Att arbeta för ett hållbart Umeå är att ta ansvar för vår framtid.

Av , , Bli först att kommentera 5

Den ekonomiska hållbarheten och vikten av att hushålla med kommunens resurser är avgörande för vår förmåga att tackla den ekonomiska recessionen i spåren av covid-19. För detta krävs det ett ledarskap som vågar ta ansvar.

I ett växande Umeå är den sociala hållbarheten avgörande för våra invånares trygghet, hälsa och framtidsutsikter. En hållbar miljö där natur och klimat värnas är avgörande för mänsklighetens framtid. Även här krävs det ett ledarskap som vågar ta ansvar.

Tuffa prioriteringar och svåra vägval väcker lätt motstånd och frustration. För det krävs ett mod att våga stå på sig även när man utsätts för stormande åsiktsdrev.

Miljöpartiet i Umeå har allt sedan valet 2018 visat att vi är redo att tackla detta ansvar. I en rad viktiga beslut har vi framgångsrikt bevisat vår förmåga till samarbete, handlingskraft och ansvarstagande.

Genom bildandet av Hållbarhetsutskottet – som samtliga partier i Umeå ställde sig bakom – finns nu äntligen de rätta förutsättningarna för att utveckla strukturen för kommunens hållbarhetsarbete.

Ett viktigt led i detta är den dialog som vi nu för med samtliga nämnder för att få en god sammanhängande bild över nämndernas arbete med Agenda 2030, våra lokala miljömål, folkhälsoarbetet och de hållbarhetsuppdrag som kommunfullmäktige givit till vår verksamhet. Syftet med dialogsamtalen är även att få en klar uppfattning över om verksamheterna behöver stöd och hjälp för att kunna fullfölja sina hållbarhetsuppdrag.

Hur detta så innerligt kan missuppfattas av en erfaren moderat politiker som Ulrik Berg är för mig en gåta. Att tolka detta som ett ”rop på hjälp” och en vädjan att få ta över arbetsuppgifter från andra nämnder för att kunna ha något att syssla med är fullständigt befängt. Framöver vill jag uppmana Ulrik att läsa igenom handlingarna ordentligt inför ett möte så han vet vad han ger sig in på, något som jag tycker man kan förvänta sig av en högt arvoderad politiker.

Att Moderaterna gärna angriper Miljöpartiet och det nybildade hållbarhetsutskottet är ingen nyhet. Men när man själv ställer sig bakom bildandet av utskottet och samtidigt får en arvoderad post på 30 % i utskottet kan det förväntas att man bidrar aktivt i utskottets arbete. Vi må se olika på hållbarhet, men åtminstone borde det finnas något intresse överhuvudtaget i att  bedriva något i utskottet. Hittills kan vi konstatera att Moderaternas arbete i utskottet pendlar mellan att passivt följa med eller aktivt agera som bromskloss. Fortsätter man på det spåret så bidrar man aktivt till att göra utskottet till ett slöseri med skattemedel.

Mod att våga göra skillnad – här och nu

När mänskligheten står inför svåra utmaningar är det viktigt att handlingskraftigt och målmedvetet arbeta för förändring – nu. Det är det som kännetecknar ett effektivt arbete för hållbarhet. Självkörande bilar, elflyg och nya kärnkraftverk, tre moderata förslag som återkommande lyfts upp, har alla det gemensamma att de inte har en chans att förverkligas inom närstående tid. Det är i dagsläget på sin höjd storslagna projekt av symbolisk karaktär som kan agera som en emotionell befrielse över att vi kanske hittar en lösning som gör att vi slipper förändras.

För alla vi andra som är redo att ta ansvar för vår framtid och inser att klimatförändringarna är på allvar återstår bara en sak att göra – agera här och nu. Det kräver förändring och insikt om att vi inte kan fortsätta på samma destruktiva spår som tidigare. Då krävs det att vi reser mer hållbart och minskar våra utsläpp från transporter. Då behöver vi minska vår energianvändning samtidigt som vi utvecklar hållbara energikällor. Vi behöver bygga mer hållbart, maten vi äter måste bli mer klimatsmart, vår konsumtion behöver bli mer hållbar.

Samtidigt behöver hela hållbarhetsperspektivet förankras mer i vår verksamhet och i kommunens utveckling. För hållbarheten socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt är avgörande för Umeås utveckling. När vi värnar grönytor, arbetar för minskad buller och förbättrad luftkvalitet, planerar för ett transportsnålt samhälle med närhet till samhällsservice, butiker, grönytor och sociala mötesplatser så gör vi Umeå mer attraktiv för nya invånare. När vi satsar på förebyggande arbete, tidiga insatser, en god elevhälsa, en förskola och grundskola med god kvalitet, samt ett rikt utbud av fritid och kultur så gör det Umeå tryggt och attraktivt för Umeås nya invånare.

När vi satsar på kompetensutveckling och innovation så stärker det vårt lokala näringsliv och våra invånares framtidsutsikter. Även vår egen verksamhet gynnas av tillgång till välutbildad personal samt innovativa produkter och tjänster från vårt lokala näringsliv. I kommunens upphandling av varor och tjänster kan vi påverka sociala villkor och ställa hårda miljökrav. Vi kan välja att arbeta aktivt för att ge vårt lokala näringsliv ökade förutsättningar att vara med och konkurrera om anbuden. Allt detta främjar på sikt ett lokalt hållbart näringsliv vilket gör Umeå attraktivt för nya verksamheter.

Hållbarhetsutskottet måste utvecklas och förstärkas

Det är ingen nyhet att Moderaterna visar brist på intresse för Umeås hållbara utveckling, oavsett om det gäller den sociala, miljömässiga eller kulturella hållbarheten. Men här behöver de mer progressiva partierna i alliansen bli mer tydliga. Om de nu stod bakom bildandet av hållbarhetsutskottet, hur vill de då bidra till att utveckla dess arbete och roll? För det politiska ledarskapet i Umeå – för oss i Miljöpartiet såväl som Socialdemokraterna – har vi varit tydliga med att hållbarhetsutskottet är ett viktigt organ för att väva ihop strukturen för kommunens hållbarhetsarbete. Tillsammans diskuterar vi kontinuerligt hur vi vill utveckla hållbarhetsutskottets arbete.

Jag välkomnar alla som vill bidra positivt i hållbarhetsutskottets arbete och utveckling. Jag tror på brett samförstånd och har gjort mitt yttersta för att hållbarhetsutskottet präglas av en öppen och tillåtande atmosfär, något som inte alltid är så självklart i politiska organ.

Framtiden tillhör inte de som passivt och skeptiskt sitter med armarna i kors. Den tillhör de som vågar agera – här och nu – för förändring, de som bidrar med idéer och konkreta initiativ, de som vågar ta ansvar för vår gemensamma framtid.