Dorotea – får ”fölsedapresent” från Landstinget lagom till upprorets tvåårsdag

I mitt föregående inlägg konstaterades att utredningar sker längre ner i landstingsorganisationen än vad många tror. Det är uppenbart att vårdområdeschefer (t.ex. Vilhelmina, Åsele, Dorotea), fått ett tydligt krav att inte bara hålla budget utan kraftigt sänka kostnaderna. Med vettlösa förslag som att t.ex. samlokalisera distriktsköterskemottagningarna i Dikanäs och Saxnäs. Ännu ett exempel som bär syn för sägen, kommer från Dorotea.

En insändare på ordet fritt i gårdagens VK, belyser situationen:

Attackerna på sjukvården i Dorotea fortsätter!

Mer nerdragningar är att vänta. Denna gång ligger sparkraven på 700 000 kr, d v s motsvarande 1½ sjukskötersketjänst, en på mottagningen och ungefär en halv på distriktssköterskemottagningen. Kvar blir då ungefär 3 skötersketjänster på hela vårdcentralen. I det stora hela spelar det ingen roll vad vi sparar på eller vilken yrkesgrupp det berör – huvudsaken att 700 000 kronor sparas. Utöver detta föreslår man reducering av sjukgymnaster. Som om det inte vore nog – nästa år ska 1 miljon till dras in på vår enhet. Så om vi kunde vara snälla och att redan nu spara cirka 2 miljoner kronor kanske vi slipper nästa år, detta på en total budget på 8.

Det är kontentan av vi fått veta inför budget 2014 – denna gång får vi lov att vara delaktiga. När det gällde nedläggningen av akutvårdsplatser kördes alla över men nu ska vi ta tag i saken själva och därigenom bestämma vem som ska få gå. Allt ska dessutom vara klappat och klart under februari månad för omedelbart genomförande. Här kämpas det varje dag för att ta hand om vår befolkning på ett patientsäker sätt, vid ytterligare nerdragningar påverkas både väntetider, öppettider och omhändertagande påtagligt.

Befolkningen får inget veta, trots att vi uppmanat ansvariga att gå ut med information. Vi sitter i krismöten där vi ska ta fram risk- och konsekvensanalyser – vad händer när fler tjänster på denna lilla mottagning försvinner – frågan är vad vi INTE ska göra, vad för slags arbetsuppgifter som ska slopas då vi tydligen gör för mycket.

Samtidigt hör vi devisen Patienten i centrum och att patientsäkerhetsarbetet ska prioriteras, patienterna ska tas väl om hand men ingen ska göra det – ? Framför allt inte när den läkarrekryteringen som pågått visat på så orimliga arbetsvillkor att ingen distriktsläkare vill arbeta här. Stafettläkarna fortsätter komma och gå.

En uppmaning till landstingets primärvårdschef Håkan Larsson och landstingsdirektör Anders Sylvan – som hälsade på härom veckan och som fick ta del av våra farhågor – gå ut till befolkningen och tala om vilka förändringar som sker, vårt fokus ligger på att hjälpa de patienter som kommer hit och ej på att förklara varför vi INTE kan hjälpa dem  p.g.a. alla sparkrav.”

[skrivet av en landstingsanställd i Dorotea, ”Ordet fritt” i VK, 28 jan 2014]

Det talas om och om igen att primärvården ska stärkas och att det förebyggande arbetet skall prioriteras för att minska belastning/kostnader vid sjukhusen. Om sjukstugorna idag går med årliga miljonunderskott och samtidigt har brist på distriktsläkare, så måste verksamheten redan idag vara underbudgeterad (Skulle Västerbottens läns landsting nå riksgenomsnitt för primärvården måste cirka 100 mkr tillskjutas budget, vilket understryker faktum).

Att då lägga sparkrav i Dorotea, på 700 tkr plus reduktion av sjukgymnaster och ytterligare en miljon nästkommande år, ger ett nedskärningskrav på närmare 25 %, vilket är raka motsatsen till programförklaringarna. Det är hög tid för både landstingsråd och landstingsdirektör att förklara det växande gapet mellan ord och faktisk handling.

Stafettläkarkonceptet måste bort och arbetsvillkoren bli rimliga för distriktsläkarna. Landstinget borde snarare diskutera en riktig glesbygdsbonus, i äldre tider kallortstillägg, för att kunna rekrytera. I egentlig mening höja ramarna, totalt sett. Det är då man måste ställa sig frågan, vad räcker skattehöjningen 2014 om 50 öre till? Vad räcker skattehöjningen 2017 om ytterligare 50 öre till? För inlands- och fjällbor, räcker det uppenbarligen inte till. Men hur slår det på övriga länet, är det samma sparbeting där inom primärvården? Tystnaden är svårtolkad. VLL bör ta bladet från mun.

När jag så läser Ingrid Oscarssons blogg, som skrivit inlägg med bl.a. referat från ett möte i Dorotea, kring framtiden, akutvårdsplatser, kommunens avtal, planer på en nybyggd vårdcentral, då blir man verkligen brydd.

http://blogg.vk.se/ingridibellvik/2014/01/27/vem-skall-vi-tro-pa-lita-pa/#comment-568

http://blogg.vk.se/ingridibellvik/2014/01/28/hur-skall-detta-sluta-vem-ljuger/

Avtalen kring överförandet av hemsjukvården och akutvårdsplatser låser fast kommunerna vid landstinget. Utmärkande för processen är att kommunerna sällan har resurser att göra konsekvensbeskrivningar (varken ekonomiska eller patientsäkerhetsmässiga). Kommuner omfamnar gärna nya verksamheter för att få känslan att bli större, ges fler jobb, men kan inte bedöma långsiktiga följder (och hur ska man det när man inte känner landstingets agenda). Landstingspolitiken sipprar ner i det kommunala beslutfattandet, där det lätt söndrar och härskar. Splittring på lokal politisk nivå kan försvåra samling längre upp. Lokala partiorganisationer är sedan mer lojala mot ”sin” landstingsorganisation än vad jag hade trott. Dessvärre.

Landstingsrådet Peter Olofsson redogjorde i dec 2013 för inlandskommunerna att Landstinget inte hade några planer på justeringar i sjukvården och grundläggande var tanken att överföra patienter från sjukhusvård till primärvård.  Olofsson bekräftade också att alla (kommuner) tycker att hemsjukvården blev dyrare än beräknat. Det finns ingen tanke att ta bort sjukstugorna (en ganska tom bekräftelse men ändå uttalat, förf. anm.). Från Landstingets sida vill man se bättre och hårdare arbete i folkhälsoråden som ett led i det förebyggande arbetet kring folkhälsan (folkhälsoråd som i sig har en blygsam budget, förf. anm).  Men bristen på allmänläkare uppgår till 30%. Primärvården ska byggas ut…

Primärvården ska byggas ut. Var då? Med vilka medel? Rekryteringsproblemen (läkare/sjuksköterskor) och kostnaden för stafettläkare är, trots alla år av medvetenhet, ett kvarstående, allvarligt och kostsamt problem. Hur tar landstingsledningen och den politiska ledningen ansvar för detta? Ännu en pålaga; dagrehabiliteringen vid Geriatriken/NUS läggs nu ner och ansvaret läggs 1 februari över på primärvården och hemsjukvården. Utan resurstillskott dit. Och så far tanken åter till Dorotea sjukstuga där 2 av 8 mkr i budgeten ämnas skäras bort inom två år.

När jag försöker se i kristallkulan, ser jag bara dimma. Sikten skyms av ett valår. Vissa borgerliga partier inte vill höja landstingsskatten alls. Några vill. Vänstern ville höja med en krona. 50 öre krävs i runda tal för det nya kommunala skatteutjämningssystem som utfasar 360 miljoner över fem år. Hur de partier som inte ville höja skatten alls (m+kd) ska lösa upp knutarna, tillföra resurser till primärvården, är högst intressant och kräver ett svar. För det kräver omfördelning och kan inte bara lösas med åtgärder som ”kvalitetshöjning”.

Samtidigt, i landstingstyrelsen december 2013, ville majoriteten (s/v/mp) inte omfördela 40 mkr (trots skattehöjningen), där alliansen föreslog förstärkning till primärvård, folkhälsoarbete, psykisk ohälsa, glesbygdsmedicin och fler AT/ST-läkarplatser. (Centern förslog dessförrinnan +34 mkr till primärvården, 40 mkr rekrytering, 15 mkr trygg inlandsjukvård och ambulanser [inkl umeregionen], vilket var ett ansvarsfullt förslag, enligt min mening). Men Vänstern, som satt ner foten tidigare, satte sig nu i samma båt som Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det förvånar mig mot bakgrund av tidigare ställningstagande i ambulans- och akutvårdplatsfrågan. Det här var ett tydligt fördelningspolitiskt ställningstagande (där jag ser att det oundvikligt ändå blir en partipolitisk fråga gällande primärvården med särskilt fokus på inlandet, då frågan just varit uppe för beslut i landstingsstyrelsen).

Vad menar då landstingsrådet Peter Olofsson med alla sina vackra ord till inlandskommunerna (Region 8), då vi ser att raka motsatsen nu utreds i fjällkommunerna?

För att verkligen kunna utveckla landstinget som helhet, krävs resurstillskott, anser jag, det är inte bara en fördelningspolitisk fråga för landstinget. Samtidigt, ökade statsbidrag är inga garantier för att en majoritet inte fortsätter en skev centraliseringspolitik. Därför kommer jag återkomma senare till diskussionen kring ett förstatligande av sjukvården, där staten tar huvudmannaskapet, oavsett privata eller offentliga vårdinstitutioner.

I sammanhanget tror jag ändå att en landstingslista (LIV som jag kallade den i förra inlägget) skulle kunnat röra om så pass i grytan, att fokus verkligen vrids om till lagstiftningens krav enligt Hälso- och sjukvårdslagen, vars mål inte infrias eller flagrant bryts, inte bara i glesbygd utan länet som helhet. Ska vi idag slutligen erkänna att skattetaket är nått (att kommunalskatt och landstingskatt summerat är vid vägs ände) och finansieringen av hälso- och sjukvård inte längre räcker till? Eller fortsätta peka finger på det andra politiska blocket för misshushållning och felsteg?

Jag tror de flesta  invånare i inland och fjällvärld är ordentlig trötta på nedskärningar och en vårdsektor som haltat länge och nu står inför ytterligare försämringar. Jag manar till ett inlandupprop (ja varför inte länsuppror) i vårdfrågorna, där man gör sin stämma hörd. Och det berör faktiskt primärvården i hela länet. Den nedmontering som nu riskerar ske, i samma andetag som utbyggnad och förstärkning förespeglas, är fullständigt oacceptabel.

Rid i natt!

4 kommentarer

 1. Gunilla Billman

  Tack Tommy, fullständigt lysande skrivet. Önskar att så många som möjligt läser och förstår vad som händer med sjukvården i hela inlandet.

 2. Göran Jonzon

  Att som utomstående skapa sig en ekonomisk överblick över landstingets resursfördelning och ekonomiska prio är inte en enkel uppgift. I synnerhet som landstingsledningen inte själva tycks ha full kontroll över var båten läcker? Kolossen glider på sina lerfötter och plågas av bl.a. skenande kostnader för inhyrda läkartjänster.

  Och ju färre som läser naturvetenskapliga ämnen på gymnasierna, desto lägre rekryteringsbas till läkarlinjerna. Fotfolket blir de som får uppleva balanseringsbesluten!

  Att tillskjuta mer resurser är alltid den enkla vägen för de som inte vill eller törs ta tag i frågan om organisation, administration, byråkratisering och effektivisering. När en organisation har vuxit över en viss gräns där ingen längre har den kritiska överblicken och kan eller vågar vidta drastiska åtgärder, blir alltid den första lösningen att kräva in mer pengar till svulstens interna kostnadsutveckling.

  Jag undrar om vi inte redan passerat den gräns där hela landstingsorganisationen måste ifrågasättas, eller snarare genomgå en strukturerad demontering, där verkställande sektorer frikopplas från administrativa överbyggnader och helt sonika flyttas till nybildade konstellationer. Finland bör tjäna som studieobjekt över hur man klarar både primärvård, omsorg och specialistbehandlingar utan något landsting alls ?

  När inte berget kom till muhammed, kan vi se att det fungerar alldeles utmärkt med mobila blodbussar som tillgodoser behovet av donatorer. Varför tycks det så svårt att diskutera mobila primärvårdsenheter enligt samma koncept ?

  Att mana till länsuppror blir kanske enda alternativet för ett nystartat parti som Politiskt Alternativ, som saknar partirepresentation inom landting och riksdag, men det kan knappast etablerade partier lastas för. Ej heller att olika partier ser fördelar att enas i allianser kring värdefrågor som förenar till blockbildningar runt viktiga principer.
  På lokal nivå tror jag mera på rena personval, men när vi börjar tala om budgetar i miljardklassen fordras en mer formell organisationsstruktur, då värdefrågorna kommer att avgöra viktiga principbeslut av den karaktär du fokuserar på i ditt inlägg här.

  Svek gror och växer i organisationer där transparansen är dålig eller obefintlig. Landstinget är en sådan organisation, med många olika specialkompetenser som värnar om sitt eget i första hand. Kunskap är makt och att styra sådan makt för lekmannapolitiker är en uppgift man ska ta på största allvar. Ett uppror i all ära, men jag föredrar en demontering i flera steg, där målet är att krympa organisationen till mindre och överblickbara storlekar. Ju närmare brukaren man kommer, desto bättre blir genomsynligheten och desto tydligare blir även de val man har att besluta om.
  Det är min uppfattning, åtminstone till dess någon övertygat mig om något annat.

 3. Urban Larsson Dorotea

  Sååå jäkla bra skrivit Tommy!! Som jag hoppas flertalet av läsarna ser med det totala motsägelsefulla agerandet nuvarande majoritet i landstinget gör, jämfört med vad man gick till val på så är det viktigare än någonsin, dels för kommunerna att inse vi måste (om det ska finnas kvar) få region 8 att fungera som det var tänkt från början.

  Hålla ihop och agera som EN röst och stark gemensam kraft för våra geografiskt stora kommuner. Inte som det blev när landstinget så enkelt splittrade kommunerna genom att än lova hit än lova dit till enskilda kommunrepresentanter, (skulle jag gissa) som föll pladask för som det visade sig tomma löften. Har någon av våra kommuner i Västerbottens län råd med ideologiska värderingar som sträcker sig utanför gemenskapen till varandra, utanför insikten att alla är viktiga och värdefulla?
  För det är tillsammans vi är starka och oövervinnelig gentemot dom övergrepp våra kommuner och medborgare nu får utstå i utvecklingen och demokratins ordalag vilket i handling visat sig vara avveckling och diktatur.

  Sen även för oss att vid kommande landstingsval axla den enorma börda som är satt på våra axlar att genom vår röst välja rätt och sätta stopp för den nedmontering som pågår i vårt län. För det är hos oss folket som makten finns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.