Inte ett vitten för vatten….

Av , , 1 kommentar 17

Vi får i nuläget åtminstone behålla våra spottstyvrar bygdemedlen. Men tack va´ snällt, rixdan.

Att föreslå i Vattenverksamhetsutredningen (VVU) att bygdemedlen skulle tas bort verkar varit väldigt taktiskt. Då kunde ett näringsutskott i ett senare läge (2014/15 NU7 Regional tillväxtpolitik, s .38) just avstyra frågan om vattenkraft, vindkraft och mineralåterbäring som nu (återigen) kommit upp i motioner kring Regional tillväxtpolitik från ett flertal partier med störst tyngd inom C och M (!) som den 19/2 avhandlades och beslutades i riksdagen. Var det bara Anders Sällström, Mats Odell och Stefan Attefall som drev denna fråga i Kd? V höll sig till att åtminstone motionera om bygdepeng på vindkraft. Men vart tog återbäringsandan vägen i frågan om vattenkraften då V-representanten i skatteutskottet reserverade sig mot avslaget av naturresursåterbäring 2013?

I Näringsutskottets betänkande anförs

”I utredningen konstateras att bygdeavgifterna nästan helt används till ändamål som inte har någon koppling till den skada i vattenmiljön som vattenverksamheten orsakar. I stället används pengarna t.ex. till bygdegårdar och samlingsgårdar (upprustning och anpassning av byggnaderna för energieffektivisering), investeringar för tillgänglighet, turismnäringen och delfinansiering av bredbandsutbyggnad.” (s.37)

Att denna missuppfattning, att bygdemedel skulle gå till skada i vattenmiljön enbart, fortfarande förhärskar i den lagstiftande församlingens näringsutskott är bedrövligt! Och skapar inte ett dugg förtroende inför uttalande kring att kraftåterbäring kullkastar det kommunala utjämningssystemet. Om de inte kan läsa praxis och lagtext inom ett område (MB och LSV) hur ska de då kunna navigera och analysera i det svårförståeliga utjämningssystemet? Varför inte ens utreda och kika litet på Norge som fortfarande hävdar att deras system tar höjd för utjämningssystemet genom att en del av naturresursskatten fördelas till andra kommuner? Hårdnackat stångar de vidare medan Norrland blöder.

”När det gäller bygdemedel noterar utskottet att Regeringskansliet för närvarande sammanställer remissyttranden över slutbetänkandet från Vattenverksamhetsutredningen, som har föreslagit att bestämmelserna om bygdeavgift ska upphävas. Utskottet noterar att flera remissinstanser motsatt sig detta förslag och avser att följa detta arbete, men ser i nuläget inte något skäl att uttala sig i frågan.

Sammantaget ser utskottet ingen anledning att ompröva tidigare bedömningar, utan avstyrker därmed motionerna 2014/15:256 (V), 2014/15:826 (C), 2014/15:1499 (M), 2014/15:2372 (M), 2014/15:2502 (M) och 2014/15:2587 (C) i de här aktuella delarna.”

Voteringen kring frågan att

Riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden – motion 2014/15:1499 av Ulf Berg (M); motion 2014/15:2372 av Saila Quicklund (M); 2014/15:2502 av Eva Lohman (M); motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V); Centerpartiets partimotion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl.; motion 2014/15:826 av Per Åsling och Lena Ek (C) – om återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser m.m. med hänvisning till det gällande statliga budgetsystemet.

blev följande:

//

Punkt 4 (Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser m.m.)

1. utskottet (som avslog ovannämnda motionsyrkanden)

2. res. 7 (C) (Ahlskog som reserverade sig i NU till förmån för yrkandena om återbäring i olika former eller utredning kring återbäring eller fastighetskatt i ovannämnda motioner)

Votering:

257 för utskottet

20 för res. 7

20 avstod

52 frånvarande

Kammaren biföll utskottets förslag.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet: 94 S, 66 M, 45 SD, 22 MP, 16 FP, 14 KD

För res. 7: 20 C

Avstod: 1 M, 19 V

Frånvarande: 19 S, 17 M, 4 SD, 3 MP, 2 C, 2 V, 3 FP, 2 KD

//

ALL HEDER åt C som var eniga i frågan, (särskild lajka på Per Åslings och Lena Eks motion)! I V som verkade för en vindkraftåterbäring avstod samtliga att rösta, en slags heder åt dem med. Men vad med M som hade inte mindre än tre motionärer i frågan? En avstod från att rösta, men kanske var de andra frånvarande?   

Läs utskottsbetänkandet där du även hittar kortfattat innehåll i motionerna på sid 35-36:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Regional-tillvaxtpolitik_H201NU7/

och protokollet:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Protokoll-20141563-Torsdagen_H20963/