Etikett: utsläpp

Umeås nya klimatmål – om statistik

Av , , Bli först att kommentera 2

På måndagens kommunfullmäktige ska förslag på nya miljömål upp för beslut. Det kommer sannolikt bli en intressant debatt med tanke på vad som redan framkommit i media.

Att arbeta för minskad klimatpåverkan är inte bara bra för klimatet, det ger bättre folkhälsa och därmed minskade vårdkostnader, ökad sysselsättning i bla. jordbruk, minskat beroende av oljeimport, bättre krisberedskap och mycket mer! Vill du läsa mer om detta så har KTH presenterat en stor studie.

När förslag på nya klimatmål diskuteras så kommer utsläppsstatistik och sånt otroligt intressant komma upp. Så jag tänkte ägna detta blogginlägg till att försöka reda lite i detta.

Till att börja med så innehåller förslagen till klimatmål fyra olika typer av mål

  • ett rörande territoriella utsläpp av växthusgaser
  • ett sektorsmål för territoriella utsläpp från transporter
  • ett rörande kommunkoncernens utsläpp av växthusgaser
  • ett rörande invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

 

Klimatneutralt Umeå 2040 (och viable cities-projektet Klimatneutralt Umeå 2030 för Umeå stad) hanterar de territoriella utsläppen av växthusgaser. I tabellen nedan ser ni hur dessa utvecklats i Umeå mellan 1990 och 2017.

Mellan år 1990 och 2017 minskade de totala utsläppen med 14%. Den största förändringen gjordes på 90-talet då oljepannorna fasades ut från den egna uppvärmningen. Utsläppen från avfall och avlopp har också minskat mycket. (Denna utveckling är densamma över hela landet).

Här redovisas utsläpp av samtliga växthusgaser (såsom koldioxid, metan och lustgas) omräknat till koldioxidekvivalenter. Kategorierna transporter, arbetsmaskiner, el och fjärrvärme, industri och egen uppvärmning innehåller i princip bara koldioxid. Det rör sig om användning av fossila drivmedel (bensin och diesel), förbränning av plats i kraftvärmeverket och oljepannor som kan finnas kvar i industrin och egen uppvärmning tex.

Jordbruk innehåller främst metan och lustgasutsläpp från djurs matsmältning, gödsling och läckage vid markbearbetning. Avfall och avlopp innehåller främst metan och lustgas. Produktanvändning innehåller också andra växthusgaser än koldioxid.

Koldioxidbudgeten som finns för Umeå hanterar en andel av ovan beskrivna utsläpp – nämligen de territoriella koldioxidutsläppen. Så enkelt beskrivet så ingår transporter, el och fjärrvärme, industri, arbetsmaskiner och egen uppvärmning. Utöver detta har även utrikes resor ur konsumtionsperspektiv inkluderats i koldioxidbudgeten. Om man arbetar med genomförande av åtgärder eller uppföljning av utsläpp så kan dessa analyseras utifrån denna sektorsindelning. Noterar man exempelvis att det är svårt att minska utsläppen i närtid inom industrin, så kan man sätta in ytterligare åtgärder inom transporter för att den summerade utvecklingen blir i linje med vad man önskar.

Äta bör man annars dör man. Vissa växthusgaser går inte att nolla, vilket jag bedömer är anledningen till att Sverige har (och förslaget i Umeå är) ett netto-noll mål. Det rör sig om växthusgasutsläpp djurs matsmältning, gödsling och markbearbetning som återfinns i kategorin jordbruk ovan. Det finns sätt att begränsa dessa utsläpp, men det går inte att komma ner till noll. Dessutom är Sveriges livsmedelsproduktion väldigt klimatsmart jämfört med andra länder samtidigt som vi idag importer väldigt mycket mat. Vi i Miljöpartiet vill öka den svenska självförsörjningsgraden från dagens ca 50% till åtminstone 80% det behövs därför ett utrymme för att öka livsmedelsproduktionen. Gör vi det så leder det sannolikt till högre territoriella utsläpp av växthusgaser från jordbruk, men det kommer samtidigt leda till kraftigt lägre utsläpp av växthusgaser från vår konsumtion av livsmedel. (Jordbrukssektorns behov av arbetsmaskiner, transporter, el och uppvärmning går att göra fossilfria).

Netto-noll målen gör att man kan arbeta för att minska utsläppen av samtliga växthusgaser samtidigt som man tar ansvar för de kvarvarande utsläppen från jordbruk och avfall och avlopp genom kompletterande åtgärder.

 

 

 

Forskarna varnar för skenande klimatförändring – NU krävs åtgärder

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår skrev Aftonbladet om den senaste forskningen kring återkopplingseffekter, dvs. när klimatförändringen leder till effekter som ytterligare ökar på klimatförändringen.

“Global uppvärmning på bara två grader kan leda till ett mardrömsscenario för jorden.

– Det innebär att vi kanske bara har en halv grad kvar till vi når en planetär tröskel. Vi är obehagligt nära, säger professor Johan Rockström till Aftonbladet.”

Mardrömsscenariot drabbar inte någon annan, någon annanstans, någon annan gång. Det drabbar oss alla. I Västerbotten skulle en global medeltemperaturhöjning på 4 grader – vilket vi beräknas landa på ca år 2100 om inte kraftiga åtgärder görs nu – innebära att årsmedeltemperaturen stiger med 6 grader (pga att temperaturhöjningen är större i de nordligaste delarna av jordklotet), skyfallen skulle öka i antal och i intensitet, växtsäsongen bli flera veckor längre och vid kusten (Umeå, Skellefteå) skulle värmeböljor (dagar med en dygnsmedeltemperatur över 20 grader) öka från att ha skett 0-1 dygn per år till över 14 dygn per år.

Samtidigt är vi en del av vår omvärld. Fyra graders global medeltemperaturhöjning innebär att majs och vete-skördar minskar med ca 40% i låglänta områden, skördar av soja och ris minskar likaså, tillgången på sötvatten kan minska med upp till 70% i vissa områden, hela det marina ekosystemet påverkas mycket kraftigt vilket skadar fisket, de varmaste dagarna bli 6 grader varmare i östra Asien, 8 grader varmare runt Medelhavet och 10-12 grader varmare i östra Nordamerika. Detta ger effekter på såväl handel som säkerhetspolitik och migration. Detta är alltså effekter till år 2100. När dagens förskolebarn är i 80-årsåldern.

Vi människor har vandrat på denna jord i 200 000 år. De första 190 000 åren var vi uppemot 1 miljon människor. Efter den senaste istidens slut, för ca 10 000 år sedan, började vi bruka jorden och bygga upp vår civilisation. Det är i det stabila klimat som vi haft de senaste 10 000 åren (holocen) som vi är anpassade till och som givit oss förutsättningar att växa till en befolkning på över 7 miljarder människor. Det är dessa förutsättningar vi nu sätter på spel.

Klimatpolitiken ska utgå från forskning. Det duger inte att säga att klimatfrågan är viktig och sedan presentera förslag som levererar långt mindre än vad som krävs.

“Carbon law” – halvering av utsläppen vart 10de år

Johan Rockström har presenterat modellen “carbon law” för att sprida en tumregel som kan användas på såväl individnivå som för städer eller länder. Modellen innebär att om innovation för att plocka koldioxid ur atmosfären och förvara den i berggrunden, så kallad “carbon capture and storage (CCS)” lyckas så kan vi klara Parisavtalet om vi minskar utsläppen med hälften vart 10de år.

Koldioxidbudget

Klimatforskaren Kevin Anderson lyfter riskerna med att förlita sig på teknik som inte finns, som ska kunna fånga in lika mycket koldioxid som all växtlighet på jorden fångar in idag. Han arbetar med modellen “koldioxidbudget”. FN:s klimatpanel IPCC har beräknat hur mycket koldioxid vi kan släppa ut innan vi når 2 graders global uppvärmning. Därmed har världen en koldioxidbudget att förhålla sig till om vi ska klara Parisavtalet. Koldioxidbudgeten kan sedan delas upp på länder och andelen kan fördelas med hänsyn tagen till globala rättviseperspektiv, betalningsförmåga, geologiska förutsättningar etc. Kevin Andersons beräkning visar på att Sverige behöver minska sina utsläpp med ca 15% per år. Eftersom en budget är en budget innebär en för liten minskning år 1 att vi behöver minska utsläppen ännu mer år 2.

Jag vill inte att ni ska bli ledsna, rädda eller uppgivna när ni läser detta. Och jag vill påminna om att arbeta för att hejda klimatförändringen ger så många positiva mervärden i form av bättre luftkvalitet, mer grönområden i våra städer, mer livskvalitet, innovationer osv. Jag skriver detta för att jag vill att Sverige ska ledas av en regering som ser sanningen i vitögat och presenterar politik utifrån de vetenskapliga fakta vi har på bordet.

För att få en regering som tar klimatet på allvar så måste du som läser detta rösta för det. Eftersom flera partier idag säger att klimatfrågan är viktig och samtidigt presenterar fullständigt otillräcklig politik, så önskar jag att fler väljare får kunskap om vad forskning säger krävs för att vi ska klara Parisavtalet.

Oavsett vilka hjärtefrågor man har: äldreomsorg, skola, trygghet,  jobb, transporter, säkerhetspolitik, migration osv så måste klimatfrågan beaktas. I vilken utsträckning vi hejdar klimatförändringen påverkar alla andra områden.

Utsläppen av växthusgaser måste minska, kraftfullt, NU. Och vi behöver anpassa samhället till det klimat som kommer. Regeringen har denna mandatperiod lagt grunden för en kraftfull klimatpolitik både för att minska utsläppen och klimatanpassa samhället. Varav stora delar trätt i kraft i år; klimatlag från 1 januari i år, bonus-malus (subventioner till supermiljöbilar) från 1 juli i år, slopat bygglov för solceller, bränslebyte/reduktionsplikt (lagstiftat krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel) från 1 juli i år, uppdrag till Boverket att samordna klimatanpassning av bebyggd miljö, stärkt centrum för klimatanpassning vid SMHI m.m.

Vi i Miljöpartiet är redo för nästa steg.

Klimatet kan inte vänta.

 

 

Länkar:

Aftonbladets artikel med anledning av Johan Rockströms forskning om återkopplingseffekter

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/J1ALyR

Presentation av Johan Rockström om klimatutmaningen och carbon law (obs i youtubeklippet säger han att utsläppen är på en platå vilket kan ses som början på att de ska vända neråt, förra året ökade tyvärr dock utsläppen globalt igen, vilket Rockström kommenterar i denna artikel)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UZ5nKGHMWC0

Johan Rockströms vetenskapliga artikel om carbon law från 2017

http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1269

Kevin Anderson presenterar sannolikheten att nå Parisavtalet och koldioxidbudgeten för världens rikare länder

https://www.futurelearn.com/courses/climate-leadership/0/steps/21377

Befolkningsutvecklingen över 200 000 år, av American Museum of Natural History

https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE