Hyggesfritt skogsbruk för Vännäs kommun.

Av , , 3 kommentarer 2

Idag lämnar miljöpartiet in en motion om att Vännäs kommun ska bedriva ett hyggesfritt skogsbruk.

 

Vännäs kommun äger en del skogsmark, främst i närheten av där människor bor. Vi anser att dessa områden ska brukas på ett sätt som i högsta grad bevarar den biologiska mångfalden, samt förstärker värdet för medborgare som gillar att röra sig ute i naturen.

Vi ses i skogen!

Hela motionens text:

Inför hyggesfritt skogsbruk på Vännäs kommuns marker.

 

Vännäs kommun är markägare och en del av denna mark är skogsmark. Syftet för ägandet kan variera men är i huvudsak strategisk utifrån kommunens planering. Den skogsmark som kommunen äger är därför i stor utsträckning belägen nära tätorterna. Lättillgängliga skogar har ett stort värde för medborgarnas friluftsliv och rekreation. Närheten till vägar och samhällen har tyvärr också gjort att dessa marker är hårt brukade i hög utsträckning.

Artdatabankens inventering ”Rödlistan 2020” visar att antalet hotade arter i Sverige ökar för varje år. År 2020 uppgick andelen till 22 procent, och av de hotade arterna återfinns mer än hälften i den svenska skogen. Det intensiva trakthyggesbruket som medför kalavverkade ytor är den absolut största anledningen till hotet för skogens arter.

Intresset för hyggesfritt skogsbruk har ökat under de senaste åren då forskning visat såväl ekologiska som ekonomiska fördelar. Förändringen går dock långsamt då skogsindustrin i så stor utsträckning är anpassad till trakthyggesbruk som enda bruksform. Genom att välja hyggesfritt skogsbruk skulle Vännäs kommun hjälpa till att gynna en mångfald av bruksformer och skapa en större valfrihet för skogsägare att hitta en bruksform som passar hen.

Ett ökande intresse för friluftsliv är positivt för folkhälsan. Den ökning vi sett under Coronapandemin får väl räknas till talesättet om ”inget ont som inte för något gott med sig”. Att stärka skogarnas naturvärden vore ett enkelt sätt att främja denna trend även framöver.

Klimatförändringarna leder till mer extremväder med ökad nederbörd. Hyggesfritt skogsbruk minskar risken för erosion samtidigt som den obrutna markvegetationen också dämpar tillfälliga grundvattenhöjningar och därmed risken för översvämningar. Dessutom minskar såväl övergödningen av vattendrag som urlakning av tungmetaller.

 

Miljöpartiet yrkar på att

 

  • Vännäs kommun inför hyggesfritt skogsbruk på sina marker
3 kommentarer

Vintersolståndet 2020, +4 grader.

Av , , 2 kommentarer 6

Klockan 11.02 idag vänder det. Åtminstone för jordaxeln som sakta börjar luta den norra hemisfären emot solen istället för ifrån.

Även om det kan finnas något tilltalande med den mörka delen av året så ger den astronomiska vändningen hopp om ljusare tider, såväl bokstavligt som bildligt. Vi ser fram emot de allt ljusare dagarna framför oss med knastrande och gnistrande snö under skidorna… och sen tittar vi på termometern.

En extremt varm november har gått över till en extremt varm december. Samtidigt vet vi att detta extrema är det nya normala, och det framtida extrema kommer snabbare än vi trodde för bara några år sedan.

Det kommer att snöa även denna vinter. Vi kommer få några veckor eller någon månad av skid- och skoterföre, och vi får passa på att njuta medan vi kan.

Samtidigt måste vi också förstå att den ledsamhet vi kan känna av att vintrarna inte är som vanligt bara är en bagatell jämfört med de miljoner människor som får sina liv slagna i spillror av klimatförändringens effekter.

Då ljuset nu vänder så kan det vara ett hoppets tecken. Hopp kan vi själva skapa genom att visa att vi vill förändring.

Miljöpartiet vill att Vännäs kommun byter inriktning och satsar på miljö, klimat och hållbarhet. Den ”nån annan-ism” som råder i Vännäspolitiken är skadlig för den långsiktiga utvecklingen, och förödande i dess frånvaro av hopp för våra unga.

Vi tror på att vara en del av en hoppfull framtid, men den måste se annorlunda ut.

 

2 kommentarer

Mindre förskolor populära i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 1

I Vännäs är det kö till de mindre förskolorna Bjällran och Ögonstenen. Att mindre förskolor känns tryggare och bättre för barn och föräldrar är ingen överraskning. Vännäs kommun tolkar dessa köer som att det finns särskilt många förskolebarn i området där dessa mindre förskolor ligger. Varför skulle annars köerna vara längst just dit?

Om någon inom organisationen kunde göra en enkel analys så skulle man se att det är föräldrars önskan om en trygg och hanterbar förskoletid som avgör deras val och därför är de mindre enheterna populära. Då förskolorna ändå ligger långt från hemmet väljer de bort stordrift.

Vi vill ha närhet och trygghet för små barn.

Precis som alla föräldrar vill!

 

 

Bli först att kommentera

Nej till Storförskola på Vännäsborg

Av , , Bli först att kommentera 5

I Vännäs vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna bygga en ny förskola med åtta avdelningar på Vännäsborg. Vi i miljöpartiet ser det som en riktigt dålig idé av flera anledningar. Att försöka nå kortsiktiga ekonomiska vinster genom stordrift på barn kommer att medföra kostnader på sikt. Trygghet är grunden för barns utveckling. För små barn, och framförallt de allra minsta, är nära och väl kända relationer viktiga. Det underlättas inte av att samla många avdelningar på samma ställe.

Småbarnstiden är för många den mest hektiska tiden i livet. Därför är det viktigt att förskolan finns så nära hemmet som möjligt. Att kunna gå eller cykla till förskolan året runt är oerhört värdefullt för föräldrar, och inte minst för barnen som börjar skapa sina egna vanor. I en storförskola på Vännäsborg kommer de flesta barnen ha en så lång transportväg att bilskjutsandet kommer bli normen.

Många föräldrar i Vännäs pendlar till Umeå. Att skapa bra möjligheter att kombinera hämtning/lämning på förskolan med kollektivtrafik borde vara en självklarhet för Vännäs kommun. Vännäsborg ligger inte längs kollektivtrafikens stråk utan för de flesta på vägen bort ifrån Umeå. En sådan storförskola kommer därför att missgynna de som söker ett hållbart liv.

Miljöpartiet vill att Vännäs kommun bygger en mindre förskola där det nu rivna ”Torpet” tidigare låg. Förskolan på östra nybyområdet kan då anpassas till ett barnunderlag som är rimligt och inte skapa ohållbar och onödig trafik.

Krister Andersson

Miljöpartiet de gröna – Vännäs

Bli först att kommentera

Vindkraft på rätt ställe

Av , , 3 kommentarer 4

Miljöpartiet vill säkerställa kommunernas makt vid etablering av ny vindkraft. Idag finns ett kommunalt veto som kommer in sent i processen. Då är planerna redan långt gångna. Företagen har investerat i prospektering, Politiker har smorts med löften om kommunala investeringar. Hela domedagsbilden av vad ett nej till en etablering kommer att leda till har redan kunnat ritas upp. Det har också visat sig att även om medborgarna röstat nej till en vindkraftspark så väljer ofta den kommunala ledningen ändå att säga ja.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska komma in tidigare i processen för att kunna ta ett tidigt beslut om etablering eller ej. På så sätt blir den demokratiska processen bättre, och onödigt jobb och onödiga konflikter kan undvikas för såväl kommuner som företag.

Miljöpartiet vill också att Sverige satsar på havsbaserad vindkraft nära användaren. Det funkar i Danmark så varför inte i Sverige?

3 kommentarer

Gör om, Gör rätt, Vännäs kommun!

Av , , 4 kommentarer 4

Vännäs kommun ska anta en ny plan för hur Vännäs centrum ska se ut. Fokus för planen är att skapa trafiksäkra och tydliga gång- och cykelvägar.

CENTRUMPLANENS SYFTE
”Detaljplanens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra
och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även
utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.”

Den detaljplan som presenterades vid senaste kommunfullmäktige uppfyllde verkligen inte det syftet och fick välförtjänt bakläxa.

Att tillåta ytterligare en utfart från ICA:s parkering och att ta bort cykelbanan längs parkeringen är inte en lösning som gör det bättre för skolbarnen. Nu försöker S, V och M driva igenom detta hafsverk genom ett extra kommunfullmäktige. De underlag på ”förtydliganden” som presenterats ger varken tydlighet eller säkerhet. Dessutom har det bestämts att dessa underlag inte är allmänna handlingar som du, som medborgare, får ta del av innan beslut ska tas.

Vi i Miljöpartiet anser att den del av centrumplanen som rör området väster om Östra järnvägsgatan kan antas, men den del som berör området kring ICA och Vegaskolan är sämre än den lösning som finns idag och ska självklart avslås.

Att S och M vill driva igenom detta kortsiktiga och ohållbara förslag är kanske ingen större överraskning, men hur tänker Vänsterpartiet? När ska det bli värt att stå upp för nåt?

 

4 kommentarer

Bevara vår jordbruksmark

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid måndagens kommunfullmäktige röstade majoriteten med stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna igenom nya LIS-områden i Vännäs kommun. Strandnära områden i kommunen som man anser är lämpliga att exploatera för att bygga hus och sommarstugor. Inskränkningar som minskar allmänhetens tillgängligheten och vår gemensamma nytta för all framtid.

Miljöpartiet föreslog att förslaget skulle omarbetas så att:

  • Brukningsvärd jordbruksmark inte exploateras.
  • Områden som pekas ut som viktiga att skydda i kommunens egen plan för kulturmiljövård bevaras.

I framtiden behöver mer mat produceras lokalt. Den förändring av jordbruket där alltmer av vår mat produceras på andra sidan jordklotet, ofta med en mycket större miljö- och klimatpåverkan, är inte hållbar på något sätt. Systemet svaghet blir ännu tydligare vid internationella kriser. Corona-pandemin är ännu relativt hanterbar, och vi hoppas att det ska så förbli, men det ger en skrämmande bild av hur skört ett system blir som är helt beroende av internationell produktion och transport för sin överlevnad.

Nationellt finns en ny livsmedelsstrategi som syftar till att öka Sveriges egen matproduktion. Regionalt och lokalt jobbas det för att upphandla mat i syfte att gynna lokal produktion. När Vännäs kommun samtidigt tar beslut om att tillåta exploatering av fina jordbruksmarker är det en politik som inte håller ihop.

Miljöpartiet tror att den omställning som kommer med vår ökade medvetenhet om globala miljö- och klimathot rätt hanterad kan ge många positiva effekter. Våra jordbrukares situation är fortfarande hårt pressad och antalet aktiva jordbruk minskar fortfarande. Den negativa trenden måste vändas, men då måste vi ta beslut som visar att vi vill och tror.

Det finns massor av strandnära områden i Vännäs kommun som inte är åkermark och som Vännäs kommun inte pekat ut som skyddsvärda. Att skapa möjlighet till ett strandnära läge för den enskilde som önskar det är alltså fullt möjligt, utan negativ påverkan på andra medborgare nu eller i framtiden.

 

 

Bli först att kommentera

Miljöpartiet i Vännäs lämnar majoritetssamarbetet

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Miljöpartiet de gröna lämnar majoritetssamarbetet i Vännäs kommun. Partiets bild av hur vi bygger ett hållbart samhälle för framtiden stämmer inte överens med de övriga samarbetspartiernas.

 

Miljöpartiets kärnfrågor handlar om att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och för detta krävs ett aktivt arbete på alla nivåer, inte minst lokalt. För medborgarna är det viktigt att kommunen tar ledarskapet på allvar och visar vägen till omställning.

 

Miljöpartiet i Vännäs tar på detta vis ansvar för att driva miljö- och klimatfrågorna på ett mer progressivt sätt och är öppet för samarbete med alla partier som delar synen på våra gemensamma utmaningar.

 

Anledningar till att Miljöpartiet de gröna i Vännäs lämnar majoritetssamarbetet:

 

  • Miljö- och hållbarhetsfrågorna får inte tillräckligt stort utrymme.
  • Partiet kommer att ha större möjlighet att driva sina viktigaste frågor i opposition.
  • Vi tar ansvar för att tydliggöra och sätta ljuset på hållbarhetsfrågor för människor och miljö.

 

Bli först att kommentera

Skogen en kapitalplacering?

Av , , Bli först att kommentera 5

Skogen är en viktig del av många människors liv. En plats att vila, andas och förundras. En givmild plats som ger både mat och mening. En tidlös plats med spår från miljoner år. För den mindre skogsägaren är det ofta allt detta, men också en del av ens ekonomi, och ofta ens historia.

Skogsägare med denna koppling till skogen blir dock färre och färre. Ett inslag i Sveriges Radio berättar att alltmer av den Västerbottniska skogen ägs av människor som bor utanför länet. De lokala skogsägarna minskar stadigt. Skog är numera i huvudsak en kapitalplacering precis som aktier, konvertibler eller fonder.

På senare år har trycket på den svenska skogen ökat och mycket av debatten har polariserats och vulgariserats. De ekonomiska intressena är starka och det långsiktiga och hållbara perspektivet tappas lätt bort. Något som den lokala brukaren tidigare var garant för. I vår föränderliga tid behövs en mycket större tydlighet från statligt håll hur båda målen för vårt skogsbruk ska kunna nås, och ett större ekonomiskt ansvar för detta.

När en del krafter nu vill  ”stärka äganderätten” så handlar det alltså mindre och mindre om den lokala skogsbrukaren som hamnar i kläm mellan skogsbolag och stelbenta statliga regelverk. Det handlar främst om att underlätta exploatering för avlägsna skogsägare med främst, och ofta enbart, ekonomiska intressen av skogen.

För oss som bor i Västerbotten har skogen ett mycket större värde än så. Koloniseringen av vårt län pågår alltjämt och en ”stärkt äganderätt” skulle driva på den utvecklingen ytterligare. Vi behöver istället åtgärder för att minska utförsäljningen av lokalägd mark och regler för att återföra ekonomiska värden till den bygd som skapat dem.

Bli först att kommentera

Med Landsbygden som Gisslan

Av , , 6 kommentarer 6

När avregleringar och marknadskrafter får större utrymme så blir effekterna på vårt samhälle stora. Storstadsområdena gynnas med ökande befolkning, ökade fastighetsvärden och en allt hetare ekonomi. För landsbygden blir det precis tvärtom. Centerpartiet står upp för den nyliberala marknadsdrivna samhällsförändringen utan att för den skull ägna mycket tankekraft åt landsbygden.

Nu bedömer skatteverket att privata vårdgivare ska betala moms för inhyrd personal. Centerpartiet går i taket och kräver stopp. I Stockholm är 68 % av alla vårdcentraler privata. I Västerbotten är andelen 18 %, i Norrbotten 15 % och i Jämtland 19 %. Vem tror att det är för landsbygdens skull Centerpartiet rasar?

När Aktuellt i ett reportage lyfter privata Fjällhälsan i Härjedalska Hede som en av dem som påverkas av momsen är det för just den enskilda aktören helt korrekt, men i ett systemperspektiv är det Stockholm som region som skulle gynnas överlägset mest om Centerpartiet får igenom sina invändningar. Problemet är att för Hede och Härjedalen är effekten en helt annan än i Stockholm. En nedlagd vårdcentral innebär inte bara strulet att jag måste komma ihåg att gå till andra sidan kvarteret, utan många extra mil och tid för de som blir sjuka. För att inte tala om känslan att bli lämnad i sticket i en glömd landsända.

Väldigt många av de åtgärder som genomförts de senaste åren har haft precis samma effekt: En omfördelning av ekonomiska resurser från landsbygd till stad. Bland annat rutavdrag, rotavdrag, avskaffande av fastighetsskatten, sänkta arbetsgivaravgifter och snart också avskaffad värnskatt.

Den som sätter marknadsekonomin först i alla sammanhang kan aldrig, på allvar, hävda att man tar ansvar för landsbygd, miljö eller klimat.

6 kommentarer