Etikett: Nydalastugorna

Nydalastugorna i dagens VK

Av , , 2 kommentarer 10

Idag har Anders, Jag, Peder och Veronica en gemensam debattartikel i VK, både papperstidningen och här på nätet.

Den handlar om Nydalastugorna och i ingressen står detta:
För dem som vandrar runt Nydalasjön förhöjer fritidshusen längs stränderna upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte, och har fått underkänt av såväl länsstyrelsens som kommunens experter på området. Ambitionen är att stoppa denna omotiverade skövling efter valet 2014.

Det jag skulle vilja tillföra i den diskussion som försiggår om stugorna är detta:

  1. Det är bara en handfull stugor som är privatägda, så resonemanget om att kommunen inte kan kontrollera exploateringen faller på detta.
  2. Att stugorna skulle hota vattenkvaliteten är rent trams, är inga problem att reglera detta.
  3. Värdet av stugorna är ju just att de ligger där de ligger och utgör ett samlat inslag som berikar och ökar trivseln runt sjön, flyttar man några av stugorna till ett litet reservat, så blir det just detta ett reservat.

Men än är det inte försent, hoppas de partier som står bakom stugrivningarna inser sitt misstag och ändrar sig.

Dagens debatt om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag hade vi en riktig maraton debatt om förslaget till Fördjupad Översiktsplan för Nydalaområdet. Finnsmer info på kommunens hemsida. Samt på VK.se

Det blev nu inte så mycker av debatt kring själva översiktsplanen, utan det blev mer stugorna som hamnade i fokus.
Bildkollage VK

Om vi börjar med planen i stort så tycker jag den i det stora hela är okej, den tydliggör Nydalaområdet som i huvudsak rekreations och fritidsområde, samt begränsar möjligheterna till ytterligare exploatering.
! planen omnämns flera gånger de risker som finns framöver med vattenkvaliteten i sjön om vi inte lyckas begränsa tillförseln av närsalter (Kväve och Fosfor). Det finns omnämnt ett antal åtgärder man kan vidta för att komma tillrätta med problemen – men en öpl säger ju vad kommunen anser att man bör göra, inte vad man kommer att göra. Här hoppas jag dock att man snarast jobbar vidare med förslag till konkreta åtgärder. Problemen bottnar förenklat i att sjön är grund och att omsättningstiden på vattnet är långsam ungefär 2,5 år.

Sedan blev ju stugorna själva huvudärendet, här anser jag och Centerpartiet att man lyfter upp en bisats till huvudsats. Rung sjön finns det idag 64 stugor 50 av dessa är i privat ägo och resterande 14 är i olika former av privat ägo. Det var dessa 14 stugor som  majoriteten hela tiden sköt in sig på och debatterade. Att kommunen har ett ansvar för 50 stugor som man kanske skulle fokusera mer på var aldrig intressant.

Centerpartiets inställning är att de stugor som idag finns runt Nydalasjön utgör ett positivt inslag till miljön runt sjön och bidrar till ökad trivsel och trygghet. Och att ett bevarande inte alls innebär att vi begränsar allmänhetens tillträde till sjön, ej heller arr vi riskerar Nydalasjöns vattenkvalitet.

Skall dock bli intressant att se hur kommunen väljer att gå vidare nu, att hitta 40 miljoner för att börja riva, flytta, lösa in och rusta upp stugor blir intressant.

Även Anders och Peder har bloggat om stugorna.

Här kommer kommunens pressmeddelande:

Umeå kommun 2012-10-29
Pressmeddelande

Planen för Nydala antagen

Kommunfullmäktige har antagit den fördjupade översiktsplanen för Nydala. Beslutet ledde till votering, som slutade med siffrorna 33-32, efter oenighet om stugorna runt Nydalasjön.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver Nydala som ett viktigt stadsnära rekreationsområde. Utöver plats möjligheter till turism, friluftsliv, rekreation och boende inom planområdet föreslås också ett verksamhetsområde kallat Entré norr, för exempelvis Eurostop, bilhandel och bilservice. Längre österut föreslås Anumarks trädgårdsstad med 150 enfamiljshus/stadsdelshus samt ett tiotal tomter för hästnära boende. 400 lägenheter och verksamheter föreslås vid den södra delen av sjön med start tidigast efter 2020.

Stugor flyttas
För att göra området närmast sjön tillgängligt för allmänheten inlöses sju privata stugtomter och tio arrendestugor. Därefter rivs 34 stugor. Inom ett reservatsområde i nordöstra delen av sjön bevaras befintliga tolv stugor. Fem stugor som bedöms ha höga kulturmiljövärden flyttas till området från andra delar runt sjön.
Den totala investeringskostnaden för iordningställande av mark och andra åtgärder bedöms uppgå till omkring 40 miljoner kronor.

Ville bevara
Kommunfullmäktiges beslut att anta kommunstyrelsens förslag stöddes av de 33 ledamöterna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Arbetarpartiet. Alliansen och Miljöpartiet yrkade på en ändring av den skrivning i planen som rör Nydalastugorna.
– Ett bevarande av stugorna står inte på något sätt i motsats till rekreationsmålet. Västerbottens museums inventering visar att merparten av de 64 stugorna är värda att bevara, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Garanti för underhåll
Ingemar Jangvad (S) menar att en inlösen gör att kommunen kan står som garant för att stugorna underhålls, och byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) ser att ett befästande av den privata äganderätten skulle kunna inskränka på allmänna rekreationsbehov.
– Vi måste också vara rakryggade inför dem som redan fått sin stuga inlöst, säger Åsa Ögren.

Mer information:

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/oversiktsplan/fordjupadeoversiktsplaner/nydalaomradet.4.59dbd48c11914b76789800013028.html
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
[email protected]

Anders Sellström
ledamot
Kommunfullmäktige
070-540 12 12

Isabella Forsgren
projektledare
Utvecklingsavdelningen
Umeå kommun
090-16 13 87
070-326 12 60
[email protected]

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
[email protected]

 

 

Nydalastugorna nu närmar sig beslutet

Av , , 1 kommentar 7

I morgon så har vi upp förslaget till Översiktsplanefördjupning för Nydalaområdet i Kommunstyrelsen, ärendet går sedan vidare till Kommunfullmäktige för antagande denna månad. Hela antagandehandlingen med underlag finns att ladda hem på Umeå kommuns hemsida.

Diskussionen om stugorna har varit livlig under åren, vill man följa debatten över tid så finns mycket intressant läsning på Nätverket för Nydalas Nyttjares hemsida.

(s) + (v) står bakom det förslag som nu lagts fram där står:
Riktlinjer för Nydalastugorna
• Ett område vid nordöstra delen av Nydalasjön, där en kärna av kulturhistoriskt små och förhållandevis oförvanskade fritidshus ligger belägna ovanför den strandnära vägen, förses med områdesbestämmelser.
• Några skyddsvärda stugor från övriga områden kring Nydalasjön flyttas till tomtluckor i skyddsområdet.
• Verksamheter som bedriver allmännyttig verksamhet som föreningar av skilda slag, kan fortsätta
sin verksamhet inom gällande detaljplan.
• Då sjöns stränder behöver tillgängliggöras kommer resterande stugor successivt tas bort med
början vid sjöns sydöstra del 

Mot detta står det alliansförslag som vi i Centerpartiet stöder där vi vill att stugorna skall bevaras, då vi anser att stugmiljön bidrar till ökad trivsel, tillgänglighet och berikar Nydalaområdet som rekreationsområdet.

Hur kommer det att gå?
En första fingervisning får vi i Kommunstyrelsen i morgon.

Nydalastugorna skall bevaras,

Av , , 1 kommentar 8

Idag hade jag och de tre övriga gruppledarna för Alliansen Umeå en debattartikel om framtiden för Nydalastugorna. Detta som ett svar på de tankar som famförts från (s) och (v) om att man vill att kommunen skall lösa in stugorna.

Andreas Lundgren (s) sktiver på sin blogg den gängse skrämselpropagandan om att vi vill "privatiser Nydala", dett är givetvis helt fel!
Att säkra allmänhetens tillgång till stranden går ju alldeles utmärkt då man gör en detaljplan, något Andreas är väl medveten om, detta är bara skrämselpropaganda!

Att låta de stugor som finns idag kvarstanna i privat ägo innebär ju inte att privatisera utan att respektera äganderätten.Det vi vill är att göra det som Umeå Kommun själva föreslår i förslaget till fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet:

½Gamla stugor vid sjön
Den gamla stugmiljön kring sjön har fortfarande en genuin karaktär som kan vara värd att bevara. Planförslaget innebär att stugorna ska planläggas med syfte att bevara karaktären. En sådan detaljplan bedöms ge alla möjligheter till att styra fortsatt användning och utveckling av stugorna i enlighet med intentionerna i samrådshandlingen.½

Visst är det en lite inskränkt syn att det bara är det offentliga som kan bevara och låta saker vara tillgängligt?

Att låta de 30-40 stugor som idag finns kvar och är i någorlunda skick finnas kvar och användas till det dom är avsedda för vore det enda raka!

Vill du veta mer om stugorna hänvisar jag till Nätverket för Nydalas nyttjare.