Äntligen förskola i Tväråbäck

Av , , 2 kommentarer 13

Tisdagen den 28 juni blev det äntligen klart att en förskola kommer att etableras i Tväråbäck. Då beslutades att upphandling skall ske av en förskolemodul. Förskoleverksamheten kan därmed starta upp förhoppningsvis 1 okt. 2011.

Kommunfullmäktige tog beslut den 22 febr. 2010 om landsbygdssatsningar i
kommunen varav en förskola i Tväråbäck var en av dem. Ärendet har utretts av många tjänstemän och pga av beslutsvånda hos vissa politiker vandrat tur och retur mellan fler olika beslutsinstanser i kommunen.
 
Situationen för dem som velat se förskolan förverkligad kan liknas med de anställdas situation på SAAB-fabriken. Man har kastats mellan hopp och förtvivlan.
Förhoppningsvis blir det slutgiltiga utfallet för de SAAB-anställda lika positivt som för vi alla som jobbat för en förskola i Tväråbäck.
 
Centerpartiets företrädare har följt och försökt påverka ärendet i en riktning som nu också har blivit majoritetens beslut. Till detta kommer alla föräldrars och övrigas engagemang som nog varit avgörande för tillkomsten.
 
Det beslut som tagits om upphandling av en förskolemodul ger nu förutsättningar för att skapa tillväxt och utveckling i denna del av kommunen. En utveckling som i slutändan gagnar hela kommunen genom att förhoppningsvis fler flyttar till vår kommun.
 
Nu handlar det om att marknadsföra bygden och kommunen med den service som både förskola och grundskola medför. Till detta kommer närheten till fyra större arbetsplatser.
 
Där har vi alla ett ansvar och jag vet att Tväråbäcksbygdens Intresseförening kommer att dra igång en inflyttningskampanj efter sommaren. Det finns både byggklara tomter och villor till försäljning i anslutning till skolområdet och i en del byar.
 
Ett LIS-området (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Jämteböle med flera byar inom kommunen ligger också som ett förslag ifrån kommunen. Det handlar om att kunna få bygglov nära vatten vilket vi hoppas ökar attraktionskraften för vår kommun.
 
En annan variant av marknadsföring är att denna vecka finns Vännäs kommun i Glashuset på Rådhustorget. Kommunen informerar där om bl.a. om att bygga och bo i Vännäs. Information lämnas där om att det finns byggklara tomter i Tväråbäck till ett pris av 1 kr.
 
Vad som kommunens tjänstemän och de politiska partierna nu måste verka för är ett tågstopp i Tväråbäck. Det tågstoppet kan bara bli en verklighet om många anmäler sitt intresse för att åka kollektivt på järnväg. En enkätundersökning är nödvändig för att pejla intresset.
 
 
 
 
 
 
 

Centerfrågor fick genomslag vid dagens KF

Av , , 2 kommentarer 17

Efter 4 timmars debatt och 30 ärenden på dagordningen fattades ett antal beslut där en del av våra förslag blev Kommunfullmäktiges beslut. Här kommer några som vi känner hos speciellt glada för. Tyvärr fick vi inte igenom allt men totalt sett är vi nöjda.

Det är viktigt att vi värnar om kvalitén i våra kommunala verksamheter. Centerpartiet har till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige lagt förslag om ett ökat anslag till Vård- omsorg och Barn- och utbildning med 1,0 mkr vardera riktade till äldreomsorgen och grundskolan.
 
Vi fick gehör för 1,0 mkr till kvalitetsförbättringar inom Vård- och omsorg men inte till Barn- och utbildning. Vi beklagar att inte inga övriga partier delade vår uppfattning om förstärkningen till skolan. Det är viktigt att vi satsar på Vännäseleverna i grundskolan så att dem får det allra bästa förutsättningarna när dem skall söka vidare till gymnasieskolan.
 
Vi argumenterade även för att medel skulle avsättas i budget, ca 150 tkr, för att kunna fortsätta med lokalt upphandlade råvaror vid Pengsjö skola. Vi fick inte med det i budgeten men ett muntligt löfte från S och Mp. Upplägget i Pengsjö skall fortsätta och medel anvisas när EKO-projekttiden är slut och det kostnader som då uppstår är kända.
 
När det gäller tillväxt- och utvecklingsbeslut vill vi lyfta fram beslutet om att öppna en förskoleavdelning i Tväråbäck. Efter många turer och ett omfattande engagemang ifrån föräldrahåll och övriga har Kommunfullmäktige äntligen tagit ett beslut om att fullfölja denna landsbygdssatsning.
 
Centerpartiet har hela tiden sett detta som en mycket viktig satsning för tillväxt genom befolkningsökning. En service som är mycket efterfrågad av människor som vill bosätta sig utanför tätorterna i vår kommun. Nu finns en politisk samsyn i denna fråga och efter dagens beslut kan man lungt konstatera att trägen vinner.
 
Centerpartiet har ofta lyft fram behovet av att tillvarata de idélla krafterna som vill utveckla kommunen. Vi har länge efterlyst lösningar där kommunen, förenings- och näringslivet samverkar för att just utveckla kommunen.  
 
I det läge då kommunen beslutade att efter branden inte återbygga lokalerna på festplatsområdet bildades Vännäsbygdens Intressförening som på ideell basis var beredd att bygga upp lokalerna. Detta under förutsättning att försäkringspengarna från Spöland/Vännäs och Vännäs kommun överfördes till föreningen och att bankerna var positiva till den externa finansieringen.
 
Vid senaste kommunstyrelsen redovisade föreningen att man inte lyckats med den externa finansieringen på 2,0 mkr. Trots att man kunnat visa på en investeringskalkyl som innehöll försäkringspengar på 1,9 mkr och en omfattande sponsring från näringslivet vad gäller material och tjänster. Återstod att begära kommunal borgen på 2,0 mkr. En borgen som samtiga partier i Kommunstyrelsen avslog förutom Centerpartiet.
 
Idag fick Kommunfullmäktig ärendet på sitt bord. Fullmäktige hade att ta ställning till ett upplägg där några företag i Vännäs går in med en borgen på 1,0 mkr under förutsättning att kommunen borgade för resterande 1,0 mkr.
 
Upplägget antogs av samtliga partier i fullmäktige förutom Vänstern. Ett glädjande beslut där näringslivets engagemang var avgörande. Vi skall nu i vår marknadsföring lyfta fram det mest positiva med detta beslut (förutom att lokalerna återuppbyggs) vilket är att i Vännäs samverkar kommunen, förenings- och näringslivet för att skapa lokaler och mötesplatser som i annat fall inte blivit av.
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier