Enskilda utfartsvägar hotas

Av , , 2 kommentarer 15

På dagens arbetsutskott handlade ett ärende om bidraget till enskilda utfartsvägar. I kommunen handlar det om 81 utfartsvägar som berörs. Vägar där sommar- och vintervägsunderhållet sköts och bekostas av boende längs vägen. Det handlar om vägsträckor mellan 300 m och dryga kilometern. För dessa har bidraget från kommunen varit ett välkommet tillskott för att täcka en liten del av kostnaden för att ha en farbar väg.

Mitt och Centerpartiets föreslag var ett bibehållande av bidraget. Tyvärr föreslog en majoritet av utskottet att bidraget ska upphöra från och med 2014. Jag reserverade mig mot beslutet. Frågan avgörs slutligen av kommunstyrelsen den 9 december.

Min argumentering för ett bibehållande är att här handlar det också om vägar där viktiga samhällsfunktioner påverkas om framkomligheten försämras. Dessutom är det en rättvisefråga. Är det rättvist att vissa drabbas av hela kostnaden för farbara anslutningsvägar till och från sina fastigheter medan flertalet av medborgarna får det finansierat av kommunen eller Trafikverket?

Centerpartiet kommer i kommunstyrelsen att på nytt lägg förslaget om ett bibehållande av bidraget. Det blir intressant att se vad kommunstyrelsen fattar för beslut. Kommer det återigen en kovändning från Socialdemokraterna även i detta ärende och kommer i så fall moderaterna att haka på?

Vinterväghållning blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 6

I går beslutade kommunfullmäktige att vinterväghållningen på enskilda vägar med statsbidrag också fortsättningsvis ska skötas av kommunen. Beslutet togs av ett enigt fullmäktige där denna gång alla partier tyckte lika. I detta ärende har alla utom Centerpartiet svängt i uppfattning. Då ledningsgruppens sparförslag presenterades första gången lyftes inte ett finger från något av det övriga partierna för att sparförslaget gällande indragning av vinterväghållningen skulle strykas.

Alla partier, förutom Centerpartiet, menade att Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle fortsätta arbeta med sparförslaget inkluderande vinterväghållningen. Jag aviserade tidigt att Centerpartiet kommer inte att stödja förslaget om en indragning.

I alla sammanhang där frågan har varit uppe till diskussion har jag hävdat betydelsen av en fungerande vinterväghållning. Vinterväghållningen är en viktig samhällsservice för fler än det som bor efter dessa vägar. Det handlar om framkomlighet för posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänsten, avfallstransporter, jord- och skogsnäringen, det rörliga friluftslivet m.fl.

Jag är nöjd med det beslut som fullmäktige har tagit och jag tror att min argumentering i ärendet har haft betydelse. Om det sen inte har påverkat alla partier så har det tydligen påverkat Socialdemokraterna och det är ju det viktigaste. Socialdemokraternas kovändning kan också vara ett strategiskt beslut. Att återigen ta ett beslut som försämmrar samhällsservicen för boende på landsbygden och den efterföljande kritiken vågade man inte utsätta sig för.

Att sen övriga partier känner ett behov av att följa Socialdemokraternas ställningstagande är ju bara bra. Det tyder på att man inte vågar stå för det man egentligen tycker om man inte har Socialdemokraterna med sig.

 

Bort från delade turer

Av , , 2 kommentarer 11

Ett ärende på dagens kommunfullmäktige handlade om förslaget till personalstrategi 2020. Ett väl genomarbetat dokument som förankrats på olika nivåer. Dokumentet tydliggör på ett mycket bra sätt både ledar- och medarbetarskapets roll i kommunen.

Visionen för Vännäs kommuns personalstrategi handlar att vara en välkomnande arbetsgivare, underlätta rekrytering, behålla medarbetare och locka unga att söka sig till välfärdsjobben. Allt detta genom att skapa förutsättningar för ett nära, deltagande och synligt ledarskap samt delaktighet för medarbetarna.

Ett antal politiska målsättningar har tagits fram för medarbetare. Det handlar om att medarbetarna trivs, bra ledarskap med ett gott ledarskap, jämställda arbetsplatser målet om att 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning samt att sjukfrånvaron ska vara högst 5 %. Viktiga strategier för att nå dessa mål har också tagits fram.

Mycket i dokumentet handlar om ledarnas roll och förutsättningar att klara sina uppgifter. Det som inte kommer fram i en tydlighet är personalens behov av förutsättningar för trivsel och god hälsa.

Centerpartiet saknar därför en skrivning om hur vi skapar en arbetsmiljö som leder till trivsel och hälsa för våra medarbetare. För detta behövs ett batteri av åtgärder. Bl.a. en översyn av arbetstidsscheman. Vi tycker att dokumentet åtminstone ska peka på en politisk viljeinriktning som ett första steg i det arbetet .

Centerpartiet yrkade på att viktigare strategier ska kompletteras med att ”delade turer endast ska förekomma i undantagsfall”.

Tyvärr förlorade vi omröstningen. Alla övriga partier utom Folkpartiet yrkade på avslag.

Vi kommer inte att nöja oss med detta utan kommer fortsättningsvis att driva frågan vidare då vi anser detta vara en viktig strategi och politisk viljeinriktning för att nå målsättningarna och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. I första hand för våra kvinnliga medarbetare

Bygd och stad i balans, lär av Övik

Av , , Bli först att kommentera 13

I en tidigare blogg har jag uttryckt att Örnsköldsvik är ett välkommet tillskott i Umeåregionen men nu utifrån Örnsköldsviks syn på landsbygdens betydelse. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas och att det skapas tillväxt så behöver både staden och landsbygden bidra.

På kommunens hemsida står att läsa att ”Landsbygden med sina invånare är en viktig resurs i utvecklingen av kommunen på samma sätt som staden med sina resurser också har stor betydelse”.

I projektform har Örnsköldsvik arbetat med Bygd och stad i balans. Det visionära målet i projektet är att kunna vända strömmarna. Det ska vara lika självklart att resa från tätort till landsbygd som tvärtom. Målet är att skapa goda förutsättningar för att folk ska välja att leva och verka i landsbygden.

För sitt arbete med landsbygdsutveckling tilldelade Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” Örnsköldsviks kommun priset som Årets kommun 2012. Honnörsorden i motiveringen är ”Bygd och stad i balans”. Kommunen jobbar brett för att underlätta inflyttningar på landsbygden och är ett föredöme med sin strategiska satsning på servicen.”.

Nu hoppas jag att det synsätt som kommunalrådet Elvy Söderström (s) har ska prägla arbetet både i Umeåregionen och i respektive medlemskommun. Här finns mycket att lära, inte minst för majoritetens företrädare i Vännäs och Nordmalings kommuner.

 

Umeåregionen stärks med Övik.

Av , , Bli först att kommentera 10

Har idag varit i Örnsköldsvik på Umeåregionens kommunstyrelseseminarium. En intressant dag med mycket omvärldsinformation där många framtida trender och utvecklingsmöjligheter redovisades och där betydelsen av regionalt samarbete kom fram. Regional samverkan är en viktig framgångsfaktor och är en överlevnadsfråga.

Umeåregionen firade 20-års jubileum. Umeå med 5 kranskommuner (Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling) har under åren, på ett framgångsrikt sätt, hittat områden där samverkan har haft betydelse för regionen vad gäller tillväxt och service till medborgarna. Mycket har gjorts men mer finns att göra.

Nu har vi även Örnsköldsvik med i regionsamverkan. Ett välkommet tillskott som ökar mångfalden i regionen utifrån deras rika näringsliv med många och framgångsrika företag. Umeåregionen bildar därmed en region där universitetsstaden Umeå och industristaden Örnsköldsvik tillsammans med kranskommunernas utbud av arbetstillfällen kommer att göra regionen till en attraktiv arbetsmarknadsregion. Goda kommunikationer, en hög arbetskraftskompetens och en region med hög livskvalité kommer att vara avgörande för hur vi lyckas.

Här betyder Botniabanan, universitet och landsbygdensutvecklingen mycket. När det gäller transporter så behöver mycket fokus läggas på hur vi också löser möjligheten till arbetspendling mellan orter som inte finns i anslutning till Botniabanan.

Umeåregionen förstärkt med Örnsköldsvik har förutsättningar att bli ett hållbart och vinnande koncept som ökar regionens förutsättningar för tillväxt och överlevnad.

 

 

Våga ifrågasätta

Av , , Bli först att kommentera 9

Har under förmiddagen lyssnat på en föreläsning som stiftelsen EXPO hållit om att VÅGA IFRÅGASÄTTA. En föreläsning som riktade sig till eleverna på Liljaskolan, årskurs 1 och som skolan hade ordnat. Föredraget belyste, ifrågasatte och bemötte vanliga fördomar som finns samhället. Ett bra initiativ från skolan där vi vuxna som var där också fick en del att fundera över.

Med hjälp av fakta och nya infallsvinklar redovisades frågor om vilka som begår brott i Sverige. Man tog också upp rasismens och intoleransens konsekvenser samt varje människas rätt att vara den man är oavsett religion, hudfärg, etnisk bakgrund, sexuell läggning mm.

Det människor TROR är inte alla gånger verkligheten. Rosengård är INTE Sveriges farligaste plats att bo och vara på. Det är faktiskt Sergels torg i Stockholm.

Flyktingar benämns ofta förorsaka våldsbrott. Det är INTE sant. Ett land med liten mottagning av flyktingar är Finland. Endast 4 % av befolkningen består av utlandsfödda. Där är siffran för våldsbrott högre än i Sverige trots att i Sverige är 14 % av befolkningen är utlandsfödda.

Fler måste sätta ner foten och VÅGA IFRÅGASÄTTA och VÅGA VARA KÄLLKRITISK. Verkligheten är inte alla gånger som du får den beskriven.

Utebliven medborgardialog

Av , , 2 kommentarer 7

Brandkåren i Tavelsjö är hotad. Återigen visar sig S+V från sin rätta sida. Insikten om behovet av vissa samhällsfunktioner utanför kommuncentrum saknas. Ytterligare ett ex. på utebliven medborgardialog i beslut som påverkar människors trygghet och förutsättningar att bo och verka på landsbygden.

Verkar vara en vedertagen strategi frånd dessa partier oavsett kommun och ärende. Nu gäller det Umeå, tidigare har vi sett samma taktik i både Vännäs och Nordmaling. 

 

Kommunal vinterväghållning blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 14

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige en utökning av samhällsbyggnadsförvaltningens budgetram för 2014 med 400 tkr. Utökningen är direkt riktad till vinterväghållningen av enskilda vägar.

Därmed undanröjs en indragning av det kommunala bidraget till vinterväghållningen från och med hösten 2014.

Kommunstyrelsen hade att ta ställning till ett sparförslag om indragen vinterväghållning som skulle drabba flera vägföreningar och flera mil väg och därmed många innevånare på landsbygden.

Sparförslaget skulle få till följd att vägföreningarna själva får sköta eller upphandla vinterväghållningen. Ett stort ansvar skulle läggas på boende efter dessa vägar.

Det handlar ju om att tillhandahålla farbara vägar för arbetspendlare, samhällsservice som skolskjutsar/hemtjänst/sjukvård och om olyckan är framme, ambulans och räddningstjänst. Näringslivet, i huvudsak jord och skog, har också stora behov av framkomliga vägar likaså det rörliga friluftslivet.

Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kan de enskilda vägföreningarna andas ut, Med hjälp av kommunen kan vägföreningarna, på ett säkrare sätt, tillhandahålla framkomliga vägar även under vinterhalvåret vilket jag tror är av stor betydelse för en positiv landsbygdsutveckling och att vara en attraktiv kommun.

 

Delade turer saknas i strategidokument

Av , , 2 kommentarer 10

På dagens kommunstyrelse behandlade vi förslaget om en ny övergripande personalstrategi till 2020. Centerpartiet tycker att personalstrategin är ett väl genomarbetat dokument som på ett bra sätt tydliggör vilket förhållningssätt som ledare och medarbetare ska ha till Vännäs kommun som arbetsgivare och hur ledarskapet och medarbetarskapet ska kännetecknas.

I detta arbeta har företrädare för politiska instanser, förvaltningschefer och fackliga organisationer varit delaktiga.

I ett antal punkter tydliggörs den politiska målsättningen för medarbetare och viktiga strategier för att nå de politiska målsättningarna.

Centerpartiet tycker att politiska målsättningarna som att vara en välkomnande arbetsgivare, arbetsplatser där medarbetarna trivs och där sjukfrånvaron är högst 5 % har en direkt koppling till orsaker som är kopplade till arbetsmiljön. Vi anser att en av många orsaker till hur arbetsmiljön uppfattas är schemaläggningar och där är delade turer en orsak.

Centerpartiet föreslog därför att ”delade turer ska i undantagsfall förekomma”. Vi anser att den skrivningen är en viktig strategi för att nå de politiska målsättningarna.

Tyvärr var vi ensamma om att vilja ha det tillägget. Vi yrkade på votering som slutade med   2 för (C), 6 emot och 3 som avstod. Vi beklagar det bristande stödet. Här hade kommunstyrelsens ledamöter en möjlighet att uttala en viljeinriktning där man lyfter en av många orsaker som har stor har betydelse för arbetsmiljön och hur Vännäs kommun uppfattas som arbetsgivare.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige och då kommer vi att på nytt argumentera för vårt förslag.

 

 

Nödvändiga budgetjusteringar för verksamheterna

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunstyrelsen kommer kommande måndag att diskutera en justering av fullmäktiges budgetramar för verksamheterna. Vi visste redan då ramarna beslutades att det var snävt tilltagna för alla verksamheter. Men då kända ekonomiska förutsättningar för 2014 tillät inte mer.

Nämnder och styrelser har arbetat med att anpassa verksamheten utifrån dessa ramar. Allt eftersom arbetet har pågått har konsekvenserna blivit tydliga. I alla verksamhetsområden handlar det både om avveckling och nerdragning av verksamheter. Förslagen berör, på ett eller annat sätt, alla medborgare men i huvudsak barn och ungdomar. Centerpartiet konstaterar att dessa nerdragningar kommer att leda till kvalitetsförsämringar och andra konsekvenser som är oacceptabla.

Utifrån det ekonomiska läget och fullmäktiges ekonomiska mål borde vi inte justera verksamheternas ramar. Centerpartiet anser ändå att vi måste anstränga oss till det yttersta för att försöka eliminera de konsekvenser som kommer att uppstå om inget görs. Vi vågar det eftersom externa pengar har tillförts sen i juni och att vi ser ett ljus i tunneln vad gäller ekonomin när vi tittar på prognoserna för 2015 och framåt.

Om kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna betyder det att barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen får utökade budgetramar för 2014. Nämnd och styrelse beslutar själva hur ramutökningen ska användas och besparingar måste ändå göras men jag hoppas och tror att nämnd och styrelse hanterar ramutökningarna klokt och ansvarsfullt när detaljbudgeterna slutgiltigt spikas.

Vi hoppas med detta slippa stora kvalitetsförsämringar inom för- och grundskolan och att betydelsefulla verksamheter som exempelvis bibliotek, musikskolan och den öppna förskolan inte är hotad. Vi får också möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar som befinner sig i en positiv utveckling och att mindre justeringar drabbar föreningsstödet.

Positivt också att kommunen kan fortsätta ta ansvar för vinterväghållningen på det enskilda vägnätet.Viktigt för framförallt boende efter dessa vägar men också för näringslivet t.ex. inom jord och skog och det rörliga friluftslivet som använder sig av dessa vägar.

Allt detta om fullmäktige den 25 november beslutar om dessa ramjusteringar men vad jag förstår finns det en politisk majoritet för det. Centerpartiet kommer i varje fall att stödja ett beslut med den här inriktningen.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier