MP – för fri rörlighet.

Av , , 2 kommentarer 9

När man ser en fastspänd sugga dias av sina svanskuperade kultingar i någon av alla köttfabriker så känns ”fri rörlighet” långt borta. Hur många grisar behandlas i Danmark har dykt upp som en EU-valfråga. Reaktioner från många partier och även handeln har varit kraftig och verkligen önskvärd. Nu är denna fråga mycket större än att bara gälla djurhållningen i Danmark. Andra länder inom EU bryter minst lika mycket mot djurskyddsregler, och många andra använder antibiotika utan veterinärkontroll. Dessutom finns det stor risk att EU kommer att skriva under ett handelsavtal med USA som medför att våra egna bönder får konkurrera med djurhållare som har ännu lägre krav på sig vad det gäller miljö- och djurhållning.

Djur känner inga nationsgränser. Ett lidande djur i USA är en lika stor förlust som ett lidande djur i Danmark. För att göra skillnad måste djurens rättigheter finnas med i alla politiska beslut. Det räcker inte på lång väg med en ryggmärgsreaktion mot en plötslig inblick i dansk grisuppfödning, även om en sådan reaktion är självklar och väldigt glädjande.

Tycker du att djurrättsfrågor är viktiga varje dag och överallt, även de dagar obehagliga nyheter inte når igenom mediabruset?

Rösta i EU-valet idag och rösta på Miljöpartiet – de gröna.

 

Tid för Demokrati!

Av , , Bli först att kommentera 10

Miljöpartiet stödde förslaget att fortsätta den ordning vi nu har i kommunen med sammanträdestider för fullmäktige och kommunstyrelse med start för gruppmöten 8.30. På så sätt har mötena slutat runt 17.00 (förutom senast som var slut 19.00) vilket vi tycker är rimligt. Vi diskuterade två alternativ i partigruppen. Antingen kör vi ”rena” kvällsmöten eller så fortsätter vi med heldagsmöten. Mellantingen kostar mer än de smakar. De långa mötestiderna gjorde också att kvällsmöten inte var aktuella.

När vi kom in i fullmäktige 2010 så började mötena 13.00. Efter att många möten dragit ut på tiden ända till efter 21.00, vilket ledde till att alltför många tvingats lämna i förtid beslutades att tidigarelägga starten till 10.00. Eftersom det inte skulle innebära någon egentligt ökad ekonomisk kostnad utifrån detta att istället starta 8.30 (de allra flesta som tvingades ta ledigt tog ändå ledigt hela arbetsdagen) så röstades detta igenom på förslag från Miljöpartiet.

Frågan om sammanträdestider är inte bara en praktisk och ekonomisk fråga. Det är en fråga om möjlighet till representation, alltså om demokrati. En väl fungerande demokrati representeras av alla typer av människor i alla livssituationer. För en hel del av oss är det en ganska stor utmaning att få vardagen att fungera. Inte minst i denna härliga majmånad kan nog många föräldrar känna att man inte riktigt hinner med. Och hur en ensamstående förälder tar sig igenom denna i övrigt underbara tid kan jag inte ens föreställa mig.

Om man ser på de övriga förslag som fanns så vill centerpartiet att vi ska börja våra möten 15.00, och ha partiernas gruppmöten på en kvällstid någon dag innan mötet. Att lägga in två möten kvällarna efter varandra, varav det ena (eller kanske t.o.m. båda) ändå mest troligt kräver att man tar ledigt delar av en arbetsdag är en dålig lösning då man vill att underrepresenterade grupper som yngre, kvinnor och ensamstående ska känna sig välkomna i politiken. Förslaget att återgå till sammanträdestiden 13.00 verkar utifrån erfarenheten att alltför många har svårt att oplanerat vara kvar på ett möte som drar ut på tiden, inte lämpligt.

Centerpartiets Ulf Eriksson väljer att sätta den ekonomiska kostnaden för detta ställningstagande för demokratin mot 1,5 tjänst inom äldreomsorgen. Alla utgifter ska kunna diskuteras och skärskådas, men att väga demokrati mot vård på detta sätt riskerar att späda på såväl politikerförakt som odemokratiska strömningar som redan finns i samhället.

De som ställer upp för valet till kommunfullmäktige för Miljöpartiet – Vännäs är för övrigt:

Emma Vidmark, Orrböle

Krister Andersson, Vännäs

Eva Willebrand, Pengsjö

Malin Karlsson, Vännäs

Cecilia Palmborg, Brån

Mikael Thyrel, Vännäs

Cecilia Norberg, Berg

Arvoden till politiker.

Av , , 2 kommentarer 10

Frågan om politikerarvoden i Vännäs har diskuterats en hel del de senaste dagarna. Det som beslutades om var vilket arvode de politiker som kommer att inneha de olika posterna efter höstens val ska ha. Vi vet faktiskt inte om det blir s och v som behåller majoriteten i kommunen. Det ska bli spännande att se. Centerpartiet verkar i alla fall ha siktat in sig på oppositionsrådsplatsen.

När personalutskottet i Vännäs föreslog en kraftig höjning av arvodena till kommunens anställda politiker så blev reaktionen stark. En viktig och inte oväntad reaktion. Argumentet från utskottet handlade om att minska löneskillnaderna mellan de högst betalda tjänstemännen och politikerna. Känslomässigt så kan man tycka att kommunens högst ansvarige politiker på operativ nivå borde tjäna lika mycket som den högst ansvarige tjänstemannen. Löneskillnader däremellan finns dock i de flesta kommuner, och att jämföra arbets- och anställningsförhållanden är svårt.

För Miljöpartiet var det två saker som gjorde att vi inte kunde stödja personalutskottets förslag. För det första står kommunen inför en besvärlig ekonomisk situation som kräver stora besparingar. Medvetenheten om denna besvärliga situation måste signaleras från politiskt håll på ett otvetydigt sätt.

De hastigt ökande klyftorna i samhället är en allt större diskussion. Sverige är det land i Europa där klyftorna ökar snabbast. Många av de framtidsutmaningar vi står inför måste vi lösa gemensamt, men då måste vi också känna att vi är en del av samma samhälle. Den känslan blir allt svagare, i båda ändarna av makt- och resurstrappan. Om vi i kommunen ska höja lönerna mycket mer för de som tjänar bra jämfört med de som tjänar minst så måste vi åtminstone reflektera på att vi då är en del av det samhälle som ökar klyftorna. Det skulle faktiskt kunna vara så att det är lönerna för de högsta tjänstemännen som haft en långsiktigt orimlig utveckling. Det skulle kunna vara så att den bild som ges om att vi måste hänga med i denna snabba lönekarusell för att kunna rekrytera kompetenta tjänstemän inte är helt korrekt. (Det har då inte varit någon garanti i alla fall.) Det skulle kunna vara så att det vore långsiktigt hållbarare att i större utsträckning söka och satsa på den kompetens som redan finns i vår egen organisation. Det skulle också kunna vara på något annat sätt för i en jämförelse så betalar vi inte våra politiker några extrema löner. Men innan vi hoppar på karusellen så ska vi kolla att den funkar, och att de andra också är med. Pettersson, Lundström… och även Andersson.

Rösta i EU-valet – för det som är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 16

Att vara lärare och fritidspolitiker kan ha sina sidor. En hederssak är att aldrig i sin yrkesroll påverka i någon politisk riktning. Jag svarar givetvis på varför jag är frånvarande vissa dagar (på förtroendeuppdrag), och för dem som frågar berättar jag också vilket parti jag företräder. De flesta lärare med förtroendeuppdrag känner nog igen sig. Ibland kan det dock situationen vara extra delikat.

En av våra nyinflyttade elever med erfarenheter långt bortom vårt eget land kom i veckan, då jag berättade att jag varit på ett politiskt möte, och sa: ”Jag har ett förslag. Om ni använder saker tillsammans mycket mer så skulle saker användas mycket effektivare. Där jag kommer ifrån hade vi gemensamma apparater: tvättmaskiner (han nämnde att det finns i hyreshus här, men där hade alla gemensamma) , bilar, gräsklippare, TV-apparater o.s.v.  I det läget var det svårt att inte nämna vilket parti jag företräder. Samtidigt så frågade jag ändå, utifrån mina erfarenheter, hur det gick då man ville se på olika TV-program. ”Det kom man överens om. Det var viktigare att man fick umgås” svarade han.

Vi har mycket att lära och förstå av varandras erfarenheter, och det känns på många sätt som att samhället nu tar en sväng i en mänskligare riktning. Trots, eller kanske delvis tack vare omänskliga strömningar i Europa och Sverige.

Rösta i EU-valet nästa söndag, och rösta gärna grönt för ett varmare Europa – tillsammans!