Marsån – värd ett bättre öde än arbetsutskottets nolldom

biflöde marsånMarsån verkar vara en smått okänd å, sett till en internetsökning på Wikipedia, det är marsánsås som blir sökträff. Men likväl som bara en marsánsås finns, finns nog bara en Marså (för Kalix är så långt bort att det inte räknas). I vart fall strömmar Marsån, i detta län, från östra Marssjön, i Marsfjällets skugga, genom Marsådalen ner till den vidsträckta sjön Malgomaj.

Marsån betraktas som ett kärnområde av den rödlistade och hotade flodpärlmusslan, dessvärre betecknas inte bestånden som livkraftiga utan bevarandeåtgärder är nu nödvändiga att genomföra för långsiktig överlevnad. Samtidigt återskapas då förlorade livsmiljöer för öring. Naturen får sin läkning likväl som det kan stärka förutsättningarna för fisketurismen i detta enastående fjällnära område (ett stenkast från Marsfjället och Njakafjäll). Öring dominerar i ån men längre ner förekommer både harr och gädda. Man slås av tanken, att den äldsta flodpärlmusslan som hittats var 256 år gammal, och att en likvärdig mussla i Marsån skulle kunna vara ”född” ett halvsekel före den första nybyggaren i trakterna.

Utvecklingsenheten vid Vilhelmina kommun har i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten och Vilhelmina skogsallmänning skapat ett restaureringsprojekt för Marsån, där alla tre parter föreslås gemensamt finansiera projektet som omsluter 700 000 kr.  Genom samverkan och erfarenhetsutbyten ska man återskapa och långsiktigt bevara och förvalta områdenas höga naturvärden och därmed leva upp till regionala, nationella och internationella åtagande.

När man läser beredningsdokumentet för projektet, med målet att skapa ett vattenekosystem helt i balans, med livkraftiga bestånd av den hotade flodpärlmusslan och öringen, så blir jag oerhört förvånad, och besviken, när arbetsutskottet i Vilhelmina kommun tagit ett avslagsbeslut. I brist på medel, som det står i beslutsprotokollet från den 14/4.

För det första tycker jag det är märkligt att arbetsutskottet, som främst är beredningsorgan, tagit det definitiva beslutet, eftersom man inte lämnar ärendet vidare med en beslutsrekommendation till kommunstyrelsen. Jag kan inte i delegationsordningen finna något stöd för ett sådant beslut som detta.

Vilka medel handlar det då om? Den kommunala delfinansieringen om 200 tkr föreslogs tas från det s.k. 1329-kontot, som är en pott för utvecklingsprojekt där ungefär hälften är baseras på s.k. bygdeavgiftsmedel (bygdemedel i vardagligt tal). Det innebar i reda pengar 100 tkr. Inte några astronomiska belopp precis.

Det finns flera finansieringsvägar, dels från nämnda 1329-konto, men också ett renodlat bygdemedelstöd, då andra parter delfinansierar projektet. När man från centralt håll (huvudstaden) haft både kritik och invändningar hur bygdeavgiftsmedel (som är en gottgörande ersättning för skador och följder av vattenkraftregleringen) används, så borde kommunens projektdel helt kunna finansieras av bygdeavgiftsmedel, då det handlar om biotopåtgärder i ett strömvatten som utmynnar i en reglerad sjö. Någon sådan beredning har inte utförts, så vitt jag förstått, och förmodligen har ingen heller konsulterat länsstyrelsen (som givit beslutsdelegation om vissa bygdemedel till kommunerna) för en avstämning om möjligheterna.

Jag tycker avslagsbeslutet från arbetsutskottet är både anmärkningsvärt och bedrövligt. Det är för mig obegripligt varför inte ärendet lämnas till kommunstyrelsen för beslut, oavsett vilken beslutsrekommendation man haft i arbetsutskottet. Finansieringslösningar brukar kan man alltid finna, om man vänder på alla stenar. Och finner inte kommunstyrelsen råd, varför inte lämna detta viktiga och betydande ärende vidare till kommunfullmäktige? Jag tycker arbetsutskottet onödigtvis sänkt detta projekt med en nolldom som jag faktiskt tror det fanns och finns en lösning till.

(fotografiet, ett biflöde till Marsån)

15 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Marsån är ett av de viktigaste vattendragen att prioritera för restaurering.
  Vi har absolut inte sänkt projektet utan bara konstaterat att det inte ryms inom ramen för 2015.
  Jag tror alldeles säkert att vi får se ansökan dyka upp nästa år också.

  Rent principiellt kan vi däremot fundera över vilka vattendrag som staten eller kommunen ska bekosta restaureringen utav.
  Inom EU gäller PPP-dvs Polluter Pays Princip medan svenska regeringar gärna vill hålla exploatörerna i vattendragen ansvarsbefriade. Jag antar att Marsån har varit utsatt för flottledsrensningar som ligger till grund för restaureringsbehovet och det är ju för sent att börja processa mot de nedlagda flottningsföreningarna, liksom deras avnmare inom sågverks- och massaindustrierna. Så där blir det nödvändigt att det är samhällsmedel som ska användas.
  Vidare ligger det under Vattenförvaltningen att besluta om prio och därmed faller även huvudansvaret tillbaks på Lst och hela kedjan upp till regeringen att klara ut finansieringen, kan jag nog tycka.

  Men precis som du anger här så rör det sig om ca 80 000 skr ur skattekassan i medfinansiering.
  Då ska vi samtidigt tänka på att läromedelskontot för naturvetenskaplig litteratur för nästa årskull 7:or på Hembergsskolan ligger på 15 000 medan detta bara räcker till att ca varannan elev får läroböcker !

  Vi får börja se upp med alla bäckar små i dubbel bemärkelse, både i naturen och vad gäller kommunens ekonomi. Men jag kan personligen tycka att kommunal medfinansiering till vissa utvalda skoterföreningars anskaffande av ledsladdningsskotrar kan vara en konstig tidigare prioritering som jämförelse !
  Dessutom gravt orättvist, då efterföljande föreningar tvingas medfinansiera ur privat kassa.

  Samma resonemang kan tillämpas på Marsån kontra andra skyddsvärda vattendrag, där FVO-föreningar får stå för medfinansieringen själva, utan att en krona tas ur skattemedlen !

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Göran!
   Utmärkt att du bekräftar att det är ett högt prioriterat projekt.
   Men återigen, att 1329-medel är förbrukade och inte lämnar utrymme för den konteringen den vägen, innebär inte att projektet är omöjligt att finansiera.

   Från min synvinkel kvalificerar sig bygdemedel, men en sådan finansering/ansökan verkar inte arbetsutskottet berett. Om länsstyrelsen godtar detta, innebär det antingen full finansiering av kommunens del, alternativt 75% och 25% egeninsats, beroende på regeltolkning. Vilket antingen innebär noll kr i ”skattemedel” eller en insats om 50000 kr. Kan tas ur kommunstyrelsens egna medel och är avsatta medel slut får KS äska från kommunfullmäktige.
   För mig är ”uppväxlingen” till 700 000 kr betydande, precis som allmänningen kan se det, utifrån sin insats, mer än trefaldigt.

   En ny ansökan kräver att alla projektägare och finansieringsåtaganden är helt intakta. Hur länge avsatta medel är innestående för respektive parter spekulerar jag inte. Men ett projekt som är förankrat, mår aldrig bra över att ens förlora ett år.

   Till kärnfrågorna. Arbetsutskottet är ett beredningsorgan, synnerligen i ärenden man inte har delegation att besluta.
   1. Ligger avslagsbeslutet inom arbetsutskottets delegation? Om svaret är jakande, vilken punkt i delegationsordningen hänvisar du till?
   2. Har arbetsutskottet berett en finansiering genom bygdemedel? Om nej, varför inte?

   Kärnfråga 3. Det här rör kommunstyrelsens ansvarsområde och inte utbildningsnämnden. Men visst kan man ställa en lokal biosfärs artöverlevnader mot skolböcker om man vill ha den diskussionen. Men inga 1329-medel eller bygdemedel i världen kan finansiera utbildningsnämndens läromedel. OM det är så, att bygdemedel kan användas, är det helt ovidkommande att ställa skolböcker mot biologisk hållbarhet och mångfald i strömvatten inom kommunens gränser. Själv kan jag ställa en ”bro till prästholmen” eller en ”alternativ fotbollsplats”, eller ”småbåtshamn” eller ”kommunal bagarstuga” på tätorten, mot en restaurering av Marsån, där jag prioriterar det sistnämnda.
   ——
   Den kommunala medfinansieringen i pistmaskin-/groomerfallet blev nog följden av att ”man” trodde man skulle kunna få 100% täckning med kommunalt ägande, men fick bassning av länsstyrelsen som krävde rättelse. Väl etablerad som ”vilhelminamodellen” fortsatte ”man” på inslagen väg, nu praxis. Dessvärre fortsätter man på så vis diskriminera de föreningar som behöver göra investeringar men själva måste stå för 25% i egen insats (arbete el. kontanta medel). Dvs likabehandlingsprincipen upphävd. Men tillåtligt inom kommunallagen, om särskilda skäl finns. Som jag tolkat det, med utgångspunkt i det näringsekonomiska argumentet att upprätthålla infrastruktur. Men det är och förblir ändå en orättvisa, i hur föreningar behandlas, inte tu tal om annat.

   I föreliggande fall med Marsån, finns en medfinansiering från andra aktörer som ligger långt bortom 25%. Skulle bygdemedel tillåtas, är det inte mycket att diskutera i det hänseendet. Men visst är det så att FVO som regel får stå för en stor del av medfinanseringen själva, även om en del projekt har länsstyrelsen AC som medfinansiär.

   Till sist, vad beträffar flottningsföreningarna, som upphörde sin verksamhet slutet av 70-talet/tidigt 80-tal, så är det helt klart bortom räckvidd. Har aldrig heller hört talas om att dessa föreningar inte skulle vara UPA- utan personlig ansvar, så även formellt sett skulle en skadeprocess vara minst sagt komplicerad. Det är staten som måste ta ett större ansvar och det är minst sagt märkligt, hur snålt det är med medelsåterföringen när vattenkraften i länet fastighetsbeskattas för i runda tal miljarden årligen.

   I Marsåns fall förmodar jag att det dels handlar om återställande av flottledsrensningar samt rivning av ev. flottningsdammar, dels att Grytsjö kraftverk kan inverkat, även om själva kraftverket är utrivet. Kom i drift efter kriget till senare delen av 50-talet, en ganska kort episod.

   • Göran Jonzon

    CItat:
    Kärnfråga 3. Det här rör kommunstyrelsens ansvarsområde och inte utbildningsnämnden. Men visst kan man ställa en lokal biosfärs artöverlevnader mot skolböcker om man vill ha den diskussionen. Men inga 1329-medel eller bygdemedel i världen kan finansiera utbildningsnämndens läromedel. OM det är så, att bygdemedel kan användas, är det helt ovidkommande att ställa skolböcker mot biologisk hållbarhet och mångfald i strömvatten inom kommunens gränser. Själv kan jag ställa en ”bro till prästholmen” eller en ”alternativ fotbollsplats”, eller ”småbåtshamn” eller ”kommunal bagarstuga” på tätorten, mot en restaurering av Marsån, där jag prioriterar det sistnämnda.
    Slut citat.

    Här lyfter du riktigt väsentliga frågeställningar, tycker jag ?
    I.o.f.s. var det inte bygdemedlen jag vägde mot skolböcker, utan den kommunala medfinansieringen ur skattemedel (25%) ! Men man skulle faktiskt kunna öppna en ren principdiskussion även om bygdemedlens användning. Om vi går tillbaks till upprinnelsen av bygdemedlen, så syftade dessa till att skapa nya försörjningsgrunder för de småbrukare som fick sina marker överdämda och den strukturomvandling som iscensattes av den storskaliga vattenenergiregleringen. Utifrån det perspektivet kan man ju faktiskt fundera över stadgar som prioriterar vindskydd och båtbryggor före ungdomarnas skolresultat ? Vore det helt orimligt att godta läromedel som investering i ursprungssyftets inriktning.?

    Men tillbaks till kärnfrågan:
    Bygdemedlen beslutas i den ordning som ansökningarna presenteras för KSau. Därmed uppstår den första orättvisan i och med att medelsanslagen är begränsade. Sedan komer vi till att somliga projektansökningar bygger på att kommunen skall stå för den stadgade medfinansieringen om (minst 25%). Där har nästa orättvisa.
    Ställer man en småbåtshamn eller bro till Prästholmen mot restaureringen av skadade vattendrag i allmänhet så finns det ingen tvekan om vad jag själv väljer. Men jag erkänner öppet att jag själv har en mognadsprocess att som ny i beslutsrummet, kunna förhålla mig konsekvent och stringent, i synnerhet som jag inte hade en susning om att restaureringen av Marsån skulle dyka upp, när frågan om bron till Prästholmen togs upp i arbetsutskottet. Däremot har jag tydligt markerat min och partiets tveksamhet till att kommunen så lättvindigt ställer upp med egna skattemedel, när det gäller projekt nära storbyn Vilhelmina, men sällan eller aldrig ute i småbyarna!
    Men till mitt försvar måste jag få säga att fram till i förrgår visste jag heller inte hur illa det var ställt med bristen på medel till läromedel på Grundskolan. Vi har ju en hel avlönad organisation som har till uppgift att förse oss fritidspolitiker med faktauppgifter inför budgetarbetet, men när något mörkas eller undertrycks på vägen fram till oss, då krävs det att någon har kurage att ryta till och berätta hur det verkligen förhåller sig och det var precis vad som gjorde att jag idag fick vetskap som även tycks vara fördold för förvaltningschefen för utbildningsnämnden, enligt vad jag uttolkat av vårt telefonsamtal igår.

    Den här kärnfrågan är av stor principiell betydelse, sedd ur ett likabehandlingsperspektiv och jag uppskattar att vi åtminstone är minst två som reagerat mot det sättet att hantera bygdemedlen.
    Däremot kan jag inte påstå att man nekat något liknande projekt utifrån småbyarna, utan det har helt enekelt saknats projektansökningar som har karaktären av att varken gynna enskilt företag eller enskild förening, inkommet från någon av alla byarna. Jag förmodar att information om möjligheten har saknats ?

    Tar vi då återigen det konkreta fallet med restaureringen av Marsån, så ligger det prioriterat av Länsstyrelsen och underställt Vattenmyndighetens vetskap. Flottledsrensningarna var inte arrangerat av enskilda kommuner och i Marsåns fall kan jag inte se att ansvarsutkrävande ska falla tillbaks på nuvarande kommunmedborgares skatteuttag. Hur Allmänningen ställer sig till den principfrågan lägger jag mig inte i, men sett över frågan i ett generellt perspektiv, anser jag att det är staten som ska stå för sådana skador där ansvariga inte längre finns att lagsöka.
    Jag menar att det är värt att tillfälligt bromsa upp fallet ur det perspektivet, för att dra det ett varv till genom region och län, för att se om medelstilldelningen inte kan prövas på mer adekvat finansieringsnivå.

    I ett större perspektiv har vi och våra efterlevande enorma skador i våra vattendrag att ta ansvar för att återställa. Där blir kostnaderna för just Marsån en fjärt i universum och vi måste finna en lösning som är betydligt mer hållbar än att knapra på kommunernas bygdemedelsanslag.
    För mig är det självklart att skadorna från regleringarna ska bekostas av exploatörerna som orsakat dem.
    Samma princip är dock inte tillämplig för flottledsrensningarna och där måste staten gå in och axla ansvaret för återställningen.

    Ja det är ingen enkel fråga detta du tar upp och jag erkänner direkt att jag själv inte känner mig helt väl till mods över att ha släppt igenom beslutet om bron till prästholmen och sedan nekat medlen till Marsåns restaurering.Inget jag känner mig stolt över så här i efterhand.
    Hade däremot projekten presenterats i omvänd ordning, är jag övertygad om att jag skulle försökt få majoritetens stöd för helt andra beslut.

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     Tack för ditt svar Göran,

     du skriver att staten ska ta sitt ansvar för åtgärder där inte någon går att lagsöka. I projektbeskrivningen anges dock inte konkreta brister eller åtgärder, men det har funnits restaureringsprojekt som kommunen var medfinansierande i tidigare. Så detaljerna och för dem ansvariga kan vi egentligen inte fördjupa oss i.
     Projektet har ju även ingående inventerande och samverkande karaktär, som jag förstått det. Som kan leda till en mängd intressanta stickspår och fler projekt i Marsådalen. Jag ser f.ö. inget hinder i att 1329-medel eller främst bygdemedel används. I ömmande och viktiga fall kan kommunen prioritera medverkan och delfinansiering. Det var ett tag sedan vi såg ett så betydelsefullt och angeläget projekt som detta, om jag tittar tillbaka fem år i KS-agendan.

     Men visst kan du fundera över skolungdomarnas skolresultat kontra hur bygden drabbats av vattenkraftutbyggnaden och hur bygdemedel är tänkta att kompensera. Jag tänker dock vända på steken helt och säga, det är Sveriges regering och riksdag som har ansvaret för utbildningspolitiken. Skulle Vilhelminas barn och ungdomar ges likvärdig utbildning (sett till hela landet och skollag/kommunallag), i tätort såväl som ”nodbyarna”, med ett heltäckande och progressivt programutbud på gymnasiet, då saknas säkert 15-20 mkr (arbetsbelastningen måste minska och kompetensförsörjningen tryggas, tex genom högre löner mm, då kanske vi måste upp ett par miljoner till). Statsbidragen räcker inte till, och det här är ett nationellt problem, som slår särskilt hårt på ytstora glesbygdskommuner. Dock, alliansbudgeten på riksnivå sätter ribban och dessförrinnan under åtta (8) år.
     Behörighetskrav, ”kunskapsssäkringssystem”, skollagens och Lgr 11:s krav, kräver betydligt stärkta resurser, något vi inte sett mycket av. Det är av just detta skäl som du och jag hamnar i diskussion kring skattemedel i ljuset av insatser i naturvårdande syften. Likväl kunde statens insatser för dylika insatser andelsmässigt ligga på 80-90% och ha betydligt större potter. Samma sak där, länsstyrelserna har fått beskurna resurser och vida sparbeting under många år. Så här enkelt spelar man ut medborgare och politiker och partier mot varandra. Kommunen behöver ökade intäkter till en mängd kärnverksamheter. Men de fördelningspolitiska diskussionerna riskerar att kväva oss och föra bort fokus från beslutsfattandet på region- och riksnivå. Där bygdemedel inte ska kompensera för otillräckliga statliga anslag för lagpliktig skolverksamhet.

     Nå. Kommunstyrelsen har dock ett övergripande tillsynsansvar och beredningsorgan för fullmäktige, men vad som äskas måste ändå komma från utbildningsförvaltningens verksamhetsbehov och -plan. Det måste Kd och alla andra partier bevaka i budgetarbetet, i facknämnderna. UN är inte heller underställd kommunstyrelsen. Så jag lämnar läromedlen för nu. Bygdemedel, för låt säga 6-7 mkr till byggandet av Vilhelmina Arena, såg och ser jag som ett sätt att lätta på kostnadstrycket på både UN (som ska nyttja lokalerna enligt avtal) och KS.

     Återkommande är argumentet, det saknas ansökningar från byarna och bygden (större projekt faller ofta bort pga bristen på eget kapital). Om och om igen, under årens lopp, har jag och många andra pekat på att kommunen ska ha en plan för utvecklingsprojekt som tar sikte på hela kommunen. Utan målkatalog (man vägrar ju från majoritets sida skriva in fler konkreta projekt i budget- och strategiplanen), blir det ingen styrning, ingen balans, ingen buffert. Då blir ”upprustning av Tingshusparken”, ”fräscha upp infarter” och ”projektering av botanisk fjällträdgård” osv som petas in, med slagsida på tätorten.
     1329-kontot fylls på varje år med 2 mkr ( varav 1 mkr bygdemedel) och så kör man på till kontot är tömt. Som nu, i april, med en mindre slant kvar. Jag vet för övrigt inte hur många gånger jag och PA föreslagit ett antal projekt och fördjupad medborgardialog/kulturdialog ute i byarna (utan någon som helst respons från majoriteten ). En geografiskt balanserad prioklassad målkatalog är inget problem att upprätta, om viljan finns från majoriteten. Många av projekten på tätorten har varit tjänstemannaförslag och de kan och ska självfallet lägga projektförslag som gäller hela kommunen.

     I ena andetaget säger du, inte tillräckligt med ansökningar, i nästa knapras det på bygdemedel. Om något knaprar bygdemedel så är det tätortens otaliga projekt, sett till kravet på fördelning om 80% till landsbygden och 20% till tätorten. Och 1329-medlen måste föras in i detta förhållningssätt och regelbundet utvärderas. Då kan kommunen ha framförhållning (med samtidig bakåtblick) istället för sväva i nuet och över ”plassen”.

     Du skriver att det är staten som borde ta ansvar, visst, jag håller med, men verkligheten ser ut som den gör. Staten, genom sina myndigheter och verk, ger främst delfinansiering. Det är den krassa verkligheten. Men om det funnits 1329-medel om 600 tkr på kontot, förordar du då att Ks-au (och Ks) beviljar projektet då?

     Oavsett är politiken beställare och det är bara den politiska fantasin och viljan som begränsar. Bygdemedelsanvändning kan kommunen ”ansöka” om när den vill. I och med slutdatum för ansökningar 20 mars, så vet beredningsgruppen tämligen väl vilka nivåer som är sökta. Att jämföra med vad som tillförs i år och outnyttjade kvarvarande medel från tidigare år. Men ger man inte uppdraget, så får man heller inget veta – om möjligheter som inte påverkar läromedel. Däremot är ju naturen själv, ett bland våra främsta läromedel och ”klassrum” som borde användas betydligt mer.

     Följdfrågan: om Marsåprojektet från kommunens sida kan stöttas med 75% eller rentav 100% bygdemedel, ställer du dig bakom den lösningen?
     Den 26 maj hamnar bygdemedelansökningarna på bordet i KS och då vet man vilka medel som finns att nyttja. Finns marginaler, kan KS öppna för ett omtag.

     Slutligen den obesvarade frågan, överskred arbetsutskottet sina befogenheter som tog ett avslagsbeslut gällande Marsåprojektet?

     • Göran Jonzon

      SVaret på den senaste frågan är tveklöst JA. Det enda som bekymrar mig är när skattemedlen som ska gå till kärnverksamheterna används till medfinansiering av olika utvalda projekt, medan andra projekt hänvisas till privat ideell finansiering !
      SOm nog många känner till kämpar jag för en generell och övergripande regional satsning på restaurering av naturresursen det rinnande vattnet.
      Stirrar man på ett enskilt objekt kan man lätt föranledas att bifalla det ena behjärtansvärda projektet efter det andra, men måste i slutändan likväl beakta vad kommunens skattemedel ska nyttjas till i prioritering.

      Min grundinställning att var och en ska stå kostnaderna för sina privata nöjen och fritidsintressen och att var och en ska stå för de kostnader man orsakar genom exploatering av gemensamma naturresurser.
      80 000 kronor ur det gemensamma skatteuttaget kan kanske tyckas vara en överkomlig summa för nyttan i Marsån, men det finns många fler än ett enda sådant projket som äskar resurser ur den gemensamma kassan. Jag slits mellan min önskan och känslan för ansvaret över ekonomin och det lutar allt mer åt att målsättningen att få ordning och reda i gemensamma ekonomin tränger undan alla former av önskelistor.
      Tyvärr är det nog ännu bara ett fåtal som har ekonomisk insikt i vår gemensamma ekonomi och därmed en krismedvetenhet som matchar det synnerligen allvarliga läget.
      Jag ser det som abslolut nödvändigt att vi för 2016 nu skapar en budget som går att hålla och då finns väldigt lite utrymme för partipolitiska utspel som kullkastar en sträng budgetdisciplin.
      Nu är det hög tid att finna samförståndslösningar och det är den riktning jag ställt in min kompass på.

      Vad sedan gäller behovet av en strukturerad bygdeutvecklingsplan, är jag den förste att stå bakom det kravet. Jag har fått ta emot en hel del spe för mitt förslag om ett turistcentra vid Vojmå Camping beläget vid Europaväg E45, men jag vidhåller att det skulle kunna vara ett objekt i en sådan plan.

     • Tommy Streling (inläggsförfattare)

      När det gäller bygdemedlens användning och fördelning så har nog bristen på ansökningar (stora som små) från lands- och glesbygd, utanför tätorten, sina förklaringar. Allt ifrån vikande medlemmar i föreningar till svårigheten att få ihop styrelser, liksom kapitalinsatser, liksom större egna insatser i form av arbete. Det är väl här jag skjuter in mig, om kvarstående bygdemedel finns kvar och kvoten tätort/landsbygd (20/80) inte uppfylls, då tycker jag även ett sådant här projekt kvalificerar sig. Är bygdemedel godkänt till 100% för kommunens delfinansiering, då är det verkligen grönt ljus.

      Nu ska en ”ansökan” göras om i runda tal 900 000 kr för att ”slutfinansiera” bagarstugeprojektet. Som utöver övriga bygdemedel (minns inte om det var 1329 som detta först togs) till syvende och sist är skattemedel. Och det handlar, precis som du skriver, om prioriteringar. Tittar du i årsredovisningen, och i budgetremissen, så ser du under utvecklingsenhetens framtidsprojekt, att lands- och glesbygd, byar och fjälldalgångarna är helt osynliga. Faktiskt anmärkningsvärt.
      Men praxis, för kommunens del, måste man nog se över, ska kommunen lämna in egna formella ansökningar. Och ska regelverket gälla även kommunen? Bagarstugan är färdigställd och nu ska bidrag hämtas hem. Projekt får brukligen inte påbörjas innan ansökan är godkänd. Annars inget projektstöd i form av bygdemedel.

      Sett till årsredoviningen är det kommunstyrelsen som har största budgetavvikelse och verksamhetsunderskott, på närmare 30 miljoner. Drar man av projekt och projektfinansiering hamnar Ks ändå på 12 mkr minus. I årsredovisningen och budgetremissen, så redovisas utv.enhetens verksamheter (omsluter närmare 23 mkr) på en halvsida. Förr om åren kunde man läsa utförligt om kultur och fritidsverksamheten, idag är det ytterst knapphändigt. Det är här mycket av ej lagpliktig verksamhet återfinns, men med detta budgetunderlag kan man inte ens gå igenom eller granska, värdera, eller ens funderera över, hur Ks kan och ska minska sina kostnader. Så har det varit sedan kultur & fritid flyttades från KUN till KS. Här måste KS få tydligare och mer detaljerade underlag. Om man på allvar vill syna all verksamhet i sömmarna och sätta kostnader under luppen. Apropå krismedvetande.

      Bygdeutvecklingsplan, och lokala bya- och bygdeplaner är oerhört viktiga. I åratal har vi talat om detta, om ökad medborgardialog (finns i budget och strategidokument), bygderåd/kulturdialog. Hur kan vi tex. stärka Latikberg med omnejd, se till att lanthandel och kommersiell service kan få en omstart, och skapa utveckling och inflyttning? Vi har talat om att synliggöra och marknadsföra byar, bygd och dalgångar i åratal, men hur ser det ut på kommunens hemsida? Vilhelminabyar, både som portal och information, är totalt frånvarande. Det finns väldigt mycket att göra.

      När man talar om turistcentra (eller som i budgetremissen Visitor-center), så är det klockrent invid Vojmå camping, en helt perfekt plats och redan klar infrastruktur. Jag tror Saxnäs och Dikanäs kan vara lika självklara turistcentra med Turistbyrån på tätorten som spindeln i nätet. Självklart kommer många även ”bakvägen” över Stekenjokk, till Klimpfjäll, även där borde en rejäl insats göras. PA lade ett förslag i budgetremissen om en informationsportaler på strategiska platser men även en förstudie till ett besökscenter vid Stekenjokk. Det är också en intressant länsöverskridande projektidé, oavsett gruva eller ej.

      PS Jag kommer inte överklaga avslaget i Ks-au, då låser man ju hela processen och kan inte göra hypotetiskt omtag i slutet av maj. Ds

 2. €dor

  Törs man gå e´ denne omkring? De e väl bere björn som far å vanner där. De e ju så jälvla otröjsamt, bere stenskravle å kalhögga. Dajnbäcken som du ha på blid´n var världens bästa fiske fram till för ca: 70 år sedan.
  Som du nämner rinner först Dajnbäcken från den oreglerade Stordajnan – som inte har något större tillflöde – ihop med Marsån och vidare ner i den reglerade Malgomajssjön. Det är ganska länge sedan jag var i de där trakterna och fisket var väl sådär. Framförallt den mindre Dajnbäcken är trevlig genom att den rinner alldeles bredvid en väg (?), men går den köra efter nu? Den var nästan okörbar och med dagens låga bilar hur går det ta sig dit?
  Marsån och dess väg bredvid är väl något bättre men inte alltid beroende av säsong (timmerbilar trasar sönder vägen) och framförallt är ju hela det där området mycket hårt exploaterat. Finns det någon skog kvar där? Hur hade man tänkt återväxten i detta stenrike. Det ser för jävligt ut där och jag vill också framhålla att där träden är borta blir hela faunan skadad, lika skadlig som en reglering, nästan.
  Jag tycker det är synd på detta (tidigare) fina område att inte man haft förstånd stoppa skogsdrivning och istället gjort det till en mindre nationalpark. Frågan är om det går att återställa även om det satsa ”några kronor”? Självläkning kanske det vi får hoppas på. Men det är inge trevligt då det bara ska skövlas och sedan lämnas vind för våg. Korpen, renarna, björnen och även järven kanske lever någorlunda. Skogsfågeln, framförallt tjädern finns knappt. I övrigt har jag inga synpunkter hur ärendet nu handlagts. Jag tycker bara området är totalt sönderexploaterat som det nu är.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Edor,
   Ja, om detta skulle vara Dajnbäcken, det vete fåglarna. Har för mig det är Lermyrbäcken och har jag gjort bort mig rejält så är det en bit västerut till, som man på Blaiklidenvägen åker över Marsån själv. Återkommer med besked, eller får gärna lokalt bevandrade kommentara saken.
   Tämligen stora områden längs Marsån går genom myr- och våtmarksmosaik, det förefaller inte hårt avverkat i känsliga områden, minns inte med mig att det skulle vara så mycket hyggen längs Blaikliavägen (i den utsträckningen det går att se Marsån från vägen). Skyddszonerna längs vattendrag håller de flesta hårt på idag, men undantag finns alltid.
   Men har man flottledsrensat och byggt flottningsdammar, då måste det till restaureringsåtgärder för att skapa goda förutsättningar till självläkning.
   I takt med att gammskogar blir allt färre och trakthyggesbruket är norm, så fortsätter skogen i stort att vara ett exploateringsområde där gran och tallåkrar ska odlas och kapitaliseras. När man åker söderöver från Dikanäs och passerar Dåres då ser man verkligen, både lokalt och utmed dalgångens sträckning, att exploateringstrycket varit hårt de sista åren. Inte mycket till vildmarkskänsla där inte, och den biologiska mångfalden, den hänger intimt samman med den monokultur man odlar och skapar genom ”modernt” skogsbruk.

   • €dor

    Vi kanske har rätt båda fast jag menar nedre delen av Marsån och du övre. I övrigt verkar vi överens.

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     Tack för ditt svar Edor.
     Precis, jag tror vi bägge har rätt och är överens om det mesta!

 3. Göran Jonzon

  Jag har ett svagt minne av att jag fått rapport om att Daijnabäcken redan är återställd genom restaurering ?
  Men skogsavverkning ända intill bäcken och ån strider mot skogsvårdslagen, så det är mystiskt om det fått förekoma ?

 4. Patrik Marthin

  Hej Tommy

  Har en liten undran hur det fungerar med bygdemedel. Är det något man kan söka hela året om?
  Det kanske skulle vara bättre om man hade ett årligt stoppdatum för ansökan för bygdemedel.

  Med vänlig hälsning

  Patrik Marthin

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Patrik!
   Varje år aviserar kommunen möjligheten att söka bygdemedel till föreningsprojekt, det sker som regel när kommunstyrelsen spikat kommande års regelverk.
   Stoppdatum för ansökningar var 20 mars i år. För att beslutas vid Ks den 26 maj. Det är ungefär samma hålltider varje år. Det är av godo att allt samlas vid ett tillfälle om året, av både praktiska och fördelningsmässiga skäl. Denna praxis finns idag och är vad kommunen arbetar efter.
   Ansökningar efter stoppdatum, hanterar kommunen i mån av tid, utredningsresurser och kvarvarande bygdemedel, men det finns inga garantier för att de behandlas innevarande år. Detta är min erfarenhet, kan förändrats då jag inte suttit i KS på snart två år.
   Vad beträffar kommunens egna förslag till projektfinansiering via bygdemedel, är man inte bundna på samma sätt, utan kan hantera det under årets gång, synnerligen om det är ett brådskande eller angeläget ärende. Så har jag uppfattat saken, kan även detta förändrats över tid.
   E

 5. Göran Jonzon

  Bara en ytterligare liten kommentar:
  KS anser jag ska föregå med det goda exemplet på kostnadsstyrning.
  Budgetöverdrag i den storleksordning vi sett de senaste åren utgör inget sådant föredöme.
  Sanningen är dock att vi inte har en tydlig bild av hur ekonomin utvecklas månad för månad, vilket är anmärkningsvärt.

  Vi måste hålla igen allt vi kan nu till dess vi har skapat oss en återkoppling som vi törs lita på.
  Många behjärtansvärda föreläggs oss i form av äskanden.
  Det kan gälla att rusta upp skolbyggnader som förfallit eller direkt stör till kvinnojour i en grannkommun.
  Men vi måste i det läge vi har nu rösta med hjärnan och inte med hjärtat.
  Ändå kommer det knappast räcka till att stoppa det utflöde som blivit följden av att familjeansvar och personligt ansvar ersatts med kollektivt ansvar, vilket i ett slag mångdubblar kostnaderna för varje enskilt fall och objekt.
  Nöjen och fritid måste var och en bekosta efter sin privata ekonomi om vi någonsin ska få stopp på den negativa spiralen nedåt. Men det behövs dessutom mycket mer !
  Det är inte trevligt att behöva peka på detta, men oärligt att undandra sig.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Då får du följande lilla kommentar tillbaka.
   Som det ser ut finns cirka 1,9 mkr kvar i outnyttjade bygdemedel.
   Och medlen finns kvar även om besluten från och med nu tas av Lst AC.
   I det hänseendet finns alla möjligheter att pröva en ansökan för kommunens del i Marsåprojektet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.