationell godsstrategi som gynnar klimatsmarta transporter. Det behövs ett helhetsperspektiv som beaktar olika transportslag, olika drivmedel, möjligheter för överflyttning från tex. lastbil till tåg och sjöfart samt verksamheters olika transportbehov.

Järnvägen är en nationell infrastruktur som ska fungera väl, i hela landet.

Bli först att kommentera

Cykeln – ett fordon för framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 0

Cykla är frihet och hälsa. När du tar cykeln istället för bilen gör det dessutom gott både för klimatet och för hälsan hos alla människor i närheten eftersom luften blir renare.
I Sverige finns det många platser där bilen är nödvändig för att göra vardagsärenden, men vi använder fortfarande bilen oerhört ofta på sträckor där cykeln hade funkat lika bra eller bättre. När jag växte upp i Umeå så minns jag att jag sa att “går det inte cykla dit på en kvart är det inte värt det”. Låter kanske som jag var ganska lat. Men faktum är att bor man inne i Umeå stad så tar man sig till väldigt mycket på en kvart med cykel.

Den 12 maj är det cykelns dag.
Cykeln är verkligen värd att uppmärksamma. Ett fordon som har en lång historia och samtidigt ett självklart existensberättigande i framtiden. Nu finns lådcyklar, elcyklar och cykelkärror som gör att cykeln kan konkurrera ut bilen även när det är branta uppförsbackar eller man har grejer eller barn som ska åka med.
Ur ett samhällsperspektiv har cykeln flera fördelar:

  • Tar upp mindre yta så vi får mer plats för grönska, bostäder och annat vi behöver
  • Minskar utsläppen av hälsovådliga avgaser
  • Minskar utsläppen av växthusgaser
  • Är bra för hälsan då cykling ger vardagsmotion
  • Är bättre för trafiksäkerheten

Men sedan är det ju också bara riktigt härligt att få susa fram på cykeln!

Vill dela med mig av två cykelminnen.
För två somrar sedan så var jag i en blomaffär och köpte två stycken träd som jag skulle plantera på gården. När jag stod i kön till kassan så frågade en man i kön mig hur jag skulle få in träden i bilen. Han blev rätt paff när jag svarade att jag cyklade. Jag hade med mig cykelkärran som barnen brukar åka i. Det var bara att ställa träden i kärran, snöra fast dem och cykla hela vägen hem, rakt in på gräsmattan och ställa träden där de skulle planteras. Hade jag haft bil hade det blivit extremt mycket bökigare!
Ett annat härligt cykelminne är från igår då vi skulle till Gammlia och ena barnet för första gången fick cykla själv bortom övning utanför huset. Stoltheten och glädjen strålade! Fantastiskt vilken frihet vi kände när vi kunde cykla tillsammans.

Vilka är dina bästa cykelminnen?

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Gröna jobb – en av flera åtgärder för långtidsarbetslösa

Av , , Bli först att kommentera 0

Miljöpartiet arbetar med flera åtgärder för att minska och förebygga arbetslöshet. Vi vill bland annat införa fler Gröna jobb, göra det enklare för småföretag att göra sin första anställning och satsa på sociala företag.

Är man sjuk eller arbetslös ska man i Sverige kunna känna sig trygg med våra sociala skyddsnät. Men kan man jobba vill vi skapa bättre förutsättningar att få ett jobb, också för dem som varit arbetslösa länge. Vi vill också förhindra att man inte känner sig delaktig i samhället.

Miljöpartiet vill ha ett rikt kultur- och föreningsliv. Det bidrar bland annat till att alla människor kan vara delaktiga i samhället, oavsett om man för närvarande förvärvsarbetar eller inte.

Bli först att kommentera

Klimatet kan inte vänta

Av , , Bli först att kommentera 0

Klimatfrågan ligger högre på agendan för många aktörer nu jämfört med för några år sedan. Näringsliv och kommuner arbetar på olika sätt med insatser för att minska klimatpåverkan. En framgång som ska firas!

Men, gapet mellan vad som görs och vad som krävs för klimatet är enormt.

1992 på världskonferensen i Rio så etablerades FNs ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC), världens ledare samlades kring uppdraget att hejda klimatförändringen. Varje år sedan dess har världens ledare samlats för klimattoppmöten. Några år senare kom Kyotoprotokollet med mål för minskade utsläpp för världens rika länder. År 2007 kom IPCCs 4e syntesrapport som summerar forskning om klimatförändringen. Det blev mittuppslag i alla tidningar. I Sverige blev klimatfrågan allmänt känd. 2009 enades man om att hålla den globala uppvärmning till max 2 grader. 2015 Parisavtalet om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grad samt att utsläppsminskningen skulle göras utifrån aktuell forskning och utifrån global rättvisa (equity).

Klimatfrågan har varit känd länge.

Ändå står vi nu i situationen att vi är på väg mot en global uppvärmning på ca. 4 grader till slutet av seklet. Då barnen som går på förskola idag är pensionärer. 4 grader i global medeltemperatur är en enorm förändring! Senaste istiden var den globala medeltemperaturen bara 6 grader lägre än idag. Och den globala uppvärmning som vi nu orsakar går enormt mycket snabbare!

co2 ppm antatic temperature past 800000yrs

 

För att hålla den globala medeltemperaturen under 2 grader måste vi hålla oss till den koldioxidbudget världen har kvar för en sådan uppvärmning. Naturvetenskapligt är det så att en viss mängd växthusgaser i atmosfären leder till en viss uppvärmning. IPCC har beräknat detta globala ”utsläppsutrymme”, forskare har även beräknat hur stor del av denna budget som kan utgöra Sveriges andel. Ska vi i Sverige hålla oss inom vår budget så krävs utsläppsminskningar på 10-15% per år. Eftersom en budget är en budget så innebär det att minskar vi inte tillräckligt mycket första året så måste vi minska ännu mer nästa år.

Vi måste ha en kraftfull klimatpolitik. Nu!

Klimatet kan inte vänta.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Mina svar #pldebatt

Av , , Bli först att kommentera 0

I kvällens Agenda var det partiledardebatt. Några ämnen var utvalda. Ägnar dagens blogg åt att säga några ord om varje ämne.

Välfärd och jobb

Sverige ska ha stabila sociala skyddsnät, tillgänglig högkvalitativ vård och en skola där alla barn blir sedda och får förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov.

Detta är viktigt och värt att vi finansierar gemensamt. Kvalitén i välfärden ska inte offras för skattesänkningar.

Småföretagare bör få bättre förutsättningar. Man ska kunna vara sjuk och föräldraledig oavsett om man är egenföretagare eller anställd. Våra system är idag uppbyggda som om alla jobbade 8-17 fem dagar i veckan. Men så ser inte verkligheten ut. Man kanske jobbar deltid, har en firma som man gör något med eller pluggar vid sidan av. Sociala skyddsnätet ska funka väl oavsett.

Lag och ordning

Alla är överens om att det behövs fler poliser. Men det bredare perspektivet saknas.

Straff vid brott har tre syften: att avskräcka från brott och straffa en skyldig, att skydda människor från någon som kan utgöra fara för andra,  samt att rehabilitera personen till att inte återfalla i kriminalitet eller göra samma brott igen. Misslyckas vi på den sista punkten så behöver poliser och hela rättsväsendet lägga stora resurser på att hantera samma personer om och om igen. Därför behöver vi stärka den ”rehabiliterande” delen i rättssystemet.

För flera viktiga offentliga jobb, som polis, sjukvård, skola så har det sedan lång tid tillbaka skurits ner på personer som jobbar med olika stödjande uppgifter, det kan vara administrativ personal, organisatoriska uppgifter, kommunikativa uppgifter m.m. detta måste upphöra. Det finns flera jobb som kan göras av personer med annan eller kortare utbildning, som skulle ge dem som är utbildade till poliser, läkare eller lärare bättre arbetsmiljö och mer tid att göra det de är bäst på. Det skulle göra att fler vill börja med yrket och stanna i det. Det skulle också höja den totala kvaliteten i dessa viktiga verksamheter.

Migration

Alla människor är lika värda. I en situation när de 65 miljoner människor på flykt idag, väntas öka till 200 miljoner 2050 så behöver vi bygga upp robusta system för flyktingmottagande, migration och etablering. Att stänga dörren löser inga problem. Det riskerar dock att bygga upp en internationell säkerhetspolitik krutdurk. Dessutom så behöver Sverige fler människor för att fylla de behov vi har på arbetsmarknaden. Ett stabilt högt mottagande med god etablering är en vinst för individen, för svenska samhället och för det internationella säkerhetspolitiska läget.

Klimat och miljö

Debatten inleddes av en duell mellan Isabella Lövin (MP) och Liberalernas Jan Björklund ikväll. Och det blev solklart, Björklund vill inte göra ett skvatt för klimatet i Sverige. Under sitt inledande anförande hade han gott om tid och han nämnde inte ett enda klimatpolitiskt förslag. Han vill vänta på att EU ska enas om en koldioxidskatt och sedan vill han sitta och vänta på att ny teknik ska regna som manna från himlen. Klimatförändringen sker här och nu. Svenskars konsumtionsbaserade utsläpp är ca 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, varav drygt 3 ton är varje svensks andel av den offentliga konsumtionen. Detta måste ner till ca 1 ton. Så snart det bara går. Då måste vi planera samhället på ett nytt sätt, stötta teknikutveckling, bygga fossilfria transportlösningar, investera i förnybar energi, stödja industri i teknikutveckling, ge verktyg till offentlig sektor att upphandla mer klimatsmart… Det behövs kraftfull klimatpolitik på alla fronter. Liberalerna nämnde inte ett enda förslag.

Moderaternas Kristersson sa i debatten att laddstolpar och kliv inom svensk industri är viktigaste åtgärderna. Något som Miljöpartiet redan infört stöd för, genom industriklivet och klimatklivet. Industriklivet stödjer utveckling inom tung industri och har redan bidragit till att SSAB, LKAB och Vattenfall samarbetar för att utveckla teknik som gör att de kan använda vätgas istället för kol i stålindustrin, samt till att Cementa nu jobbar mot fossilfrihet. Klimatklivet medfinansierar investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser som annars inte skulle vara ekonomiskt genomförbara, bland annat utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet.

KD:s Ebba nämnde att vi inte borde importera kött som producerats på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Det är helt sant och något som Miljöpartiet driver på för. Vi vill tex. inför skatt på ”fulkött”. Vilket innebär att kött som producerats på ett sådant sätt att man använder stora mängder antibiotika på friska djur får en skatt. Bra för svenska bönder och bra för att hejda antibiotikaresistensen.

Svenskarna listar klimatfrågan som det man oroar sig mest om i SOM-institutets mätningar. Det är en sorg att de andra partierna inte lyckas presentera vettigare förslag än dessa.

Det är NU vi måste ställa om. Klimatet kan inte vänta.

 

 

PS: Vill du kolla din egen klimatpåverkan går det att göra här.

Bli först att kommentera

Medborgare är mer än skattebetalare – reflektioner kring 1 maj

Av , , 2 kommentarer 0

Igår var så första maj. En viktig dag för att uppmärksamma arbetares rättigheter. En dag som påminner om kampen för 8 timmars arbetsdag och som får mig att undra när tiden ska bli mogen för 6 timmars arbetsdag. Det var trots allt bara hälften av befolkningen som förvärvsarbetade när 8 timmar infördes. Sedan dess har vi dessutom sett både ökad mekanisering och digitalisering.

Det jag tänkt på mest dessa dagar är dock synen på medborgare. Allt för ofta upplever jag att människor i politiska diskussioner reduceras till konsumenter eller skattebetalare. Så också i  Moderaternas skuggbudget. De talar om att det ska löna sig att arbeta, men reformerna de vill göra är till för att det ska svida rejält att inte förvärvsarbeta.

Jag vill ha en politik som ser hela människan. Människor bidrar till samhället med så ofantligt mycket mer en den skatt vi betalar. Människor tröstar, utvecklar idéer, finns hos en anhörig som får vård, sprider glädje, tar hand om hemmet, uppfostrar barn, diskuterar, filosoferar, studerar, deltar i föreningar, skapar konst och kultur, säger ifrån, resonerar, förklarar och mycket mycket mer.

Från arbetarrörelsens kamp för 8 timmars arbetsdag står vi idag med vissa partiers kamp för att arbetarna ska arbeta så mycket som möjligt. Snabbare, effektivare, längre och till högre ålder. Vi bör istället sätta fokus på hur kan vi tillvarata den utveckling vi haft för att skapa mer livskvalitet för människor.

 

 

 

2 kommentarer