Kategori: Kristdemokraterna Vännäs

Resultatet av ett maraton fullmäktige i Vännäs!

Av , , 1 kommentar 6

Ett av det längsta fullmäktige möte i Vännäs hölls i måndags. Givetvis digitalt med tanke på pandemin. För första gången med alla 31 ledamöter sittandes runt om i kommunen. Presidiet fanns på plats och ordförande Lena Carneland ledde mötet på ett utmärkt sätt likaså vår kommunsekreterare Daniel Theander som den ordningsman som gav tydliga instruktioner och höll mycket bra koll på närvaron.

Antalet ärenden, varav några tunga sådana, bidrog till en lång och intressant debatt där samsynen mellan majoriteten S, V och M och oppositionen C, Kd och L inte alltid gick i takt. Men så ska det vara i en demokrati och i Vännäs tillåts en debatt där de skiljelinjerna får komma fram i en tydlighet med respekt för varje partis ställningstagande.

Av de beslut som fullmäktige fattade ska jag här redovisa några.

  • VA-taxa för 2021. Fullmäktige beslutade att höja taxn med 3 %. Avgiften för levererat vatten 2020 blir då 20:25 kr/m3 och grundavgiften 3 266.
  • Renhållningstaxan 2021.Kommunstyrelsens förslag var att höja vikttaxan med 50 öre/kg för restavfall (gröna tunnan) och 25 öre/kg för matavfall (bruna tunnan). Dessutom en höjning av grundavgiften med 40 kr/år. Centerpartiet yrkade, med stöd av Kd och L, en oförändrad taxa lika som 2020. Anledningen är det överuttag som skett under tidigare år som skapat överskott hos kommunens renhållningsavdelning. Efter ajournering från majoriteten S, V och M ställde sig majoriteten bakom Centerpartiets yrkande.
  • Ny förskola var ett av de ”tunga ärendena” som diskuterades. Behovet av fler förskolelokaler har ökat med ökad inflyttning och behovet av att minska antalet barn i barngrupperna. Om det råder enighet hos samtliga partier men lösningen skiljer partierna åt. Majoritetens S, V och M, förslag ät en nybyggnation av en 8 avdelningsförskola på Vännäsborg. Treklöverns, C, KD och L, föreslag är en nybyggnation på Torpet med 4 avdelningar, renovering och utbyggnad av den befintliga 2 avdelningsförskolan på Bjällran samt bibehålla de 2 moduler som är etablerad på förskolan Lägret. Fullmäktiges beslutade att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss för att komplettera ärendet med ett hållbarhetstänk, kopplingar till kollektivtrafik och ur ett jämställdhetsperspektiv. Ärendet avgörs slutligen av fullmäktige i februari.
  • Fastiighetsförvärv Häradshövdingen 1. Ett annat ärende som splittrade fullmäktige var förvärvet av Häradshövdingen 1 förorsakat av ett eventuellt bygge av ny idrottshall och några klassrum där fastigheten kan behöva rivas för att ge plats åt nybygget. Köpekontrakt är upprättat med en köpeskilling på 3.350.000 kronor. Treklövern (C, Kd och L), yrkade på avslag då vi anser att projekteringen i första hand ska inriktats på en lösning som ryms inom Vegaskolans befintliga tomt och som inte innebär att fastigheten Häradshövdingen 1 kan bevaras. Dessutom anser Treklövern att uppdraget om att föreslå andra placeringar och andra lösningar än nybyggnation inte har presenterats. Dessutom saknas ett politiskt beslut om den slutliga lösningen av Vegaskolans lokal behov. Fullmäktiges majoritet beslutade att förvärva fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.
  • Budgetförslaget för 2021-2022 och plan 2023 blev det också diskussion om. I stort sett rådde det en enighet om budgetberedningens förslag där det skilde i förslaget om en utökning av Barn- och utbildningsnämndens budgetram där Treklöverns, C, Kd och L, yrkade på en något mindre utökning än majoriteten, S, V och M. Glädjande är också att majoriteten insett behovet av att förstärka Vård-och omsorgsnämndens budgetram med 2 mkr. Ett yrkande som Treklövern har lagt tidigare men som avslagits av majoriteten. Samsyn blev det också om investeringsbudgeten där tidpunkten för bron till Gothnellska halvön har diskuterats om det ska vara 2021 eller 2022 där bättre beslutsunderlag har efterfrågats av Treklövern, C, KD och L. Enighet nåddes om att bygga bron under 2021 efter att C, KD och L ändrat sitt tidigare yrkande från kommunstyrelsen. Tyvärr avslogs dock vårt yrkande om att kommunstyrelsen får bli kontrollstation för förfrågningsunderlag och upphandling.
  • Två interpellationer avhandlas under mötet. Den ena inlämnad av Sofia Blomqvist (c) som handlade om porrfilter inom kommunens skolor och verksamheter. Den andra från Ulf Eriksson (c) som handlade om kommunstyrelsens uppsiktsplikt med återkoppling till fullmäktige när det gäller det återkommande accelererande underskotten 2020 inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Svar från kommunalrådet Anna Frej (s) fick Sofia Blomqvist (c) men interpellationen från Ulf Eriksson (c) får fullmäktige vänta med till mötet i februari 2021 vilket vållade en del debatt.
  • Några motioner behandlades också på mötet. Den ena inlämnad av Hanna Lundberg (c) som handlar om att göra Fällforsvägen till huvudled. Motionen bifölls och en begäran lämnas nu in till Länsstyrelsen. Den andra handlade om en gemensam motion från Treklövern  om att utreda inom vilka tjänsteområden det är lämpligt att införa tjänstegarantier, vilken kompensation medborgarna ska erhålla om inte tjänsten levereras som stipulerat mm. Motionen avslogs av majoriteten (S, V och M). En ny motion från Fredrik Sandin (c) stämplades också in och ska beredas. Den handlar om den vikande elevutvecklingen på Liljaskolan och behovet av en omvärdsanalys för att bana väg för nya utbildningar som lockar framtida gymnasieelever.
  • Nårgra medborgarförslag ska också gå vidare för beredning. Det handlar om belysning till lekplatsen vid Stamvägen samt om gatubelysning i Långsjö. Medborgarförslag om avskaffande av datumparkerinig och parkeringsövervakning kommer inte att beredas då det har gått för kort tid sen införandet och därför är effekterna inte möjligt att utvärdera.
  • Stipendieutdelning för 2020. December fullmäktige brukar vara högtidligare än övriga fullmäktige möten då årets kultur- och föreningsstipendium ska delas ut men så blev det inte i år. Årets kulturstipendium tilldelas Andreas Hedberg, Pengfors. Han är mest känd för sitt natur- och porträttmåleri. Föreningsstipendiet 2020 tilldelas Bosse Andersson, Vännäs Volleybollklubb med sitt ledarskap som gör honom till en uppskattad tränare. Något miljöstipendium delades inte ut då det inte kommit in några nomineringar. Vi gratulerar pristagarna och de kommer att uppmärksammas senare när pandemin förhoppningsvis har klingat av.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier