Skattehöjningarna leder till minskat antal arbetade timmar

Av , , Bli först att kommentera 11

Nya finansministern Magdalena Andersson (S) har den senaste veckan fått massiv kritik. Regeringens eget Finanspolitiska råd konstaterar att hon haft fel med påståendena om att det är ”tomt i ladorna”.

Men lite tragiskt är det när hon gång på gång svartmålar Sverige och den svenska ekonomin. Trots att vi klarat den ekonomiska krisen bäst i Europa, och övriga länder ser Sverige som ett föredöme, så fortsätter hennes försök att baktala den svenska ekonomin och förra regeringen.

En lång rad tunga remissinstanser riktar nu tuff kritik mot de föreslagna skattehöjningarna från (S). Bland kritikerna finns de stora facken och statliga myndigheter, som Ekonomistyrningsverket. Enligt ESV kommer de höjda skatterna ha en klart negativ jobbeffekt och ”minska både utbudet och efterfrågan av arbetskraft”.

Skattehöjningarna kommer leda till minskat antalet arbetade timmar. Tyvärr stämmer det mycket väl med socialdemokraternas politik. De värnar inte arbetslinjen, och bryr sig inte om att deras skattehöjningar kommer leda till färre nya jobb. Gammal ”hederlig” socialdemokratisk politik helt enkelt. Resultatet blir färre nya jobb. Tragiskt.

Och Magdalena Andersson svar på den massiva kritiken? Hon svarar att Finanspolitiska rådet har spelat ut sin roll.

Ridå.

Bli först att kommentera

Årshögtiden vid Umeå universitet 2014

Av , , Bli först att kommentera 4

bild

Är tillbaka i Umeå efter två dagar i huvudstaden. Idag är det dags för Årshögtiden vid Umeå universitet 2014. Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. Bilden ovan var från förra årets begivenhet, då rektor Lena Gustafsson och prorektor Anders Fällström höll tal vid ceremonin i Aula Nordica.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får toppplaceringar i olika undersökningar. Förra året i International Student Barometer, som besvarades av internationella studenter vid 193 lärosäten runt om i världen. Umeå universitet rankades nr ett i Sverige, och nr 3 i Europa. Ett helt fantastiskt resultat. I kategorierna träningsmöjligheter och hjälpsamhet hos personal rankades Umeå universitet dessutom bäst i världen. Campusmiljön och internetuppkoppling fick näst bäst betyg i världen. Men det är en stenhård konkurrens. Nyligen kom en undersökning som inte visade lika positiva resultat. Så det är ett ständigt pågående arbete.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen.

Bli först att kommentera

Rent vansinne att stänga Bromma flygplats!!

Av , , 2 kommentarer 17

Jaha, nu kom det vi upprepade gånger varnade för i valrörelsen. Socialdemokraterna har bestämt sig för att stänga Bromma flygplats till senast år 2022!!

Vilket vansinne! Det här kommer att drabba hela landet, som är beroende av flygförbindelser till Stockholm. Visst kommer även Stockholms att drabbas, men det största problemet är för oss runt om i landet som är beroende av just snabba och goda flygförbindelser. Och där tåget inte inom överskådlig tid kommer att kunna konkurrera med flygets fördelar.

Det här kommer att drabba jobben och tillväxten! För oss i Umeå kommer det också vara ett rejät bakslag: för jobben, för företagen och tillväxttakten.

Man upphör aldrig att förvånas dock. Att de tillväxtfientliga miljöpartisterna skulle få med socialdemokraterna i Stockholm på det här eländet. Men det klart – det är efter höstens val Sociademokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som ingår i majoriteten och då kan det ju inte bli annat än rent tokigt.

Och det är vi runt om i landet som blir lidande. Arlanda har inte kapacitet att ta emot den trafik som idag går på Bromma, tvärtom finns det ju ett hot mot Arlanda att tvingas dra ned på kapaciteten redan från dagens nivåer. Nu är det bara att hålla tummarna för att det blir maktskifte i Stockholm år 2018. Ett Alliansstyrt Stockholm skulle aldrig stänga Bromma!

Dagens besked är en kalldusch.

2 kommentarer

För ett bättre Sverige – bli medlem!

Av , , 1 kommentar 4

Nu börjar arbetet inför valvinst 2018. (Om inte S/MP-regeringen hinner kollapsa dessförinnan förstås. Då blir det nyval).

Vill du stödja vårt arbete för ett ännu bättre Sverige? Välkommen som medlem i Nya Moderaterna. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad.

Läs mer om hur du blir medlem på: https://www.moderat.se/bli-medlem

 

1 kommentar

Avgörande för Umeås utveckling

Av , , 3 kommentarer 8

Skriver i dagens VK tillsammans med Lennart Holmlund (S) om betydelsen av att snarast färdigställa Västra Länken och ringleden runt Umeå.

Bifogas nedan.

 

Västra länken helt avgörande för Umeås utveckling

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en absolut förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens utveckling. Det råder bred politisk enighet i Umeå kommun, och en samsyn mellan kommunen och Trafikverket, om att vägen ska dras öster om Prästsjön.

Luftkvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i Umeå, men detta går att åtgärda. I Umeå kommuns åtgärdsprogram för luft framhålls Västra länken som den enskilt viktigaste åtgärden för att minska trafikflödena i centrala Umeå (särskilt den tunga trafiken) och därigenom klara miljökvalitetsnormerna.

Västra länken möjliggör både direkta och indirekta åtgärder för att förbättra luftmiljön, exempelvis ombyggnation av gaturummet längs Västra Esplanaden. I åtgärdsprogrammet poängteras tydligt att alla åtgärder ska ses som en helhet och att det är just helhetsbilden som är central för att förbättra luftmiljön.

Att skyndsamt åtgärda luftmiljön i Umeå prioriterades också tydligt av regeringen i och med beslutet om finansiering av Umeåprojektet i närtidssatsningen. Tyvärr har projektets tidsplan inte hållits. I avvaktan på färdigställande av projektet är luftsituationen i centrala Umeå fortsatt så pass allvarlig att den leder till skada för människors hälsa.

Umeå bedriver ett långsiktigt strategiskt arbete med en förtätning av staden och en ökning av andelen hållbara transporter. För att nå en hållbar stadsutveckling krävs ett helhetsperspektiv, där bebyggelse, infrastruktur och transportlösningar samspelar. Utan Västra länken och ett färdigställande av ringleden är en utveckling av staden enligt översiktsplanens ambitioner omöjlig.

Förtätning av Umeå stad inom en 5-kilometersradie från centrum och universitetet, ombyggnation av trafikleder som tidigare benämndes E4/E12 genom Umeå centrum samt utveckling av bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen är viktiga verktyg för fortsatt stadsutveckling i Umeå.

Under flera år har det rått en bred politisk enighet inom Umeå kommun om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön. I en nyligen uppblossad debatt har det framhållits att samhällsnyttan med det inre tunnelalternativet är större än Prästsjöalternativet. Men att på detta sätt enbart redovisa bruttonyttan ger en ofullständig och felaktig bild av projektet. I en samhällsekonomisk kalkyl ingår även kostnaderna. Det är en självklarhet som gäller alla infrastrukturprojekt, för att dessa ska kunna bedömas och jämföras. I fallet med Västra länken visar den samhällsekonomiska kalkylen att dragningen Öst Prästsjön har en fem gånger större nettonytta än det inre alternativet.

Inom ramen för medfinansieringsavtalet mellan Umeå kommun och Trafikverket ryms inte det 540 miljoner kronor dyrare inre alternativet. Det är pengar som aldrig funnits tillgängliga för projektet. För Umeå kommun har det inte varit aktuellt att driva fram ett dyrare alternativ som dessutom ger lägre nettonytta än det nu förordade alternativet öster om Prästsjön.

Ett snabbt färdigställande av Umeåprojektet har högsta prioritet för Umeå kommun. Det största och allvarligaste problemet är de bristkostnader som uppstår när Umeås utveckling och tillväxt tvingas i vänteläge för ett färdigställande av Umeåprojektet som helhet.

 

Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

3 kommentarer

En mycket bra överenskommelse!

Av , , Bli först att kommentera 8

Efter långa och många förhandlingsturer efter valet den 14 september har vi äntligen gått i mål. Socialdemokraterna kommer att styra i minoritet den kommande mandatperioden. Vänsterpartiet blir tydligt marginaliserad genom det valtekniska samarbetet mellan i första hand S/MP och Alliansen.

Detta öppnar upp möjligheten för en bättre kommunpolitik för kommande fyra åren i Umeå! Perioden 2010-2014, då S och V styrt tillsammans, har inte varit bra för Umeå kommun. Högre sjukfrånvaro bland personalen, låg takt på bostadsbyggande, motarbetande av valfrihet inom välfärden, lägre takt på befolkningstillväxten m.m.

Nu öppnas möjligheten för en pragmatisk, mer mittenorienterad och mer tillväxtvänlig politik över hela linjen. Den bollen ligger dock hos (S) och Hans Lindberg.

För Moderaternas del kan jag bara uttrycka vår positiva syn på den överenskommelse som nu nåtts i förhandlingarna. Utifrån valresultat är vi mycket nöjda! 

 

 

Även förhandlingarna mellan Allianspartierna är färdiga, om hur vi inom oss fördelat uppdragen. Nedan ser du det pressmeddelande som vi just har skickat ut.

 

 

Pressmeddelande 2014-10-10

 

Alliansen Umeå överens om fördelningen av uppdrag för oppositionen 2014-2018

Allianspartierna i Umeå – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – är färdiga med förhandlingarna om hur de politiska uppdragen för oppositionen i styrelser, utskott, nämnder och kommunala bolag i Umeå kommun skall fördelas mellan varandra. Resultatet av förhandlingarna om de arvoderade uppdragen ses nedan.

Viceordförandeuppdrag och övriga arvoderade uppdrag:

 

Moderaterna

Kommunalråd, vice ordf i KS

KS Personalutskott, ledamot (2 st)

För- och grundskolenämnden, vice ordf

Byggnadsnämnden, vice ordf

Tekniska nämnden, vice ordf

Fritidsnämnden, vice ordf

Kulturnämnd, vice ordf

Miljö/Hälsoskydd, vice ordf

Överförmyndarnämnd, vice ordf

Umeå Energi AB, vice ordf

AB Bostaden, vice ordf

Dåva Deponi och avfall AB, vice ordf

UPAB, vice ordf

Badhusbolaget AB, viceordf

Valnämnden, viceordf

Jämställdhetsutskottet, vice ordförande

Revisionen, led

 

Folkpartiet

KS Arbetsutskott/Näringslivs och planeringsutskott, ledamot

Kommunrevisionen, ordförande

 

Centerpartiet

KS, Näringslivs- och planeringsutskottet, ledamot

KS, Personalutskottet, viceordf

Individ och Familjeomsorg, viceordf

Kommunfullmäktige tillika KF-valberedning, viceordf

Revisionen, led

INAB, viceordf

 

Kristdemokraterna

Äldrenämnden, vice ordf

Gymnasienämnd, vice ordf

UMEVA AB, vice ordf

Bli först att kommentera

Pharrell Williams

Av , , Bli först att kommentera 6

Helgen närmar sig sakta men säkert. God stämning på många håll, och bättre blir det förhoppningsvis :)

Bli först att kommentera

Lite blandat

Av , , Bli först att kommentera 9

Ligger även fortsättningsvis ganska lågt på bloggen med inlägg. Mycket internt arbete som ska göras i partiet och som VK-läsarna kunde läsa för någon dag sedan i papperstidningen så pågår det också förhandlingar på olika politiska nivåer. Så lugnet på bloggen bedrar :)

Den nya S/MP-regeringen har redan hunnit bekänna färg. De höjer skatter och markerar en tydlig viljeinriktning att begränsa människors valfrihet inom vård, skola och omsorg. Det är därtill mycket tråkigt att Vänsterpartiet får ett sådant stort inflytande när det gäller just valfriheten. Beklagligt också att nya regeringen lyckats förstöra våra numera goda relationer till USA och Israel. Men på plussidan, så finns ju en viss satsning på försvaret samt att man även fortsättningsvis har sänkt restaurangmoms och låter RUT-avdraget vara kvar. Ett stort frågetecken blev det kring kärnkraften – MP hävdar att deras överenskommelse innbär att två reaktorer kommer att stängas denna madatperiod, medan (S) hävdar att inga reaktorer kommer att stängas. Förtroendeingivande? Svar nej.

Noterade idag på vk.se att det hävdas att Umeå ska ta fram en ny kommunlogga. Det stämmer ju inte. För det första har vi ju Umeås stadsvapen, och det kommer att användas. För egen del anser jag att stadsvapnet borde användas mer frekvent. Sedan kan loggan med lövet möjligen behöva ses över något men avsikten är ju inte att en helt ny logga ska tas fram. Om någon nu trodde det.

Kommunen har betydligt större utmaningar att ta tag i: få fart på bostadsbyggandet, möjliggöra framväxten av fler jobb och ett säkrande av fortsatt valfrihet inom skola och omsorg för umeåborna. Här finns det många mörka moln på himlen. Och samtidigt stora utvecklingsmöjligheter!

Bli först att kommentera

Tre positiva nyheter för Umeå

Av , , 4 kommentarer 11

Så här i eftervalstider, och mycket fokus på förhandlingar, regeringsbildningar och annat så skulle jag vilja passa på att lyfta upp tre positiva nyheter för Umeås del:

1. Umeå har gått om Sundsvall i kampen om vem som är störst på handel. Sundsvall har ju varit etta på toppen sedan 2008, men nu har Umeå gått förbi. Detta sker dessutom innan IKEA och IKANO har öppnat. Vi kan vara övertygade om att detta bara är början, på ett nytt kapitel och mycket stark utveckling för handeln i hela Umeåregionen. Ett starkt uppsving väntar, med nya arbetstillfällen som följd och ökade skatteintäkter till det offentliga.

2. Åklagarmyndigheten bildar ny organisation, och Umeå blir huvudorten för det nya regionen som spänner över norra Sverige. Åklagarområde Nord blir således ett av sju geografiska åklagarområden. Upptagningsområdet som bildas motsvarar Region Nord i den nya Polismyndigheten som bildas vid årsskiftet. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland kommer ingå i Åklagarområde Nord. Ännu en pusselbit för att stärka Umeå som Norrlands rättscentrum.

3. Umeå placerar sig på första plats i länet och tredje plats i landet, mätt i företagens uthålliga tillväxt. Det visar den årliga undersökningen Årets Företagarkommun från Företagarna. Ett gott betyg åt de företag som är verksamma i Umeå.

Tre positiva nyheter för Umeå och vår region. Vi ska fortsätta arbeta för att stärka Umeå inom område efter område!

4 kommentarer

Något lugnare

Av , , 1 kommentar 11

…har det blivit på bloggen så här två veckor efter valet. Men det innebär inte att det är stiltje i övrigt. Sammanträden och möten rullar på som vanligt, och efter ett val blir det väldigt mycket internt arbete som skall göras. Både inom partiet och mellan andra partier. Diskussioner och överläggningar i stort som smått.

Förra veckan hade vi i alla fall konstituerande sammanträde med den nya moderata fullmäktigegruppen i Umeå, där jag omvaldes som gruppledare för en fjärde mandatperiod och Gunilla Berglund omvaldes som vice gruppledare.

Tidplanen framåt då? Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder den 27 oktober, och valfullmäktige äger rum den 24 november.

På återhörande!

1 kommentar