Förslag på samverkansavtal

Jag lägger ut det förslag till samarbetsavtal som vi nu haft uppe i kommunstyrelsen, där vi är överens om att jobba vidare men vissa förtydligandes ang verksamheten som vi ska samverka omkring gör att vi avskickar ärendet åter till allmänna utskottet för beslut….

Samarbetsavtal mellan Åsele kommun och Västerbottens läns landsting
Västerbottens läns landsting, org.nr. 232100-0222, och Åsele kommun, org.nr. 212000-2791 har träffat följande avtal avseende den lokala sjukvården, akutbilen och omsorgen i Åsele kommun.

1. Bakgrund
Åsele kommun (hädanefter kommunen) och Västerbottens läns landsting (hädanefter landstinget) har utformat en avsiktsförklaring gällande samarbetet kring den lokala sjukvården, akutbilen och omsorgen i Åsele kommun. Detta avtal är ett led i genomförandet av avsiktsförklaringen.

2. Handlingars inbördes ordning
Om avtalet skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller det sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet enligt punkten 3
2. Avtalet
3. Bilagor

3. Ändringar/Tillägg
Varje ändring, tillägg eller precisering av detta avtal skall vara skriftligt och undertecknat av båda parterna för att vara giltigt.

4. Åtaganden

4.1 Akutbilen
Under landstingets övergripande ansvar men i nära samarbete med kommunen drivs en akutbil. Akutbilen larmas via SOS Alarm. Akutbilen ska rycka ut på prio 1 och 2 larm. Vid prio 1 alarm ska utryckningen ske inom 5 minuter. Utryckning och transport av patient ska i regel endast ske inom kommunens gränser.

Landstinget svarar för fordon och därtill försäkring, service och underhåll av fordonet samt medicinsk utrustning, läkemedel och kontroll av material i akutbilen. Landstinget ska se till att akutbilen utrustas med varningsljus. Landstinget ska dygnet runt bemanna akutbilen med sjuksköterska utbildad inom akutsjukvård.

Kommunen svarar för garage och har det praktiska ansvaret för fordonet, vilket till exempel innebär att tvätta och städa akutbilen in- och utvändigt, byta däck, fylla på olja och dylikt. Kommunens räddningstjänst ska dygnet runt bemanna akutbilen med förare som har genomgått grundläggande utbildning inom akutsjukvård och introduktionsutbildning för ambulanspersonal.

Landstinget ansvarar för lärarkostnaderna i form av utbildning och examination för den grundläggande utbildning inom akutsjukvård som förarna ska genomgå.

Personalen ska primärt bedöma och behandla patienten på plats och kan, i avvaktan på eventuell ambulanstranssport, förkorta transporttiden till sjukhus genom att föra patienten till mötande ambulans alternativt till sjukstugan. Behandling av patient ska ske enligt behandlingsriktlinjer fastställda av akutsjukvården inom landstinget

Landstinget och kommunen ansvarar för nödvändiga försäkringar för respektive personalkategori. Landstinget ansvarar för eventuellt nödvändiga ansvarsförsäkringar för skada på tredje man.

4.2 IVPA
”I Väntan På Ambulans” IVPA ska införas inom Fredrika kommundel. Kommunen ansvarar för erforderlig personal och fordon för IVPA i Fredrika. Landstinget ansvarar för den lärarinsats som krävs för att ge berörd personal inom räddningstjänsten erforderlig utbildning. Se bilaga 1: Avtal om IVPA.

4.3 Samarbete kring sjuksköterskor
Efter kommunaliseringen av hemsjukvård, vilket sker 1 september 2013, köper kommunen av landstinget, sjuksköterskeinsatser för de oplanerade hemsjukvårdsbesöken som sker vardagar från 16:00 till 07:00, fredag från 16:00 till måndag 07:00 samt dagen innan en helgdagsafton eller röd dag från 16:00 till dagen efter röd dag 07:00.

Kommunen köper av landstinget, sjuksköterskeinsatser till kommunens särskilda boenden under vardagar från 20:00 till 07:00, fredag från 16:00 till måndag 07:00 samt dagen innan en helgdagsafton eller röd dag från 16:00 till dagen efter röd dag 07:00. Verksamheten på kommunens särskilda boenden ska bedrivas på sådant sätt att antalet sjuksköterskeinsatser som landstinget ska genomföra minimeras.

Ett skriftligt tillägg till detta avtal ska upprättas angående boendet i Fredrika.

4.4 Den gemensamma lokalen
Inom den gemensamma lokal, där landstinget driver närsjukvårdsplatser och kommunen har ett särskilt boende, ska kommunen under 2013 omprioritera fokus från demensboende mot sjukhemsboende och inrätta minst 4 stycken korttidsplatser.

4.5 Personalrekrytering
Vid framtida personalrekrytering ska parterna, när det är lämpligt, samverka.5. Kostnad
Kostnadsberäkning enligt detta avtal sker i skriftliga tillägg. För varje år ska kostnaden uppräknas enligt landstingsprisindex (LPIK, exklusive läkemedel) med det senast kända indexet i december varje år. Betalning ska ske 2 gånger per år: senast 31 mars och 30 september.

6. Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte till någon del överlåtas på annan juridisk eller fysisk person utan skriftligt godkännande av motpart.

7. Avtalstid och uppsägning av avtalet
Avtalet gäller från och med det är påskrivet till och med 2016-01-01 med en uppsägningstid på ett år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om det inte sägs upp minst sex månader innan avtalets utgång. Punkterna 4.1-4.5 blir giltiga var för sig så fort kostnadsberäkningen för respektive punkt är fastställd i skriftligt tillägg.

Var och en av parterna äger rätt att säga upp avtalet i förtid med 6 månaders uppsägningstid om:
den andra parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet
den andra parten åsidosätter skyldigheter utan att vidta rättelseåtgärder

8. Omförhandlingsklausul
Förhandling om avtalets omfattning och inriktning kan begäras av parterna vid väsentliga förändringar av de omständigheter som ligger till grund för detta avtal. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig.

9. Force majeur
Parterna är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller teleavbrott. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om parterna själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.

10. Utvärdering
Parterna ska minst 2 gånger per år sammanträda för att utvärdera samarbetet enligt detta avtal.

11. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall, ifall parterna inte kan göra upp i godo, slutligt avgöras av allmän svensk domstol enligt svensk rätt. Detta avtal har upprättats i två exemplar, och parterna har erhållit var sitt exemplar.

Västerbottens läns landsting / ​Åsele kommun

En kommentar

  1. Linnéa Lindberg

    En akutbil är ett utryckningsfordon och Åseles ”akutbil” är väl inte registrerat som ett utryckningsfordon? Varför byter ni inte namn på bilen? Det är väldigt förvillande att ha ett fordon som har ett felaktigt namn! (Och helst om vi ska behöva dras med ambulans-look-alike’en tills den också blir för dyr.) För dem som inte är åselebor eller insatt i frågan så måste de ju se akutbilen som ett utryckningsfordon och det kan skapa problem! Både i trafiken och på olycksplatser! (Eftersom utryckningsfordon har olika ansvar på olycksplatser) Ni borde faktiskt ta upp frågan om namnbyte, för att inte förvilla utomstående och turister! För personer som har erfarenhet av en riktig akutbil så måste det kännas väldigt oseriöst när det kommer en brandman i en ”akutbil”. Varför inte döpa den till IVPA-bil? Det kostar nog inte många kronor att byta ut tre bokstäver på bilen! (A:et kan ni återanvända) Och jag är helt seriös!

    Jag är även intresserad av utbildningen som brandmännen (som kör) får. Kan allmänheten få ta del av den? Och veta vad de egentligen lär sig. ”grundläggande utbildning inom akutsjukvård och introduktionsutbildning för ambulanspersonal.” Det kan betyda vad som helst. Så jag är intresserad av att veta vad det betyder. Och vad deras roll är när de är på larm! Kör de bara bilen? Ger de någon vård?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.