Simundervisning bedrivs tillsammans.

Av , , 2 kommentarer 5

Monica Wahlström (L) lyfter i en debattartikel skolans viktiga uppgift att stå upp för flickors rättigheter. En uppgift vars komplexitet ges tydligt uttryck vid skolans simundervisning. Fram till 2016 bedrevs simundervisningen könsuppdelad på högstadiet i Vännäs. När detta uppdagades kontaktade jag genast rektor och utbildningschef som försäkrade att detta inte skulle fortsätta. Utbildningsminister Gustav Fridolin har varit tydlig med att könsuppdelad undervisning inte ska förekomma, och dessa regler ska givetvis gälla även i Vännäs.

Vad jag förstod så skedde den tidigare uppdelningen utifrån att det var organisatoriskt enklare för att uppnå ett av skolans uppdrag: Att alla elever ska kunna simma och därmed nå godkänt i ämnet idrott. Problemet var att det därmed motverkade flera av skolans andra uppdrag som att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Vi ska ha stor respekt för att skolornas uppdrag inte är lätt. Många anpassningar görs för att hjälpa elever med olika svårigheter att nå sina mål. Det kan vara utifrån dokumenterade inlärningssvårigheter, sjukdom, stress, problem i hemmet, obehag inför en skolsituation m.m. Även i simundervisningen måste det finnas möjlighet till anpassning utifrån den enskilda elevens situation. Alla enskilda anpassningar i undervisningen sker dock efter någon form av utredning. Ingen elev får förlängd provtid, anpassad studiegång eller enskild undervisning bara för att eleven önskar. Och syftet är alltid att komma åt det bakomliggande problemet. Anpassningar i simundervisningen borde hanteras på samma sätt, och vad det gäller könsuppdelad undervisning så ska skolan vara extra restriktiva eftersom risken är stor att den motverkar skolans övriga uppdrag.

Skolan har många viktiga och svåra uppdrag, och pedagogerna ges begränsade resurser och tvingas ofta till omöjliga prioriteringar. Vi samarbetar gärna med Liberalerna och andra för att problematiken kring hederskontroll ges mer resurser och därmed större medvetenhet i skolan. För ett jämställt samhälle där alla, oavsett kön eller bakgrund, har samma friheter och möjligheter.