Lappland – det stulna landet

Odlingsgränsen framstår ibland som ett mysterium. Kring begreppet ställs ofta frågan – går det inte odla väster om den? Men gränsen var en senkommen åtgärd, för att inga fler nybyggen skulle anläggas bortom denna och markerna enbart användas till renbetesland. Det var intentionen.

Den provisoriska odlingsgränsen drogs 1867. Riksdagens beslut blev en kunglig skrivelse i december detta år, om ”bestämmandet av en provinsiell gräns mellan kulturland och fjällbygd”. När odlingsgränsen fastställdes 1890, förstår man att det var just senkommet, redan 1815 togs det första nybygget upp i Dikanäs och fler långt upp i fjällen.

I Kittelfjäll fick inte lappskattelandinnehavarna insyna nybyggen. Länsstyrelserna hade tagit över häradsrätterna och år 1800 är en brytpunkt i synen på ägande. Tidigare betraktades innehavaren som ägare av lappskatteland, så länge denne betalade skatt. Lappskattelanden, i vad som kom att bli Vilhelmina, ägdes av enskilda samer och samiska familjer, med exklusiv nyttjanderätt med renbetesrätt, jakt- och fiskerätt. Lappskattelanden kunde ärvas, säljas eller bytas bort. Men i Matsdal iddes inte landhövdingens utsände få medgivande från dalgångens samer, så det blev nybygge och en framväxande by. I en fjälldalgång där kornet knappt gick i ax.

Det tycks som rena lotteriet, men ”lapp ska vara lapp”-politiken lyser igenom, samer ska inte vara annat än nomadiserande renskötare, enligt myndigheterna, Ett synssätt som blev norm i slutet av 1800-talet. Skogssamebyar och jakt- och fiskesamer sågs varteftersom som en avart. Än mer avvikande var att odla jorden och bli bofast, då fick man välja att bli ”svensk”. En effektiv statlig assimilationspolitik som även ställde samer mot renskötande samer och i sin tur ställde nybyggare mot renskötande samer.

Stormaktskonflikterna spädde på med tvångsförflyttningarna av karesuandosamer. Omflyttningarna skapade turbulens i dåvarande lappbyar och var en ytterst plågsam flytt för många. Unionsupp-lösningen 1905 gav sedan upphov till en märklig eftergiftspolitik där lappkodicillens grund (1751), om gränsöverskridande renskötsel, vittrade bort och samer på svensk sida förlorade omfattande renbetesområden andra sidan riksgränsen. Den forne diplomaten Lars Norberg beskriver detta på ett förträffligt vis i ”Begrav mitt hjärta vid Uddjajaur”. Fortfarande är ”vi” långt ifrån en renbeteskonvention som ger urfolket sin rätt. Att inga gränser finns i sameland.

Att odla pären invid en fyrkantig stuga vid fjällvistet kunde leda till att en same allvarligt ifrågasattes som same, med därtill följade ”privilegier” hotade (för rättigheter ersattes succesivt genom rennäringslagen 1886, 1898 och 1928, med privilegier). 1928 försvann lappskattelanden. Lantmäteriets förrättare var sedan delaktiga att stryka bort begreppet ur rullorna, en gång för alla, strax efter andra världskriget. Statlig revisionism i full blom. En erövrande epok avslutades som kan summeras i uttrycket ”det oblodiga slagfältet”.

Till slut var det endast renskötande samer som bibehöll ”privilegier” – på sin ursprungliga mark med urminnes hävd. Den s.k avvittringen/laga skifte var ett delmoment i att upplösa lappskattelanden och avstyckade mark till nybyggarna. Värdefulla områden, t.ex. med fallrättigheter kring forsar och älvar, tillskansade sig ofta kronan. Det är mycket av denna process som historikern Lennart Lundmark belyser i ”Stulet land”. Hur staten stal marken från samerna. Stulet land som staten idag förvaltar. Sveaskog har nyligen presenterat en försäljning av skogsegendomar i Lappmarkerna öster om odlingsgränsen. Samma sak där, är det inte i egentlig mening häleri Sveaskog sysslar med, försäljning av stulet land?

Under avvittringsfasen uppstod sedan en mängd olika nya kategorier mark, kronoparker, domänreservat och kronoöverloppsmarker m.m. Fjällägenheter kom till pga olagliga bosättningar, men hur kan man kalla ett samiskt nybygge på samiska lappskatteland för olagliga? Allt beroende på vem som äger blicken. Kronan har kunnat mycket. Under den statliga myndigheten Lappväsendets tid reglerades renskötselverksamheten hårt under lappfogdarnas styre (som avvecklas 1971 i och med renäringslagens införande). Genom samebyar som ekonomisk föreningar och ny rennäringslagstiftningen sopade man bort kvarlevorna av en bred samisk kulturform i ett forna sameland, som ersattes med rennäring – en renodlad näringsverksamhet: Vilket flertalet svenskar betraktar det som idag, som vilken näring som helst. Statens förvaltning av sjö och land skapar uppfattningen att det just är staten som äger och alltid har gjort, landet ovan odlingsgränsen. Men staten har inga fångesthandlingar, därmed inga lagfarter. Rättighetsuppfattningen har nötts och nötts, ner till en illusion att det är samerna som tär på majoritetssamhället och ”svenskarna”. När saken historiskt är annorlunda. När rättigheterna för samerna, just grundar sig i urminnes hävd och urfolksrerkännandet.

Men vad var det i grunden som gjorde att de forna innehavarna och ägarna av lappskattelanden inte fick nyttja sitt land som man ville? Vad var det som legitimerade de av konungen utfärdade lappmarksplakaten1673 (plakatet av 1695 förtydligages tonvikten på jordbruk och boskapsskötsel med synsättet att samernas näringar var förenbara med kolonisatörernas, den s.k. parallellteorin). Landshövding Graans enträgenhet att få till stånd kolonisering är ett mynt med två sidor, vilka än idag spökar. Att befria samerna från slavlika pålagor och se till att kronans gruvor får sitt manfolk för att stärka statskassan. Känns det sistnämnda måhända igen?

Det finns stråk av eftertänksamhet efter samernas flykt undan sina tvångsåtaganden och umbäranden kring Nasafjäll silvergruva. Att kolonisatörer kanske vore bättre skickade att bringa hem rikedomarna, i detta Lappland som skulle kunna bli Sveriges Indien. För att stärka krigskassor och härar och stormaktsspel. Och paradoxalt nog var befrielse från knektutskrivning och skatt som skulle locka nya bosättare genom lappmarksplakaten. Mindre känt är att första plakatet av 1673 var orsaken till att rensköteln inom sinom tid kollapsade i Kemi lappmark. För svedjebruket avtog inte oavsett nya plakats fortfarande tänjbara förordningar.

När man kastar ett getöga på markområden ovan odlingsgränsen, är de skiftade nybyggenas mark och allmänningen (i sig en historia att diskutera) närmast marginella. Mitt bland alla fritidshus, allteftersom förvinnande bofasta och övrigas bopålar vilar en inställning, detta är en del av Sverige, där några i periferin uppfattas vara samer. Notera bilden på statens områden (blåmarkerade). Då förstår man att den marken har ett mycket bestämt syfte vilande på historiska och urfolksmässiga grunder.

Statens mark ovan odlingsgränsen Vilhelmina

Renskötselrätten är en egendomsrätt, enligt rennäringslagen, som motsvarar och är lika stark som äganderätt. Samer är enligt regeringsformen erkända som ett urfolk. Men hur många är inte ättade från samiska nybyggare? Så hur borde samiska rättigheter se ut? Staten bär en oerhörd skuld som delat upp samer och renskötande samer och ställt de förstanämnda närmast rättslösa under långa tider.

Få känner till att före 1751 endast fanns endast samer i vad som senare blev Vilhelmina socken. Få känner till att det 1752 fanns en (1) nybyggare – i Råsele. I många socknar var samer de första nybyggarna. I Vilhelmina t.ex. Tresund, Storsele eller Dajkanvik. Liksom den första nybyggaren i Åsele. I Gafsele slog finska nybyggare ner bopålårna precis som i Örträsk – Lycksele lappmarks första nybyggare. Men synar man idag nybyggarnas bakgrund framträder att betydligt fler var samer än vad man ansåg för några decennier sedan. Men oavsettt bakgrund summeras vid sekelskiftet 1900 drygt 6500 invånare i Vilhelmina. Befolkningen närmast exploderade i slutet av 1800-talet. Samer befanns sig vara en en bedövande minoritet som genom ett trollslag.

Var detta avsikten med statens kolonisation? Att kolonisera ett ofantligt område, Lappland, att ta över alla tillgångar, göra dem till sina? Oavsett avsikten, så blev det följden. I successiva rättsliga stegvisa anpassningar. Med vilken rätt skedde detta, då man betraktat samerna och deras lappskatteland som eget territorium där uppbörden och skatten garanterade deras ägande?

Elsa Laulas skrift ”Inför Lif och Död” avtecknar den snabba förändringen och stora inverkan på det samiska samhället och traditionalla näringsfång. Ett eget land, Sápmi, var en av hennes tankar. Men det var hundra år för sent. Ändå var Laulas kamp mycket betydelsefull och inte en ögonblick för sent, utan en av gnistorna till starten av den etnopolitiska mobiliseringen som gjorde motvärn mot statens kolonisation, gränslösa rofferi och diskriminering. Utan denna mobilisering hade förmodligen det samiska samhället varit betydligt mer ansatt och eroderat idag. I ljuset av statens syn, med nomadiserande renskötsel som något som kommer dö ut. Där det moderna, det industrialiserade samhället med enhetskultur, lyste så mycket starkare. För beslutsfattarna i riksdagen.

I lappmarksplakaten finns andemeningen kvar, nybyggare ska inte inkräkta på samernas näringar. När upphörde kraven på nybyggarna?

Detta var en ”kort” generaliserad beskrivning målad med bred pensel (ett och annat sakfel har säkert smugit sig in precis som tolkningarna kan vara fler än mina). Under 1800-talet ses samerna både som en exotisk och underlägsen kultur, där rasistiska och diskriminerande inslag duggade allt tätare mot slutet av århundradet och 1900-talets början. Kronan hade då förstått vilka otroliga tillgångar som fanns i Lappland. Skogen, vattenfallen och malmen. Mycket har staten tagit, konfiskerat, eller som många tolkar det, stulit på ren svenska.

Ursäkten från jordbruksminister Annika Åhnberg 1998 till samerna räckte inte långt. Det vore dags att inte bara tala om en ratificiering av urfolkskonventionen ILO-169, utan hur den ska genomföras i praktiken för att inte utesluta samer och samiskättade i stort. Men också finna en modell för hur övriga bofasta och nybyggarättlingar inte ska få sina rättigheter försvagade samtidigt som samiska rättigheter stärks. Det går om fantasin tillåter. Om viljan finns. I kommuner och riksdag. Om man också hanterar statliga markegendomar på ett klokt sätt i Lappland. Sveaskogs försäljning borde läggas på is till dess en ny utredning om hur ratificeringen av  ILO-169 ska genomföras i praktiken.

När pendeln slår tillbaka, då är frågan, vem äger egentligen Lappland, vem har rätt att fördriva och förpassa samerna till marginalen. Ännu en gång få dem att maka på sig. Jag tycker alla ska ställa sig den frågan. Och söka större kunskap och bilda sig en uppfattning på saklig, historisk och rättslig grund.

Rekommenderad läsning:

”Stulet land” av Lennart Lundmark

”Begrav mitt hjärta vid Uddjajaur” av Udtja-Lasse (Lars Norberg)

”Lappväsendet” av Patrik Lantto

”Från skattemannarätt till nyttjanderätt” Nils-Johan Päivio

”Lappskattelanden på Geddas karta” av Gudrun Norstedt

9 kommentarer

 1. €dor

  Jag har försökt få reda på vad det tagit vägen ”Det stulna landet, Lappland” men utan framgång. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Men i morron ska jag ut på en längre resa då ska jag titta och se om jag ser något 🙂

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Edor!

   Se noga när du reser, tex vid Västerbottensgränsen, bortom Lycksele, så är skylten borttagen, man ska tro man är i Västerbotten.
   Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Landstinget benämner sig Västerbotten (precis som länsmuseet Västerbottens museum och även en annan budbärare Västerbotten Turism) och alla talar om västerbottningar, västerbottensfjäll och Västerbotten hit och dit ändå upp till riksgränsen. Till och med inlandspolitiker och diverse projekt inom södra Lappland benämns vid Västerbotten.

   Osynliggörandet blir en del av en slags obskyr kustkolonisation där S i storebror ska understrykas allt tydligare med ett identitetsskapande i kölvattnet som innebär ett identitets- och landskapsnedbrytande för oss i Lappland/lappmarkerna. Dvs Lappland förblir förort och kornbod, inte bara för Hufvudstaden utan Umeå.

   Men ser du i backspegeln under resan så kanske du ser en skymt av något som kan tänkas vara spår av Lappland. Hojta till om du såg någe oknytt!

 2. Göran Jonzon

  En författningsdomstol synes vara enda vägen för minoriteter som vi att kunna hävda oss mot den dolda kolonialmakt som storsamhället utövat och utövar, genom sin majoritetsrätt att instifta vilka lagar som helst.
  den 5 sep kommer KD:s vilhelminaavdelning att pressa två av våra riksdagspolitiker på den punkten.
  Mycket bra analys du har här och en hel del matnyttigt som jag inte kände till.
  Kan vi mobilisera en gemensam politisk aktion kring orättvisorna mot enskilda och minoriteter, så har vi medias makt på vår sida.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Göran, tack för ditt svar.

   Om jag inte missminner utgör Lappland cirka 27% av Sveriges yta. I dag utgör befolkningen mindre än en 1%. Vi talar om cirka 92000 invånare i Lappland. Vilken representation finns idag, en eller två kanske tre riksdagsmän är från lapplandskommuner, och vad gör dessa för Lappland? På riktigt, som så många politiker tycker om att uttrycka saken, på riktigt, inför detta val?

   Riksdagsledamöterna företräder sina partier. Möjligen det regionala i bästa välvilja. Men det lokala och periferin ser jag knappt några hänsyn eller kämpatag för. Det är mer läpparnas bekännelse, synnerligen i valtider. När jag sedan ser hur vissa riksdagsledamöter gräver skyttegravar mellan blocken, i Västerbotten län, och in absurdum försvarar sitt parti, sitt block eller regeringen, så spelar man centralmakten i händerna. Allt består, konserveras.

   Länstransportplanen över tio år, med nyinvesteringar, innebar i det närmaste bara en rondell för Åseles vidkommande (i inland och fjällkommuner). Allt en interpellationsdebatt i riksdagen kommer fram till (handlade om flygplatsfrågan i Vilhelmina), är att ”vi” är väl överens om dessa (futtiga min anm,) dryga 700 mkr, över tio år, när vi klubbade den i regionstyrelse/fullmäktige? Politikerna hamnar i remi. Att budgeten borde varit den dubbla, faller mellan stolarna. Hur lätt gömmer man inte sig i eniga beslut, hur usla de än må vara? Besluten alltså. Trafikverkets fyrkantiga fyrstegsmetod bortmanövrar behoven. Det är bara kapacitetshöjande ”samhällsekonomsikt lönsamma” åtgärder som passerar nålsögat.

   Vad som ligger under strecket, i periferin, behåller sin plats i kön. Sist alltså. Utbyggnaden kring banområdet i Umeå kostade över miljarden men det var en annan kassa. Den räknas inte. Precis som ett nybyggt bildmuseum i Umeå (staten genom universitet) INTE läggs som ett jätteplus i en kulturplan/strategi för regionen. Umeå kan bara klappa sig på magen och le i mjugg. En annan kassa. Precis som när man har en statlig flygplats. Vissa är mer jämlika än andra.

   Exempel på hur inland och fjällvärld spelas ut. Synnerligen när Region Västerbotten tagit över utvecklingsansvaret från landstingen OCH länsstyrelsen (som renodlats till tillsynsmyndighet). Idag pekar regering och riksdag på Regionen/arna som prioriterings- och planansvarig och regionen pekar på regeringens pengapåse modell för liten. Kustens 4/5 av länsbefolkning styr och gelsbygdkommunerna tiger i bästa länspolitikanda. Åren går. Allmänna uddlösa vältaliga policydokument produceras av regionbyråkratin. Efter tio år har tjänstemän och flertalet politiker bytts ut, men missförhållanden består, flyttlasspolitiken består indirekt. Det sluttande planets vinkel ökar en smula varje år. Varför inte inlandskommunerna (södra Lappland) lämnar Region Västerbotten är ett mysterium. Direktval dit är ännu ett krav när denna maktfullkomliga församling, som ger sig själva ansvarsfrihet, handhar över 200 mkr i årlig budget (starkt ifrågasatt av sista regionrevision) och trafikbolagen omsätter säkert en miljard. Ja, och hur är det med kollektivtrafiken, ett allt djupare hål i de kommunala ekonomierna, särskilt Vilhelmina med två dalgångar upp till fjällen, borde inte linjerna från kusten till riksgränsen (ja, de slutar vid Klimpfjäll och Gränssjö idag) vara rikstrafikupphandlade som blå vägen utmed E12? Agnarna ska sållas från vetet och kommuner spelas ut. Inte ens kompletteringstrafik (ringbilar) har man råd med (avvecklingen Dikanäs-Slussfors typexemplet).

   Just miljarden är vad fastighetsskatten är på vattenkraftverken inom Västerbottens län per år. Men inte en förbannad miljöanpassning/faunapassage när man stärkt så många dammar (som knappt en lokal käft fått ett jobb av). Alla spelas ut. Små som stora, mot varandra, lokalt och regionalt. Vattenregleringsföretagen gör som Trafikverket, upphandlar för bästa pris, så utländska företag eller långväga underentreprenörer utomläns gör jobbet, men inte lokalbefolkningen. Precis som den sociala dumpningen i bärindustrin och plantplanteringsbranschen (och skogsröjargebitet också för den delen). Vad i hela friden hjälper en garanti att det ska finnas en bensinmack och affär i glesbygden då? Rikspolitikerna får nog höja blicken ovanför syltburken.

   Systemfelen är många men att göra som i Norge, i extrem glesbygd (Vilhelmina: en inv/per kvadratkm) radikalt sänka egenavgifter/arbetsgivaravgifter, rentav nolla den, är snart enda raka. Förbehållet att det ska handla om anställda som är skrivna på orten. Då kan det börja hända ett och annat. Eftersom inte kommun, landstings-. eller statlig sektor räknas in, så handlar det faktiskt inte om så mycket pengar trots allt, för staten i omfördelning. Om man vill att dessa bygder, snart obygder, ska leva och utvecklas. Eller åtminstone överleva. Förr om åren så var det årliga mångmiljardbelopp i utdelning från LKAB och Vattenfall, var tog dessa penningar vägen? Precis som skogsföretagens vinstskatter. Och staten som skogsägare, ej att förglömma.

   Vad kommer till markanvändning och förvaltning, måste vi agera som kommuner, inte som en blockmajoritet i armkrok med armkrok. Som kör sin ringdans i länet och så vidare ner i riksdagen och i alla moms-, rut- och rotdebatt tappar bort de strukturella missförhållandena fullständigt.
   Jag ser personligen bara en väg, en särskild förvaltningsmodell för Lappland, med grund i alla de särregleringar och särlagstiftningar som finns, vilka vilar i en mycket komplex historisk kontext av dubiös statlig kolonisation. Ett län eller en region. Eller rentav en mer federal lösning. En helt ny lösning.
   Kustresidensstäderna har inte kunnat vara säte för en långsiktigt hållbar utveckling, Länsstyrelsen har och mer och mer blivit åskådare men även de hårt beskurna i sparkraven. Hur skulle Kalmar se det om Göteborg var sätet för regionen? I befolkningstal, i EU-mått mätt, så är Sverige en lämplig enhet för en Region. Så varför inte snegla på Finland och Norge igen.

   Oavsett måste en lappmarksfond/stiftelse till. Där staten INTE säljer någon mark på närmast några villkor. Där staten successivt köper storbolagsskogar och kyrkskogarna, för att kunna möjliggöra både långsiktig förvaltning och omfördelning/arrondering (Förvärvsprövningsinstrumentet har funnits och bör ses över. Man kan även titta på den norska modellen). Till lokalt ortsboende och till marker som statligt förvaltas med särskild hänsyn, exvis hyggesfritt med blädning (naturligtvis med alla förändringar som krävs i lagstiftning). Möjligen lägre produktivet men med en annan mångfald på sikt. Varsammare markberedning och ett slut på tall/granåkrar, då kan tex renbetesområden stärkas och näringen utvecklas. Då ökar bufferteffekten långsiktigt och de kumulativ negativa effekterna dämpas. Både samebyar, andra samiska intressen, lokalt boende och verkande, kan ges stärkta rättigheter och möjligheter. Och då talar jag främst om områden öster om odlingsgränsen. Vi kan och ska inte syssla med en Region som sitter 30-40 mil bort och agerar som vi vore på pendlingsavstånd. Ett nytt eget län är första början (finns fler lösningar om fantasin tillåts). Och ett regionförbund Lappland. Om det nu ska vara något kommunförbund överhuvudtaget. Tål att diskutera. Men utan skrotning av landstingen ingen skrotning av storregioner och furstedömesdrömmar (läs större småpåvar). Då kan länen faktiskt delas och fler, istället för som idag, ständigt föras till tanken av sammanslagning och centralisering.

   Parallellt en reformering och hållbar småviltjakt (på statens mark) som idag i ena sekunden absurt frisläppt och den andra kvoterad och beskuren. Med tanke på alla stolligheter ser jag inget hinder i återförda krav på jaktguider gällande utländska småviltjägare och en betydligt större avgränsning i tillåtna områden och stoppområden (i god tid för god framförhållning). Det finns så gott om mark så det ska inte vara några problem. Om man tillåter sig en gemensam långsiktig förvaltning.

   Arrondering/omarrondering/omreglering kan och bör även ske i samverkan med kommuner då de äger icke oansenliga marker. Liksom omarrondering av marken som ersatts (Njakafjäll tex) för att ta hem skogarna till en närmare helhet. En allmänning ska väl inte sitta och äga mark borti Åsele? Samtidigt måste man utreda hur allmänningar egentligen ska fungera och nyttjas över tid eller somt tänkt, i egentlig mening upplösas. Och sist men inte minst reformera (eller kassera rentav) dubbelregisteringen för att bryta upp ännu en surdeg och konliktkälla. Det finns massor att göra och verka för. Och som sagt, gemensamt, med en budkavle. Då kan vi nå offentlighetens och det massmediella ljuset. Och kanske även Hufvudstaden, den så ofta huvudslöst agerande. Men så länge man träter i byar, i dalgångar, i tätorten, på kommunnivå, mellan koummuner i södra Lappland, förblir det mest som det är eller åker lite utför till.

 3. Ivar

  Tack för ett bra inlägg. Och att du har samma syn som jag på Sveaskogs utförsäljningar. Senast nu i veckan så fick jag ett exempel på hur en utifrån ägare till en f.d kronopark försöker stoppa utvecklingen för bofasta om han inte får arrendepengar. Varför kungarna på 15-1600-talet ville att Lappland skulle befolkas var att vi behövdes som en buffert mot grannen i öster. De som var villiga att bosätta sig här var svedjefinnar från det östra Finland. Något som vi inte fick lära oss i skolan är att det fanns många svedjefinnar i nordvästra Ångermanland och norra Jämtland. När det blev tillåtet att bosätta sig i Lappland så var det lätt att flytta hit och kunskapen att ta upp ny mark hade de redan. De hade även en modern syn på arvsordningen. Pojkarna ärvde marken och flickorna ärvde boskapen. Till skillnad mot det övriga Sverige där som regel den äldste pojken fick allt. Det arvsskicket gällde även samerna där den äldste pojken fick skattelandet och renarna. Vad hade de övriga syskonen att välja på. Fortsätta som nomadiserande same eller börja som nybyggare. Det var många samer som tog upp ett nybygge för att sedan sälja det vidare till en ”svensk”, när de insåg att de inte trivdes med rollen som jordbrukare (för instängt). Det var även många sameflickor som gifte sig med en nybyggare för att slippa det nomadiserande livet med alla de strapatserna. Det svenska namnskicket med sonnamn gör det svårt att se vilka som var samer eller inte. När du blev bofast så blev man namngett av prästerna med vilken man man var son eller dotter till. Det är bara de sista årtiondena som det inte har varit skamligt att erkänna sig som same om man inte var renägare. Många av de gamla lagarna som vi nu anser är förtryckande av samerna var menade att skydda dom och hjälpa dom att bevara sin kultur. Vissa av lagarna blev nog lite fel eller tillämpades på fel sätt.
  Det finns även att läsa om Elsa Laula´s kamp i böckerna ”En lappmarksbygd på väg mot framtiden”.
  Staten är skyldig oss massor av pengar från skogen som de har sålt från kronparkerna. Kronparkerna var avsatta för ”Samernas ensidiga begagnande” inte för att skövlas för att få pengar för att rusta upp slott i skåne.
  Den sista frågan som du har är tänkvärd. Vem som äger Lappland. Är det staten som har kommit åt det genom krig och överenskommelser med grannstaterna eller de som bor där och brukar ”marken”.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Ivar,
   tack för ditt svar och din kommentar. Den kompletterar i många områden som berör, tidens tand och ropen i vinden. Kronoparkerna har sina sorgliga historier, jag har för mig Bo Malmberg har skrivit om detta – avhysningarna av olagliga bosättningar å kronoparkerna. Precis som han skrivit flera böcker kring kronotorpare och avvecklingen som var rent bedrövlig för många. Han höll en liten ”föreläsning” för rätt många år sedan på Folkan, vill jag minnas, då han högläste ur en av sina böcker. Friköp gick om intet, hus revs och människorna fördrevs. Lappland har en märklig historia. Är ett märkligt land. Stort nog för alla, men störst för kapitalet och staten. Om man ska hårdra det en smula.
   Elsa Laula är en mycket intressant förgrundsperson, liksom Torkel Tomasson (som även han gick alltför tidigt ur tiden) men även Gustav Park, finns fler att nämna.
   När jag nu tänker tillbaka så satt jag, för ett antal år sedan, på Umeå universitetsbiblioteket i arkivsalarna. jag läste de första numren av ”lappernes egen tidning” som utkom under ett år 1904 vill jag minnas. Åren gick och tidskriften ”Samefolkets egen tidning” började senare sin utgivning 1918. Efter 1960 benämnd ”samefolket”.
   Jag bläddrade, läste en ansenlig mängd artiklar, tog en ny tidning, fortsatte, till dess jag befann mig i tidigt 1980-tal. Över historien kände jag bara en väldig frustration och närmast blev jag deprimerad, över maktlösheten, över hur staten hanterat en urbefolkning på detta sätt. Där det oblodiga slagfältet verkligen är den rätta benämningen på en kolonialiserande epok. En del kring detta, debatt och artiklar mm finns precis som du nämner i en ”lappmarksbygd på väg mot framtiden”. Mycket matnyttigt finns att finna i dessa verk som närmast är rena kronologiska uppslagsverk för Vilhelmina.
   Och framtiden, den möter vi vare sig vi vill eller inte, så länge vi lever, frågan är hur mycket vi är i stånd att påverka den och verkligen förändra tidslinjens små krusningar. Tiden får utvisa.

 4. Östen Stenlund

  Det var en diger läsning men mycket viktig i nutiden. Kommunerna pratar om sammanslagningar, men är det någon mening att slå samman två konkursmässiga kommuner? Man måste gå igenom sin historia och fråga sig: Hur har det blivit så här? Staten har gått ifrån sina egna lagar om jordeboksförda privata egendomar ända från 1600-talet till att själv förvalta egendomarna. För att åtgärda saken inom rimlig tid förespråkar jag ett Förvaltarting som tar över allt som staten idag förvaltar i landskapet Lappland. Alla vinster återinvesteras i Lappland. Detta hindrar inte enskilda att återta sina förfäders land efter äganderättsutredningar. Staten äger ingen fast egendom norr om Dalarna, se bara jaktlagen § 10 A. Kommunerna måste gemensamt skärpa tonen mot staten.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Historien bär vi med oss, om vi låter den finnas och åminnas, men är i alla avseenden vad som följer oss. När vi talar om kommunsammanslagningar, tycker jag inte det ska vara av ekonomiska skäl. Som jag ser det behöver kommuner med kraftig utflyttning (1-2% eller mer) ett strukturbidrag, för kommunen ligger alltid i ekonomiskt bakvatten och ska krympa sin kostym efter minskat skatteunderlag och statsbidrag. Man kan inte krympa kostymen i förtid, då självuppfylls avvecklingen och förstärks, det är vad jag tycker mig se idag. Så applåderar regering och dagens SKL (genom propagandatidningen Dagens samhälle) över att så många kommuner duktigt håller balanskravet (vilka de lagpliktigt är skyldiga).
   Skulle de här kommunerna, kring oss, ha medelskattenivå för Sverige, då ska vi sänka kommunalskatten med 2 kr. Då åker många mot ruinens brant samtidigt som samhällservice kliver ner på en nivå som förstärker flyttlasspolitiken per omgående. Som jag ser räcker inte statsbidragen till. Det saknas 20 mkr för att komma till en jämlik kommunalskattsnivå. Det behövs ytterligare 20 mkr för att komma på fötter och ha stabil ekonomi så att verksamheter kan utvecklas och förbättras och att kommunen kan syssla med annat än avveckling och besparingar. Arbetsro behövs. (penningexemplet Vilhelmina, min anm.).

   Regionförstoring, tex med väg Saxnäs-Båtas är inget kommunen själv kan ta. Ny rullbana för flygplatsen borde vi haft för länge sedan. Men staten vill inte, kommunerna kring har revirtänkande (precis som Vilhelmina har haft). Hur ska vi har råd att bygga infrastruktur, nya reningsverk och VA i Kittelfjäll för tiotals miljoner, genom att skattekollektivet ska betala satsningarna? Var man än blickar så är det svackor och sänkor som belastar kommuninvånarna. Metoden med medfinansiering av infrastruktur är också ett total felsteg. Det gynnar starka och tillväxande kommuner som drar nytta av förfördelningen.

   Kommunsammanslagning med en eller två kommuner räcker inte och håller inte. Vilhelmina som storebror mot Åsele och Dorotea håller inte. Det är södra Lapplands kommun i sådana fall. Vi är inte ens 40000 invånare. Vi behöver kunna rekrytera spetskompetenser och ha kvalificerade förvaltningar. Det har vi inte resurser till idag. Och många inlandskommuner har brist på en mängd kompetensområden. Men en sammanslagning ska inte, får inte, innebära mindre penningar, en sammanslagning, som i alla omorganisationer, kräver mer resurser över ett antal år. Men initiativet måste komma inifrån och inte påföras från kusten eller huvudstaden.

   Men till markfrågorna. Hur har det blivit så här? Och historien är en bedrövlig histioria. Ett förvaltarting (men också med inslag från staten, ett underlag och stöd, från tex en förvaltningsdomstol för klarläggande och klargöranden), ja ett förvaltarting är en mycket intressant idé. För det krävs en reformering och en återvunnen balans. Länsstyrelsen har samtidigt på ett vis abdikerat, de förvaltar tyst, och låter utvecklingsplanerna i länet bli Region Västerbottens, där man ser basindustrin och kornboden och närmast förstärker en kolonial hållning (ekonomism och företagsekonomiskt tänk) med en löjligt självklar hållning som regionens huvudstad. Till och med Lycksele, lappstockholm, är långt borta för många av oss. Och i egentlig mening, vi är en del av Ångermanälvens områden. Inte Umeå med någon självklarhet.

   Som du skriver, en samfälld förvaltning och varför inte heller större självständig styrning. Med egna medel. Med återinvesterade medel. Det finns miljarder varje år. Som du skriver 2, det hindrar inte enskilda att återta sina förfäders land efter äganderättsutredningar. En komplicerad process, som vi måste finna en väg till, åtminstone en medelväg istället för idag, då staten, regering/riksdag, tiger ihjäl historien. Modeller för en sådan process måste utredas å det snaraste. Parallellt, inget släpp av några ”statliga” fastigheter i Lappland. En sanningskomission för Lappskattelanden och dess utraderande är en akut åtgärd, bland flera.

   • Ingrid Persson

    Allt tal om att man måste lära känna sin historia, om man vill förstå sin samtid, klingar vackert men är ofta tomma ord. Är inte historien tilltalande för den egna sidan, vill många hellre förtiga den.
    1958 kom den första romanen, Kerstin Seger, av en same – eller som det hette förr (halvlapp) – ut. Boken är skriven av en helt outbildad kvinna, Eldrid Frisk, nybyggarhustru på Ljusliden. Bokens huvudperson är hennes egen mor, same från Norge.
    Rimligen borde dagens politiska samer vara ivriga att denna bok kommer upp i ljuset – men icke! Kan det bero på att i boken finns en passage, där det framkommer att det rådde stridigheter inom renskötseln långt innan någon nybyggare – vare sig same, svensk eller finskt – nått fjällvärlden? Många renskötare förlorade ”renlyckan” och blev utblottade och tvingades bli nybyggare eller utvandra. Detta var den verkliga stora tvångsförflyttningen. Dessa samer fick aldrig som karusoandosamerna erbjudande om nya betesmarker.
    Överhuvudtaget har jag förvånats över hur totalt okunniga högutbildade personer är om den nordiska naturens förmåga att producera biomassa. Renskötsel, jakt, fångst och fiske kan endast försörja ett mycket litet antal människor. Tack vare att så många renskötare tvingades ut från renskötseln och blev nybyggare kunde renskötseln fortleva.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.