Dags att uppvakta regeringen om Västra länken!

Av , , Bli först att kommentera 3

Arbetet för att färdigställa ringleden runt Umeå fortsätter. På måndag kommer frågan att diskuteras när kommunfullmäktige sammanträder i Umeå. Följande pressmeddelande skickades ut igår, och efter den följer den enkla frågan.

 

Pressmeddelande

Ågren (M) kräver att regeringen uppvaktas om Västra Länken

Trafikverket meddelade nyligen att färdigställandet av Västra länken, den sista delen i ringleden runt Umeå, försenas ytterligare två år. Alliansregeringen tog 2008 beslut om närtidssatsningen, och avsikten var att Umeåprojektet med ringleden skulle vara färdig för trafik år 2013. Nu kommer ringleden i bästa fall stå färdig år 2021.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) lyfter nu frågan om ringleden och förseningarna till kommunfullmäktige. Han vill se ett tydligt agerande från Umeå kommun gentemot både regeringen och Trafikverket.

I en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), ställer han frågan om Lindberg är beredd att omgående gå i bräschen för att uppvakta regering, departement och högsta ansvariga på Trafikverket.

-  Alla dessa förseningar är oacceptabla! Umeå kommun har ett avtal med Trafikverket som vi utgår från att de måste följa. Ett avtal är ett avtal. Vi från kommunen kan ju inte bara sitta med armarna i kors och vara förbannade. Vi måste se till att agera. Nu hoppas jag att vi gemensamt över partigränserna kan uppvakta ansvariga på nationell nivå inom regering, departement och Trafikverket, säger Anders Ågren i en kommentar.

 

Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktige måndag den 30/3. Frågan bifogas nedan i sin helhet.

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Angående byggandet av Västra Länken

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men är enligt Trafikverkets senaste besked försenad till i bästa fall år 2021. Trafikverket har nu meddelat att man gör ett omtag i frågan om lokaliseringsprövning av den Västra länken, och man skall i detta sammanhang även se över ett alternativ med öppet schakt i det inre läget.

Dessa återkommande besked om förseningar är fullständigt oacceptabla! Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

- På vilket sätt vill du arbeta för att förverkliga byggandet av Västra Länken, mot bakgrund av de senaste turerna i denna långbänk?  Är du beredd att ta initiativ för att Umeå kommun omgående ska uppvakta regering, departement och Trafikverkets högsta ledning?

 

Umeå 2015-03-26

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Bli först att kommentera

Ge de anställda möjlighet att träna på arbetstid!

Av , , 3 kommentarer 5

I gårdagens VK hade jag, Elmer Eriksson och Marianne Löfstedt inne följande insändare. Läggs som vanligt ut även på bloggen.

 

Ge de anställda möjlighet att träna på arbetstid!

Något som ofta diskuteras är hur arbetsgivarna kan uppmuntra anställda till bl.a. träning och friskvård. Sjukfrånvaron kan på så vis minska, och det är positivt för såväl anställda som arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har vi stora kostnader för sjukskrivningar, och de har ökat sedan 2011. De direkta kostnaderna för kommunen är 90 miljoner kr per år. Utöver detta är det en rad indirekta kostnader: kostnaden för att ta in vikarier, kostnader för övertid, produktionsstörningar, kvalitetsbortfall, negativ påverkan för våra brukare inom äldreomsorgen och en rad annat. Så i slutänden kan det kosta det dubbla per år.

En studie genomförd vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det kan vara lönsamt att låta personalen ägna arbetstid åt fysisk aktivitet. I studien lät man en grupp ägna 2,5 timmar i veckan åt fysisk aktivitet. En annan grupp minskade arbetstiden i motsvarande omfattning. En tredje grupp fortsatte som vanligt. De som ingick i den första gruppen var mindre sjuka och upplevde att de hade en ökad arbetsförmåga.

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner i landet. Detta har vi från Allianspartierna uppmärksammat en lång rad av år, och har också presenterat förslag på hur vi ska få en bättre arbetsmiljö: större inflytande på sin arbetsplats, kortare beslutsvägar och bättre rehabilitering är några sådana förslag. Men det kan också handla om annat. Från Allianspartierna föreslog vi nu i samband med senaste budgetfullmäktige att kommunen skulle utreda möjligheterna att erbjuda anställda möjligheten till träning på arbetstid. Detta som ytterligare en pusselbit i arbetet med att minska sjukfrånvaron och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tyvärr avslogs detta av övriga partier.

Men det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet, inte bara på fritiden utan även på arbetstid. Den enskilde arbetstagaren vinner på det, verksamheten vinner på det, arbetsgivaren likaså. Kan vi minska sjukskrivningarna, kan vi betydligt enklare klara av kommande ekonomiska utmaningar för Umeå kommun.

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson, Ledamot i Personalutskottet (M)

Marianne Löfstedt, Ledamot i Personalutskottet (M)

3 kommentarer

SKL:s styrelse för 2015-2019 vald

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid gårdagens valkongress i Stockholm med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valdes en ny styrelse för den påbörjade mandatperioden. Jag är stolt och glad över att ha fått partiets liksom valkongressens förtroende för ytterligare en period. Nedan ser ni styrelsens utseeende beträffande ledamöterna. På bilden ovan står jag med Lilly Bäcklund (S) från Lycksele, som kongressen utsåg att vara ordförande för valutskottet.

De politiker som valts till ordinarie ledamöter i SKL-styrelsen 2015-2019 är:
Socialdemokraterna
Lena Micko, Linköpings kommun (ordförande)
Anders Henriksson, Landstinget i Kalmar län (1:e vice ordförande)
Peter Roslund, Piteå kommun
Katarina Berggren, Botkyrka kommun
Anneli Hulthén, Göteborgs stad
Karin Wanngård, Stockholm stad
Heléne Fritzon, Kristianstads kommun

Vänsterpartiet
Emil Broberg, Region Östergötland (3:e vice ordförande)
Anna Hövenmark, Jokkmokks kommun

Miljöpartiet
Karin Thomasson, Östersunds kommun (4:e vice ordförande)
Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen

Moderaterna
Anders Knape, Karlstads kommun (2:e vice ordförande)
Elisabeth Unell, Västerås stad
Suzanne Frank, Region Kronoberg
Anders Ågren, Umeå kommun
Torbjörn Rosdahl, Stockholms läns landsting

Folkpartiet
Lennart Gabrielsson, Sollentuna kommun

Centerpartiet
Carola Gunnarsson, Sala kommun
Eva Nypelius, Gotland

Kristdemokraterna
Monica Selin, Västra Götalandsregionen

Sverigedemokraterna
Michael Rosenberg, Helsingborgs stad

Bli först att kommentera

Västra Länken måste byggas snarast!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skriver i dagens VK på debattplats tillsammans med gruppledarna för både Allianspartierna och Socialdemokraterna. Den Västra länken måste byggas snarast, och vi förutsätter att Trafikverket håller ingångna avtal!

 

Rätta till den felande länken

Västra länken kan sedan många år beskrivas som ”Värsta långbänken”. Detta är oerhört allvarligt, eftersom Umeås utveckling hämmas för varje dag som går utan att ringleden (Umeåprojektet) färdigställs med denna sista och viktigaste etapp.

Den nya prövning av olika vägalternativ som Trafikverket vill genomföra kommer att förvärra situationen genom att projektet försenas ytterligare. Det talas om ett färdigställande 2021 för en väg där det enligt de ursprungliga planerna skulle ha rullat fordon från 2013.

Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Kommunens översiktsplan slår fast att Umeås tillväxt främst ska ske inom befintlig stadsstruktur (den s.k. femkilometersstaden). Detta låter sig inte göras utan ett färdigställande av ringleden, eftersom utvecklingen förutsätter att kommunen tar över och bygger om trafikleder.

På grund av att så inte har skett, står följande planer och väntar vid ett stoppljus:

  • Stadsutvecklingsprojekt Teg – 5 000 bostadsenheter/3 000 sysselsatta (vid gamla E4)
  • Stadsutveckling Haga/Regementsområdet – 2 000 bostadsenheter/3 000 sysselsatta (vid gamla E4)
  • Flytt av Vännäsvägen och utveckling av Norra Dragonfältet
  • Detaljplaner för kvarteren Släggan, Båtsmannen, Färgaren, Ymer, Muraren och Östra Dragonfältet
  • Ombyggnad av Västra Esplanaden

Till detta ska läggas att osäkerheten kring planering av bostäder, arbetsplatser, näringsliv och kultur riskerar att äventyra investeringsviljan inom näringslivet. Dessutom kan Umeå kommun inte komma till rätta med luftmiljöproblemen i centrum utan en komplett ringled. Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga står alltså på spel så länge ringleden inte är färdigställd.

Trafikverket har tills nyligen förordat att Västra länken ska dras öster om Prästsjön. I Umeå kommuns översiktsplan beskrivs tre alternativa dragningar för Västra länken. Det inre alternativet med tunnel under Backen samt de så kallade kombinationsalternativen med sträckningar öster respektive väster om Prästsjön. Umeå kommun konstaterade att kostnadsskillnaden mellan alternativen var betydande och att det saknades pengar för genomförandet av ett inre alternativ.

Av kostnadsskäl förordade kommunen därför kombinationsalternativet Öst Prästsjön, vilket sammanföll med Trafikverkets val av sträckning.  Om detta rådde bred politisk enighet. Det genomförande- och finansieringsavtal som Umeå kommun tecknade med Trafikverket 2011 medger inte det ca 450 miljoner kronor dyrare inre alternativet i tunnel. Avtalet ger heller inte förutsättningar för ett öppet schakt, som Trafikverket nu infört som alternativ. Det är dessutom fullständigt uteslutet, eftersom det strider mot kommunens översiktsplan, aldrig har funnits med i några vägutredningar och innebär en oacceptabel vallgrav rakt genom delar av staden.

Umeå kommun har hela tiden hållit sin del av nämnda avtal, och vi förutsätter att Trafikverket gör detsamma. Den enkla anledningen är att (notera punkten efter meningen) ett avtal är ett avtal. Vi är av den lika enkla uppfattningen att fattade beslut gäller. Umeåprojektet var ett av de projekt som prioriterades i Regeringens närtidssatsning. Övriga projekt i samma kategori, riksväg 50 förbi Motala och E4 Sundsvall, är redan genomförda och i Sundsvalls fall dessutom nästan ett år före tidsplanen. Trafikverket måste snarast rätta till den felande Västra länken.

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Peder Westerberg (FP), gruppledare

Mattias Larsson (C), gruppledare

Veronica Kerr (KD), gruppledare

Bli först att kommentera

Dåva kraftvärmeverk

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_3711

Tidigare i veckan hade vi månadens träff med den moderata kommungruppen i Umeå. Även den här månaden kombinerade vi gruppmötet med ett studiebesök, denna gång ute på Dåva Kraftvärmeverk som drivs av Umeå Energi.

De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker produktionen på ett sätt som är skonsamt för klimatet och som minimerar utsläppen genom mycket avancerade filtreringssystem. Dåva 1 invigdes 2000 och har avfall som främsta bränsle. Tio år senare byggdes Dåva 2 för att möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme. Dåva 2 drivs till största delen av biobränsle och är den största miljöinvesteringen i Umeås historia.

Vi fick en mycket utförlig information, frågorna var många, och som krona på verket fick vi en intressant rundvandring!

Bli först att kommentera

Full fart hos M i Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 8

Senaste numret av Nordsvenskan kom i brevlådan igår. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år.  Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna, dels om aktiviteter som är på gång. Om medborgardialog i Lycksele, M-laget i vintersim i Skellefteå, Moderatkvinnor på Tjejvasan, studiebesök, MUF-aktiviteter, Moderata Seniorer och Öppna Moderater. Rapporter från våra ledande företrädare i riksdag, landsting och kommuner. Etc etc.

Om du har funderingar på att bli medlem är det bara att du hör av dig. Kolla gärna in på partiets nationella hemsida www.moderat.se och se hur du enklast bär dig åt för att bli medlem.

Välkommen!

1 kommentar

Entreprenörsgalan Norr

Av , , Bli först att kommentera 7

 

IMG_3741

Igår deltog jag vid Entreprenörsgalan Norr på Rex, som arrangeras av Founders Alliance. Det var femte året som arrangemanget gick av stapeln i Umeå.

Syftet är bl.a. att lyfta fram duktiga entreprenörer. En mycket intressant kväll, där vi fick lyssna på inspirationstal av Årets Förebildsentreprenör Margareta Jonsson från Polarbröd. Vidare delades utmärkelsen Årets Unga Entreprenör ut och vinnare där var Anna Lynam från Min farm. Årets Grundare blev Andreas Dunder, André Ruuth, Hans Sjölander och Martin Hörnqvist, som grundat Umia.

 

Bli först att kommentera

Mer om Västra Länken

Av , , Bli först att kommentera 12

http://www.svtplay.se/video/2766521/vasterbottensnytt/vasterbottensnytt-17-3-21-45?start=auto

 

Här finns gårdagens nyhetsinslag på SVT Västerbottensnytt där både jag och Hans Lindberg (S) är intervjuade om beslutet att göra omtag kring lokaliseringsprövningarna för Västra Länken. Därmed försenas projektet ytterligare.

För Umeå kommun är byggandet av Västra Länken – den viktigaste pusselbiten i hela ringleden – av yttersta vikt. Planerna på att se över möjligheten att exempelvis dra vägen i ett öppet schakt i det inre läget är en lösning som effektivt kommer att stopppa hela projektet. Det strider mot kommunens översiktsplan och har aldrig under årens lopp varit aktuellt. Då faller också det avtal kommunen har med Trafikverket, i vilket ingår den kommunala medfinansieringen. Nej, nu måste vi ta nya tag. Ett första steg bör vara att kontakta regeringen. För det är ju regeringen, förvisso den tidigare Alliansregeringen, som fattat beslut om att göra denna stora satsning på att lösa vägsystemet runt Umeå. Låt inte pengarna flyta iväg till andra infrastruktursatsningar i landet.

Bli först att kommentera

Helt åt h-vete

Av , , 2 kommentarer 12

Att säga att vi i den politiska ledningen är förbannade vore att vara mild i uttrycken. Trafikverkets besked om att de nu ska göra fullständigt omtag på lokaliseringsbedömningarna, och utreda egentligen fem (!) olika alternativ varav ett med ett öppet schakt (!!!) i det inre läget saknar motstycke.

Umeå kommun har ett avtal med Trafikverket om att genomföra Umeåprojektet och ringleden runt Umeå centrum. Kommunen är med och medfinansierar. I det avtalet fanns det yttre kombinationsalternativet med två olika sträckningar runt Prästsjön samt ett inre alternativ  med lång tunnel för att minimera påverkan på stadsbilden och intrånget där. Därefter valde Trafikverket det yttre alternativet Öst om Prästsjön. Umeå kommun har stöttat det beslutet, då det var det enda som gick att förvara utifrån möjligheten till finansiering och samtidigt nå de effekter som önskas.

Nu verkar det ursprungliga avtalet inte ens vara värt papperet det skrevs på!

För varje gång Trafikverket kommer med nya besked så förlängs tiden det tar att bygga ringleden. Med detta besked förskjuts projektet bort till år 2021, vilket blir en försening med två år. I allra bästa fall.

Risken är ju snarare hela projektet med Västra Länken är i farozonen och att färdigställandet ligger 20-30 år bort i tiden, som Trafikverket nu agerar.Att med öppna ögon börja om fullständigt, och även titta på alternativ som strider mot kommunens översiktsplan och de vägutredningar som tagit fram saknar ju all sans. Vill man ens bygga den sista länken, eller behövs pengarna till andra projekt i södra Sverige?

Man undrar vad som egentligen håller på att hända. Så sent som i höstas var allt frid och fröjd. Arbetet med Västra Länken gick enligt uppgift till kommunen mycket bra, och allt skulle gå smidigt.

Sen blev det återförvisat, och nu kommer beskedet att de börjar om från ruta ett. Eller t.o.m. på minus, eftersom planerna på att dra vägen i öppet schakt vid Backen aldrig har diskuterats och står i strid med ÖPL.

Jag kan för moderaternas räkning konstatera att vi är både besvikna och förbannade.

Umeås utveckling hämmas av att Västra Länken inte färdigställs, och i den här takten får vi se i stjärnorna efter den sista etappen av ringleden.

Regeringen tog beslut om närtidssatsningen år 2008, och Umeåprojektet var ett av fyra utvalda. Det skulle vara färdigt 2013. Nu är den färdig 2021, eller kanske 2051. Vem vet? Dags för den nya S/MP-regeringen att stå upp för planerade och pågående infrastruktursatsningar. Här måste vi agera gemensamt över partigränserna från Umeå kommun gentemot den nationella nivån. Det här duger inte!

2 kommentarer

Föreslås bli omvald till SKL-styrelsen

Av , , 1 kommentar 9

Följande pressmeddelande skickades ut igår, och jag noterade att VK snappade upp det hela. Läggs ut här på bloggen också.

 

Pressmeddelande

Ågren (M) föreslås till SKL-toppen

Umeås kommunalråd Anders Ågren (M) föreslås av moderaternas nationella valberedning bli omvald som ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för mandatperioden 2015-2019. Ågren valdes år 2011 in som ordinarie ledamot i styrelsen. Dessförinnan hade han varit adjungerad till styrelsen under två år.

-      Jag är mycket glad. Det är ett tungt och viktigt uppdrag. Det är naturligtvis både spännande och inspirerande att jag har fått valberedningens förtroende för ytterligare fyra år.

-      Det är positivt för Umeå att vi har politiker som finns representerade på den här nivån. Enligt valberedningens förslag blir jag dessutom den ende M-ledamoten i styrelsen som är bosatt norr om Stockholm. Jag ska naturligtvis göra mitt yttersta för att bevaka såväl Umeås som norra Sveriges intressen i det fortsatta styrelsearbetet, säger Ågren i en kommentar.

Ågren är sedan tidigare kommunalråd i Umeå, länsordförande för Moderaterna i Västerbotten och vice ordförande i Region Västerbottens arbetsutskott.

Valen sker formellt i samband med SKL:s valkongress i Stockholm tisdag den 24 mars.

 

Fakta om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har bl.a. till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Organisationens uppgift är även att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. I rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Genom intressebevakning arbetar man för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

1 kommentar