Framtidstro

Av , , 1 kommentar 13

Har haft en dag som varit tvekande till en början men som sedan har andats optimism och framtidstro av oanade mått. Gått igenom statistik och tittat på vad som hänt i kommunen de senaste åren där vissa insatser, bla från kommunen inte har haft avsedd verkan medans andra har uppfyllt förväntningarna kanske inte hela vägen mot målen men dock steg i rätt riktning. även om effekterna av insatser varit bra så kan vi göra mer och se till att insatserna ger ännu bättre utdelning. Har under veckan träffat företagare som har haft idéer och tror på en framtid och utveckling av sina verksamheter och allt detta under en av marknaden sk ”lågkonjunktur” när många verksamheter drar ner och vissa även varslar personal.
Både yngre men även mognare företagare som pratar om tankar för att utveckla företagen och även vår bygd med nytänkande och idéer som man vill satsa på vilket bådar gott för framtiden.

2014

Av , , 3 kommentarer 11

Nu börjar vi jobba med budget 2014 ett grannlaga arbete som kommer att innebära en hel del prioriteringar i Åseles ekonomi. Ingen tycker det är roligt att behöva ta bort eller minska i verksamheterna, vi måste se över alla delar av den kommunala verksamheten och bli kostnadseffektivare och skapa utrymme för utveckling. Medvetenheten om att resurserna är begränsade och att vissa verksamheter måste minska kostnaderna finns i organisationen men ute hos allmänheten finns inte samma medvetenhet. Oavsett Vilka delar av den kommunala servicen som man kan förändra, minska eller ta bort väcker det alltid starka känslor hos framförallt de närmast berörda. Man kan få kommunal service vars som helst, när som helst och i vilken omfattning som helst men till ett pris som man då måste vara villig att betala – vem ska då betala?
Mer och mer av de kostnader som finns i kommunen har lagts över så att kommunen ska betala, hemsjukvården som ex.
Vilken servicegrad vill vi ha, vilken servicegrad har vi möjlighet att finansiera? Hur mycket ska individen själv finansiera? Vars kan och vill man minska kostnaderna för att frigöra den summan man behöver?
Hela tiden måste vi förändra för att klara av det som kommer i framtiden och där behöver vi se långsiktigt på förutsättningarna och med prognoser om framtiden som bygger på kända fakta får vi ta gemensamt grepp och sakligt föra diskussionerna om vad, hur och till vilken kostnad vi ska leverera kommunal service och samtidigt få möjligheter att bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i kommunens alla områden där samverkan kommer att få en allt större roll för hur vi ska klara av att levera service inom en sådan bredd av områden från snöröjning, barnomsorg, gator, vatten, konsumentrådgivning, försörjningsstöd, brandskyddskontroll, miljökontroll, gräsklippning, skidspår, skola, bibliotek, flyktingmottagning och flera hundra andra olika serviceområden.
Allt måste vägas mot det övriga, nyttan, kostnaden och behovet men även i många fall en lagstiftning som dikterar villkor att följa och här kommer alltid någon att känna att prioriteringarna är felaktiga och inte rätt, att behovet är ett annat och att politikerna som ska ta ansvar och prioritera verksamheterna och kostnaderna gör fel och så kan det vara för den personen samtidigt som någon annan tycker det är rätt men en annan prioritering är fel.
Med det sagt att det kan inte bli rätt för alla men för många blir det förhoppningsvis rätt prioriteringar.

Traditionell högerpolitik

Av , , 2 kommentarer 10

”Det traditionella svenska sättet att skydda anständiga arbetsvillkor stöter på svåra hinder när det gäller migrerande säsongsarbetare”,
Med försvagade fackförenigar – vikande medlemssiffror – arbetare från många olika länder och arbetsgivare som inte respekterar ingångna avtal och med minskat inflytande över arbetskraftsinvandringen riskerar den svenska modellen helt enkelt att krackelera. I Sverige finns heller ingen myndighet som inspekterar arbetsplatser just med avseende på ingångna avtal gällande löne- och andra anställningsvillkor. Vår enda inspektionsmyndighet, Arbetsmiljöverket ska – som namnet också anger – i första hand inspektera arbetsmiljön. I motsats till många europeiska motsvarigheter har Arbetsmiljöverket inte mandat att granska exempelvis lönesättningen, säger Charles Woolfson, som anser att Sverige borde inrätta en betydligt starkare arbetsmarknadsinspektion. Arbetsmiljöverket har också försvagats rejält sedan ”arbetarpartiet” Moderaterna skar ner dess budget med en tredjedel. Antalet anställda minskades kraftigt, antalet experter och inspektörer halverades från 430 till 260.

Källa:http://bjornalvebrand.wordpress.com/2013/01/24/legaliserat-slavarbete-mojligt-med-den-nya-lagen-om-arbetskraftsinvandring/

Med försvagade skatteinkomster som följd av den fria rörligheten på arbetsmarknaden har vi som ”råvarukommun” mindre ekonomiska medel att arbeta med, företagen som inte finns i vår kommun men nyttjar marken, skog, vatten och vind ger inte heller stort skatteunderlag för den sociala välfärden och infrastrukturen som vi behöver lokalt.

Akutvårdsinsatser

Av , , Bli först att kommentera 7

I Åsele hade man tidigare, när ambulansen drogs in av landstinget startat förhandlingar för att lösa situationen, ingen ambulans lyckades de tidigare herrarna i KS au förhandla fram och man valde då att gå vidare på nästa alternativ -Akutbil.
rörande eniga var ”herrarna” att det skulle vara ett bra alternativ, man ville säkerställa akutvårdsinsatser på plats snabbt.
Hinder i form av prioriteringsordningar, bilstorlek och utformning på uppdraget – ja här fick jag en soppa i knäet! Att överta en strandad förhandling. inte roligt, inte enkelt men väl möjligt att göra något bra av.
Först en lång process om det var möjligt att återfå en stationering av ambulans i Åsele, landstingets Nej var övertydligt då måste vi vidare på tidigares herrars lösning så att vi säkerställer Åselebornas säkerhet med de förutsättningar som står till buds.

Steg 1 professionell förhandlingsgrupp med tydliga riktlinjer, prio 1 och även 2, så likt en ”riktig” ambulans som möjligt, en bred och framtidssäker lösning Ks AU var enigt ( även oppositionen tyckte vid denna tidpunkt det var bra)

Resultatet är i huvudsak klart men detaljfrågor och vissa samverkansbitar återstår dock ännu – man rapporterar från förhandlingsgruppen om breda samförståndslösningar, här följer ett utkast:

Under landstingets övergripande ansvar och i nära samarbete med Åsele kommun drivs en akutbil. Denna larmas via SOS Alarm vid så kallade prio-1 larm inom kommunen. • Utryckning skall ske inom 5 minuter på prio 1 larm och omfattar nu även prio 2 larm. Akutbilen bemannas av sjuksköterska från landstinget och förare från kommunens räddningstjänst. Personalen skall primärt handlägga patienten på plats och kan, i avvaktan på eventuell ambulanstransport, förkorta transporttiden till sjukhus genom att föra patienten till mötande ambulans alternativt till sjukstugan.
Akutbilen bemannas med sjuksköterska med utbildning inom akutsjukvård. Förarna från räddningstjänsten har inom ramen för befintligt samarbete genomgått grundläggande sjukvårdsutbildning.

Utvidgat samarbete
Kommunen söker samarbete kring den resurs av vidareutbildad sjuksköterska som behövs för så kallade oplanerade hemsjukvårdsbesök (efter hemsjukvårdsväxling) och den lagstadgade sjuksköterskeresurs som behöver vara tillgänglig för de särskilda boendena under jourtid.
Kommunen etablerar 4 så kallade korttidsplatser på stugan
Kommunen och landstinget samarbetar med personalrekryteringen och är båda positivt inställda till flexibla, gemensamma lösningar

Landstinget svarar för fordon, försäkring, service, underhåll och medicinsk utrustning. Fordonet ska vara utrustat med varselljus men utryckningsregistreras ej. Kommunen svarar för garage och har praktiskt ansvar för fordonet.
Dygnet runt svarar landstinget för bemanning med akutsjukvårdsutbildad sjuksköterska och kommunen med förare från räddningstjänsten.
Landstinget och kommunen ansvar för nödvändiga försäkringar för respektive personalkategori. Landstinget ansvarar för eventuellt nödvändig ansvarsförsäkring för skada på tredje man.
IVPA
Kommunen ansvarar för nödvändig personal och fordon för IVPA i Fredrika
Landstinget ansvarar för lärarinsats för nödvändig medicinsk utbildning av berörd personal i räddningstjänsten.

Här förstärker och förbättrar man för Fredrikadelen med IVPA,
man har i Åsele en toppmodern, välutrustad sk akutbil, man söker bredare och mer heltäckande samarbeten – men det finns ingen ambulans i Åsele,
det symbolvärde den har kommer det att ta många år och många insatser innan Akutbilen kommer upp i om det ens går
– men vi har i Åsele en insatsstyrka vid räddningstjänsten som har en mycket bredare och bättre akutsjukvårdskunskap, vi har IVPA i Fredrika och en bil som snabbt kan komma och göra insatser och på plats vårda och ta hand om oss vid akuta behov. – En akutbil utrustad som en ambulans som samverkar med de övriga insatsmöjligheter som landstinget har för Åseleborna.
Vi kommer vid varje möjligt tillfälle att göra det vi kan för att återfå en ambulansstationering i kommunen, men vi vill ha insatser snabbt och tryggt till dess och då har vi denna akutbil.

Nu måste vi dock fokusera på andra möjliga förändringar i vår symboltrygghet, det är närvaron av poliser i södra Lappland, de försvinner i samma takt som myggen om hösten här måste vi reagera innan alla är borta för då är det ett sämre utgångsläge.

Basnäringen-Skogen

Av , , Bli först att kommentera 12

I nyheterna fick vi en påminnelse om hur ”utvecklingen” av vår stora basnäring i Västerbotten, skogen har framskridit. Man pratar om trafficking, människohandel där folk från andra länder med sämre socialt skyddsnät luras och utnyttjas för att de viktiga jobben att återplantera avverkad skog ska ske så billigt som möjligt och då blir villkoren för utförandet dåliga. Att jobba, i skogen, med skogen och för skogen har varit något västerbottningarna gjort över lång, lång tid. När de enklare av dessa jobb nu utförs till största delen av arbetare från andra länder som tillfälligt kommer hit och under ett halvår i taget jobbar ” all tillgänglig tid” så innebär det att underlaget för vår skattekraft minskar, om man betalar någon skatt överhuvudtaget i Sverige. Den inhemska arbetskraften, många gånger med erfarenhet och utbildning kommer inte ifråga!
Varför då? Statusen, dvs ersättningen för utfört arbete och arbetsmiljövillkoren för de enkla skogsjobben som plantering etc. Ligger tryckta i botten för att de stora företagen ska maximera sina vinstuttag.
På vems bekostnad sker detta?

Sak eller person?

Av , , 2 kommentarer 8

Saknas sakargument så kan man med härskartekniker försöka förringa, förlöjliga eller negligera den som för fram ett budskap och då har man blottat sig för att sakargumenten tryter man har inga egna alternativ och man fösöker "skjuta budbäraren"

Att vara kritisk hör till människans natur, att ta reda på vad som ligger bakom de händelser som vi påverkas av är också ett naturligt beteende.

När man sen granskar och utvärderar den information man tillskansat sig och kanske även delar med sig till andra av sin egen subjektiva bedömning och ibland kryddar med egna värderingar och/eller fördomar så är det inte ett naturligt eller bra beteende.

Använder man information på sådant sätt att det ska gynna enskilda eller särintressen och inte tar den objektiva bilden av händelser så blir det en svag och urvattnad historia som inte håller i längden.

 

Trygghet

Av , , Bli först att kommentera 6

I vår glesbygd med ett minskande befolkningsunderlag så minskar servicen från alla håll, vi som kommun måste också se över kostnader eftersom kommunens intäkter blir mindre värda och minskar. Vi påminns ofta om hur det var ”förr”, men det var då fler som delade notan.
Trygghet i samhället känner vi när vi vet att någon ”tar hand om oss”.
Vi hade imorse ett besök i Åsele av ”inbrottstjuvar” -men polisen var snabbt på plats, det var det trygga svar som jag fick av de berörda. Även om man inte kunde förhindra eller ta fast gärningsmännen så ingav den snabba insatsen en trygghet. Media skrev tidigare i veckan om hur poliser i inlandet pensioneras och kommer att pensioneras men ej ersätts och att det då blir betydligt glesare mellan ” konstaplarna i inlandet”.
Med detta så måste vi redan nu göra oss hörda och ta upp dialog med myndigheterna så att vi inte kommer i ”Ambulansläge” igen.
Alla i inlandet vill bibehålla tryggheten och ha kvar de resurser för trygghet som finns men vad händer när det ” offentliga ” måste minska utgifterna för att intäkterna minskas eller den solidariska fördelningen ändras?
Människan är praktiker och söker alternativa lösningar, här behövs samverkan !

Återkommer i ämnet senare!

Ansvar?

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Ordet samhällsutveckling kan uppfattas på många olika sätt. Utveckling har något att göra med framåtskridande och förädling. Men vad är samhället för något? Och vad är det egentligen som skall utvecklas? Åsele har en mängd kompetenser att tillgå i kommunens organisation. Vi ska med hjälp av dessa kompetenser på olika vis driva en hållbar utveckling av samhället, genom planering, genomförande och information.
Ansvar handlar om att ta hand om sina uppgifter/åtaganden. Alla har på något sätt mer eller mindre ansvar för sina handlingar. Tar man ej ansvar blir det olika konsekvenser för individen och de som berörs av bristen på ansvarstagande.
Ordet sammhällsutveckling kan liknas vid att förbättra för brukare, öppna för nya brukare och kvalitetssäkra verksamhet som ett trygghetsboende.
Ansvar är att med sikte på uppsatta mål genomföra förändring så att man inte äventyrar framtiden med orealistiska ekonomiska mål

Man kan säga att en gisten och otät båt åker man inte vidare med, man tätar läckorna, öser båten och ser till att få segel satta och ta ut en kurs istället för att i panik ösa och driva omkring utan plan som ett sjunkande skepp

Infrastrukturens betydelse

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter att klivit upp vid 4 igår och förflyttat sig till huvudstaden har vi nu haft två dagar där vi mött och fått förespeglat vilka drivkrafter det finns i Västerbottningarna och de företag som finns i länet.

Gårdagen med region västerbotten och denna dag i den för oss viktiga region 8 gruppen ( åtta inlandskommunerna).

Vi har träffat statsråd, riksdagspolitiker, myndighetsföreträdare och företagsledningar som haft infrastruktur och då främst lokaler för industriell verksamhet på sina bord.

Det regelverk som finns och förslag till ändringar har diskuterats, förutsättningar för stöd och regionalpolitiska insatser har lyfts fram – men det viktigaste har varit den respekt som vår region 8 har och vid diskussioner den tydlighet i sammanslutningen runt dessa för oss viktiga frågor

Helg och ledighet

Av , , Bli först att kommentera 3

Att vakna till 29 minusgrader känns först lite frustrerande, sen får man vara glad att man har hälsan och möts av ett tillrop ”farfar” – ett av barnbarnen hade helgdagis hos oss. Bestyren kommer snabbt igång, eld i kaminen, kaffe, frukost med barnen för att det idag finns tid till en stund runt bordet. Att starta bilen för dagens körningar, de som sker alla dagar när man väljer att bo ensligt och måste transportera sig och barnen dit sakerna händer. Idag var det skoterkort, skidåkning, och ett fikabesök som olika familjemedlemmar skulle färdas till. Jag hade service på schemat och bytte oljor och skruvade i familjens bilar mellan de olika turerna. Julgransplundring hade barnen på sin agenda och den gör man ute med dans och lekar så man kan plundra pepparkakshus och få sig lite godis. De äldre har skotrat, några till fjälls i ett strålande fint vinterväder som de delgett mig på facebooken och några i Östersund på tävling – med blandade resultat, utan skador denna dag iallafall. Det hade varit kul att vara där, men jag har bokat in andra tävlingsdatum när vi kan var med och heja fram åkarna så man får ge sig till tåls. Vi har hunnit bygga lego jag och smågrabbarna, fått besök från tätorten för en stunds diskussioner om livets olika svängar och bara två telefonsamtal på hela dan, en dag som lätt kan försvinna i mängden men med så oerhört värdefulla små stunder som tillsammans blir en minnesvärd ledig dag!