Ingvar Kamprad, offentligas bäste vän

Av , , Bli först att kommentera 14

Med den rubriken vill tidningen Dagens Samhälle och dess chefredaktör Mats Edman http://matsedmandagenssamhalle.blogspot.com/ få oss att förstå och inse vikten av näringslivets betydelse för offentlig sektor. Han skriver ”utan företag, företagare och deras anställda kan offentliga sektorn packa ihop” slut citat.

Han skriver också att ”som en del av näringslivet är numera också välfärdsentreprenörerna inom vård, skola och omsorg. Enligt statistiken är det faktiskt bara där som nya svenska storföretag uppstått inom modern tid”
 
Med denna tänkvärda artikel bör nog var och en av oss som är förtroendevald ta oss en funderare på hur vi agerar när ärenden som behandlar entreprenörskap och företagande finns på dagordningen. Vill vi uppmuntra eller kväva kreativa människor som drivs av ett entreprenörskap och en vilja att utveckla en verksamhet oavsett det handlar om företag inom den tillverkande industrin eller välfärdssektorn.
 
Alla bidrar till välfärdens finansiering, både via sina bolag och via de anställdas skatter.

Vi blir fler i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 17

Vännäs ökade innevånareantalet 2010 med 57 personer. Ett glädjande resultat som visar att Vännäs behåller sin attraktionskraft mycket beroende på vår närhet till Umeå. När Umeå växer ”skvätter” det över på Vännäs men det är inte hela sanningen.

Vår vision att Vännäs skall vara ”Välkomnande, Livfullt och Nytänkande” har förhoppningsvis uppmärksammats av många utanför vår kommun och skapat en nyfikenhet. Många har nog noterat att det händer en hel del i vår kommun och därmed valt Vännäs som bostadsort. 
 
Det kan vara arbetet med pendeltrafiken mellan Umeå och Vännäs. Vårt rika föreningsliv med drygt 100 föreningar där kommunen nu har gjort satsningar inom områdena ungdomar och föreningsliv. Tagit ett grepp om arbetslösheten bland våra ungdomar med eller utan funktionshinder. Satsat på att ge en bra service för inflyttare oavsett om man kommer från Umeå eller Somalia. Nyproduktion av industrilokaler där allt är uyhyrt.
 
Ja, listan kan göras lång och det jag också tror har bidragit till den positiva utvecklingen är att gjorda satsningar bygger på ett politiskt samförstånd över partigränserna bortsett från konstgräsplan där ett parti inte ställde upp. Samförstånd och resultatpolitik är signaler till omvärlden som människor uppskattar och har säkert bidragit. Motsatsen ser vi i en annan av Umeås kranskommuner.
 
En ökad inflyttning leder naturligtvis till ökade behov av bostäder och fler platser i skolan och förskolan. Behoven av förskoleplatser är på gång att lösas med att en ny treavdelningsförskola byggs på lägret 2011 samt att en förskoleavdelning öppnas i Tväråbäck inför skolstarten kommande höst.
 
Arbetet med att tillskapa fler bostadsområden har kommunen i år påbörjat mellan Älvdala och Rick-Muller, planerad inflyttning 2014. Då utbudet av lediga lägenheter nästan inte finns idag, varken hos Vännäsbostäder eller hos det privata fastighetsägarna, måste en nyproduktion till. Där hoppas jag att de privata fastighetsägarna tolkar den ökade inflyttningen och de satsningar som görs ifrån kommunen så att i Vännäs finns en tillväxt, utveckling och framtidstro som lockar till investeringar t.ex. i bostäder.
 
Om inte, så måste kommunen via Vännäsbostäder ta på sig rollen att bygga. Det förutsätter dock att vissa enheter måste säljas ut för att frigöra kapital till nyproduktion. Kommunens totala låneskuld är alltför stor idag. Revisionen har uppmärksammat partierna om detta och partierna bör lyssna och agera utifrån deras rekommendation.

Otidsenlig taxesättning drabbar företag och föreningar i Vännäs

Av , , 1 kommentar 20

Vännäs kommuns taxesättning för tillsyn av verksamhet enligt miljöbalken är otidsenlig och orättvis. Vännäs kommun har haft och har fortfarande i huvudsak konstruerade schablonmässiga belopp dels som ersättning vid miljötillsyn och dels utformade som en årsavgift. Det har lett till att företag eller föreningar fått en faktura på årsavgiften utan motprestation från kommunen.

Drabbade uppfattar dagens debiteringsrutiner mera som en extra skatt än en ersättning för utförda tjänster. Centerpartiet har uppmärksammat detta i en motion ställd till Kommunfullmäktige i november 2009.

I privat verksamhet fastställs oftast debiteringar utifrån en kostnad per timme. Den täcker den faktiska arbetstiden samt administrations- och resekostnader. Centerpartiet tycker att den modellen också bör gälla i offentlig sektor och föreslår därför att en utredning genomförs i syfte att införa ett sådant debiteringssystem.

Motionen har inte beretts i avvaktan på resultatet av diskussionerna mellan Bjurholm, Vindeln och Vännäs om en gemensam Miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Nu vet vi resultatet av dessa diskussioner. Det blir inget av det tänkta samarbetet och då skall motionen beredas och återrapporteras till Kommunfullmäktige med förslag till beslut.
 
Under beredningstiden och tills återrapportering till Kommunfullmäktige sker, förmodligen mot slutet av 2011, tycker vi att 2010 års taxor skall gälla. Motiveringen är att om den schablonmässiga taxesättningen är fel eller om en årsavgift tas ut utan att något besök görs så får företag och föreningar, med den höjning Kommunstyrelsen beslutade i måndags, betala ännu mera 2011 för någonting som man inte får eller som är fel i den schablonmässiga taxan.
 
Av den anledningen reserverade Centerpartiet oss i Plan- och Miljönämnden samt i Kommunstyrelsen till förmån för vårt förslag i motionen. Tyvärr delade inte övriga partier vår syn på orättvisan utan biföll höjningen av schablontaxorna.
 
Nu hoppas vi att fler partier, efter beredningen av vår motion, insett det felaktiga i taxesättningen och är beredda att ta till sig vårt förslag.
 
Centerpartiets förslag är också ett led i arbetet att skapa ett bättre företags- och föreningsklimat i kommunen.
 

Nominering av Vännäsföretag glädjande

Av , , Bli först att kommentera 17

Ett av Vännäs större företag, Kaj Johanssons Åkeri AB, har nominerats, som ett av 14 företag, till Stora Åkeripriset efter juryns första värdering. Nu återstår företagsspecifika besök av juryn sedan utses sex finalister. Priset delas ut den 4 maj.

De kriterier som juryn har rätta sig efter är satsningar inom miljö, lönsamhet, personal, trafiksäkerhet och innovation.
 
Det som är glädjande ur ett Vännäsperspektiv är att vi har företag, speciellt inom transportsektorn, som seriöst jobbar med områden i sin verksamhet som har en positiv miljöpåverkan och att det uppmärksammas på nationell nivå. Viktigt för att vi gemensamt skall nå kommunens, nationens och EU:s miljömål.
 
Vad gäller övriga kriterier så är lönsamhet en nödvändig förutsättning för reinvesteringar och utveckling av företaget. Att personalen, en av företagets viktigaste resurser, erbjuds en arbetsmiljö som är utvecklande genom bl.a. kompetenshöjande insatser. Trafiksäkerheten är ett viktigt bidrag om man vill nå den nollversion som satts upp på nationell nivå. Innovation föder nya idéer som, om de omsätts till praktisk handling, leder till utveckling och ökad konkurrenskraft. Allt detta har Kaj Johanssons Åkeri insett och säkert övriga företagare i vår kommun.
 
Sammantaget skapar Kaj Johanssons Åkeri AB, tillsammans med övriga företag i kommunen, tillväxt i kommunen och tryggar arbetstillfällena som Vännäs så väl behöver.
 
Grattis och lycka till i konkurrensen om priset!
 


 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier