Tuff konkurrens i forskarsamhället

Av , , Bli först att kommentera 26

Många forskarmöten som jag deltagit under åren har präglats av att enskilda forskare redovisar sitt resultat i en tiominuterspresentation. Sen är det nästas tur. Och nästas. Den formen passar ibland.

Men det skulle inte alls passa vid INDEPTH-nätverkets möte i Accra, Ghana. Här är fokus på hur forskningsresultaten skulle kunna komma till nytta i miljöer där hälsoproblemen är som störst och resurserna som minst. Diskussionerna handlar om hur man skulle kan samarbeta mellan de 42 centra som ingår i nätverket, för bättre metoder och noggrannare undersökningar och hur man skulle kunna ställa de vetenskapliga frågorna på ett nytt sätt.

Årets INDEPTH-möte pågår i fyra dar. Dag Ett var den officiella. Med ministrar och högtidstal. Dag Två presenterade stora samarbetsstudier som genomförts under året och vissa fördjupade analyser. Idag, dag Tre, har konferensen delats upp i en rad arbetsgruppen med representanter för de 42 centra som ingår.

Och fokus varit framtiden:

– På åtgärder för att motverka de stora skillnader i spädbarnsdödlighet som gårdagens studier visade på.

– På hur man ska jobba tillsammans för att redovisa hälsokonsekvenser av klimatförändringar, så att hälsokonsekvenserna hamnar på dagordningen vid höstens klimatmöte i Mexiko.

– På hur forskningen kan övertyga de politiska ledarna i respektive land om de sociala villkorens centrala roll för hälsoutvecklingen.

Vi från Umeå universitet försöker ge stöd och bidra med vår kompetens. Men låg- och medelinkomstländerna sätter upp dagordningen. Dess representanter avgör vår roll. Men här finns inget motsatsförhållande. Mina medarbetare från Epidemiologi och Global Hälsa har en unik kompetens i dessa frågor. Den är välkänd internationellt och efterfrågas starkt av våra samarbetspartners.

På samma sätt som forskningsanslagen i Sverige fördelas i tuff konkurrens mellan de bästa forskargrupperna, är det kvalitet och kreativa idéer som belönas också av det internationella forskarfinansieringssamhället.

Därför har dag Tre ägnats åt att diskutera nya forskningsinitiativ. En ansökan, som Umeå-forskaren Yulia Blomstedt fått förtroendet att leda förberedelserna av, handlar om att bygga/stärka ”kapacitet” för forskning kring hur sociala villkor bestämmer befolkningens hälsoläge. En annan, där Harvard-professorn Lisa Berkman (bilden) har motsvarande ’förtroendeuppdrag’, handlar bl.a om jämförande studie av äldres hälsovillkor, inte minst ifråga om kognitiva funktioner (typ minne), i olika miljöer i Asien och Afrika.

Konkurrensen är som sagt stenhård. Men de som är huvudfinansiärer i det internationella forskarsamhället är, som väl är, angelägna om att inte bara ge stöd åt forskningens kvalitet utan också dess relevans för samtiden. Det ingen tvekan om att de kommande INDEPTH-ansökningarna har goda möjligheter att uppfylla högt ställda krav!

 

Global roll för universitetet

Av , , Bli först att kommentera 25


INDEPTH-mötet i Accra, Ghana, fortsatte idag. INDEPTH är ett relativt ungt samarbete som denna gång håller sitt tionde årliga möte. Under ett antal år har de 42 regionala medlemmarna byggt upp sina studier. Varje regionalt centra, ansvarigt för ett avgränsat geografiskt område på ca 100 000 invånare, har via anställd personal kvartalsvis besökt alla hushåll, ställt specifika frågor och sedan rapporterat exempelvis hur många barn som fötts och vilka och därmed hur många i området som avlidit under respektive tremånadersperiod.

 

Medan vi i Sverige har denna typ av data och mycket annat inbyggd i vår folkbokföring och i andra register, har dessa centra fått börja från noll och ’för hands’ rigga en organisation som klarar datainsamlingen – kvartal för kvartal, år ut och år in.

 

Vid dagens möte var det med särskild stolthet delegaterna tog emot två omfattande forskningsrapporter, där bearbetade data från den stora datainsamlingen redovisades.

 

Bägge rapporterna publicerades i form av vetenskapliga artikelserier i tidskriften Global Health Action, en internationell tidskrift som har sitt säte vid Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå universitet.

 

Den ena artikelserien beskriver i huvudsak mönster i barnadödlighet sex artiklar och visar bland annat på stora skillnader även mellan relativt likvärdiga områden i låginkomstländer. En ung statistiker från Dodowa i Ghana, Elizabeth Awini (bilden), har koordinerat  arbetet med analyserna, delvis med ekonomiskt stöd från SIDA.

 

Den andra artikelserien handlar om att bli äldre i Afrika och Asien. Här beskrivs och jämförs självrapporterad hälsa, hälsotillstånd, funktion och välbefinnande bland vuxna och äldre vuxna från två kontinenter.

 

Här är det flera forskare med anknytning till Centre for Global Health Research vid Umeå universitet, som spelat en aktiv roll bl.a. professorerna Peter Byass och Stig Wall, gästprofessor Steve Tollman (med hemmabas i Sydafrika) och forskaren Nawi Ng. Men givetvis är det så att det är alla de hundratals personer som är engagerade i INDEPTH’s numera 42 regionala centra i låg- och medelinkomstländer som gjort det grundläggande arbetet.

 

Det är en imponerande läsning att ta del av det systematiska kartläggningsarbete som nu också resulterar i högklassiga vetenskapliga artiklar.

 

Utan att vara självgod påstår jag att Umeå universitet genom sin medverkan i och stöd till forskarutbildning och forskning med denna inriktning på ett utomordentligt viktigt sätt bidrar i ett stort globalt sammanhang:

 

Den här forskningen gör villkoren för miljontals människor synliga och därmed ställs krav på handling, rättvisa och förändring.

 


De flesta dör oräknade

Av , , Bli först att kommentera 34

Epidemiologi och Global Hälsa är en av Umeå universitets starkaste forskningsmiljöer. Vår enhet består av ungefär 50 seniora forskare, lärare och administratörer. Vi har ca 50 doktorander varav 2/3 kommer från låg- och medelinkomstländer. Dessutom finns Umeå International School of Public Health vid vår enhet där ca 90 studenter läser masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Mastersstudenterna kommer nästan uteslutande från låg- och medelinkomstländer.

Vår enhet är universitetets mest internationella. Mina medarbetare har i två decennier medverkat i uppbyggnaden av den internationella folkhälsoforskningen. Professor Stig Wall, min företrädare som enhetschef, är nestor i detta sammanhang. Stig Wall är idag svenskt epidemiologisk forsknings mest erfarna profil och långt mer känd internationellt än i Västerbotten.

På bilden Umeåforskarna professor Stig Wall, professor Ellinor Ädelroth, jag och på raden bakom research manager Karl-Erik Renhorn och forskare Yulia Blomstedt.

En av de viktiga utmaningarna som Stig Wall och hans internationella kollegor har tagit sig an, är att belysa hälsoläge och hälsovillkor i världens låginkomstländer. Det vi i rika länder betraktar som självklart, exempelvis folkräkning och goda bilder över hälsoläget i befolkningen, är i låginkomstländer sällsynt. De flesta föds, lever och dör där ”oräknade”. Epidemiologins kärna är att belysa hälsoläget i befolkningen. Det förutsätter att individerna räknas, beskrivs och följs över tiden. Det Stig Wall och hans kollegor gjort de senaste decennierna är att medverka till uppbyggnaden av regionala ”centra” (var och en med ca 100 000 invånare) i låg- och medelinkomstländer, där hälsoförhållanden och demografi systematiskt studeras. Nu finns 42 sådana centra organiserade inom det internationella nätverket INDEPTH.

INDEPTH’s årliga kongress öppnades idag i Accra, Ghana. Inledningstalare var Ghanas minister för miljö, vetenskap och teknologi, Sherry Ayittey. I ett engagerat tal beskrev hon hur hälsovillkor och livsförutsättningar i Ghana är beroende såväl av kloka hälsopolitiska åtgärder, typ mödrahälsovård och vaccinationsprogram, som av ekologiskt tänkande och nya teknologiska lösningar. Generaldirektören för folkhälsan i Ghana, Elias Sory, redovisade för sin del den stora betydelse som INDEPTH’s regionala centra har för utvecklingen av landets hälsopolitik.

Generaldirektör Elias Sory, Ghanas minister för miljö, vetenskap och teknologi Sherry Ayittey, Dr Osman Sankoh, INDEPTH’s VD samt Dr Seth Owusu-Agyei, INDEPTH’s ordförande.

För Umeå universitet är INDEPTH en av de stora internationella kontaktytorna. Vi ger stöd åt och deltar aktivt i den viktiga forskning som pågår. Och vi möter stark uppskattning och upplever stor respons, både personligt och professionellt, i mötet med forskare från våra samarbetspartners.

I morgon tisdag, presenteras den senaste globala studien, ’Growing older in Africa and Asia’. Här har Umeåforskare spelat en nyckelroll. Mer om det i morgon.
 

Förklaring – inte bortförklaring

Av , , 4 kommentarer 43

Det har snart gått en vecka sen valdagen. Själv befinner jag mig i Accra, Ghana, för att delta i ett internationellt forskarmöte kring hälsovillkor i låg- och medelinkomstländer i främst Asien och Afrika. Jag hoppas kunna skriva mer om detta möte i kommande bloggar.

Men just nu lite funderingar över valrörelsen och valresultatet. Jag ser på VK-bloggen att Holmlund är igång med samma typ av kommentarer och måttfulla självkritik som före valet.

Trots att socialdemokraterna sedan 2002 förlorat nära 25% av sina väljare, gått ner från ca 40 till drygt 30% på åtta år, och nått historiskt låga nivåer, låter det på Holmlund som om sossarna vann valet. Sedan 2002 har för övrigt fp minskat med 6,2% och Kd med 3,3% medan moderaterna ökat med imponerande 14,8% under samma tid.

De regionala skillnaderna är stora. Medan socialdemokraterna förlorat stort i Syd- o Mellansverige inklusive Stockholm, har man lyckats bättre i norr. För centerpartiet är det tvärtom: Centern ökade i Stockholm, gjorde mindre förluster i flera av Syd- och Mellansveriges valkretsa, men minskade rejält i norr och på Gotland.

Givetvis var Centerpartiets valresultat i Västerbotten en stor besvikelse. 1998 fick partiet 6,6% i Västerbotten. 2010 blev det 7.4%.

1994 gjorde Centerpartiet också ett bedrövligt val i länet. Nedgången blev 3,2 % – största nedgången i i landet för centern del. Då symboliserade arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund både Centerpartiet i Norrland och Västerbotten. Börje drabbades av en mycket stor del av den politiska Norrlandskritik mot Bildt-regeringen som oppositionen (=s) då kunde uppbringa. Den minnesgode kommer säkert ihåg hur psalmerna gick. Maud Olofsson har allt sedan hon tillträdde som minister hösten 2006 utsatts för motsvarande kanonad av kritik från oppositionen och dess media i Norrland i allmänhet och i Västerbotten i synnerhet. Lite pittoreskt måhända att Börje Hörnlund denna gång lät sig förvandlas till ombud i motsvarande negativa doakör som han själv drabbades av 1994!.

Det här länge funnits lite mer generella grundläggande värderingsskillnader mellan norrlänningar och sydlänningar när det gäller det allmännas roll visavi individen. Medan den socialdemokratiska retoriken länge slagit mycket starkare an i Norra Sverige, hörsammas ett mer liberalt förhållningssätt mycket starkare i Syd- och Mellansverige.

Norrland har de senaste 30-åren känt av konsekvenserna av den socialdemokratiska cdentraliseringspolitiken. Visserligen har människor uppskattat dess välfärdsbidrag, men ser man till befolkningsutveckling, serviceutveckling, företagande och egenförsörjning, så är spiralen mycket negativ.

Det Maud Olofsson och centerpartiet argumenterade för i årets valrörelse var främst jobb, entreprenörskap och företagande. Maud vidareförmedlade den erfarenhet som många, många småföretag redovisat kring behovet av att modernisera arbetsrätten så att den också medverkar till att utveckla småföretagen. Hon har pekade på att det på sikt gynnar företagande och sysselsättning om det offentliga öppnar upp och stimulerar till entreprenörskap också inom välfärdssektorn.

Maud kämpade för RUT för att det var ett exempel på en utvecklad tjänstsektor med stora spinn-off-effekter. Hon var med och drev fram den största vindkraftssatsningen någonsin – Markbygden i Piteå. Hon lyckades också övertyga sina regeringskollegor om den storsatsning i form av 2 miljarder i riskkapital till Norrlands Inland som presenterades i Alliansen valmanifest, och som blir tillgängligt redan 2011.

Hon ville förändra näringspolitiken, utveckla entreprenadskap och småföretagande inte minst i Norra Sverige. Och möta den avfolkningspolitik som drabbat främst inlandet under mångåriga socialdemokratiska maktinnehav.

Men i valrörelsen blev hon och Centerpartiet mest en slagpåse i sossepropagandan: ”högerpolitik”, ”storstadspolitik”, ”Stureplanspolitik”, ”övergett landsbygden”, ”arbetarfientligt”. Jag, det var ingen hejd på invektiven.

Jag skriver detta för att försöka förklara. Inte bortförklara. Det är uppenbart att vi Centerpartister i länet inte klarade denna debatt. Sossarna tog hem den. Men kanske blev det en pyrru(s)seger.

Socialdemokraterna har ännu inte visat sin färdriktning för att exempelvis möta Inlandets utmaningar: Däremot vet vi att Centerpartiet kommer igen 2014 – och då kan utgången bli en helt annan!  

Centerpartiet och drömmen

Av , , 1 kommentar 36

 

Alla har vi en dröm. Stor eller liten. Gemensam eller helt egen. Vågad eller försiktig. Drömmen om det första riktiga jobbet. Eller om ett eget företag. Om att rädda klimatet. En dröm om en bättre, tryggare framtid. Idag är valet ditt. Då kan du ge drömmen en chans.

Alla partier lovar fler jobb, men vem är det som anställer?

Det behövs fler jobb, särskilt för ungdomar. Somliga tror att politikerna kan skapa jobben. Några hoppas på att de nya jobben kommer i offentliga sektorn. Centerpartiet har en annan idé om var de nya jobben kommer. Om du tror att Sverige har plats för massor av nystartade företag är vi på din sida.

 

Morgondagens jobb finns i de många små företagen. De finns i tjänstesektorn; till exempel i förskolor, kaféer och restauranger, och i avancerade miljöteknikföretag. De här jobben kan bara skapas av företagarna själva.

 

Företagare är människor med en dröm som är beredda att satsa sin tid och sina pengar på en idé. När idén bär och företaget växer med fler anställda kan drömmen förverkligas.

 

En regering kan underlätta för människors drömmar att bli verkliga. Vilken regering tror du kan hjälpa flest företag att starta, utvecklas och växa? Är det vänstersidans skattehöjningar, höjda arbetsgivaravgifter och stränga turordningsregler? Eller är det Alliansen och Centerpartiet som kan bana väg för fler jobb i nya företag?

Vi har konkreta förslag för fler jobb och företag.


Minska krånglet!

Det ska vara enkelt att driva företag! Den som är duktig på att baka eller svetsa vill ägna sig åt just detta, inte åt att administrera onödiga regler. De senaste fyra åren har krånglet minskat. Det har blivit enklare och mindre kostsamt att anställa. Vi har till exempel halverat arbetsgivaravgiften för unga. Denna väg vill vi fortsätta.


Fler företag där jobben behövs!

Många bostadsområden i Sverige är fyllda av människor med erfarenheter från hela världen. Där finns massor av människor som vill jobba men inte får. Som inte hittar fram på arbetsmarknaden. Vissa vill lösa detta genom högre bidrag och mer regler. Centerpartiet tror tvärtom. Vi vill skapa jobb genom skatte¬lättnader för företag som etablerar sig i t.ex. Rinkeby, Rosengård eller Angered. Vi kallar projektet för Nystarts-zoner, vilket har prövats med framgång i England, Frankrike och Italien.


Världens mest ambitiösa klimatpolitik!

Klimatproblemen kan bara lösas internationellt. Centerpartiet har drivit på för att göra EU till den drivande stormakten i klimatfrågor. Vi vill sätta klimatet överst på att-göra-listan! I höst väljer du om detta arbete ska fortsätta. Men du väljer också hur. Ska frågorna drivas med vänsterpolitik eller med fler gröna röster i Alliansen?

 

I Centerpartiet menar vi att politiken måste vara en balans mellan tre saker: människan, miljön och marknaden. I människan finns viljan och engagemanget, i marknaden finns kraften och pengarna. Miljön behöver båda. 

 

Vänstern talar om miljön, men väldigt lite om människan och marknaden. Deras politik handlar mest om bromsar och piskor. Vår idé drivs framåt av morötter och utvecklingsoptimism. Vår idé har sexdubblat antalet miljöbilar sedan förra valet.


Mer snurr på energin!

Sverige är ett stort land där det blåser mycket. Därför har vi stora möjligheter att bygga ut vindkraften. Och nu växer vindkraftsindustrin världen över. Centerpartiet vill fortsätta att bygga vindkraftverk. Vi vill att det ska vara lönsamt för kraftbolagen att satsa på vind genom så kallade elcertifikat. På så sätt använder vi marknaden för att få fram mer förnybar energi.

Klimatbistånd för att bekämpa fattigdomen

Vårt bistånd måste bli grönare så att det bidrar till att hejda klimatförändringarna. Så undviker vi att de allra fattigaste drabbas värst. Centerpartiet vill öka investeringarna i grön teknik i utvecklingsländerna. Med ett grönare bistånd kan vi rädda klimatet och bekämpa fattigdom på samma gång.

Stöd Inlandet

Av , , Bli först att kommentera 22

Socialdemokratiska kommunledningar och enskilda riksdagsledamöter från Norrlandslänen ibland argumenterat för återföring av vattenkraftvinster. Men  aldrig haft något som helst stöd av sitt parti på central nivå.

 

Centerpartiet har stått ensam – som det oftast när det gäller landsbygden i den nationella politiken.

 

I augusti presenterade Centerpartiet ett konkret förslag om att staten ska garantera riskkapital för nya investeringar och därmed nya jobb i både gamla och nya företag i Norrlands inland.

 

Alliansen hakade på och från 2011 storsatsas två miljarder i riskkapital till Norrlands inland. Den statliga fonden för riskkapital, Inlandsinnovation, vänder sig framför allt till entreprenörer och till det privata näringslivet.

 

 

Skillnaden är stor för Inlandets del mellan de två alternativen:

 

– Alliansen satsar 2 miljarder i Norrlands Inland.

 

– De Rödgröna lovar Inlandet höjd bensinskatt och kilometerskatt!

Valfinal på Rådhustorget

Av , , Bli först att kommentera 22

 

Klockan 11.30 idag har Centerpartiet Final för Valkampanj 2010 . Platsen: Rådhustorget. Tal och Musik. Utfrågningar och brochyrer. Det är Gun Renman och Anders Östman som spelar och en massa kandidater från Umeå och övriga länet kommer att berätta lite om sig själva och om Centerpartiets politik.

Roligt brukar det vara. Lite Examensdax. Roligast vinner!

Som förhandsvisning är här en bild från Valfinal 2006:

 

Idag kommer det att vara minst lika bra fart på snacket och sången. Samma plats. Samma parti. Men med många nya kandidater. Vi gör det tillsammans!

 

Efter vårt torgmöte, dvs kl 12.00, är det hela Alliansens tur att ha torgmöte på Rådhustorget

Maud – ger resultat

Av , , 3 kommentarer 55
De senaste veckorna är det många många Västerbottningar som insett vilken utomordentlig ’fighter’ och skicklig politiker Maud Olofsson är. Bitarna börjar falla på plats:
 
– Volvoarbetarna krävde Mauds avgång, och Mona Sahlin ville köpa bilfabrik, men Maud tänkte längre. Tillsammans med kunniga medarbetare och kloka politiska och fackliga företrädare i Västsverige redde hon ut stormen och SAAB kunde räddas, utan att riskera skattebetalarnas pengar.
 
– Holmlund (c) hojtade om att Maud hotade Volvo Umeverken, när hon istället i förhandlingar med EU inte bara räddade Transportstödet till Volvo (15 miljoner) utan också fixade en lösning som gynnar Inlandets företag. Nu håller Holmlund och de rödgröna, via kilometerskatt på att drabba Volvo med 15 miljoner = dagens Transportstöd!     
  
– Både Östros och Rosengren misslyckades som (s)-näringsministrar att göra Vattenfall grönare ute i Europa. VD:n Josefsson blev för svår för dem. Men med Maud som minister tog hans karriär slut.
Maud fick utstå mycken spe för att hon vägrade böja sig för gubbväldet i Vattenfall: När Centerpartiet krävde att Vattenfall steg för steg skulle göra sig av med tysk och polsk kolkraft, kallade LO-förbundet SEKO’s ordförande Janne Rudén Maud för ’Madam Saddam’.
 
Så mycket viktigare är då  att just idag redovisar att Vattenfalls nye vd Öystein Löseth säjer företaget ska göra sig av med de utländska kolkraftverk som företaget äger. Skälen är såväl krav på lönsamhet som behovet av miljöanpassning!
 
I tusentals hånfulla kommentarer bara på VK.se har Maud kritiserats, typ
”…Maud måste bort, hon är döden för norrland och inlandet och centern…”
”…Snacka kan hon, och det gör hon väl för att maskera sin okunnighet. En massa ordbajseri utan innehåll…”
 
Och inte minst självgode vänsterpartisten Jonas Sjöstedt har glatt spridit fördomsfulla kommentarer om ”avskyn mot Maud” och beskrivit henne som ”Förrädare” och ”Överlöpare”.
 
Nu vet alla att det är precis tvärtom. Tack vare Maud och Centerpartiet satsar Alliansen rekordstora 2 miljarder i en fond innovationer, jobb och företagande i Norrlands Inland.
 
EU’s Norrlandsstöd till jordbruket är räddat. Jordbruksminister Erlandsson och näringsminister Olofsson lyckades förhandla om EU-stödet till en mycket bättre lösnig för det norrländska jordbruket.
 
Igår kom besked om den Botniska korridoren, där både Norrbotniabanan och E12:an och E4 i norr ingår, nu äntligen prioriteras av den svenska regeringen i EU-perspektiv. Näringsdepartementet har bl.a. genom den stora inventering av Norra Sverige som råvaruleverantör i Europa, som landshövdingarna Chris Heister (AC) och Per-Pla Eriksson (BD) lyckats övertyga både nationellt och i EU om denna prioritering. Ytterligare en strategisk fråga som Maud Olofsson lyckats föra i hamn.Bara för att ta några exempel.
 
Det spelar stor roll för Västerbotten att ha en vice statsminister och näringsminister som både klarar av att lösa svåra nationella problem och som samtidigt gör sitt yttersta för att ge bästa möjliga förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling för Norra Sverige!   

Norrlandsstödet förnyat

Av , , 3 kommentarer 41

 

När Sverige förhandlade fram medlemskap i EU 1994 fick jordbruket i norra Sverige ett särskilt stöd med som mest 318 miljoner kronor. EU-stödet har betalats ut enligt fasta belopp per liter mjölk eller kilo kött. När jordbruk försvinner och läggs ner, sänks stödet automatiskt. Idag används därför bara ungefär 260 miljoner kronor.


Att höja nivåerna för de bönder som är kvar har varit en komplicerad process som krävt EU-kommissionen godkännande. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) har arbetat intensivt för att tillsammans med EU-kommissionen komma fram till en lösning.

 

Nu har EU slutfört översynen av Norrlandsstödet. Dagens glädjande besked från EU-kommissionen är att Sverige får fortsätta med stödet ungefär som tidigare. Men framför allt innebär beslutet att Sverige nu får betydligt större friheter än tidigare att justera stöden mellan regioner och produktionsgrenar så att hela stödet återigen kan komma Norrlandsjordbruket till del. Kommissionens beslut gäller retroaktivt från första juli 2010.

 

Dagens beslut från EU-kommissionen är mycket viktigt för många människor på Västerbottens landsbygd.

 

 

(C)-trend

Av , , 2 kommentarer 42

 

Dagens United Mind-undersökning som Aftonbladet presenterar är riktigt rolig läsning för Centerpartiet.

 

Ökning från 4.2% i början av augusti till dagens 8.6%.

 

Vi vet alla hur ’ovaraktiga’ som procentsiffrorna kan vara. Men uppmuntrade iallafall för alla centerns valarbetare….