Förrädarens guld

 

Vad vet lagstiftarna (våra folkvalda i riksdagen) idag om glesbygden, glesbygderna? Hur många riksdagsledamöter är bosatta i glesbygd, har bott, vuxit upp där eller har någon form av kännedom om förhållandena i glesbygderna samt ställer denna sin erfarenhet och kunskap till förfogande och i glesbygdens tjänst under sin tid i riksdagen?

Jag har i ett antal statliga utredningar (SOU) som jag haft anledning att läsa de senaste åren (bl.a. Vattenverksamhetsutredningen x 3; Ny regional indelning; Mer likvärdig skola) funnit att utredarna och själva utredningen saknar glesbygdskännedom. Landsbygdsutredningen som kom 2017 ledde till en proposition med förslag om 75 punkter för landsbygden som alla partier var överens om. Av dessa har ironiskt nog endast tre punkter blivit helt genomförda enligt Hela Sverige ska leva. En av punkterna var att varje SOU och lagförslag ska redovisa konsekvenser för landsbygden – vilket innebär att utredare och lagstiftare MÅSTE ha någon form av åtminstone landsbygdskännedom – landsbygd och glesbygd är väl snart sagt samma sak.

Min fundering är emellertid vad är det som gör (och över tid har gjort) att glesbygdens förhållanden är så frånvarande i rikspolitiken? Nog för att de som bor i glesbygd är en minoritet idag men vi lever ännu med människor i beslutsfattande ställning som har sett landsbygden bli glesbygd och glesbygden avfolkas. De som är födda i slutet av 1940- och början av 1950-talet i Sverige levde sina uppväxtår i ett land som fortfarande var präglat av att en stor andel bodde ”på landet.” I de norra delarna av landet är nog även tidiga 1960-talister att räkna till dem. 40- och 50-talisterna var även en generation som valde att lämna landsbygden (givetvis även generationerna efter dem) och en del valde att flytta tillbaka: ibland med sina familjer under arbetsaktiva år men många, kanske fler, som pensionärer. Men varför, om nu en stor del av dem flyttat från landsbygden, lät dem inte sin erfarenhet och kunskap om lands- och glesbygdsförhållandena få betydelse, de som hade makt att göra det? Jag kommer fram till tre möjliga svar på min (något ej så väl, på här redovisade fakta, underbyggda) frågeställning:

1. De som flyttade från lands- och glesbygden hade helt enkelt inte kompetens nog att ta sig in i maktens korridorer på grund av att de segregerats eller diskriminerats genom uppväxt i glesbygd (falskt: glesbygden blev glest eller åtminstone glesare på grund av utbildningsflykt och dessa högutbildade headhuntades och fick fast anställning på annan ort).

2. De har lämnat sin erfarenhet och kunskap därhän för att jämka in sig i den urbana normen som råder i maktens korridorer – de har helt enkelt förlorat kunskapen.

3. De vet om sin erfarenhet men följer partilinjen för att kunna avancera politiskt. En del har använt uttrycket ”Judas-pengar”. Jag tar ut steget till skönlitteraturen och ser (ännu) en analogi från ungdomskvadrologin Mortal Engines (av Philip Reeve) som träffande i detta avseende – ”Förrädarens guld” (eng: Predators Gold): mot en handfull penningar eller annat ”byte” (exv avancemang eller närvaro i organisationen) anger du positionen för ett samhälle du råkat stöta på eller kommer från i den fiktiva världen av vandrande städer. Rovdjursstaden söker snabbt upp det mindre samhället och äter helt sonika upp det i sin eviga jakt på energi och bränsle till sina gigantiska motorer och ”prey” (byte). Förrädaren går fri, avancerar eller får njuta av sitt guld på ett eller annat sätt om lyckan står hen bi, givetvis på avstånd från det offrade samhället.

Sverige(s beslutsfattare) har, i avsaknad på naturresursåterbäring (eller lokalt självbestämmande över naturresurser) och det ej transparenta systemet för kostnadsutjämning, förrått sin landsbygd och glesbygd länge nog. Förrädarens guld lyfter personer som Irene Svenonius på en våg av hybris med uttalanden om att Stockholm inte längre ska bidra till utjämningssystemet, Förrädarens guld svämmar ur mungiporna när Ibrahim Baylan påstår att LKAB inte har något samhällsansvar, och när Maud Olofsson sluter avtal som slår samman danska och svenska postverket och Vattenfalls köp av Nuon. Givetvis finns det många, många fler att rada upp, från alla partier. Det mest påtagliga är väl tiden, decennierna av utarmning bland annat genom avreglering som marknadsutsatt infrastruktur och offentlig service, vilket i de flesta fall försämrat och fördyrat samt lett till centraliseringspolitik på snart sagt alla områden.

Om vi är överens om att det är dags för förändring så kan tiden inte vara annat än inne för den nu. Ett steg eller försök till diskussion kan vara en förtroendemannaberedning på rikspolitisk nivå. Hur väl kan dagens partiväsende och parlamentariska system egentligen representera olika delar av och grupper i detta avlånga land?

 

 

8 kommentarer

 1. Tor L. Tuorda

  Tack för en bra analys Åsa! Det är märkligt så fort fjärmningen från natur- och kulturvärden från sina rötters nordliga lanskap har gått för majoriteten av urbaniserade och deras ättlingar. Våra land har reducerats till en outtömlig källa för naturresurser och som rekreationsort. Inte undra på att det inte bedrivs någon utvecklande och smart politik till fromma för glesbygdens folk.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Tor! Ja, det är en märklig inställning och närmast objektifiering av dessa områden, som iofs har pågått länge. Men vi får verkligen hoppas att fler ser det värdefulla med glesbygden i tider av avstånd och rekommenderat hem/distansarbete! Men om det hinner få någon inverkan på politiken innan den driver oss över tröskeln kanske är för mycket att hoppas på.

 2. Per Sjölander

  Jag tror att svaret finns i en kombination av alla dina tre alternativa förklaringsmodeller. Dessutom är ju den minskande glesbygdsbefolkningen en allt ointressantare del av valmanskåren. Glesbygdens ca 10% av befolkningen avgör inga val. Och precis som du säger finns ingen politisk vilja på nationell eller regional nivå att värna landsbygdsbefolkningens existens. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har under snart ett sekel bedrivit en utpräglad urbaniseringspolitik. Centerpartiet, som utger sig för att vara ett glesbygdsparti, kompromissar ständigt bort dessa frågor när man hamnar i maktposition. Då är marknadsliberala frågor alltid viktigare – mer RUT och ROT och avskaffande av värnskatt etc. I det perspektivet upplevs ju 300kr/månad i skatterabatt för glesbygdsbor mer som ett hån än en glesbygdsreform – ibland är faktiskt inget bättre än nålpengar.

  Vårt demokratiska system, som av de som befinner sig i systemet hyllas som det bästa i världen, kan man naturligtvis ha olika synpunkter på. Vittnesmålen är dock många om att, om man vill göra en politisk karriär måste ”rätta in sig i ledet” och att den interna lojaliteten har högsta prioritet (långt viktigare är ideologi). Man får inte avvika på något väsentligt sätt från partiets officiella ståndpunkt (t.ex. att främja stadsutveckling och att negligera glesbygd). Lite mer heller mindre av det som redan är av partiledningen stipulerat är acceptabelt men inte att i grunden ifrågasätta ledningens förslag och beslut. Den svenska partipolitiken har en unken doft av sekterism som leder till en regression mot medelmåttighet och bristande integritet (i varje falla på riksplanet – i lokala partier finns det naturligtvis en helt annan frihetsgrad). Jag har roat mig med att titta på hur det har gått för oppositionella politiker, från olika partier, då man ifrågasatt partiledningen eller utmanat partiledaren. Av de ca 20 fall jag titta på (naturligtvis ingen vetenskapligt imponerande samling, dessutom ganska godtyckligt utvalda) valde samtliga att lämna politiken. Intern illojalitet är oförlåtlig i partisystemet.

  Till sist, hoppet är kanske det mest försåtliga av de farsoter som yppar sig då man öppnar Pandoras box.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Per! Låter intressant med en undersökning/analys av oppositionella politiker! Jag påbörjade ett försök till kartläggning av nuvarande riksdagsledamöters bostadsort och inspel i riksdagen men insåg att jag inte har tid att genomföra det på fritid/semester, även det borde vara föremål för någon slags forskningsstudie – hoppas någon statsvetare gör det eller har gjort det och kan tipsa mig!

 3. Per Sjölander

  Dessvärre tror jag inte att riksdagspolitikernas geografiska hemvist spelar någon större roll. Politiker med ett glesbygdsursprung kommer inom överskådlig framtid att vara en obetydlig minoritet.Och vad har politiker som t.ex. Isak From, Annie Lööv och Stefan Löfven åstadkommit för den svenska glesbygden? För att inte tala om KG Abramsons allt annat än imponerade insats som glesbygdsförespråkare. De få gånger (med betoning på FÅ) han skrev en riksdagsmotion handlade det nästan uteslutande om att underlätta storbolagens möjligheter att exploatera våra naturtillgångar. Inget smickrande facit efter 2 mandatperioder om du frågar mig.

  Under hela mitt liv har jag hört riksdagsledamöter och statsråd bedyra ”att hela landet ska leva”, ”att landsbygd och glesbygd måste värnas” o.s.v. När jag för snart 30 år sedan flyttade till södra Lappland trodde jag verkligen att det fanns en genuin vilja från EU, nationella och regionala politika nivåer att faktiskt bevara en levande landsbygd. Den tron är sedan länge utraderad.

  Stadsbefolkningen syn på glesbygden är nog ganska väl återspeglad i Kjell Nordströms beskrivning – ”Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd. Om du åker dit kommer du att hitta tre alkoholister, några barn, och ett par knäppgökar. Det är det som återstår, alla andra har stuckit. Och du finner dem i ställen som stortorget i Avesta. Jag säger inte att det är bra. Men jag säger inte att det är dåligt heller. Det enda jag säger är: vänj er vid detta.” Enligt honom, och många med honom, är urbaniseringen ett obestridligt faktum, en naturlig och nödvändig process. Tyvärr att nog Nordströms föreställning ganska representativ för den urbana majoritetens tolkning av glesbygden och dess befolkning.

  Nä, glesbygden är Sveriges råvarulager från vilken vinsten genom skattesystem och kommunala utjämningsystem ska komma städerna till godo. Det är nog som Po Tidholm säger ”För den urbana människan är landsbygden i allt högre grad ett sommarnöje där man vistas under semestern.

  Jag inser att detta inlägg framstår som mycket negativt, men det finns ju knappast någon realitet som skulle indikera något annat. Trots det har jag aldrig varit lyckligare trots att jag bor i den erbarmligaste av glesbygder.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Jag tänker så här: bostadsorten är viktigt på så vis att riksdagsledamöter från glesbygden kan ställas till svars för att inte föra fram glesbygdens frågor, du visar ju på ett lokalt exempel. I slutet av mitt blogginlägg föreslår jag att det borde göras en översyn, en slags förtroendemannaberedning (som brukar göras på kommunala nivå varje mandatperiod) på riksnivå – vilka grupper och områden anser sig inte väl representerade och finns det fog för det? Jag anser att det finns en del fog för att se över en bättre geografisk representation – jag minns då det var tal om regionrepresentation – då vill vi (PA) få till fler valkretsar inom regionen så att inlandet kunde få mer inflytande. Men icke. Och det var på regionnivå. Alla sådana perspektiv behöver samlas!

   • Per Sjölander

    Jag tror jag förstår vad du menar. Men till vilken nytt skulle sådan kunskap leda? Vi lever ju i en demokrati där majoriteten har all rätt att marginalisera olika samhällsfraktioner (ofta utan att förstå att man gör det och/eller oförmåga att göra något åt det), en demokrati där valresultaten utgör det enda utvärderingsinstrumentet. Du kan ju vara en synnerligen begåvad och ihärdig glesbygdsförespråkare men ständigt bli överkörd i ditt urbanfokuserade parti, regering och parlament. Som jag ser det är problemet, som du så bra uttryckte det i ett tidigare inlägg, att den nationella och regionala makten inte vet att vi finns (eller undviker att ta någon hänsyn till oss stackare som ”valt” att bo kvar i armodet), alternativt (och förmodligen i kombination med det förra) har noll intresse av att stödja en levande landsbygd/glesbygd.

    • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

     Sådan kunskap kan legitimera diskussioner om utträde ur olika ”samfälligheter”:union, stat, region, kommun, som inte längre representerar vissa ”fraktioner” eller hela områden. Eller hellre – en slags (geografisk) rättvisa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.