Vindkraft på rätt ställe

Av , , 2 kommentarer 4

Miljöpartiet vill säkerställa kommunernas makt vid etablering av ny vindkraft. Idag finns ett kommunalt veto som kommer in sent i processen. Då är planerna redan långt gångna. Företagen har investerat i prospektering, Politiker har smorts med löften om kommunala investeringar. Hela domedagsbilden av vad ett nej till en etablering kommer att leda till har redan kunnat ritas upp. Det har också visat sig att även om medborgarna röstat nej till en vindkraftspark så väljer ofta den kommunala ledningen ändå att säga ja.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska komma in tidigare i processen för att kunna ta ett tidigt beslut om etablering eller ej. På så sätt blir den demokratiska processen bättre, och onödigt jobb och onödiga konflikter kan undvikas för såväl kommuner som företag.

Miljöpartiet vill också att Sverige satsar på havsbaserad vindkraft nära användaren. Det funkar i Danmark så varför inte i Sverige?

2 kommentarer

Gör om, Gör rätt, Vännäs kommun!

Av , , 4 kommentarer 4

Vännäs kommun ska anta en ny plan för hur Vännäs centrum ska se ut. Fokus för planen är att skapa trafiksäkra och tydliga gång- och cykelvägar.

CENTRUMPLANENS SYFTE
”Detaljplanens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra
och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även
utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.”

Den detaljplan som presenterades vid senaste kommunfullmäktige uppfyllde verkligen inte det syftet och fick välförtjänt bakläxa.

Att tillåta ytterligare en utfart från ICA:s parkering och att ta bort cykelbanan längs parkeringen är inte en lösning som gör det bättre för skolbarnen. Nu försöker S, V och M driva igenom detta hafsverk genom ett extra kommunfullmäktige. De underlag på ”förtydliganden” som presenterats ger varken tydlighet eller säkerhet. Dessutom har det bestämts att dessa underlag inte är allmänna handlingar som du, som medborgare, får ta del av innan beslut ska tas.

Vi i Miljöpartiet anser att den del av centrumplanen som rör området väster om Östra järnvägsgatan kan antas, men den del som berör området kring ICA och Vegaskolan är sämre än den lösning som finns idag och ska självklart avslås.

Att S och M vill driva igenom detta kortsiktiga och ohållbara förslag är kanske ingen större överraskning, men hur tänker Vänsterpartiet? När ska det bli värt att stå upp för nåt?

 

4 kommentarer

Bevara vår jordbruksmark

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid måndagens kommunfullmäktige röstade majoriteten med stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna igenom nya LIS-områden i Vännäs kommun. Strandnära områden i kommunen som man anser är lämpliga att exploatera för att bygga hus och sommarstugor. Inskränkningar som minskar allmänhetens tillgängligheten och vår gemensamma nytta för all framtid.

Miljöpartiet föreslog att förslaget skulle omarbetas så att:

  • Brukningsvärd jordbruksmark inte exploateras.
  • Områden som pekas ut som viktiga att skydda i kommunens egen plan för kulturmiljövård bevaras.

I framtiden behöver mer mat produceras lokalt. Den förändring av jordbruket där alltmer av vår mat produceras på andra sidan jordklotet, ofta med en mycket större miljö- och klimatpåverkan, är inte hållbar på något sätt. Systemet svaghet blir ännu tydligare vid internationella kriser. Corona-pandemin är ännu relativt hanterbar, och vi hoppas att det ska så förbli, men det ger en skrämmande bild av hur skört ett system blir som är helt beroende av internationell produktion och transport för sin överlevnad.

Nationellt finns en ny livsmedelsstrategi som syftar till att öka Sveriges egen matproduktion. Regionalt och lokalt jobbas det för att upphandla mat i syfte att gynna lokal produktion. När Vännäs kommun samtidigt tar beslut om att tillåta exploatering av fina jordbruksmarker är det en politik som inte håller ihop.

Miljöpartiet tror att den omställning som kommer med vår ökade medvetenhet om globala miljö- och klimathot rätt hanterad kan ge många positiva effekter. Våra jordbrukares situation är fortfarande hårt pressad och antalet aktiva jordbruk minskar fortfarande. Den negativa trenden måste vändas, men då måste vi ta beslut som visar att vi vill och tror.

Det finns massor av strandnära områden i Vännäs kommun som inte är åkermark och som Vännäs kommun inte pekat ut som skyddsvärda. Att skapa möjlighet till ett strandnära läge för den enskilde som önskar det är alltså fullt möjligt, utan negativ påverkan på andra medborgare nu eller i framtiden.

 

 

Bli först att kommentera

Miljöpartiet i Vännäs lämnar majoritetssamarbetet

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Miljöpartiet de gröna lämnar majoritetssamarbetet i Vännäs kommun. Partiets bild av hur vi bygger ett hållbart samhälle för framtiden stämmer inte överens med de övriga samarbetspartiernas.

 

Miljöpartiets kärnfrågor handlar om att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och för detta krävs ett aktivt arbete på alla nivåer, inte minst lokalt. För medborgarna är det viktigt att kommunen tar ledarskapet på allvar och visar vägen till omställning.

 

Miljöpartiet i Vännäs tar på detta vis ansvar för att driva miljö- och klimatfrågorna på ett mer progressivt sätt och är öppet för samarbete med alla partier som delar synen på våra gemensamma utmaningar.

 

Anledningar till att Miljöpartiet de gröna i Vännäs lämnar majoritetssamarbetet:

 

  • Miljö- och hållbarhetsfrågorna får inte tillräckligt stort utrymme.
  • Partiet kommer att ha större möjlighet att driva sina viktigaste frågor i opposition.
  • Vi tar ansvar för att tydliggöra och sätta ljuset på hållbarhetsfrågor för människor och miljö.

 

Bli först att kommentera

Skogen en kapitalplacering?

Av , , Bli först att kommentera 5

Skogen är en viktig del av många människors liv. En plats att vila, andas och förundras. En givmild plats som ger både mat och mening. En tidlös plats med spår från miljoner år. För den mindre skogsägaren är det ofta allt detta, men också en del av ens ekonomi, och ofta ens historia.

Skogsägare med denna koppling till skogen blir dock färre och färre. Ett inslag i Sveriges Radio berättar att alltmer av den Västerbottniska skogen ägs av människor som bor utanför länet. De lokala skogsägarna minskar stadigt. Skog är numera i huvudsak en kapitalplacering precis som aktier, konvertibler eller fonder.

På senare år har trycket på den svenska skogen ökat och mycket av debatten har polariserats och vulgariserats. De ekonomiska intressena är starka och det långsiktiga och hållbara perspektivet tappas lätt bort. Något som den lokala brukaren tidigare var garant för. I vår föränderliga tid behövs en mycket större tydlighet från statligt håll hur båda målen för vårt skogsbruk ska kunna nås, och ett större ekonomiskt ansvar för detta.

När en del krafter nu vill  ”stärka äganderätten” så handlar det alltså mindre och mindre om den lokala skogsbrukaren som hamnar i kläm mellan skogsbolag och stelbenta statliga regelverk. Det handlar främst om att underlätta exploatering för avlägsna skogsägare med främst, och ofta enbart, ekonomiska intressen av skogen.

För oss som bor i Västerbotten har skogen ett mycket större värde än så. Koloniseringen av vårt län pågår alltjämt och en ”stärkt äganderätt” skulle driva på den utvecklingen ytterligare. Vi behöver istället åtgärder för att minska utförsäljningen av lokalägd mark och regler för att återföra ekonomiska värden till den bygd som skapat dem.

Bli först att kommentera

Med Landsbygden som Gisslan

Av , , 6 kommentarer 6

När avregleringar och marknadskrafter får större utrymme så blir effekterna på vårt samhälle stora. Storstadsområdena gynnas med ökande befolkning, ökade fastighetsvärden och en allt hetare ekonomi. För landsbygden blir det precis tvärtom. Centerpartiet står upp för den nyliberala marknadsdrivna samhällsförändringen utan att för den skull ägna mycket tankekraft åt landsbygden.

Nu bedömer skatteverket att privata vårdgivare ska betala moms för inhyrd personal. Centerpartiet går i taket och kräver stopp. I Stockholm är 68 % av alla vårdcentraler privata. I Västerbotten är andelen 18 %, i Norrbotten 15 % och i Jämtland 19 %. Vem tror att det är för landsbygdens skull Centerpartiet rasar?

När Aktuellt i ett reportage lyfter privata Fjällhälsan i Härjedalska Hede som en av dem som påverkas av momsen är det för just den enskilda aktören helt korrekt, men i ett systemperspektiv är det Stockholm som region som skulle gynnas överlägset mest om Centerpartiet får igenom sina invändningar. Problemet är att för Hede och Härjedalen är effekten en helt annan än i Stockholm. En nedlagd vårdcentral innebär inte bara strulet att jag måste komma ihåg att gå till andra sidan kvarteret, utan många extra mil och tid för de som blir sjuka. För att inte tala om känslan att bli lämnad i sticket i en glömd landsända.

Väldigt många av de åtgärder som genomförts de senaste åren har haft precis samma effekt: En omfördelning av ekonomiska resurser från landsbygd till stad. Bland annat rutavdrag, rotavdrag, avskaffande av fastighetsskatten, sänkta arbetsgivaravgifter och snart också avskaffad värnskatt.

Den som sätter marknadsekonomin först i alla sammanhang kan aldrig, på allvar, hävda att man tar ansvar för landsbygd, miljö eller klimat.

6 kommentarer

Gratis hållbarhet!

Av , , Bli först att kommentera 4

På förslag från Miljöpartiet tar Vännäs kommun bort hyresavgiften för Vännäsbor som vill ordna hållbara arrangemang i kommunens lokaler. Ett litet beslut, men en viktig signal till medborgarna.

Vännäs kommun ska göra det lätt att göra rätt. Vårt nya fossilfria samhälle bygger vi tillsammans. Många vill vara med i den spännande förändring som klimathotet kräver och Vännäs kommun är en viktig partner för att stötta, hjälpa och underlätta för medborgare, föreningar och företag i de goda insatserna. Dessutom ska kommunen visa vägen och inspirera till förändringar som, för den enskilde, kan kännas osäkra och främmande.

Framtiden ska vi skapa, inte drabbas av!

NU kör vi!

Bli först att kommentera

Klockaren först!

Av , , 3 kommentarer 4

På måndag tar vi i majoriteten i Vännäs beslut om att förskolan Klockaren ska renoveras så snart som möjligt. Ett bra beslut som har stöd av såväl personal och föräldrar. Det ger också utrymme för en bättre analys av var och hur nya förskolor ska byggas.

Vännäs växer och med det också behovet av välfärd. Var vi bygger och hur vi utformar våra förskolor är en viktig del av vilket samhälle vi vill skapa. Närhet, trygghet och hållbarhet är viktiga värden i både den korta och långa planeringen.

3 kommentarer

Ansvar för människa och natur.

Av , , 2 kommentarer 2

Domen i Mark- och miljödomstolen som ger skogsägare rätt till intrångsersättning för skyddsvärd natur var ganska självklar, men inte desto mindre glädjande. När den biologiska mångfalden hotas i en accelererande omfattning runt hela vår planet så är det viktigt att också Sverige lever upp till sina internationella miljöåtaganden. När våra gemensamma värden krockar med den enskilda människans så är det viktigt att det gemensamma också erbjuder en rimlig ersättning, Trots en till synes onödigt krånglig process så är det också det som nu kommer att ske.

Därför är det också glädjande att vi snart har en regering som kan återställa den Trump-överträffade nedskärningen av Naturvårdsverket som M/KD-budgeten lyckades åstadkomma. Sverige ska ta ansvar för såväl den enskilda människan och för det som vi har gemensamt. Även de värden som vi har gemensamt med alla andra på vår planet.

Trevlig Helg!

2 kommentarer

L motarbetar jämställdhet

Av , , 10 kommentarer 3

Nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten är en del av den budget som Liberalerna tillåtit. När ledande Liberaler försöker gå i opposition mot sitt eget beslut så är det tragiskt, patetiskt och oärligt. I Metoo-rörelsens spår så är vi alla medvetna om att det fortfarande är en alltför lång väg kvar till ett jämställt Sverige. Varför Liberalerna stöder detta är obegripligt. OBEGRIPLIGT!!!

10 kommentarer