Hyggesfritt skogsbruk för Vännäs kommun.

Av , , 3 kommentarer 2

Idag lämnar miljöpartiet in en motion om att Vännäs kommun ska bedriva ett hyggesfritt skogsbruk.

 

Vännäs kommun äger en del skogsmark, främst i närheten av där människor bor. Vi anser att dessa områden ska brukas på ett sätt som i högsta grad bevarar den biologiska mångfalden, samt förstärker värdet för medborgare som gillar att röra sig ute i naturen.

Vi ses i skogen!

Hela motionens text:

Inför hyggesfritt skogsbruk på Vännäs kommuns marker.

 

Vännäs kommun är markägare och en del av denna mark är skogsmark. Syftet för ägandet kan variera men är i huvudsak strategisk utifrån kommunens planering. Den skogsmark som kommunen äger är därför i stor utsträckning belägen nära tätorterna. Lättillgängliga skogar har ett stort värde för medborgarnas friluftsliv och rekreation. Närheten till vägar och samhällen har tyvärr också gjort att dessa marker är hårt brukade i hög utsträckning.

Artdatabankens inventering ”Rödlistan 2020” visar att antalet hotade arter i Sverige ökar för varje år. År 2020 uppgick andelen till 22 procent, och av de hotade arterna återfinns mer än hälften i den svenska skogen. Det intensiva trakthyggesbruket som medför kalavverkade ytor är den absolut största anledningen till hotet för skogens arter.

Intresset för hyggesfritt skogsbruk har ökat under de senaste åren då forskning visat såväl ekologiska som ekonomiska fördelar. Förändringen går dock långsamt då skogsindustrin i så stor utsträckning är anpassad till trakthyggesbruk som enda bruksform. Genom att välja hyggesfritt skogsbruk skulle Vännäs kommun hjälpa till att gynna en mångfald av bruksformer och skapa en större valfrihet för skogsägare att hitta en bruksform som passar hen.

Ett ökande intresse för friluftsliv är positivt för folkhälsan. Den ökning vi sett under Coronapandemin får väl räknas till talesättet om ”inget ont som inte för något gott med sig”. Att stärka skogarnas naturvärden vore ett enkelt sätt att främja denna trend även framöver.

Klimatförändringarna leder till mer extremväder med ökad nederbörd. Hyggesfritt skogsbruk minskar risken för erosion samtidigt som den obrutna markvegetationen också dämpar tillfälliga grundvattenhöjningar och därmed risken för översvämningar. Dessutom minskar såväl övergödningen av vattendrag som urlakning av tungmetaller.

 

Miljöpartiet yrkar på att

 

  • Vännäs kommun inför hyggesfritt skogsbruk på sina marker