”Fullmäktigebeslut granskas i Vilhelmina”

 

… lyder rubriken till en artikel i VK 27/11, och redan här blir det fel (dock är det oftast några andra som sätter rubriken, det är jag medveten om), eftersom ”Granskningen” inte sker i Vilhelmina utan i Umeå, av Förvaltningsrätten. Rubriken ger sken av att det är personen på bilden (Jag) som granskar beslutet. Ganska lustigt. Givetvis skulle det stått ”Fullmäktigebeslut i Vilhelmina granskas”.

Bildtexten går också käpprätt emot innehållet, det framstår som jag är före detta PA-medlem. Och Bergsten står som PA-företrädare. Totalt fel, men det kanske inte är Jan Johansson som skrivit bildtexten heller? En missnöjets apostel som jag ser det ändå som ett medvetet misskrediterande av Åsa Össbo, som en före detta. Lägg här till den klassiska kvinnoförminskningen i skrivningen av samma journalist (VK 16/10) då jag skulle uttryckt ”att det känns fel att släppa in en partilös person i kommunens högsta politiska ledning” (min kursivering). När jag i talarstolen sa: ”Det är fel…”

Jan Johansson skriver att jag ”menar att det var ett olagligt beslut att utse” Bergsten till andre vice ordförande i KS. Det är snarare så att jag vill se en prövning av detta beslut. Jag personligen kan inte avgöra om det är olagligt. Att skriva i denna fas att jag ”menar… att det var… olagligt” är att göra mig till en potentiell haverist om beslutet utfaller på annat sätt.

En annan anmärkningsvärd tolkning från Johansson är att ”Enligt henne har det bland annat noterats sex i stället för fem ledamöter i KSAU”. Här förstår Johansson inte vad han läser, jag skriver i min överklagan att det i protokollet inte framgår vem som ställs mot vem, vilket det inte råder något tvivel om i videoupptagningen, att jag ställde en annan person mot Bengt Bergsten. Det är detta jag vill markera: att protokollet är fel, och går på ordförandes upprepade fråga (som om han inte hört vad jag yrkade i talarstolen) om någon ställs mot någon annan, vilken jag också besvarade från min plats i bänkarna. Att jag sedan valde en socialdemokrat som jag visste inte skulle ställa upp var ett sätt att i största mån respektera majoritetens nomineringar.

Huvudpoängen är jävs-frågan utifrån aspekten att det handlar om en partilös person som inte svarar för någon annan än sig själv, som väljs in i kommunens högsta politiska ledning genom ett förfarande där han 1) röstar på sig själv; 2) räknar rösterna (som justeringsperson nominerad av S) och 3) justerar också protokollet som 4) innehåller ett flertal felaktigheter just i detta ärende. En ren cirkus.

Det finns ljud- och bildupptagning på detta och det hävdas från majoriteten (= de som bestämmer uttalandet av Vilhelmina kommuns svar till Förvaltningsrätten) att detta inte kan beaktas vid en granskning. Visst, om reglerna är sådana – jättebra. Det är precis som om en brottsutredning inte skulle använda sig av övervakningskamerorna som är uppsatta. Vad ska vi med dess upptagningar till? För att allmänheten ska kunna ta del av detta, ja. Men också som stöd för justeringar av protokollet.

Det kanske är helt ”rätt” som det står i artikeln att ”Socialdemokraterna har lämnat in ett yttrande till Förvaltningsdomstolen”. Jan Johansson skulle kanske tagit med Vänstern också. Men formellt sett, om han visste vad ha skrev om, skulle han skrivit ”Vilhelmina kommun”. Det framstår i artikeln att det i yttrandet till domstolen/rätten har skrivits att ”det är ett spel för galleriet” det stämmer inte heller, en slarvig skrivning möjligen på grund av att Johansson tror att det är (S) som har skrivit yttrandet. Utan yttrandet är snarare mycket formellt, utan några sådana påhopp. Det ingår inte i yttrandet utan måste vara uttalat från en socialdemokratisk politiker. Längre ner i artikeln framgår att det är Åke Nilsons uttalanden, där han sedan menar att ”hade de rätt skulle alla valfullmäktige i hela Sverige vara olagliga”. 

Poängen i min överklagan är att pröva lagligheten i att en nominerad person, som inte tillhör något parti, gagnas på ett synnerligen positivt sätt när han erhåller en maktposition i ledande ställning utan ansvar inför något parti eller väljare. Principiellt vill jag att förvaltningsrätten prövar om en sådan partilös person är jävig om ett fullmäktigebeslut rör honom själv. Det rör INTE alla valfullmäktige i Sverige. Utan rör alla politiska vildar som röstar på sig själva i egen sak.

Här måste vi stanna upp en stund och rentav sätta en statsvetare och kommunalrättsprofessor på ärendet. Det valfullmäktige som genomfördes i Vilhelmina den 15/10 är unikt (förvisso jämförbart med Umeå där en vilde bildade en oppositionskoalition för att ges plats i en nämnd), för de väljer in en person i högsta ledningen. En privatperson som i allt han företar sig gör det i eget intresse. Är detta framtidens politiska norm? För mig är det upplösningen av en demokrati som bygger på partiväsendet, där du först väljer parti och sen kryssar du den du vill ska företräda partiet. När upphörde den grundsynen? Bara socialdemokraterna i Vilhelmina vet.

Problemet för Vilhelminas del är att det nu finns (det har ju inte vunnit laga kraft än eftersom det är överklagat) en person som inte svarar gentemot någon annan än sig själv i en hög och ansvarsfull position (2e vice ordf i Ks) som exempelvis har inflytande i personalärenden. Detta är vi många som ser allvarligt på. Ska den som går in som långtidsvikarie för kommunalrådet Åke Nilsson vara partilös? Det låter helt barockt.

Jag hoppas att det Lennart Holmlund skrev i en VK-blogg den 19 november om att ”Vallagarna måste ses över” blir verklighet. Lämnar en företrädare ett parti frånträder hen sitt uppdrag. Självklart blir då att en partilös politisk vilde inte heller röstas in till några förtroendemannauppdrag och framför allt inte till ledande ansvarsfulla poster.

Vad socialdemokraterna i Vilhelmina tycker om Holmlunds skrivning vore intressant att höra.

Avslutningsvis. ”VK har sökt Åsa Össbo för en kommentar, men har inte lyckats nå henne.” Det låter som ett stort bemödande och att jag hållit mig undan. Faktum är att Jan Johansson ringde en gång under min arbetstid, anger på telefonsvararen endast sitt namn och nummer, ingen tidning eller ärende, och att jag ska ringa upp.

11 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Hej Åsa Össbo!

  Alltsedan den 25 har jag funderat över varför överklagan över huvud taget hade lagts upp på den politiska beslutsagendan ?
  Det blir ju helt förryckt ifall vi politiker ska författa, alternativt ställa oss bakom, en motargumentation när någon av oss överklagar ett beslut till författningsdomstolen.
  Det blir ju som att överiga politiker i KS ska ställa sig emot den som överklagar !

  Mer korrekt vore om den som ansvarar för att vi följer kommunallagen, nämligen kommunchefen hade gjort en skriftlig invändning, men inte är detta något för det politiska rådet att hantera, anser jag.
  Vem som helst av oss ska ju kunna överklaga ett beslut som vi anser felaktigt och då blir det ju inga nya kompetensnivåer tillförda genom att den politiska församlingen skriver inlagor till domstolen.

  Domstolen ska ju nämligen utgå från protokollen när de tar ställning i sak och det måste varit en tankelapsus att frågan lyftes i det politiska organet överhuvud taget ?

  • Åke Nilsson

   Förvaltningsrätten har begärt ett yttrande från Vilhelmina kommun. Kommunstyrelsen representerar kommunen i detta ärende.

   • Göran Jonzon

    Förvaltningsrätten ger Vilhelmina kommun MÖJLIGHET att yttra sig. Det är inte alls samma sak som att begära att kommunen yttrar sig !
    Dessutom är frågan av rent juridisk karaktär och ingen i Vilhelmina kommunstyrelse har juristutbildning såvitt jag känner till. KS är ett rent politiskt organ och juridiska avgöranden ingår inte i vår uppgift.
    Förvaltningsrätten torde kunna avgöra frågan utifrån sakfakta och helt utan prosa från KS.
    Jag ser inget behov av att dra denna fråga i ett politiskt organ överhuvud taget.
    Kommunchefen är Länsstyrelsens förlängda arm för att bevaka att kommunallagen efterlevs och denne kan möjligen se en anledning att kommentera fallet, men även detta förutan så blir frågan avgjord utifrån gällande lag när förvaltningsdomstolen behandlar densamma.

    Det blir ju helt fel att använda den politiska majoriteten till att slå ned på den som känner sig tveksam till lagligheten i en viss fråga och därför överklagar för att få den prövad av sakkunniga.
    Vi i KS är inte sakkunniga i denna typ av frågor.
    Därför avstod jag liksom Annika Andersson (C) från att delta i omröstningen, .

    • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

     Hej Göran!
     Mycket handlar om ”möjligheten” att yttra sig, precis som du skriver, Göran. En möjlighet kommunen kan avsäga sig, vore intressant att se om ”den” avstått någon gång åtminstone under de fyra senaste åren.
     Att ett politiskt beslutsorgan ska ge en kommunrättslig tolkning av ett fall som troligen aldrig överklagats, alltså ingen praxis, reser frågetecken om vad en kommunstyrelse ska och kan uttala sig om. I småkommuner lyser oftast kommunjurister med sin frånvaro. Kommunen kunde t.ex. ta sakkunnigt stöd hos förbundsjuristerna i SKL för ett utlåtande.
     Själva yttrandet från kommunen håller en stram linje som för att undvika partipolitisering samtidigt är det svårt att så inte sker, som jag ser det. För yttrandet avfärdar alla prövningspunkter i överklagan. På ett vis byts fokus, för ”kommunen” går aldrig in på att personen i fråga inte är partimedlem eller har någon att svara för. D.v.s. i alla hänseenden drar personen stor nytta och gagnas personligen av besluten som rör honom.

     Kanske det vore mer klädsamt att hålla en neutral hållning om det skulle luta åt prejudikatläge. Överhuvudtaget vad ska fullmäktiges uppförandekod tjäna till? Där överklagningar och laglighetsprövningar ska respekteras från alla förtroendevalda. Uttalande som ”spel för gallerierna” förespeglar att det inte bottnar i något seriöst. ”politisk markering” är också nedsättande mot PA, eller mig, eftersom udden är partipolitisk grundad och inte bottnar i laglighetsfrågan. Eller som i själva kommunstyrelsen, pekpinna dem som inte säger ja eller nej till kommunens yttrande – utan avstår – som fega eller att det är svagt. Den som tar ställning mot eller avstår ska tryckas till och åsikten värderas politiskt och göras partipolitik av. Ställningstaganden, oavsett om det handlar om avstående, ska ges negativ konnotation. Sett till uppförandekoden är det inte konsekvent.

     • Göran Jonzon

      Jotack, jag fick ju omdömet ”feg” påklistrat mig direkt när jag avsade mig möjligheten att rösta i frågan !
      Men den typen av påtryckningar har aldrig fungerat på mig och kommer inte att kunna påverka mina ställningstaganden politiskt eller i andra avseenden.
      Huruvida det då skulle vara ”modigt” att följa majoriteten utan att själv reflektera överlåter jag åt densamme Åke Nilsson att begrunda ?
      I så fall har han då sannerligen lyckats omge sig med en homogent ”modig” skara partikamrater.

    • Åke Nilsson

     Göran,
     Kommunchefen är INTE länsstyrelsen förlängda arm. Där har du fel.
     Han är anställd av Vilhelmina kommun för som högsta tjänsteman med ansvar för att verkställa de beslut som fattas av huvudmännen, dvs de politiska organen.
     När ett beslut i kommunfullmäktige överklagas till förvaltningsrätten och kommunen ombeds att yttra sig så är det självklart att kommunstyrelsen gör det.

 2. Åke Nilsson

  För mig är den enkla vägen att avstå från att delta i beslut. Är man vald att sitta i kommunstyrelsen utgår jag ifrån att man också tar sitt ansvar och beslutar i de frågor som kommer upp på dagordningen och som man ombeds av domstol att yttra sig över.

  • Göran Jonzon

   DEt har kanske varit kutym och kultur att förtroendevalda uttalar sig i frågor de helt saknar kompetenser inom, men att lägga juridiska frågor på ett rent politiskt organ förefaller mindre välbetänkt.
   Kommunstyrelsen är ingen myndighet som ska avgöra tvister i laglighetsprövningar.
   Det finns egentligen ingen som helst anledning att gå i svaromål i ett ärende som detta.
   Förvaltningsdomstolen har att avgöra ett rent binärt ställningstagande: Var det i överensstämmelse med kommunallagen eller icke ?
   För det avgörandet kan inte ett beslut i kommunstyrelsen varken göra till eller från, utan kommer endast att fungera som särskiljande och utpekande av den som vill få saken överprövad.
   Jag ogillar att majoritetsläget utnyttjas på detta sätt.
   Dessutom har jag full rätt att vägra delta i beslut där jag saknar nödvändiga kunskaper.
   Det vore välgörande om fler tänkte på samma sätt !

   • Tommy Streling

    Hej Göran,

    kan bara konstatera att under de sista fyra åren så har ”kommunen”, mig veterligen, aldrig utnyttjat möjligheten att avstå. Har aldrig varit med om att man instämt i någon punkt utan motsätter sig allt, ifrågasätter allt. En maktfullkomlighetens spegel. Som ledamot måste ens ställningstagande respekteras. Det är inte första gången någon trycks ner i kommunstyrelsen. Värst är när det sker strax innan omröstningen eller precis efter, för då är överläggningarna slut och man kan inte replikera utan att störa mötesordningen eller att ärenden egentlig är avslutat. Efterslängar har jag sett alldeles för många exempel på under åren. Det har drabbat inte bara PA utan flera allianspartiers ledamöter.

    För ett antal år sedan fick jag så grova personomdömen från ”Vilhelmina kommun” genom ett yttrande att man undrade om man var satt i skamvrån på torget för allmän bespottning.

    När kommunen aldrig avstår och majoriteten använder yttrandeinstrumentet på så vis, PLUS att ”man” sitter i kommunstyrelsen och titt som tätt gör ner de som har mage 1) att säga emot, 2) vägra ta ställning, 3) ta ställning mot, så får vi negativa effekter. Många drar sig för att ifrågasätta och ta ställning. Indirekt, tragiskt nog, en större tystnad men dessvärre splittring, samlar inte folk sig kring det man tror på, så kan man som ledamot lätt uppleva att frånvaron av stöd i Ks eller Kf är ett svek. Härska genom att söndra.

    Ännu ett exempel är hur majoriteten hanterar överklaganden. Om ett funktionsval är överklagat så är personen inte formellt tillsatt, det har inte vunnit laga kraft. Ska då den berörda personen, den partilöse politiske vilden Bergsten deltaga vid Ks-au-sammanträdet som ägde rum den 18 nov? (förvaltningsrätten diarieförde 11 nov).
    Ska den politiske vilden, som inte är andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ännu, representera Vilhelmina kommun som Bergsten gjorde igår, vid Region8-mötet i Lycksele? Tycker du att en partilös politisk vilde ska representera Vilhelmina kommuns majoritet oavsett?

    Bevisligen ger den socialdemokratiska majoriteten i Vilhelmina förtroendet till en privatperson utan ansvar inför parti eller väljare. En person väldigt många totalt tappat förtroende för, inte bara i vårt parti utan bland andra partier, väljarna och allmänheten. För mig en skandal att så här sker men i Vilhelmina helt normalt.

 3. Göran Jonzon

  Anledningen till att jag avstod från att rösta under KS, förklarade jag där med att jag ser överklagan som befogad och ska intresserad följa vad förvaltningsrätten dömer i frågan ?
  Jag har inte själv kompetensen att ur den luddiga kommunallagen uttyda ett klart juridiskt ställningstagande.
  Men moraliskt är jag fullständigt klar i det svek det innebär mot partiets väljare att förskingra deras och partistyrelsens förtroende, genom att stjäla med sig mandatet i samband med avhoppet.

  Inom KD skriver var och en som godkänner nomineringen till valbar plats på listan, under ett avtal att lämna sitt mandat vid ev. frånträde.
  Det borde inte behövas, då de allra flesta ser det som en självklarhet, men därigenom slipper vi den här typen av kupper. Likväl har ju även vi råkat ut för att (S) i Vilhelmina lyckats nästla sig in och övertyga enskild medlem (Håkan Gustavsson 2010) att gå emot en enig lokal nomineringsgrupp och sedemera även konfirmerande partistyrelse och låta sig nomineras av partiets främsta politiska motståndare.

  Obetänksamhet, bristande rättsuppfattning, omdömeslöshet, makthunger eller ren dumhet kan ligga bakom, men det förenande gemensamma är att det alltid varit (S)-toppen här som varit samverkande partner till alla femtekolonnare. Lars Eliasson 2010 inte att heller förglömma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.