Vilhelmina kommun ställer sig bakom bildandet av storregion.

Av , , Bli först att kommentera 9
Kommunstyrelsen i Vilhelmina enades idag om ett remissyttrande där kommunen ställer sig bakom bildandet av en ny storregion.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna slöt gemensamt upp bakom en skrivelse som lyfter fram en del farhågor med den nya storregionen men ställer sig i övrigt bakom förslaget.
Politiskt alternativ som också är representerade i kommunstyrelsen röstade för sitt eget förslag som avstyrkte storregionen.
Vi har lyssnat på allas synpunkter och utifrån det vävt ihop ett yttrande som vi fem partier kunde ställa upp på.
Vårt slutliga ställningstagande inom (S) skedde i gårkväll vid vårt parti möte.
Med vårt yttrande som bas så lyckades vi sy ihop ett gemensamt yttrande vid dagens sammanträde.
Bra inställning av alla partiföreträdare i kommunstyrelsen. Vi behöver stå eniga inför de utmaningar vi har framför oss.
Här kommer skrivelsen i sin helhet.
Remissvar från Vilhelmina kommun ang. delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).
Vi har övervägt för- och nackdelar med den föreslagna indelningen av nya län och regioner och trots de stora avstånden i det nya Norrlands län och en risk för större avstånd till de beslutande organen, så väger vågskålen tillslut över till att fördelarna är större.
Den nya mellannivån, den norra storregionen, riskerar att föra makten längre bort från medborgarna i Norrland än vad dagens landsting gör. Region Norrland blir till ytan större än många länder i Europa. Det finns en tydlig och uppenbar risk att det ytterligare försvagar de glesa områdena och att det demokratiska underskottet för vår del ytterligare ökar.  Besluten i den nya regionen kanske kommer att fattas snabbare och billigare än idag men med mindre insyn i de lokala förhållandena.
Det bör ankomma på de i det nya fullmäktige deltagande partierna beakta att de olika geografiska områdena – då även glesbygden – blir representerad. Detta ska givetvis också gälla de nämnder och institutioner som fullmäktige tillsätter eller i övrigt medverkar till att skapa. 
 
Citat ur delbetänkandet
Norrlands län
Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och
landstingen i dessa län. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att
ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt
regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för
att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett
stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å
ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek.
Med beaktande av vad som sagts ovan ställer sig Vilhelmina kommun i övrigt bakom indelningskommitténs slutsatser och förslag.
Vilhelmina 2016-09-27

Föreningsbidragens halvering??

Av , , Bli först att kommentera 21

Idag har vi haft sammanträde med den beredningsgrupp med ledamöter från alla partier som kommunfullmäktige gett uppdraget att se över bidragen till föreningslivet och utreda konsekvensen av en halvering av stöden.

Vi har haft ett antal sammanträden i gruppen och två möten där föreningarna inbjudits och där de givits möjlighet att komma med synpunkter både muntligt och skriftligt.

Vid dagens möte tog vi en rad inriktnings- och utredningsbeslut för att föra arbetet vidare.

Jag listar förslagen ;

-Biblioteket och Simhallens verksamheter lyfts ut ur beredningen och hanteras i ordinarie budgetarbete i kommunen.

-Kommunen ska inte hyra externa lokaler till föreningsverksamhet.

Uppdrag till utvecklingsenheten att beskriva konsekvenserna av,

  • Drift av Granbergsbacken lyfts över till VIK
  • Föreningar med egna verksamhetslokaler ska betala 10 % av driftskostnaden tillkommunen.
  • Se över hanteringen och målgruppen för kommunens aktivitetsbidrag
  • Alla föreningar ska betala 50 kr /tillfälle vid lokalbokningar för att öka uthyrningen av kommunens lokaler.
  • Lämna förslag på taxa för uthyrning av lokaler till privatpersoner och företag och vinstdrivande kommersiella arrangemang.
  • Se över kostanden och bidragen till elljusspår i kommunen. Orter med skola ska prioriteras.
  • Se över förenings/samlingslokal stöden. Ge förslag på ett samlat dokument där alla stödformer ingår.

Vi gav också utvecklingsenheten i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på att inköpa digitalt bokningssystem för lokalbokning och för inrapportering av  aktivitetsbidrag.

Tidplanen är att vi ska ha två möten till i beredningsgruppen innan vi skickar det vidare för beslut i kommunstyrelsen och slutligt beslut i kommunfullmäktige 161017 med ikraftträdande 1 januari 2017.

Ni är välkomna till socialdemokraternas öppna möte imorgon kväll tisdag 26/4 kl. 1800 på Vilhelmina Folkets hus för att ventilera era synpunkter på förslagen.

Från minus till plus

Av , , 5 kommentarer 33

Nu börjar årsredovisningen för Vilhelmina kommun ta form.

Vi kan se att det metodiska och målmedvetna arbetet med att få kommunens ekonomi i balans har gett resultat.

Resultatet efter balanskravsutredning för 2015 visar på drygt +7,7 miljoner kr.

Resultatet för 2014 visade minus 7,2 miljoner kr. Vi har nu tagit igen 2014 års underskott och har drygt en halv miljon över när vi täckt upp underskottet.

Det bådar gott inför det försatta arbetet med att omfördela pengar till socialnämndens verksamheter där behoven har ökat i större utsträckning än vi har kunnat förutse.

Vi har lagt ned åtskilliga timmar i det interna partiarbetet för att diskutera effektiviseringsåtgärder. Till detta har alla medarbetare med sina chefer i täten bidragit med återhållsamhet och försiktighet i det vardagliga arbetet med kommunens ekonomi. Sist men inte minst ska också alla andra partiers och politikers ansträngningar inte glömmas bort. Det goda samarbetsklimatet partierna emellan och med förvaltningarna ger resultat,

Nu fortsätter vi arbetet inför budget 2017. Vi har fortfarande en del utmaningar kvar.

 

Trygghetsboende för äldre

Av , , 4 kommentarer 48

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen tog vi ett steg närmare att bygga ett trygghetsboende i Vilhelmina.

Frågan har diskuterats i omgångar av olika majoriteter i kommunen utan resultat men idag tog en nästan enigt kommunstyrelse beslut om att utreda möjligheterna att köpa centrumhuset och bygga om några våningsplan i gamla ”polishuset” till ett trygghetsboende för äldre. Behovet att ett boende mellan eget boende i lägenhet eller villa och särskilt boende typ Åsbacka har blivit ännu mera påtagligt senaste tiden. Idag har vi kö till Åsbacka, Tallbacka och Strandvägens särskilda boenden. Något vi inte haft på länge.

En del utredningsarbete ska nu göras av kommunens tjänstemän för att undersöka om byggnaden är lämplig för andamålet samtidigt som vi fortsätta diskussionerna med ägarna av huset för att se om vi kan enas om villkoren för ett köp.

Jag kommer återkomma i ärendet när vi vet mera men det känns bra att vi kommit en bit på väg.

Omställningen av gamla elevhemmet Tallåsen, där föreningarnas hus varit, till boende för ensamkommande barn är nästan klart. Vi planerar att ta emot närmare 40 ungdomar dessa lokaler. Boendet på Pettersbacke är stort sett fullt så de nya lokalerna är ett välkommet tillskott till immigrationservices verksamhet. Det känns bra att vi kan göra en insats för en del av de barn och ungdomar som flyr undan krig och förföljesle.

Mottagandet av asylsökande, nyanlända svenskar och ensamkommande barn generar drygt 40 jobb i kommunen idag och finansieras i stort sett av de ersättningar vi får från staten. Vi har snart kompenserat jobben som försvann från sågen med nya jobb inom mottagandet av flyktingar. Vi vet också att det är på gång att etablera sig ett antal privata aktörer i kommunen inom flyktingmottagandet.

Vi hade många bra diskussioner idag på sammanträdet och det känns att alla vill vara med och göra sitt bästa för att utveckla Vilhelmina.

Fokus på framtiden.

Av , , 4 kommentarer 58

Vi har ett intensivt och spännande arbete framför oss med kommunens budget. Behoven inom äldreomsorgen och socialtjänsten ökar kraftigt. Skolan debatteras nästan dagligen. Ena larmrapporten efter den andra levereras.

Vi står inför rejäla omdisponeringar av hur våra resurser ska användas. I detta arbete måste vi tänka långsiktigt. Planera för mer än ett år i taget. Minst tre-fyra år måste vi ha i sikte när vi tar oss ann uppgiften.

Det som bekymrar mig mest är att en del politiker, fram för allt inom oppositionen heller ägnar sig åt att älta det som varit och gräva i gamla ärenden. Är det inte viktigare att jobba med framtiden i fokus och försöka prioritera rätt med de resurser vi har?

Vi socialdemokrater har i alla fall bestämt oss för att fokusera på utvecklings-och framtidsfrågor.

 

Nu får det vara nog med centralisering av myndigheter.

Av , , 5 kommentarer 23

Nu är skattekontoret i Lycksele i farozonen.

Hörde på radio i veckan att det skulle vara minst 100 pers. på ett kontor och helst på en ort med högskola.

När måste våra generaldirektörer inse att det går att leva och jobba i HELA Sverige.

Det finns många som gärna skulle flytta till mindre orter och behålla sina jobb inom statliga myndigheter.

Varför ska allt centraliseras till orter där det redan är bostadsbrist och trångt om saligheten i övrigt?

Jag riktar mig till generaldirektörena för de är de som bestämmer över myndigheterna. Så har det alltid sagts när vi uppvaktat politiker oavsett partitillhörighet. ”Vi har inte ministerstyre” i Sverige. Myndigheterna bestämmer själva. Snacka om att skicka svartepetter mellan varandra.

Vilhelmina tappade sitt skattekontor för fyra – fem år sedan. Försäkringskassan likadant.

Jag tror de går att behålla myndigheterna i glesbygd om viljan finns hos både politiker och myndighetschefer. Jag är ganska säker på att de pratar med varandra innan besluten tas.

Gemensam vårdavdelning i Vilhelmina – framtidens lösning.

Av , , 8 kommentarer 42

Socialdemokraterna 1a sida

Förra veckan invigde vi den nya gemensamma vårdavdelningen vid sjukstugan/Åsbacka äldreboende i Vilhelmina. Kommunen och landstinget har slagit ihop sina resurser och tillsammans skapat en vård- och omsorgsavdelning med 16 platser.

Detta är resultatet av en gemensam diskussion mellan kommunen och landstinget där vi satt medborgarens behov i centrum.

Vi har i har i förhållande till gamla Gläntan, det kommunala korttidsboendet, minskat korttidsplatserna från 11 till 8, utifrån förutsättningen 8+8.

Emellertid finns i avtalet också klausulen om ett gummiband, d v s möjligheten att förändra ekvationen om behov/tillgängliga platser finns.

Då det gäller palliativ vård ska AV/Gläntan förstås kunna klara detta – rent praktiskt. Om behov uppstår och platserna inte räcker till finns en överenskommelse om att det palliativa rummet på Åsbackas avdelning Sälgen vid behov ska kunna utnyttjas. Vi måste komma ihåg att palliativ vård lika mycket är kommunens angelägenhet nu när hemsjukvården överförts till vår regi. Jag har svårt att se att den nya gemensamma vårdavdelningen kommer att försämra förutsättningarna för fortsatt kvalitativ palliativ vård för patienter som ligger kvar under landstingets ansvar.

Personal finns så det räcker, enligt bemanningsplanen. Samarbetet med kommunens medicinska enhet (och även Åsbacka särskilda boende) gör att om behov uppstår i den ena eller andra verksamheten, så kan vi omallokera resurser så att vi ska kunna klara situationerna som uppstår.

Ekonomiskt går vi in med samma resurser som vi hade innan. Avtalet fördelar den totala personalkostnaden i förhållandet 60-40 där VLL tar den större delen. Detta betyder att övertid och extraordinära kostnader sammanläggs till den budgeterade kostnaden och fördelas utifrån nyckeltalen. Alla andra gemensamma kostnader delas 50-50. Kostnader som direkt kan hänföras till resp. huvudman landar förstås i egen ficka. Det rör sig fr.a. om medicinsk-teknisk apparatur m.m. som behövs för akutsjukvården, och där är kommunen inte inne och betalar.

Vi har också skapat tillskapat em gemensam familjecentral med öppen förskola som bemannas av både landstinget och kommunens personal. Ytterligare ett samarbete som sätter individens behov i centrum och låter inte byråkratiska och administrativa hinder begränsa utvecklingen.

Sammantaget är detta ett bra exempel på hur vi kan använda våra gemensamma resurser till att skapa mernytta för våra medborgare.

Nya tider kräver nya lösningar.