En skola för framtiden.

Av , , 6 kommentarer 18

Oavsett vad som till slut händer med våra tre byskolor om måndagens fullmäktigebeslut träder i laga kraft, så står vi inför ett nybygge av skolan i centrala Vännäs. Den byggnad som det planeras för kommer troligen att rymma ca hälften av eleverna som går f-6. Frågan är om det är smart att placera byggnaden på den tomt där Vegaskolan nu finns? Alla vet att den yttre miljön för eleverna är minst sagt torftig. Även om det går att göra kosmetiska förändringar så är de fysiska framtidsmöjligheterna för skolan ytterst begränsade. Om vi tror på Vännäs som en attraktiv kommun dit det finns plats att flytta så måste det också finnas möjlighet till framtida ytterligare expansion av skolan. Det är väldigt svårt att se hur det ska gå till med Vegaskolans placering. Trafiksituationen för barnen kring Vegaskolan är dessutom långt ifrån säker och den verkar mycket svår att lösa.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle i framtiden så krävs det att vi tänker rätt med långsiktiga investeringar redan nu. Människors möjligheter att leva, bo och resa hållbart måste underlättas. Många pendlingsorter placerar numera sina skolor och förskolor i närheten av kommunikationscentrum för att underlätta för pendlande föräldrar. Ur den synvinkeln så är Vegaskolans placering idag ganska bra. Inom en snar framtid måste vi dock tänka nytt även vad det gäller Vännäs station. Persontågen passerar inte Vännäs längre och idag har Vännäsby nästan dubbelt så många avgångar till Umeå som Vännäs har. En placering av en ny station norr om Vännäs där persontrafiken verkligen passerar är en nödvändighet.
Miljöpartiet föreslår att en alternativ placering av den nya skolan i Vännäs tas med i den planering som nu pågår. Företrädesvis med placering i närheten av Vännäsbadet.  Fördelarna är många:
·         Tillgången till natur, idrott och lek skulle förbättra de pedagogiska möjligheterna monumentalt.
·         Den lugnare miljön skulle öka tryggheten för barn och föräldrar jämfört med idag.
·         Förutsättningar för en hållbar infrastruktur med plats för resecentrum och pendlarparkeringar i anslutning till skolan skapas.
·         Samordning och amnyttjande av lokaler med ishall, fotbollsarena (och eventuellt framtida badh inomhushall med läktare) underlättas.
·         Med mera…
Under ett antal år framöver så kommer givetvis Vegaskolan fortfarande att användas. Rent praktiskt så kan man tänka sig att f-3 går i den nya skolan och 4-6 i den del av nuvarande Vegaskolan som fortfarande är frisk. Förutsättningarna skulle i alla fall förbättras för alla.
Att tänka till och tänka rätt är viktigt då kostsamma och långsiktiga investeringar ska göras. 50-60 miljoner är mycket pengar, och vi kan nog alla vara överens om att Vegaskolans placering inte är särskilt bra 2013 även om den var det 1910. Det kommer knappast att finnas förutsättningar i framtiden att flytta hela Vegaskolan på en gång. Därför är det viktigt att vi tar första steget nu och bygger för det samhälle som framtida generationer ska leva och lära i.
Det finns säkert många goda tankar och idéer bland alla Vännäsbor och vi tar gärna del av dessa. Om Vännäs ska utvecklas så behövs det fler som vill och fler som lyssnar.
…eller finns det andra bra alternativ?

 

Tung Tisdag!

Av , , 8 kommentarer 22

 

En allians av socialdemokraterna, moderaterna och vänsterpartiet röstade igår igenom att lägga ner alla tre byskolor i Vännäs kommun. Bristen på underlag för beslutet var tydlig. Bristen på tid för processen häpnadsväckande. Och bristen på förståelse för byborna uppenbar. Hela frågan har hanterats på ett sätt som skapat splittring mellan människor i Vännäs kommun, och risken är stor att detta kommer att fortsätta. Det finns en hel del att reflektera på när det gäller hur demokratin fungerar i Vännäs.
Miljöpartiet har under den knappa månad som nedläggningarna varit uppe påtalat att en sån här ödesfråga måste ges tid till analyser och diskussioner. Alla måste ha rätten att bli lyssnad på. Därför var det självklart för oss att begära återremiss. I kommunallagen finns inskriven en möjlighet även för en minoritet att återremittera ett ärende för att det ska kunna tas fram fördjupade underlag.  Denna möjlighet är inskriven i lagen just för såna här situationer då en majoritet försöker driva igenom ett svagt underbyggt beslut, ofta på andra grunder än de som lyfts fram i debatten.  Det som hade krävts igår var att även folkpartiet och kristdemokraterna hade stött miljöpartiets och centerns krav på återremiss eftersom det krävs minst 1/3 av rösterna i kommunfullmäktige detta. Både folkpartiet och kristdemokraterna argumenterade för att processen varit alltför snabb och att tillräckligt underlag för beslut saknades. Ändå röstade de inte för en återremiss??? Deras förklaring efteråt var att majoriteten ändå bestämmer över frågan då den hamnar i kommunstyrelsen igen. Hallå! Att detta är ett faktum vid en minoritets-återremiss följer av sin egen logik. Vi måste väl ändå utgå ifrån att den allians som nu ville lägga ner skolorna ändå skulle ha följt den formella demokratin som står i lagen och genomfört ett fullmäktigebeslut om återremiss. Med fp:s och kd:s argumentation skulle det vid alla tillfällen vara meningslöst att rösta för en minoritetsåterremiss, men underligt nog röstade fpoch kd för en sådan tidigare under sammanträdet. Egentligen är det så att både folkpartiet och kristdemokraterna är ganska obrydda om att byskolorna läggs ner. Genom att kritisera processen och underlagen i talarstolen och sedan inte stödja en återremiss visar de vad deras ord är värda. I jämförelse med folkpartiet och kristdemokraterna så kan sossar, moderater och vänsterpartister i alla fall hålla ryggarna lite rakare, även om de nu har vänt dem mot byarna.

Alla Vännäsbor är värda bättre!

Av , , 7 kommentarer 21

Vännäs kommun har ett besvärligt ekonomiskt läge inför 2014. Samtidigt så ökar kommunen sin befolkning, och trycket på bostadsmarknaden är stort. Kortsiktiga ekonomiska problem ska hanteras, samtidigt med positiva och spännande långsiktiga möjligheter. I en liten kommun med en redan pressad organisation så måste alla stenar vändas på i problematiska tider, och många olika framtidsscenarier måste testas. Att skolans organisation också lyfts till diskussion är därför självklart. Det faktum att färre skolor och större klasser ger en ekonomisk besparing, för skolan på lång sikt, tycks självklart. Hur stor besparingen för kommunen blir på kort sikt är däremot mycket tveksamt. Och vilken effekten blir för hela kommunens ekonomi på lång sikt ännu osäkrare. Kortsiktiga kostnader för att anpassa en ökad verksamhet på övriga skolor tillkommer, samtidigt som det osäkra ödet för eventuellt övergivna fastigheter kan lägga ytterligare förluster till en redan bekymmersam budgetsituation.

Att lägga ner en byskola är en åtgärd som kanske inte påverkar en majoritet av invånarna, men de som berörs påverkas desto mer. Och det handlar inte bara om barnens skolgång. Kanske handlar det till ganska liten del om barnens skolgång. För alla kommuninvånare i byarna så har en skola så många fler och olika värden. Den är ofta den sista fungerande nära funktion som det offentliga erbjuder. Tack vare skolan finns samlingslokaler, garanterad skötsel av anläggningar, en samlingspunkt, en stabilitet, ett tecken på framtidstro som också signalerar att man är en del av allas vårt gemensamma.
Att lägga ner en byskola med en månads utredning skapar motsättningar mellan människor då byar ställs mot tätort i en avsnoppad och förenklad problembeskrivning. Det berör och upprör människor med många olika erfarenheter och kunskaper, med hjärta och engagemang, som vi alla skulle ha nytta av om vi kunde att dra åt samma håll i utvecklandet av hela Vännäs.
Att lägga ner tre byskolor med en månads utredning ger en bild av ett samhälle i ekonomisk panik. Det är inte bilden som vi har av Vännäs kommun, och det är absolut inte bilden vi vill sprida av Vännäs.
Miljöpartiet kommer därför att rösta nej till att lägga ner byskolorna i Brån, Pengsjö och Tväråbäck.

Att förstå världen i en torktumlare!

Av , , 2 kommentarer 7

Efter snart tio år så slutade vår torktumlare att ge någon värme och inga kläder torkade. Tio års tjänst i en någorlunda stor familj kanske är en rimlig livstid för en torktumlare, men eftersom jag ogärna gör sopor av sådant som egentligen inte är trasigt så krävde torktumlaren en noggrannare undersökning. Efter lite isärplockande som enligt instruktionsboken enbart får utföras av certifierad tekniker så hittade jag värmeelementet. Lite förvånad blev jag då det utanpå värmeelementet satt en automatsäkring som enkelt kunde återställas genom att trycka in en röd liten knapp. Sagt och gjort och torktumlaren torkar kläder igen. Men varför sitter inte säkringen tillgänglig utanpå apparaten??? Torktumlaren stod i hallen just vid detta tillfälle, halvvägs till återvinningscentralen. Hur många fullt fungerande apparater har inte hamnat där trots att de egentligen fungerat? För ingen skickar väl en nästan tio år gammal apparat för en reparation som kostar nästan lika mycket som en ny apparat?

Att vi lever i ett slit och släng-samhälle är ju ingen nyhet. Och att nyproduktion som tär på jordens resurser idag ofta är billigare än att bygga något som håller längre eller att laga något som går sönder. Men detta utarmande ekonomiska system är bara ett par generationer gammalt och vi har inte råd att låta det bli så mycket äldre. Som steg på vägen så vill miljöpartiet ha skattelättnader på reparationer och rotavdrag för energieeffektivisering bland annat. Det känns viktigare än bartenders och inglasade verandor.

Ur askan i elden?

Av , , Bli först att kommentera 4

Förra veckan fick Sverige en ny jämställdhetsminister i Maria Arnholm. Ett tacksamt inhopp med tanke på att hennes företrädare Sabuni inte åstadkommit särskilt mycket på posten. Vid Arnholms tillträde kunde hon inte ge ett enda förslag på jämställdhetsåtgärder med hänvisning till att hon just tillträtt. I gårdagens Agenda hade hon heller inga. Givetvis har alla rätt att bli varma i kläderna i ett nytt jobb, men lite anmärkningsvärt är det att någon som väljs ut som jämställdhetsminister, som kallar sig feminist, som säger: "Jag är i mitt politiska liv upptagen av tanken att män och kvinnor ska ha lika rättigheter och möjligheter", inte har funderat ut en enda åtgärd som skulle kunna öka jämställdheten. Det kommer väl…kanske…