Framtid och utveckling

Av , , Bli först att kommentera 2

Framtidstro har man när man provar nya grepp, inte när man ska förvalta för att rädslan för förändring är för stor.
Inom politiken provar vi nu nya grepp i Åsele när det gäller den politiska organisationen och där vågade oppositionen vara med.
När vi däremot pratar äldreomsorg så är alla politiska organisationer ense om att vi måste göra något åt de gamla och ej fungerande lokalerna men här s viker modet hos en del politiker – man vågar inte förändra, förbättra och framtidssäkra denna viktiga del av kommunens verksamhet.
Det känns dock bra att en majoritet vågar tro på framtiden och kvalitetshöja och har nytänkande som socialnämnden när man skapar trygghetsboende i Fredrika , ett boende med gemensamma aktiviteter, matservering, trygghetslarm och samvaro i en trygg miljö för de som kan och vill bo själva men ha en gemenskap och med vissa stödinsatser.

Trygghetsboende

Av , , Bli först att kommentera 1

Förändring av äldreomsorgsboenden

Vi i majoriteten (S) och (V) vill skapa ett trygghetsboende i Fredrika genom att bibehålla det som heter duvan. Formen trygghetsboende innebär att man får möjlighet till vård, omsorg, mat och verksamhet på ett gemensamt boende i egna lägenheter med trygghetslarm som hemtjänsten svarar för.                                          Den som har behov av mer, tyngre vårdkrävande insatser ex dygnet runt ska efter bedömning få de på de boenden som är speciellt inriktade för ex. demens, särskilda boenden eller multisjuka där man har speciell utrustning, speciella kompetenser och
bra förutsättningar                                                                                                                                   
Bra äldreomsorg är en viktigt del i en kommuns verksamhet. Ingen ska behöva vara orolig för att bli gammal när det gäller omsorg och vård. Den äldreomsorg som vi planerar för nu skall även vara attraktiv med sikte på framtiden.
 
Politisk enighet råder om att iordningställa och samnyttja resurserna inom Åseborg I första etappen är det Svalan. Den har idag som boende en mycket låg nyttjandegrad och av de  lägenheter som finns på Svalan utnyttjas idag bara ett fåtal. Nu renoveras Svalan och gemensamhetsutrymmen skapas. Om denna renovering råder politisk enighet. Kostnaden för ombyggnaden kommer att överstiga 2 miljoner kronor.
 
Fördyringarna bottnar i att man ej verkställt ombyggnationerna tidigare när man ej haft framförhållning och en kort planeringshorisont. Budgeterade medel för att bygga om ventilationen på demensboendet Tallmon bör med den politiska enighet som råder i kommunledningen användas för att bygga om Åseborg .
 
När nu pågående omstruktureringen genomförts för äldreomsorgen i Åsele kommun blir det inom några år ca 15 platser färre än vad vi kan erbjuda idag, vi har idag mer än 20 tomma eller oanvändbara platser.
 
Ett antal särskilda boenden,  Duvan i Fredrika, demensboendet Tallmon mfl.skall inrymmas på Åseborg efter ombyggnationer i flera etapper. För att detta skall bli möjligt krävs omfattande renoveringar och lagreglerade ombyggnader som totalt kommer att kosta runt 20 miljoner kronor i investering fördelat på ett antal år. Med dessa ändringar kommer Åsele att kunna erbjuda kvalitativ och kostnadseffektiv äldrevård i egen regi som möter framtidens behov.
 
Planerna på att bygga om Åseborg och flytta demensboendet Tallmon och förändra särskilda boendet på Duvan i Fredrika till ett trygghetsboende med samma antal platser, innebär att vi får attraktiva, bra och effektiva platser att erbjuda kommuninnevånarna. Det betyder också att personal får större möjlighet till samverkan och att man samnyttjar olika resurser på ett kostnadseffektivare sätt när verksamheterna finns samordnade. Vi har nu 86 platser inom äldreomsorgen och efter planerad ombyggnad på Åseborg skall det totala antalet platser bli 70 aktiva platser för särskilda behov och 13 platser trygghetsboende (och 4-15 inaktiva beroende på beslut).
 
Enligt SCBs prognoser så kommer det att bo 896 personer som är äldre än 65 år i Åsele år 2030. Genomsnittsbehovet i riket för behov av särskilda boenden är 5,5% som ger ett behov av ca 50 platser. Åsele har idag ca 8% av de äldre än 65 år i särskilda boenden det skulle enligt SCB ge ett behov av ca 70 platser om lokal behovsnivå och befolkningsstatistik följer kurvorna.” källa SCB, nyckeltal för äldreomsorg”

Med detta vill vi inte säga att vi gör det enda rätta, men vi vill trygga denna verksamhet för en framtid genom att idag göra det som verkar mest rätt idag och för framtiden.

Kommunstyrelsens Ordförande

Av , , Bli först att kommentera 0

Måndag morgon, en vit men grå Decemberdag en vecka före jul.

I en liten inlandskommun som Åsele är vad händer då där?

Förra veckans händelser ska summeras och utvärdering av vilka åtgärder som haft effekt, genomgång av denna vecka för att kunna prioritera mina men även organisationens resurser rätt i det vardagsbestyr som är i en kommun.

På dagordningen står ett Kommunstyrelsemöte som har stor dignitär, ett Fullmäktige – det sista för året. Det finns också ett antal möten i veckan som inte är utannonserade, det är kommunens medverkan i den rondell som Trafikverket ska bygga till våren på norrstrand, det är med organisationer och företag som har olika mellan havanden med kommunen, flyktingfrågan, vilka industrilokaler kan anpassas för en "nygammal" verksamhet, bankservice i glesbygden, men även ett antal avstämmningsmöten hur vår interna verksamhet fortlöper.

Det sista är viktiga träffar när vi nu siktar på att förändra den politiska ledningsorganisationen, vi tar bort facknämnderna och blir därmed en tydligare, snabbare och mera transparent organisation som också kostar mindre när nämnderna och dess ledamöter och sammanträden försvinner. Fullmäktiges roll blir tydligare och betydligt viktigare i framtiden. I denna fråga råder stor politisk enighet men som alltid finns det vissa små detaljer som inte fullt ut enar alla.