Arbetet för bättre luftkvalitet i Umeå fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 3

Följande pressmeddelande har skickats ut efter dagens sammanträde med NP. Arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå fortsätter och där är vi överens om tagen. Den enskilt viktigaste pusselbiten är färdigställandet av ringleden, och här är det oerhört allvarligt att byggandet av Västra Länken har dragit ut på tiden. Som bekant är det ju en del i regeringens närtidssatsning. Men det har blivit försenat med många år och det är inte alls ok.

 

Pressmeddelande  2014-09-02

Åtgärdsprogram för Umeås luft

 

Ett förslag på nytt åtgärdsprogram för luft är ute på samråd till den 3 november 2014, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet innehåller åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

– Umeå kommun har länge och målmedvetet arbetat med luftfrågan och det är positivt att vi nu ser lägre värden. Vi vill vara säkra på att den nedåtgående trenden inte är något tillfälligt som beror på väderförhållanden. Därför måste vi fortsätta jobba vidare med miljöfrågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Tre kategorier

Det strategiska arbetet får effekt först på lite längre sikt, så det är viktigt att även arbeta med åtgärder som väntas få effekt på kortare sikt. De fö¬reslagna åtgärderna i programmet delas in i tre huvudkategorier: fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor.

Fysisk planering Färdigställa ringleden 2019 Omvandla trafikleder innanför ringen Påbörjas 2019 (planering tidigare) Översyn av trafiksignaler på Västra Esplanaden Påbörjas 2014 Gång- och cykeltrafikprogram Påbörjas 2015 Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna 2015-2016

Beteendepåverkan Mobility management (beteendepåverkan för hållbara transporter) 2015-2018 ITS Umeå (intelligenta trafiksystem) 2015-2020 Kollektivtrafikprogram 2015-2020 Öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen 2015-2020 Översyn av snöhanteringen 2015-2020 Genomförande av parkeringsprogram 2015-2020

Renare resor Miljövänliga bussar 2015-2020 Information om tomgångskörning Påbörjas 2015 Utredning och utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon 2015-2020

Ringleden avgörande Problemen med luften i Umeå är som störst längs Västra Esplanaden. Därför har åt¬gärderna i kommunens tidigare åtgärdsprogram till stor del varit riktade till att förbättra situationen där. Samtidigt finns det en tydlig strategi för att generellt minska fordonstrafiken i Umeå till förmån för hållbara transportslag. Ringleden är den viktigaste pusselbiten för att minska trafiken i staden och på så sätt få ordning på luften.

– En komplett ringled är en förutsättning för många av de andra åtgärderna i programmet. Därför är det viktigt att bygget av Västra länken kommer i gång, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Miljökvalitetsnorm De svenska miljökvalitetsnormerna för luften utomhus ska skydda miljön och människors hälsa genom att ange föroreningsnivåer som inte får överskridas. Åtgärdsprogrammets syfte är att uppfylla miljökvalitetsnormernas lägstanivåer. Förhoppningsvis är det möjligt att nå ännu lägre nivåer när samtliga åtgärder är på plats. Åtgärdsprogrammet för luft finns i sin helhet på www.umea.se/luft där det även är möjligt att lämna synpunkter. Programmet är på samråd fram till den 3 november 2014, därefter antas det i kommunfullmäktige och fastställs sedan av Länsstyrelsen.

Bli först att kommentera

Konsekvenserna av de rödgrönas politik

Av , , 1 kommentar 7

bild

De rödgröna vill höja arbetsgivaravgifterna för unga, och därmed göra det dyrare att anställa ungdomar. Ännu ett av många skäl till att inte rösta på de rödgröna, utan istället på något av Allianspartierna. 12 dagar kvar till valet. Rösta rätt – rösta gärna på Nya Moderaterna!

1 kommentar

Många unga kommer förlora jobben om de rödgröna vinner!

Av , , Bli först att kommentera 9

http://www.visita.se/dubbelstoten/

Se den här korta filmen. Konsekvenserna av socialdemokraternas och Vänsterpartiets politik är att många ungdomar kommer att sägas upp vid ett maktskifte. Höj inte arbetsgivaravgifterna för unga och höj inte restaurangmomsen!

Vi vill se fler unga i jobb – rösta på Nya Moderaterna eller något av övriga Allianspartier den 14 september!

Bli först att kommentera

I Umeåguiden: fördubbla bostadsbyggandet!

Av , , Bli först att kommentera 6

bild

MIna svar på enkätfrågor i senaste numret av Umeåguiden.

 

1. Vilka åtgärder vill ni vidta för att minska bostadsbristen i Umeå?

Vi ska fördubbla bostadsbyggandet! De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt. Kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning. Fortsätt att förtäta staden och bygga högt. Snabbare och enklare byggprocess, från plan till färdigt bygglov. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi anser även att det är hög tid att ge klartecken för byggande på Ön. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också fortsätta växa och utvecklas.

2. Antalet parkeringar i centrala Umeå har minskat kraftigt under de senaste årens om- och nybyggnationer. Vad anser ni om detta? Vill ni åtgärda detta eller hänvisa till andra transportmedel?

Vi är medvetna om problemet. Vi uppmuntrar ökat resande med kollektivtrafik, liksom att cykla och promenera, men centrum måste självklart kunna nås med bil för dem som ska handla. På kort sikt så ska vi bygga p-platser i anslutning till området vid järnvägsstationen. Sedan ska ett antal nya P-hus byggas för att åtgärda bristen på p-platser i de centrala stadsdelarna.

3. Umeå är i en förändringens tid, men vad anser ni är viktigt för att fortsätta Umeås utveckling?

Fortsatt fokus på fler jobb och tillväxt! Vi måste stå upp för ett växande Umeå. Ju fler umebor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar.

Bli först att kommentera

Gå och rösta!

Av , , Bli först att kommentera 11

Enligt de senaste opinionsundersökningarna knappar Alliansen in på de rödgröna. Skillnaden mellan blocken är de minsta på ett år. Med 13 dagar kvar till valdagen är det därför oerhört viktigt att Allianspartierna, och i synnerhet mitt eget parti moderaterna, blir bättre på att moblisera väljarna som idag uppger sig vara osäkra. Så att de inte väljer soffan framför att gå och rösta. Enligt en statsvetare som intervjuas i dagens SvD så är risken att Alliansväljare väljer att inte gå och rösta, och där låg då moderaterna illa till tydligen.

Så här har vi alla moderata valarbetare en viktig uppgift. Träffa väljare, tala politik, beskriv konsekvenserna om de rödgröna skulle vinna valet jämfört med idag.

Om de rödgröna vinner valet finns risk att man snabbavvecklar kärnkraften, höjer skatterna på företag och människor som arbetar, inför sex timmars arbetsdag, monterar ned försvaret eller avvecklar det helt, etc etc. Det finns hur många dåliga förslag som helst!

Så ut på gator och torg, intensifiera kampanjer och dörrknackningar. Alliansen närmar sig de rödgröna, och lyckas vi övertyga fler av de osäkra så kan vi skriva historia och få vår Allliansregering omvald för ännu en mandatperiod.

Bli först att kommentera

Jobben är valets viktigaste fråga

Av , , Bli först att kommentera 9

VK:s ”valtemp” är ett bra initativ där de lyfter upp aktuella politiska valfrågor. Umeåborna som tillfrågades på stan i helgen, och svarade via nätet, ansåg att jobben var den viktigaste valfrågan.

Moderaterna i Umeå har också lyft upp just jobben som den absolut viktigaste frågan. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården
och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs. För att möjliggöra fler jobb kräövs det insatser på såväl riksplanet som lokalplanet.

Igår presenterade Alliansens partiledare utdrag ur det kommande valmanifestet, med ytterligare 24 förslag för att stärka jobbpolitiken:
1. Vi vill införa matchningsanställning som komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin.
2. Vi vill tillföra Arbetsförmedlingen resurser för att motverka långtidsarbetslöshet och för förstärkt matchning med utökade arbetsgivarkontakter.
3. Vi vill ge yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid, vilket gör att en arbetsgivare får ekonomiskt stöd för att anställa en långtidsarbetslös, dvs införa yrkesintroduktionsanställningar för långtidsarbetslösa.
4. Vi vill ge Samhall möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar för att kunna ge framförallt unga stöd för att bli anställda hos en annan arbetsgivare, utan att försämra anställningstryggheten för dem som nu är anställda i Samhall.
5. Vi vill att fler som bedöms löpa stor risk att bli långtidsarbetslösa ska kunna få programinsatser tidigt hos Arbetsförmedlingen, t.ex. praktik och förstärkt förmedlingsstöd.
6. Vi vill sänka socialavgifterna ytterligare för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopa nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen.
7. Vi vill höja lärlingsersättningen i syfte att ytterligare öka lärlingsutbildningens attraktionskraft. I de fall lärlingen har en lärlingsanställning ska det prövas om ersättningen ska gå till arbetsgivaren.
8. Vi vill att fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning och vill därför förlänga möjligheten för unga att få den högre bidragsnivån inom studiemedlet.
9. Vi vill att även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag.
10. Vi vill öka och permanenta stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges elever och studenter.
11. Vi kommer inte att försämra jobbskatteavdraget.
12. Vi vill mer än halvera den tid det tar att starta ett företag i Sverige.
13. Vi vill sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag.
14. Vi vill skapa en digital tjänst ”en dörr in” för företagens uppgiftslämning och därigenom förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter.
15. Vi vill ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.
16. Vi vill höja beloppsgränsen för förenklad faktura för att underlätta företagens hantering av mervärdesskatten.
17. Vi vill ställa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.
18. Vi vill att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans. Vi vill därför göra en översyn av Lagen om företagsrekonstruktion.
19. Vi vill korta handläggningstiderna för tvistemål.
20. Vi vill effektivisera tvistelösningsmekanismerna genom en översyn av lagen om skiljeförfarande.
21. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen.
22. Vi vill under nästa mandatperiod lägga en forskningsproposition som ytterligare stärker svensk forskningskvalitet.
23. Vi vill under nästa mandatperiod anta en strategi för Life-Science och fortsätta att öka stödet till svensk forskning på detta område, både genom resurser och genom ett tydligt statligt engagemang.
24. Vi vill analysera behovet av en patentpool i anslutning till Patentverket för att effektivisera utlicensieringen av patent.
Bli först att kommentera

300 000 nya jobb sedan 2006!!

Av , , Bli först att kommentera 8
Det är jobben som bygger Sverige starkt. Nya Moderaterna och Alliansen gick till val på att jobben skulle bli fler, och vi kan konstatera att regeringen har levererat. Arbetet med att bryta utanförskapet och se alla människors förmåga har gett resultat.
Sedan 2006 har 300 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Sedan 2006 har närmare 200 000 tack vare Alliansens insatser lyfts ur utanförskap och in i gemenskap. Fler finns i dag i arbetskraften. Fler människor står i dag närmare arbetsmarknaden och ett jobb.
Idag presenterade Alliansens partiledare nya starka siffror om sysselsättningens utveckling. En säsongrensad jämförelse mellan tredje kvartalet 2006 och andra kvartalet i år visar att 300 000 fler människor har ett arbete jämfört med när Alliansregeringen tillträdde!!! Det är särskilt positivt att uppemot 150 000 fler kvinnor i dag har ett jobb att gå till. Även i andra grupper växer jobben till. 40 000 fler unga och 90 000 fler äldre jobbar i dag, jämfört med 2006. Bland utrikes födda ligger ökningen i sysselsättning på 200 000 personer. Sverige är ett framgångsexempel och vi har all anledning att vara stolta.
Men vi är inte nöjda med 300 000 nya jobb. Jobben ska bli ännu fler! Så bygger vi Sverige starkt. Rösta för arbetslinjen den 14 september! Rösta på Nya Moderaterna!
Bli först att kommentera

Rasera inte stugmiljön kring vackra Nydalasjön

Av , , Bli först att kommentera 9

Min partivän Marianne Löfstedt hade nyligen inne en insändare i VK om vikten av att rädda den värdefulla stugmiljön kring Nydalasjön. Jag kan bara instämma – det är också en av många punkter vi går till val på i Umeå. En röst på moderaterna är en röst för att i möjligaste mån bevara den kulturhistoriskt värdefulla stugmiljön.

För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område.  Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för nio år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön. Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda. År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön behållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i Moderaterna tillsammans med övriga Allianspartier i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas.

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö.

Jag kan bara beklaga att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter framhärda i ambitionen att riva stugmiljön kring Nydalasjön. Alliansen kommer, vilket vi tidigare meddelat, ändra beslutet efter en valseger den 14 september!

Bli först att kommentera

Ja, bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna behövs!

Av , , Bli först att kommentera 8

Alliansen Umeå har år efter år föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum.

Enligt den budget som fullmäktige antagit så skall bron nu börja byggas under 2015. Men vem vet, socialdemokraterna och vänsterpartiet har skjutit på genomförandet även tidigare. År efter år. Så säkrast är att rösta på Allianspartierna även utifrån denna fråga.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Vid en valvinst för Alliansen i Umeå den 14/9, så kommer bron att byggas.

Bli först att kommentera