Vindkraftsfrälst och kärnkraftshatare? Nej, men rätt ska vara rätt.

Den rådande energidebatten har dominerats av utspel om dammsugare, höga elpriser och elbrist. Kärnkraft ställs mot vindkraft eller import av ”fulel”. En skyldig är klart utpekad: Miljöpartiet. Låt oss då ta tjuren i hornen och reda ut vart vi står. 

 

”Sverige behöver ny kärnkraft” – debatten tar sin början:

Vid nyårsskiftet stängde kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 för gott och kort efter slog vintern till. Detta innebar startskottet för en intensiv energidebatt med ett flertal argument som vi konsekvent och sakligt bemött.

Stängde Ringhals 1 som följd av Miljöpartistisk politik? Svar: Nej. Här florerar ett antal påståenden som behöver redas ut. I oktober 2015 kom beskeden om att ägarna till Oskarshamn och Ringhals ville avveckla fyra kärnkraftsreaktorer. Skälen var som följer: Olönsamhet och skärpta säkerhetskrav, det senare som en följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima. Olönsamheten berodde främst på två saker: Sjunkande elpris, samt en höjd effektskatt. Men, i energiöverenskommelsen mellan fem partier 2016 (M, S, C, KD, MP) kom man överens om att slopa den höjda effektskatten. Ändå valde ägarna till Oskarshamn och Ringhals att stå fast vid sina planerade avvecklingar.

Vad händer med de sex kvarvarande kärnkraftsreaktorerna i Sverige? Svar: Det finns idag inga konkreta planer på att avveckla dessa. Däremot står det långsiktiga målet från den gemensamma energiöverenskommelsen fast med 100 % förnybar energiproduktion 2040.

Bromsar Miljöpartiet medvetet beslutet om det planerade slutförvaret för kärnavfall? Svar: Nej. Men vi har en tydlig miljölagstiftning i Sverige där säkerhetsrisker och miljökonsekvenser måste vara tydligt utredda. Och det här fallet är aningen unikt, för det rör sig om en tidsperiod på 100 000 år! Nu inväntas bl.a. analys av kopparkapslarna i vilka det farliga avfallet ska lagras, som i senaste granskningen hade ett antal brister. Detta arbete måste göras korrekt och noggrant.

Behöver vi nya kärnkraftsreaktorer? Svar: Nej. Det finns en naturlig förklaring till att inte en enda ny reaktor tagits i bruk i Europa under det senaste decenniet. För egentligen skulle åtminstone nya reaktorer i bl.a. Finland, Frankrike och Storbritannien ha tagits i bruk. Men de är samtliga enormt försenade och kostnaderna har skenat rejält. Det finns idag inga ekonomiska incitament för energibranschen att satsa på ny kärnkraft. Och ny kärnkraft är inte ett svar på de problem vi upplever nu, av det enkla skälet att en ny reaktor tar c.a. 15 år från beslut till att tas i bruk.

Har vi elbrist i Sverige? Svar: Nej. Vi har aldrig någonsin nettoexporterat mer el än idag. Visst, några få dagar om året har vi en netto import, men den handfull dagar som det berör bleknar i jämförelse med alla övriga då vi exporterar mer än importerar. Men, det är viktigt att skilja på elimport och effektbrist. Finland som exempelvis dagligen nettoimporterar stora mängder el har för den sakens skull en fullt fungerande industri. Effektbristen i Södra Sverige bygger däremot främst på ett eftersatt och bristfälligt kraftnät.

Varför har den svenska nettoexporten av el ökat så enormt – trots att 6 kärnkraftsreaktorer avvecklats? Svar: de två viktiga förklaringarna är en rejäl generell energieffektivisering, i synnerhet inom industri, och en kraftig ökning av vindkraftsel.

 

Är Miljöpartiet vindkraftsfrälst?

Här kommer en intressant twist i energidebatten. För när vi möts av det felaktiga påståendet att Sverige har elbrist så upplyser vi sakligt att svensk elkonsumtion minskat som följd av energieffektivisering, och att svensk elproduktion ökat som konsekvens av en rejäl utveckling av vindkraftsel. Det som då sker är att vi tolkas som vindkraftsfrälsta och får stå till svars för vindkraftens konsekvenser. Så låt mig då vara tydlig:

All produktion av el har konsekvenser. Vi har en energimarknad sedan snart tre decennier där energibranschen vill bygga vindkraftverk, men ej kärnkraftsreaktorer. Av ett enda skäl: Lönsamhet. Förutom den svenska energimarknaden styrs utvecklingen av vår energiförsörjning av den energiöverenskommelse som vi fem partier kom överens om 2016.

Personligen vill att kommunernas vetorätt ska vara kvar precis som det är idag. Men i de allra flesta kommuner i Norrland där vindkraften nu byggs ut för fullt är inte ens Miljöpartiet representerad. Jag vill bara förtydliga detta för ibland målas det upp en bild av att varenda mölla är en följd av Miljöpartistisk politik, men det stämmer alltså inte.

Vad tycker Miljöpartiet om vindkraft? Svar: Vi är i grunden positiva, men väl medvetna om att varje snurra har sin miljökonsekvens. Så är det för alla energislag. I omställningen till ett hållbart samhälle är det därför viktigt att göra en samlad bedömning och där står sig vindkraft starkt. Men inte var som helst. Och varje bygge måste givetvis granskas där man noga utvärderar miljökonsekvenserna.

Energieffektivisering ytterst viktigt! Vi delar inte Moderaternas uppfattning att vi bara ska ersätta fossila utsläpp med andra. Att Sveriges transporter och industriproduktion elektrifieras är givetvis bra. Men, all produktion av energi har sina miljökonsekvenser. Därför är det absolut viktigaste att prioritera satsningar på energieffektivisering och ett effektivt energinyttjande i vårt samhälle.

I en Moderat drömvärld kör vi alla elbil fram och tillbaka mellan Umeå – Stockholm och  flyger med elflyg kors och tvärs runt jorden. Vi fortsätter konsumera allt mer och lever på som vanligt, i tron på att allt löser sig.

I en Miljöpartistisk drömvärld är vi mer effektiva i vårt nyttjande av resurser, för vi inser att vi inte kan fortsätta med business as usual om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle som värnar miljön på vår jord – som vi alla är beroende av. Så vi åker gärna tåg effektivt och snabbt mellan Stockholm och Umeå. Vi konsumerar mer hållbart och vårt återbruk ökar. Våra hus blir mer energieffektiva, så även de arbetsplatser där vi jobbar. Svensk industri fraktar varor via räls och blir världsledande inom energieffektivisering. Vi njuter av vår natur och lokalturistar vilket är bra för vår lokala besöksnäring och vår plånbok. Och självklart njuter även vi stundtals av en mer långväga resa, det händer att vi flyger om vi så behöver.

Men vi har liksom inte det behovet av att hinna med att trängas på en strand i Phuket, vandra runt i avgaserna på Manhattan och spela moderatbandy på en bana i Gran Canaria – allt på ett år. Sen har vi kanske inte heller råd till det. För det är trots allt så: Vår inkomstnivå och vårt klimatavtryck hänger ihop så som samhället är idag. Och det är en obekväm sanning som även Moderaterna förr eller senare måste inse.

3 kommentarer

 1. Brorson

  Om du personligen inte har något mot kärnkraft ”i princip”, bör du ta strid för miljövänlig, olyckssäker och leveranssäker kärnkraft, samt MOT slutförvaring av använt kärnbränsle. Eftersom det är omöjligt att nu kontrollera vad som kommer att hånda med detta använda kärnbränsle efter tusentals år. Dessutom kommer bara hälften av detta farliga avfall från kärnkraften. Det behövs en lösning för det övriga radioaktiva avfallet också.. Den enda lösningen är att elda upp det i nya reaktorer, som ger en restprodukt, som inte behöver slutförvaras under mer än 200 – 300 år.

  Det finns ingen annan väg ut ur kärnkraftsamhället. om vi vill det. Många miljöpartister resonerar som man kanske borde ha gjort för 70 – ,80 år sedan. Det är för sent nu. Det finns inga godtagbara ekonomiska argument för utveckling av denna typ av reaktorer, och det pågår ju redan, om än på forskningsstadiet. Det får kosta vad det kosta vill. Men jag tror inte det blir så dyrt i slutänden., när serieproduktionen av de nya reaktorerna har startat.

  Eftersom kärnkraftverk är dyra investeringar, som kräver långa avskrivningstider, är det inte konstigt att många länder och stora företag tvekar att investera i nya reaktorer nu. eftersom de reaktorerna kan komma att bli omoderna långt innan avskrivningstiden är till ända, Det är ingenting speciellt med kärnkraften. Det gäller i princip all ny teknik-

  Din kritik drabbar huvudsakligen Moderaterna. Jag har själv kritiserat M för att dom vill ha mer av allting, medan jag vill ha mindre av det som är dåligt (vattenkraft) och ingenting av det som är riktigt dåligt (vindkraft):Vattenkraften levererar dock mycket el i förhållande till den enorma naturförstörelse., som utbyggnaden av vattenkraften har medfört, varför vi måste ha kvar NÄSTAN alla av de 200 stora vattenkraftverken i Sverige.

  I min kritik mot M har jag menat att vi ska ha mer av det som är bra för att möjliggöra mindre av det som är dåligt, alltså en minskning av antalet.Vi ska dessutom inte ha fler nya kärnkraftverk ån som behövs för att nå de båda målen: Miljö- och naturmålet samt energimålet.

  Jag tar helt avstånd från idéerna av elflyg för kommersiell trafik. Det är tekniskt möjligt att framställa flygbränsle av atmosfäriskt koldioxid, men det är sex gånger dyrare än fossilt flygbränsle, Vill man flyga, får man betala vad det kostar, och dessutom kan vi vänta att priset på det nya flygbränslet sjunker. när serietillverkningen startar. En hög skatt på konventionellt flygbränsle kommer att underlåtta detta.

 2. Brorson

  Kul att någon kan vara vice borgmästare i ett land, som inte har några borgmästare. Men eftersom det här var skrivet på arabiska, så kanske det kan inspirera kvinnor i arabspråkiga länder, som har borgmästare, att kräva att även kvinnor kan bli borgmästare. Jag tycker det här drar ett löjets skimmer över Hägglund, som vuxit mycket i aktning på grund av sin kritik mot den svenska pandemi-hanteringen. Det beklagar jag.

  Det hade varit okej att be MP dementera påståendet att hon här vice borgmästare, om det är en korrekt översättning från arabiskan. Men i övrigt tycker jag att de bombastiska anklagelserna om falskspel mm är att göra en höna av en fjäder. Det beklagar jag eftersom det undanskymmer var jag anser vara seriös kritik mot de av MP förda kritiken, och som jag anser mig själv ha levererat. Att kalla sig miljöparti, samtidigt som man främjar denna enorma naturförstörelse till nästan ingen nytta alls, tycker jag är ett mer seriöst exempel på falskspel.

  Men det innebär inte att jag har givit upp hoppet om MP. Kärnkraftmotståndet har hängt med sedan partiet bildades, vilket klimathysterin inte har gjort, så det kan vara svårt att släppa. Det kräver en omsvängning, som säkert kan vara smärtsam för många miljöpartister. Därför tycker jag att kritiken mot MP måste vara seriös och handla om de stora frågorna. Har det inte funnits miljöpartister, som varit för kärnkraften och har motionerat till MP-kongresserna om att lägga ner kärnkraftmoståndet?

 3. Brorson

  P.g.a en synskada blir det ibland skrivfel, som jag inte upptäcker. Mindre stavfel struntar jag i, men måste rätta blir direkt motsatt det jag menat.

  ”Det finns inga godtagbara ekonomiska argument FÖR utveckling av denna typ av reaktorer, och det pågår ju redan, om än på forskningsstadiet” ska naturligtvis vara ”.Det finns inga godtagbara ekonomiska argument MOT utveckling av denna typ av reaktorer, och det pågår ju redan, om än på forskningsstadiet.”

  För det första är, precis som jag skrev i den ursprungliga kommentaren, ekonomin inget godtagbart skål för slutförvar under tusentals år. Och för det andra finns inget som talar för att denna typ av reaktorer kommer att vara dyrare i drift (inkl ränta och amortering) än alternativa energislag, inkl vindkraften, som p.g.a. sina egenskaper ö.ht inte kan ersätta kärnkraften. Vindkraften bär inte sina fullständiga kostnader, utan dem skjuter MP över på nästa generations elkonsumenter och skattebetalare,

  Rätt använd har kärnkraften de lägsta kostnaderna per kWh. Att använda kärnkraft som effektutjämnare till vindkraften när det inte blåser, är inte rätt användning av kärnkraften. Till det duger fossila energikällor, kol, olja och naturgas, bättre.

  Felet med ditt resonemang är att du inte skiljer mellan effekt och energi. Du kan exportera hur mycket elenergi som helst när det är överskott, men det hjälper inte ett dugg mot effektbrist under andra delar av året. Att möta effektbrist i Sverige med import, kan bli mycket svårt när andra länder har ersatt fossila energikällor med kärnkraft.

  Ett annat fel i ditt resonemang är att du blandar ihop ekonomiska förluster med förluster i människoliv. En härdsmälta medför, om man inte har åsidosatt säkerheten alldeles enormt som man gjorde i Tjernobyl. inga förluster av människoliv, men däremot enorma ekonomiska förluster, eftersom reaktorn blir totalförstörd och inte kan repareras..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.