Utrotad är för evigt!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är inte ofta som utrotandet av en art får nyhetsutrymme. Den allra sista unika individen försvinner oftast anonymt i spåren av människans fotavtryck. "Lonesome George" var den siste individen av sin art Galapagosköldpaddor och han har levt de senaste åren i ett hägn på Darwin Research Center. Genom människors obetänksamhet minskades såväl livsutrymmet som antalet individer så kraftigt att George till slut var den ende återstående individen. I detta fall skedde människans påverkan till största del under en tid då kunskaperna om evolutionens betydelse och ekosystemens komplexitet var begränsade, vilket kan användas till människans försvar. I dag är kunskapsnivån en helt annan. Vi vet att antalet arter som utrotas varje år är accelererande och att antalet hotade arter inom vissa grupper är upp till 50%. Den ökade kunskapen ska inte ligga till grund för ett dåligt samvete. Den ska ligga till grund för ansvarsfulla och modiga beslut för en rikare och friskare värld.

När jag träffade "Lonesome George" var han en drygt 80-årig medelålders jättesköldpadda som man hoppades skulle fatta tycke för några yngre sköldpaddsdamer av en närbesläktad art. Detta i ett desperat försök att ge George möjlighet att föra sina och sin arts unika gener vidare. Hans tillbakadragna beteende visade med all tydlighet att George inte var intresserad. Precis som med de flesta desperata försök så fungerade inte heller detta. Nu vet vi att George dog tillsammans med hela sin art. För alla andra arter som närmar sig utrotningens rand (men som inte ens hamnar som notis i en tidning) så måste vi lyfta andra värden än de ekonomiska in i den politiska debatten. Vi ska inte överlämna oss till de desperata åtgärderna.

Stora kostnader för ny väg!

Av , , 6 kommentarer 9

Idag hade Trafikverket kallat till samrådsmöte om vägen förbi kyrkogården. En del ny fakta redovisades, men en hel del frågetecken återstår ännu.

Utgiften för att dra en ny väg väster om kyrkogården blir ca 15 miljoner (I kostnaden måste däremot också det förstörda fritidsområdet räknas in).
Delar av den geologiska undersökningen redovisades och dessutom fler möjliga åtgärder för att stabilisera den befintliga vägen. Utgifterna för dessa olika åtgärder kunde de dock inte redovisa (däremot slipper vi kostnaden för ett förstört fritidsområde).
Trafikverket har i processen inte varit i kontakt med Vattenfall för att diskutera möjliga åtgärder. Vattenfall har på många områden haft ansvar att strandsko eroderade områden. Varför inte Vattenfall kontaktats i en process som pågått i tre år (Trafikverkets egen uppgift) är besynnerligt. Att processen hastas fram som den gör nu trots att den pågått i tre år är lika ofattbart.
Om den nya vägdragningen blir av så vill Trafikverket ogärna behålla ansvaret för den nuvarande sträckningen. Ansvaret för nuvarande väg förbi kyrkogården väg tas då över av kommunen. Om vi vill ha den kvar som gång- och cykelväg så blir det kommunen som måste bekosta förstärkningen av älvbrinken. Faktum är att även om vi i detta fall skulle stänga av vägen helt och hållet så kommer vi inte undan utgifter för förstärkning eftersom det går huvudledningar för vatten och avlopp under denna väg. Om den nya vägen blir av så hamnar alltså utgifterna hos kommunen i vilket fall. Med andra ord så innebär en ny vägdragning kostnader såväl för ett förstört fritidsområde som utgifterna för att förstärka älvbrinken.
Politiker som i måndags röstade för den nya vägdragningen förbi kyrkan fick idag tillfälle att ångra sina beslut. Vi står fast vid att värna våra naturmiljöer extra noga, och dagens möte gav absolut ingen anledning att omvärdera vårt ställningstagande.
Trafikverket bor inte i Vännäs och behöver inte leva med kostnaderna för sina vägar, bara utgifterna.

 

 

Ridå!

Av , , Bli först att kommentera 9

Trots att det redovisades två olika möjliga metoder att åtgärda den befintliga vägen förbi kyrkogården röstade en majoritet i kommunfullmäktige för att tillåta exploatering av Tväråns fritidsområde för en ny vägdragning. Samtliga ledamöter från (s), (c), (m), (kd) och (fp) tyckte att det var viktigare att ge Trafikverket fria händer än att lyssna till skolbarnens behov. Centerpartiet och Kristdemokraterna förde dessutom fram idéer om ytterligare exploatering i området. På många orter finns en politisk kultur, som främst företräds av äldre män, där samhällsbygge är synonymt med exploatering, byggen och vägar. Att bygga ett gott samhälle handlar för oss om mycket mer än så. Tätortsnära naturmiljöer är en viktig tillgång som vi måste handskas extra varsamt med.

 

Värna skolbarnens skog.

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens papperstidning finns idag Miljöpartiets insändare. Har du missat den så kommer den här:

Vännäs kommun vill ta bort skyddet av Tväråns fritidsområde. Anledningen är att Trafikverket planerar att ändra Umevägens sträckning. Skogsområdet mellan Kyrkogården och Vännäsbadet används av många Vännäsbor för motion och rekreation. För skolan i Vännäs är området viktigt eftersom det används av de flesta årskurser för idrotts- och naturstudier. På Vegaskolan i Vännäs har eleverna en mycket begränsad möjlighet till uteaktiviteter. Skolgården är undermålig och kommande ombyggnationer kommer att försämra utemiljön ytterligare. Tillgängliga alternativ för vettiga uteaktiviteter är få. ”Det är den enda skogsdunge vi har på nära håll från skolan” är rektors kommentar till exploateringen i samrådshandlingarna. Trafikverket anser kanske att det är enklast och billigast för dem att bygga en väg genom ett samhällsnära fritidsområde. Det innebär inte att vi som kommunpolitiker måste säga ja till deras plan. Vårt ansvar är att se till Vännäsbornas bästa. Därför måste vi väga in alla aspekter innan vi tar ett så stort beslut som att avsätta ett område för exploatering. Det underlag som ska ligga till grund för beslutet är synnerligen torftigt. Det finns varken beskrivningar av konsekvenser eller alternativ. Effekterna för Vegaskolans elever är däremot tydligt negativa. Liksom för alla andra som använder området. Vi anser att fritidsområdets skydd mot exploatering ska vara kvar. Åtminstone till dess att ett vettigt underlag finns att ta ställning till. Våra barn är värda att ta på allvar!
 
Emma Vidmark, fullmäktigeledamot (mp)
Krister Andersson, fullmäktigeledamot (mp)

Överkörda barn!

Av , , 2 kommentarer 12

 

Vid dagens kommunstyrelse röstade en majoritet igenom att möjliggöra en vägdragning genom det eleverna på Vegaskolan kallar ”Torpetskogen”. Ett naturområde som används såväl av låg- och mellanstadiet som fritidshemmen för en mängd olika aktiviteter. Som skolan påpekar i sina synpunkter till kommunen: ”Det här är den enda skogsdunge vi har på nära håll från skolan”. Miljöpartiet reserverade sig mot detta beslut om vägdragning i såväl Plan- och Miljönämnden som i kommunstyrelsen.
Att vägen förbi kyrkogården är påverkad av älven och dess reglering är tydligt för många som passerat. Trafikverket prioriterar just nu åtgärder för att förbättra vägsträckor i länet där bärigheten är begränsad.  I Vännäs har de presenterat en lösning på problemet längs Umeälven som innebär en ny dragning av vägen på västra sidan om kyrkogården. Som kommunpolitiker har vi ansvar för våra kommunbor, små som stora. Att utifrån det, minst sagt torftiga underlag som presenterades oss i dag vid kommunstyrelsens sammanträde offra våra barns möjlighet till uteundervisning är knappast att se till kommuninvånarnas bästa. Trafikverket har sina uppdrag och sin budget. Att uppdraget handlar om att lösa uppdragen till så liten kostnad som möjligt får man utgå ifrån. Att direkt anamma deras lösning trots att ett detaljunderlag saknas och trots att det får negativa konsekvenser för våra barn är svårbegripligt. Det vittnar om en okritisk hållning och en ”småorts”-mentalitet som inte är till gagn för vår kommuns utveckling. Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet till rika och nära naturupplevelser, men vi vill också ha trygga och säkra vägar att färdas på. Ibland kan dessa intressen delvis hamna i konflikt med varandra. Prioriteringar som måste göras ska grundas på genomarbetade och öppna underlag. Dagens beslut i kommunstyrelsen togs trots att punkten inte fanns med på dagordningen innan mötet och trots att inga handlingar fanns att tillgå överhuvudtaget.

För miljöpartiet är barnens och skolans förutsättningar alltför viktiga för att behandlas på ett sådant taffligt sätt.