Fullmäktige 16 dec i backspegeln: ett ”sålt” hyreshus eller ännu en miljongåva?

Kärnan i ärendet försvann i mediabruset kring debatten av två ord, ett på A och ett på N. Ord som exempel där bostadsrättsköpare inte ska sorteras bort utifrån härkomst. Olämpligt ordval leder dock lätt till förlust av fokus. Saken gällde, enligt föreslaget köpekontrakt, att folkbokförda i Sverige inte skulle ges rätt att köpa bostadsrätter i det nu försålda VIBO-hyreshuset i området Larco.

Politiskt Alternativ (PA) drev frågan, genom ett tilläggsyrkande i fullmäktige ATT STRYKA PUNKT 9 I KONTRAKTET, yrkandet kom naturligtvis bort (!) och röstades aldrig om. Strykningen kunde öppnat för försäljning till såväl stockholmare som skåningar och bäddat för bred marknadsföring av andelsboende, genom destinationsbolaget South Lapland (till Sverige och faktiskt hela Europa). Alla som köper en bostadsrätt är dessutom potentiella långtidsbesökare och tillflyttare. Men inget annat parti ställde sig bakom en ändring av kontraktet.

Genom punkt 9 stryps efterfrågan och möjlig marknadsföring. Ingen ”win-win”-situation, tvärtom ett ”loose-loose”-läge för köparen och Vilhelmina kommun. Med fullständig öppenhet kunde alla lägenheter varit sålda och ytterligare hyreshus föremål för omvandling/försäljning. Hur kan då majoriteten påstå att (PA) är emot utveckling? (PA) motsade sig inte försäljning, varken 2011 eller 2013. (PA) ansåg nu att köpeskillingen (1 miljon kr) skulle kvarstå. Just för att bostadsföretaget VIBO AB under drygt två år stått för tillsyn/drift, till en kostnad över en halv miljon kr. Den ”bonusen” borde mer än väl räckt och är svår att legitimera i sig (vilket jag påpekade redan 2011).

Huset, fjällgatan 21 A, ansågs av VIBO 2009 som rivningsfärdigt. Lägenheterna tömdes och hyresgästerna tvångsförflyttades. När argumenten synades, handlade det om några slitna lägenheter och behov av nya ytskikt. Som vilket hyreshus som helst. Samtidigt dundrade Maria Kristoffersson om hyreshusen på Åsgatan: De är i så dåligt skick att de ryker ändå. 2011 skulle ”rivningskåken” på Larco säljas till ett norskt företag. Och alla hyreshus är kvar. Vems uppgifter kan man lita på?

När försäljningsärendet nu återkom i fullmäktige den 16 dec 2013, var det inte med en ynka ny rad i beslutsunderlaget/kungörelsen. Men det var inte det norska bolaget som köper fastigheten utan en norsk bostadsrättsförening. Kontraktsförslaget fanns i kommunstyrelsehandlingarna redan 4 december men fullmäktigeledamöterna fick kontraktet på bordet först när sammanträdet skulle börja kl 10.00. Man får tyvärr en känsla av att så få som möjligt ska hinna sätta sig in i ärendet, allt för att minimera kritik och alternativa förslag.

Till råga på allt, ville somliga ta beslutet i fullmäktige, innan ledamöterna ens fått se protokollet från det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet. Fullmäktige skulle agera transportkompani och underteckna vad VIBO:s styrelse redan beslutat. Bakgrundsbeskrivning/utvärdering var obefintlig. När den som sedan berättar initierat om ärendet kastas in i facket ”uppdrag granskning”, då vet man att det just inte råder öppenhet alls i ett ärende.

Det norska företaget hade inte betalat tillsyn/drift för fastigheten efter 2012-09-01, enligt avtalet, vilket ger en skuld till VIBO om cirka 300 tkr. Företaget hade inte heller fullbetalat köpet 2013-07-29, enligt köpeavtalet (rest 640 tkr). Två kontraktsbrott som ingen ville redovisa på fullmäktige – utifrån hur VIBO:s ledning/styrelsen hanterat saken. VIBO har ju faktiskt åsamkats ekonomisk skada och läge fanns definitivt för ett stämningsförfarande. Men så behandlar man inte en affärspartner, fick vi höra. I mina ögon ingen affärspartner alls, då man brutit mot köpekontraktet på alla centrala punkter, punkter som möjliggjorde ett upphävande av affären. Där det norska bolaget borde få tagit konsekvenserna.

Det fanns således goda skäl att fråga sig vad för ett brevlådeföretag i nån norsk fjord detta var. En fråga som kommunalrådet ansåg vara ett nedsättande omdöme kring företaget.

Ett kritiskt förhållningssätt och krav på affärsmässighet, omskrivs av majoriteten till ”mot utveckling” och nedsvärtande av berört företag. Ett företag som uppenbarligen misslyckats med intentionerna och inställt både betalningar och slutlikvid av köpeskilling. Varför inte avskriva sådana lycksökare och ge bättre lämpade chansen? Nej, en sådan tanke finns inte. Inte göra om, inte göra rätt.

Som jag ser saken hade VIBO fordringar på närmare en miljon kr mot det norska företaget. Då kräver det norska bolaget omförhandlingar för att slutföra affären. VIBO går väldigt generöst ner till en halv miljon, men norrmännen framhärdar, köpeskillingen kan bara bli vad som hittills inbetalt per försåld lägenhet, totalt 360 tkr, annars inget avslut. En rabatt på hela 640000 kr och inga återkrav på kostnader för tillsyn/drift (cirka 300 tkr). Vi får inte heller glömma, VIBO tog driftskostnaden från 2011-09-01 till 2012-09-01, ytterligare en kvarts miljon kr i bonus.

VIBO efterskänkte på så vis närmare en miljon kronor till ett företag i skuld (fast det blev en bostadsrättsförening som köpte), med säte utanför kommunen och riket. Krasst betraktat, har VIBO (indirekt kommunen) inte fått en krona för försäljningen. Man kunde likväl sålt Larcohuset för en symbolisk krona, till en intressent med bästa företagsidé och affärsplan för lokal affärs- och destinationsutveckling. Noterbart: nybyggnationskostnad är minst 10 mkr för ett dylikt hus. 1 mkr var och är ett lågt pris för ett välhållet hyreshus med 22 lägenheter.

När det kommer till denna typ av försäljningar, måste en förfrågan från ett enskilt bolag (oavsett säte) sluta i ett öppet anbudsförfarande där alla ges möjligheten. I det hänseendet har man varken då, eller nu, följt likabehandlingsprincipen av kommunmedlemmar. För att avsluta affären, efterskänker sedan VIBO en omfattande driftsskuld och sänker priset med 2/3. Även här återfinner vi brott mot likställdhetsprincipen, samt en undermålig affärsmässighet och medelsförvaltning, vilket varken VIBO:s statuter och kommunallagen accepterar.

Är det ännu en gång rädslan för konkurrens och vakanta lägenheter, som fått VIBO att lägga en snara om köparen? Det är något som går igen i Vilhelmina, en märklig gränslöshet gentemot utsocknes lycksökare samtidigt som man spikar fast en hämsko, kommun vill kunna styra inslagen verksamhet även om man släppt något ifrån sig. Misslyckandet, med få sålda andelslägenheter, riskerar därmed att bli självuppfyllande genom uteslutningsmekanismerna i köpekontraktet.

En lokal/regional aktör, gjord med grund i ett urval, i ett anbudsförförande, kunde säkert lyckats bättre, då många har betydligt bättre lokal- och destinationskännedom, där även alla marknadsföringskanaler kan utnyttjas (och i samverkan med kommunen). Men ingen i Vilhelmina med omnejd gavs chansen. Det norska bolaget handplockade kommun och VIBO AB, inte tvärtom.

Det ska verkligen bli intressant att se hur revisionen ser på detta fall och om bolagsmannen (Vilhelmina kommun) kommer rikta kritik mot ledning/styrelse vid bolagsstämman för VIBO AB.

3 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Återigen ser vi prov på bristerna i avtalskännedom och förmåga att formulera ett köpekontrakt som uppfyller intressenternas respektive prioriteringar. Åke Nilsson med vidhängade tillskyndare skapar den ena fallgropen efter den andra. Som vanligt presenterades viktiga beslutsunderlag först vid sittande möte, ja till och med föreslogs att vi skulle godkänna avtalet in blanco, nägot som skvallrar om vilken kultur som rått sedan 2010 i kommunhusets korridorer.

  Som jag ser det hade Nilsson + styrelsen VIBO AB försatt oss i ett moment 22.
  Att driva process mot en affärspartner som inget har att förlora är tämligen utsiktslöst.
  Vem som valt ut denna affärspartner framgår med all tydlighet av ditt inlägg.
  Att sedan formulera ett åläggande gentemot köparen, vars rättsliga verkan är = noll, talar dessutom om två saker:
  1. Kunskapen om att förfoganderätten inte kan avtalas bort för fast egendom saknas hos nuvarande kommunledning, inkluderande beredande tjänstepersoner (om någon sådan varit inblandad?)

  2. Ett åsidosättande av lokala medborgares personliga intressen och möjligheter att agera på marknaden under likvärdiga förutsättningar som utifrån kommande.

  För att förtydliga hur §9 formulerats ska jag här citera formuleringen:

  ”Köpare förbinder sig att a) inte upplåta bostadsrätter till lägenheter i Fastigheten till förvärvare som är folkbokförda i Sverige och inte heller b) såsom medlem i bostadsrättsföreningen anta förvärvare av bostadsrätt som vid förvärvet är folkbokförd i Sverige med mindre än att Köpare har laglig skyldighet härtill”

  Uppenbarligen vill man härigenom försöka tvinga Vilhelminabor och andra folkbokförda att vända sig till VIBO AB i monopolställning. Jag har bett Åke Nilsson förklara för väljarna varför denna särbehandling ansättes, men utan resultat. När jag protesterade under fullmäktige genom en allegorisk jämförelse med annan typ an diskriminering, förblindades media totalt och valde att ägna all sin energi åt benämningarna på etniska folkgrupperna som benämndes.
  Inte ett ord om försäljningen som var kärnfrågan utan som vanligt orkade de inte med mer än att lyssna med ett halvt öra och inte heller se igenom ytan.
  Efterföljande artiklar blev som vanligt också bara just — YTA — och inget mer.

  Sammanfattningsvis orkar vi inte ha det så här i fortsättningen, att vi gång på gång ställs inför dilemman där Vilhelmina kommun ständigt blir den som drar det kortaste strået oavsett beslutsutgångarna.
  Vad vi behöver är att få in kompetens och få ordning och reda på skrivborden, med respekt för den tid en välunderbyggd beslutsprocess måste få ta med öppenhet och lyhördhet inför alternativen.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Göran!

   Hela kontraktet, med sin speciella betalningskonstruktion, är naturligvis en möjlig väg (som jag ärligt talat dock aldrig sett maken till), men har så mycket falluckor att den lätt leder till en återvändsgränd där säljaren har svårt att ta sig ur utan betydande ekonomisk skada eller annan skada. Det finns ju risk för förtroendeskada och politiska ”kostnader” mm.

   Min rekommendation är att man inte går in i avbetalningsprocesser av det här slaget, med betydande risker och svårigheter att affärsjuridiskt hantera vid ett haveri. Vet man inte hur man tar sig ur, ska man inte heller ge sig in i dylika projekt. Snarare är det så, att just ett öppet anbudsförfarande får sätta köpeskilling (så har man passerat den första kontrollpunkten beträffande likställdhetsprincipen, alla har getts chansen), vilket legitimerar även ett eventuellt ”lågt” pris (som då är marknadens och andra passagen av likställdhetsprincipen) varvid man gör ett snabbt avslut. Så bör det se ut i framtiden, om VIBO AB fortsätter knoppa av andelsboende för utsocknes. Är buden för låga kan de alltid förkastas, med fri prövningsrätt. Men 360 000 kr känns närmast som en måttstock idag:-)

   Kommunledningens kunskap om förfoganderättens kan diskuteras, huruvida den existerar eller inte, men kärnan vilar här i att §9 är en inskriven avsiktsförklaring som VIBO/kommunen uppenbarligen vill rista i sten. Man kan som part skriftligen göra avsiktsförklaringar och jag ser innevarande fall som ett utslag av osäkerhet kring en ömsesidig affärsrelation med ett företag (sedermera förening), där man styrs av fruktan för konkurrens på den lokala bostadsmarknaden. Att styras av rädsla leder dock ofta helt fel, då det riskerar låser handlingsvägar och affärsmöjligheter.

   Jag tror inte något företag, vare sig i Norge eller Vilhelmina, vill komma i ”onåd” med en kommun som man ingått ett partnerskap med. Jag tror risken är minimal att det skulle slå tillbaka på VIBO AB (farhågan för lägenheter sålda till Vilhelminabor). Den andra spärren består i att bostadsrättsföreningens styrelse måste godkänna nya köpare och mot bakgrund av; dels en avsiktsförklaring med kommunen (som inte behöver vara inskriven som §9), dels att en fastighetsföretag el. bostadsrättsföreningen vill vidareutveckla konceptet med fler ombildningar för turistandelsboende (med kommunens goda minne); så finns inga som helst anledningar att låsa köpare i en exkluderingsklausul, snarare tvärtom om, visa tilltro i den ömsesidiga affärsuppgörelsen. Dvs det finns inga egentliga hinder alls för att sälja till svenskar utanför kommungränsen.

   Vad jag ser positivt på, för Vilhelminas vidkommande, är att kommunen idag har kompletterat bristerna av ägardirektiv och att man för en kontinuerlig dialog och redovisning till kommunstyrelsen. Det är ett steg mot större öppenhet och en mer förutsättningsslös diskussion i hur vi ska hantera växande vakansgrad (följande vikande befolkningstal) och samtidigt kunna arbeta affärs- och destinationsutvecklande, för kommunen som helhet. Samtidigt, det kräver kompetens, precis som du säger. Och ibland så ökar kompetensen med grund i erfarenheten, och kanske har vi alla blivit ett snäpp visare här, och i nästa fas, kan hantera saken på ett för alla parter mer utvecklande och vinstgivande sätt.

 2. Göran Lengqvist

  Finns det något i avtalet som hindrar köparen av fastigheten att sälja den vidare? Om inte, kan den norska bostadsrättsföreningen sälja fastigheten i sin tur, kanske till ett eget (nybildat) bolag, eller förening? Därmed torde kontraktet inte längre gälla och lägenheterna kan säljas/hyras ut till vem som helst, även till vilhelminabor och därmed har VIBO skänkt bort huset till en konkurrent.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.