Att bifalla eller besvaras, det är frågan för S i Vännäs?

Av , , 2 kommentarer 19

I går hade vi kommunfullmäktige och på dagordningen fanns bl.a. en återrapportering av två motioner som Centerpartiet lagt. Den ena handlade om Policy för kvalité och upphandling av mat och Spontanidrott – en mångsidig och flexibel näridrottsplats. Två motioner som båda förorsakade en hel del debatt i kommunfullmäktige.

För majoriteten (s) verkar det jobbigt att bifalla en motion från oppositionen även om man gillar motionens innehåll.

 Det märktes tydligt på fullmäktigemötet då vi skulle behandla motionen om Policy för kvalité och upphandling av mat. Kommunstyrelsen hade i sitt förslag till kommunfullmäktige beslutat

att personalens kompetens och status lyfts genom utbildning för kosttillverkning                                                                                                                att kommunen ansöker om att delta i projektet Fokus Matglädje 2013 om   projektet då finns kvar                                                                                                     att kommunen tar fram en koncernövergripande livsmedels- och kostpolicy där   det fastställs vad som ska gälla kvalité och upphandling av mat

Samtliga att-satser stämmer helt överens med motionens innehåll bortsett från ett årtal. Anledningen är ett önskemål från våra kostansvariga, som för övrigt har yttrat sig positivt om motionens innehåll.

Beslutet i kommunstyrelsen tolkade vi så att motionen var bifallen men döm om vår förvåning då majoriteten (s) i fullmäktige, genom Johan Söderling, föreslog avslag på motionen. Förslaget vållade givetvis debatt och frågan som jag ställde till majoriteten var ”Hur kan man vara för något men samtidigt vara emot”? Den frågan ställer sig säkert många fler,om och när, man läser fullmäktiges protokoll.

Efter detta inkonsekventa förslag och den efterföljande debatten blev beslutet att motionen var besvarad. Besvarad innebär att man inte är förpliktigad att genomföra motionens innehåll. På min direkta fråga till kommunfullmäktiges ordförande Lars Lilja (s) fick jag dock det lugnande beskedet att innehållet i kommunstyrelsens beslut kommer att fullföljas.

Betr. vår andra motion Spontanidrott – en mångsidig och flexibel näridrottsplats så var majoritetens (s) förslag att avslå motionen. Efter vårt yrkande på återremiss, med förslag på ändringar i motionens ursprungstext, kom några irriterade inlägg från majoriteten. Det beror förmodligen på att man inte gillar hur vi hanterade ärendet i fullmäktige men politik går ju ut på, att i det längsta, hitta vägar för att få igenom det man tror på. Fullmäktige beslutade att återremitera motionen för vidare utredning.

Ett beslut som känns bra då motionen innehåller förslag på att utreda förutsättningarna för en näridrottsplats för fysiska aktiviteter. Allt för att locka fler barn och ungdomar, som inte vill hålla på med tävlingsidrott, att bli aktiva.

 

 
 
 

Ett lyft för Vänstern kan sänka skogsbruket

Av , , 2 kommentarer 26

Det nya Vänsterpartiets politik börjar nu avslöja sig på många områden. När det gäller skogen, ett för landet, sysselsättningen och exportinkomsterna mycket viktigt område, har nu Vänsterpartiet presenterat sin politiska vilja. Till den finns all anledning att känna oro utifrån följande viljeinriktning.

 Mera skydd. Större arealer behöver skyddas från sina ägares framfart till förmån för natur- och rekreationsvärden.
 
Mer övervakning. Fler kontroller, mer övervakning och större misstänksamhet.
Frivilliga avsättningar utan ersättning till naturvård ska kvalitetskontrolleras av Skogsstyrelsen.
 
Avgift för avverkning. En naturvårdsavgift för avverkning av skog ska införas. Avgiften kopplas till virkesuttaget och ska öronmärkas till skogsskydd, markinlösen och intrångsersättningar.
 
Miljöbalken. Eftersom Vänsterpartiet ser skogsbruket som en av de mest miljöskadliga verksamheterna ska avverkning av skog, som all annan miljöfarlig verksamhet, hanteras under miljöbalken.
 
Grot. Kvistuttag och att bryta stubbar utarmar och urlakar marken samt ger skador på växtlighet och fornminnen. Uttag bör därför klassas som tillståndspliktig och miljöprövas.
 
Statens skogar. Skall samlas i ett bolag vilket ska ha en hållbar användning av skogens resurser som främsta mål, inte hög avkastning.
 
Nyckelbiotoper. En nationell nyckelbiotopsinventering som ska ligga till grund för den nya skogspolitiken.
 
Sammantaget konstaterar jag att om Vänsterpartiets skogspolitik blir verklighet motarbetas allvarligt en av landets och Norrlands viktigaste basnäringar. En näring som utgör en viktig del av tillväxten i samhället och dess villkor är en absolut förutsättning för att skapa resurser till vårt välstånd.
 
Förhoppningsvis kommer Vänsterpartiets skogspolitik aldrig att bli förverkligad då jag tror att socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven förstår näringingens behov av fasta spelregler och näringens betydelse för tillväxten och som resursskapare för vårt välstånd.
 
 
 

Vännäs Centerkrets avtackade två verkliga veteraner

Av , , Bli först att kommentera 16

Vi har i helgen haft årsmöte på Hotell Vännäs. Ett 30-tal medlemmar var närvarande. Mötet började med att vi blev bjudna på lunch.

Därefter informerade vår gruppledare i landstinget, Olle Edblom, om budgetarbetet som resulterade i att S+Mp har beslutat om nedskärningar som nu delvis är kända av medborgarna i länet. Många reaktioner har kommit från bl.a. Åsele och Dorotea och fler kommuner borde reagera med tanke på den övervältring av vårdkostnader på kommunerna som nu sker.

Vårdtagare och anhöriga i Vännäs kommer att drabbas genom alla de nedskärningar som görs på NUS och Geriatriskt centrum. Ett ökat vårdbehov som slår mot kommunen och ställer större krav på anhöriga, personalens kompetens och i slutändan fler avlastningsplatser och fler vårdplatser inom särskilda boenden.
 
Alliansen i landstinget hade förslag på åtgärder och besparingar som inte hade drabbat vården, vårdtagarna och kommunerna på samma sätt.
 
Efter många frågor till Olle startade årsmötesförhandlingarna som bl.a. innehöll rapporter från kommunfullmäktige- och kyrkofullmäktigegruppen. Mötet konstaterade att Centerpartiet i Vännäs har aktiva förtroendevalda som på olika sätt försökt och många gånger lyckats påverka politikens innehåll.
 
Efter att valberedningens förslag klubbats av årsmötet så har Vännäs Centerkrets fått följande styrelse. Ordf. Ulf Eriksson, vice ordf. Stina Jansson, kassör Kerstin Fonzén, sekreterare Elisabeth Skoog, medlemsansvarig Margareta Vigren, webbansvarig Monica Höök, övriga ledamöter Sixten Jonsson, Tommy Bingebo, Annika Jansson, Sofia Blomqvist. Ersättare Erik Fastevik, Lars Wållberg, Roger Larsson, Roland Folkesson.
                     
Med dagens beslut lämnade två verkliga veteraner styrelsen. Åke Sandström med 40 år och Britt Strömberg med 20 år på olika uppdrag i kretsorganisationen. Dessa två avtackades av årsmötet. Stort TACK Åke och Britt för ert mångåriga engagemang.
 
Verksamhetsberättelsen antogs med bl.a. aktiviteter som studiecirkeln ”Var med och utveckla Vännäs”. Ett arbete med sikte på valet 2014. Till detta kommer medlemsaktiviteter, företagsbesök, besöka kommunal verksamhet, offentliga möten i aktuella frågor mm.
 
                            
 
 
 

Äldreomsorgens behov i Vännäs måste prioriteras

Av , , 4 kommentarer 14

Enligt en rapport av Ulrika Lorentzi från november 2011 har sedan 1980-talet den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat dramatiskt samtidigt som andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt. Andelen äldre, 80 år och äldre, som får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006.

I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragit sig tillbaka har de äldres anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. Framför allt har de äldres döttrar ökat sina insatser. Nästan en tredjedel av de hemmaboende äldre, 75 år och äldre, med hjälpbehov som städning, tvätt, matinköp, matlagning eller bad/dusch får den här hjälpen av en dotter. Ungefär 14 procent får hjälpen av en son. Denna utveckling står i direkt strid med arbetet för ett jämnställd samhälle.
 
Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta.
 
Centerpartiet i Vännäs konstaterar att vår kommun inte är något undantag när det gäller denna beskrivning. Utvecklingen har inte med att Socialtjänstlagens formuleringar om rätt till bistånd har ändrats. Det handlar istället om att praxis har ändrats i kommunerna för vad som är rimligt att bevilja hjälp med eller när hjälpen kan tillgodoses på annat sätt. Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg.
 
Denna utveckling kommer nu ytterligare att förstärkas med landstingets (s+mp) neddragningar av vårdplatser på NUS och geriatriken. Ett beslut som innebär en övervältring av äldresjukvård på kommunerna. Ett oacceptabelt beslut för både vårdtagarna, anhöriga och kommunerna.
 
I slutändan handlar givetvis denna utveckling om vilka resurser som tilldelas kommunens olika verksamheter. Snäva budgetramar för Vård- och omsorg har gjort att äldreomsorgen har hanterats hårdare än övriga verksamheter. Detta beror inte på att politiken har velat prioritera områden som individ- och familjeomsorg/handikappomsorg och därmed prioriterat ned äldreomsorgen. Det handlar istället om att dessa områden omfattas av LSS (lagen om stöd och service) och är en rättighetslag. Det är inte Socialtjänstlagen som reglerar äldreomsorgen.
 
Centerpartiet i Vännäs accepterar inte en samhällsutveckling med en tvingande anhörighetsomsorg. Vi vill att det valet ska vara upp till den anhörige.
 
Centerpartiet i Vännäs anser att för att fler ska kunna arbeta är det lika viktigt att samhället kan erbjuda en bra och trygg äldreomsorg som en bra och trygg barnomsorg. Anhörigomsorg är också en viktig genusfråga då det i första hand handlar om kvinnor som vårdar/hjälper sina anhöriga.
 
Centerpartiet i Vännäs kommer i 2013 års budgetarbete att prioritera äldreomsorgen. Allt för att få möjlighet att utveckla och höja kvalitén för våra ca 1700 pensionärer som i större eller mindre omfattning har behov av äldreomsorg.

Mycket rally i helgen

Av , , Bli först att kommentera 8

Både lördag och söndag har det varit rallyinslag. I går hemmavid och idag på Pengfors motorstadion.

Denna årstid får man uppleva mycket rally eftersom jag bor vid en populär rallysträcka som används både för plåtrallyt och Stärkesmarksrundan. Den enda nackdel med det är att vägen genom hela eller delar byn är avstängd under vissa tider under tävlingen men det kan man leva med.

Jag som tycker om rally ser alltid fram mot dessa tävlingar eftersom jag ser hur byarna lever upp under tävlingen med alla dessa bilar, skotrar och åskådare. Dessutom ger de en möjlighet för byaföreningarna att bättra på inkomsterna, i det här fallet Stärkesmark, genom försäljning av fika, hamburgare mm. Vännäs Motorklubb bidrar därmed till att hålla bygden levande genom aktiviteter som gör det möjligt att förstärka inkomsterna och skapar därmed bättre förutsättningar att driva byahusen som är viktiga mötesplatser för människor. Ett bra exempel på samarbete mellan föreningar.
 
Idag var vi några som blev inbjudna av Fransson Rally till Pengfors motorstadion för få se dessa fartvidunder på nära håll och få åka med några varv runt stadion. Jag har många gånger funderat hur det känns att åka med och jag har tidigare haft möjligheter att prova på men inte vågat. Något som jag inte var säker på att jag skulle våga idag heller. Väl där tänkte jag ändå att nu eller aldrig. Jag skulle ju få åka med en svensk mästare bakom ratten och det kändes tryggt.
 
Så här efteråt kan jag konstatera att det var en häftig upplevelse. Inte ett dugg rädd utan kände bara att det var kul. Tack Nisse för att du gav mig en sådan resa att jag vill uppleva fler. Du rattade bilen på ett tryggt och professionellt sätt vilket gjorde att spärren är borta för något jag inte tidigare vågat. Tack också till Fransson rally till ett för övrigt trevligt arrangemang.

Äldrepeng stärker vårdtagarnas ställning

Av , , Bli först att kommentera 24

Vid helgens kommundagar presenterade vår partiledare Annie Lööf Centerpartiets förslag som ökar de äldres inflytande över äldreomsorgen.

Här kommer ett utdrag från hennes inledningsanförande.

”Så gott som alla inser att det finns problem inom äldreomsorgen. I Svenskt Kvalitetsindex framgår att medborgarna är mindre nöjda med äldreomsorgen än med andra välfärdstjänster som sjukvård, barnomsorg och skola. För Centerpartiet är det självklart att välfärden ska hålla samma kvalitet i livets alla skeenden. Äldre måste få samma möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Endast så kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. På sikt vill vi därför att det utvecklas en äldrepeng i hela landet så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och barnomsorgen.

Samtidigt krävs politiska åtgärder för att valfriheten verkligen ska leda till bättre standard och större trygghet. Vi behöver skärpa tillsynen, förbättra servicen vid val av omsorg och stärka de äldres rättigheter.”
 
Ett efterlängtat förslag efter alla skandaler som redovisats i äldreomsorgen. Med en äldrepeng tvingas vårdgivarna, offentliga som privata, att erbjuda en kvalitativ bra vård och omsorg. Om inte, har vårdtagaren möjlighet att välja annat boende som motsvarar snittkostnaden för befintligt boende i kommunen eller få ersättning för att inte vårdgivaren lever upp till krav och utlovad service. Till detta kommer möjligheten till ekonomisk ersättning till dem som väntat orimligt länge på plats i äldreboende
 
Möjligheten att välja vårdgivare har tidigare ifrågasatts pga att vårdtagaren skulle vara för dålig för att själv välja vårdgivare. Nu ger Centerpartiet kommunerna möjlighet att införa äldreguider som kan hjälpa och stärka de äldre i valet av utförare.
 
För att avslöja och undanröja missförhållanden och vanvård förslår också Centerpartiet ett utökat tillsynsansvar för Socialstyrelsen med krav på fler inspektioner samt meddelarskydd.
 
I offentlig verksamhet råder idag meddelarskydd och efterforskningsförbud. Det innebär att anställda, vid missförhållanden, har rätt att lämna uppgifter till massmedia och att arbetsgivarna inte har rätt att leta efter uppgiftslämnare.
 
Sammantaget tror jag att detta paket av åtgärder kommer att öka trycket och ger de äldre en starkare ställning mot samtliga vårdgivare vilket är bra.
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier