Vännäs stärker sin ställning som attraktiv bostadsort

Av , , 2 kommentarer 24

 I dag har den nya tågperrongen i Vännäsby invigts. I morgon måndag stannar därmed tågen också i Vännäsby. Jag var där och kunde konstatera att Vännäsborna visade stort intresse för möjligheten att åka tåg mellan Vännäs, Vännäsby och Umeå.

Nu får Vännäsby fler tågstopp än Vännäs för persontrafiken. En historisk händelse med tanke på att Vännäs alltid varit en knutpunkt för all tågtrafik men med Botniabanans tillkomst råder nu andra tider för persontrafiken. Måste erkänna att det känns lite svårt att acceptera med tanke på allt som är uppbyggt kring järnvägstrafiken i Vännäs.

Med 14 tågstopp mån-fre och 4 stopp lör-sön från Vännäsby får Vännäsborna ännu större möjligheter att åka tåg till Umeå. Kommunens satsning på pendlarparkeringar för både cykel och bil, i både Vännäs och Vännäsby, gör det möjligt för många att lämna bilen och åka tåg istället. Det gäller framförallt flertalet av våra 1700 arbetspendlare som åker från Vännäs och 500 arbetspendlare till Vännäs men också övriga som besöker Umeå av olika anledningar.

Mitt mål är att på sikt kunna skapa ökade möjligheter till att åka tåg eller buss för att på kvällstid besöka Umeås nöjes- och kulturutbud. Jag tror att ett närmande mellan Vännäs och Umeå är positivt för båda. Det som är bra för Vännäs är också bra för Umeå.

Vännäs och framförallt Vännäsby blir nu ännu attraktivare som bostadsort och det välkomna jag. Vännäs behöver fler som bor i vår kommun. Vi har ledig tomtmark att erbjuda i båda tätorterna och fler alternativ är på gång, framförallt i Vännäsby. Tyvärr saknas det lediga lägenheter i Vännäs. Efterfrågan är stor och det brådskar att komma igång med byggandet. Här får varken politiken eller tjänstemannaorganisationen fördröja att en bostadsproduktion snabbt kommer igång.

Sammanfattningsvis så är kommunen, arbetspendlarna och övriga resenäreer dagens stora vinnare men också miljön. Politiken i Vännäs har ju i samförstånd beslutat att verka för minskade utsläpp och ett mera hållbart samhälle. Att resa med tåg är miljövänligt och är därmed ett viktigt bidrag för att nå våra miljömål.

Mobila nätet, en katastrof

Av , , 3 kommentarer 33

Jag upplever att det mobila nätet fungerar sämre och sämre och jag hör många som klagar och upplever detsamma. Problemen är bl.a. förorsakade av att Telia inte har byggt ut nätet i takt med abonnenternas ökade användning. T.ex. har Smartphones och pekplattor gjort att nätet inte räcker till. Trots detta får vi betala en abonnemangsavgift som motsvarar priset för 3G eller andra höghastighetslösningar som vi på landsbygden inte kan tillgodogöra oss. Som abonnent känner jag mig lurad.

Problemet med mobiltäckningen hämmar tillväxten i kommunen och länet. Störningar som att samtal bryts och att mobilt bredband går långsamt eller inte fungerar alls tillhör vardagen och skapar stor irritation och gör det omöjligt för företagare och boende på landsbygden att använda tekniken fullt ut. Därmed försvåras kraftigt möjligheten att bo och verka på landsbygden. Att man från Telia dessutom monterar ned det fasta nätet inom vissa områden och hänvisar till mobila lösningar är därför för mig helt obegripligt.

Som alternativ till mobilt bredband är fiberkabel den optimala lösningen. Därför välkomnar jag nu alliansregeringens satsning i budgeten då man avsätter ytterligare 600 miljoner att satsas på en utbyggnad av snabbt bredband på landsbygden. En satsning Centerpartiet och It-minister Anna-Karin Hatt har drivit och nu fått hela alliansregerings att stå bakom. 

Jag uppmanar nu alla, Region Västerbotten, kommunerna och abonnenter, att till Länsstyrelsen, Post o Telestyrelsen och Telia framföra klagomål på funktionaliteten och ifrågasätta hur man kan ta betalt för något som man inte levererar. 

 

Liljaskolan i Vännäs på prispallen

Av , , 4 kommentarer 21

Igår fick Liljaskolan återigen pris. Nu är det Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (Byn) som prisar skolan genom att utnämna den och maskinförarutbildningen till en rekommenderad skola. Bakom utnämningen står representanter från både fack och arbetsgivarna. Skolan är nu kvalitetssäkrad vad gäller det programmet.

www.vk.se/702615/byggindustrin-ger-liljaskolan-hogt-betyg

Att kunna ge en utbildning som svarar upp mot vad branschen efterfrågar är ett bra bevis på att dialogen och samarbetet mellan skola, fack och företagen fungerar på ett alldeles utmärkt sätt.
 
Utbildningens koppling till kvalitet och arbetsmarknadens behov är viktiga indikatorer. Här har vi nog en av förklaringarna till skolans fortsatta popularitet. Kvalitén i utbildningarna skapar mycket goda förutsättningar för eleverna att snabbt få ett jobb. 
 
En applåd till skolans företrädare som återigen sätter Vännäs och Liljaskolan på kartan och säkrar elevernas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.
 
 

Umevägen – kommunstyrelsen positiv till skrivning

Av , , 2 kommentarer 24

På dagens kommunstyrelse anmälde jag ett extra ärende. Det gällde Centerpartiets skrivelse om en ev. omprövning av kommunfullmäktiges junibeslut om att upphäva detaljplanen för fritidsområdet som berörs av ny dragning av Umevägen.

Det är bara att erkänna att det var ett dåligt beslut då underlaget till beslutet var bristfälligt. Den muntliga informationen vi fick visade sig inte Trafikverket stå bakom fullt ut. Det framkom i en tydlighet på det samråd som Trafikverket kallat till efter fullmäktiges beslut.

På samrådet och i kontakter mellan kommunen och Trafikverket har det framkommit att Trafikverket inte är beredd att ta ansvar för de följdverkningar som uppstår pga. ny dragning. Det handlar om allt från flyttning av elljusspår till iordningsställande av gång- och cykelväg efter nuvarande sträckning av Umevägen. Det har inte heller redovisats om det finns alternativ till ny sträckning. Inga ekonomiska kalkyler har redovisats.

Sammantaget tycker vi att det finns anledning att kommunstyrelsen prövar frågan på nytt och av Trafikverket kräva ett bättre underlag för en eventuell ny sträckning. Underlaget ska innehålla både alternativa lösningar, konsekvensbeskrivningar med åtgärdsförslag och kostnadskalkyler. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till om beslutet om upphävandet av detaljplan ska omprövas eller inte. Om omprövning, hamnar ärendet på nytt i kommunfullmäktig.

Efter diskussioner konstaterade en enig kommunstyrelse att skrivningen var bra och nödvändig och styrelsen beslutade att bifalla skrivelsen. Allt för att få en ordentlig utredning av ärendet och därmed ta död på alla rykten som figurerar i ärendet och få ett bättre beslutsunderlag oavsett vilket beslut som blir det slutgiltiga.

Centerpartiets landsbygdspolitik får genomslag.

Av , , 2 kommentarer 18
Alliansregeringen gör nu stora satsningar på vägar och järnvägen i Sverige. Man har tillfört över 100 miljarder extra i årets budget utöver de 417 miljarder man redan budgeterat.

Alliansregeringen presenterade igår ett paket av infrastruktursatsningar för gruvnäringens behov. Regeringen satsar 3,5 miljarder på att rusta upp vägen mellan Pajala och Svappavaara samt Malmbanan för att skapa bättre förutsättningar för en växande gruvindustri
 
Jag är glad över att regeringen nu har tagit ett par viktiga steg framåt för bättre fungerande transporter i Norrland och att Centerpartiets arbete i regeringen vad gäller ett robust och sammanhållet transportsystem nu fått genomslag i praktisk politik. Denna åtgärd är helt i linje med punkt 1 i vårt landsbygdsprogram.
 
 

1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem • Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet

 
För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem avcentral betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill sesatsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet.
 
Vid nästa tillfälle regeringen ger Region Västerbotten uppdraget att upprätta/revidera länstransportplanen krävs det att regeringen visar i budgetanslagen att satsningar är viktiga även i vår region.
 
Det är då viktigt att Vännäs kommun lyfter fram angelägna projekt i kommunen för att förhoppningsvis få med några av dessa i nästa länstransportplan. Jag tänker då på de stora underhållsbehovet som finns på vägar som
E12:an-Ö Spöland-Rödåsel, genom Pengsjö by, 92:an-Hällfors-Harrsele,
GC-väg mellan Vännäs-Vännäsby-E12:an och befintliga anslutningar till E12:an och 92:an där olycksriskerna är stora och åtgärder behövs för att höja trafiksäkerheten. 
 
Att underhållet efterlevs på det finmaskiga vägnätet är mycket viktigt för både boende och näringslivet oavsett var man bor och verkar i regionen.
 

 
 
 
 
 
 

Centerpartiets landsbygdspolitik skapar utvecklingskraft

Av , , 1 kommentar 24

Nu har Centerpartiet presenterat sin framtida landsbygdspolitik i en rapport som innehåller de 25 viktigaste punkterna för att skapa utvecklingskraft i hela landet. En landsbygdspolitik som handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential.

Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling.

Den vilja och tydlighet som genomsyrar rapporten tycker jag är ett viktigt och nödvändigt besked från Centerpartiet till medborgarna när det gäller vilka områden som är viktiga att driva för att hela landet ska leva. Centerpartiet har historiskt sett varit garanten när det gäller att driva en politik för att utveckla landsbygden. Med dessa 25 punkter fortsätter Centerpartiet att vara en stark och målinriktad pådrivare i förhandlingarna inom alliansregeringen. Med andra ord det hållbara alternativet i svensk politik.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier