En seger för kvinnodominerade yrken

Av , , Bli först att kommentera 17

Delade turer blev en framgång för Centerpartiet på dagens fullmäktige. Delade turer blev också en seger för kvinnodominerande yrken. Framgången är fullmäktiges beslut om att ”delade turer ska endast förekomma i undantagsfall”.

Ett förslag som vi yrkade redan den 25 november då fullmäktige behandlade ”Övergripande personalstrategi 2020” men vårt yrkande avslogs då utan stöd från nått av de övriga partierna.

Vi lämnade då in en motion till fullmäktige den 24 februari på samma tema. Den har inte behandlats ännu.

I dag när vi tog beslut om jämställdhetsplan för perioden 2014-2016 yrkade vi på nytt om att ”delade turer ska endast förekomma i undantagsfall” och att det ska vara en politisk målsättning. Ett enigt fullmäktige beslutade nu att anta vårt yrkande.

Ett beslut som vi tror förbättrar arbetsvillkoren för framförallt kvinnor inom vård- och omsorg. Bidrar till en ökad jämställdhet samt minskar riskerna för ohälsa kopplat till utmatningssjukdomar.

Vi hoppas nu att Vännäs kommuns attraktionskraft ökar när nya medarbetare  ska rekryteras.

Politik är att ”hålla i och hålla ut” vilket vi med dagens beslut fått bevis för.

 

Strandskyddet luckras upp

Av , , Bli först att kommentera 18

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ursprungligen ett förslag från Centerpartiet som sedermera blev ett förslag från regeringen. Varför Centerpartiet ser frågan angelägen ar att vi tycker att det är viktigt att strandskyddet anpassas och tillämpas utifrån lokala och regionala förutsättningar.

Tanken var att göra det möjligt för kommuner med långa obebyggda stränder att utnyttja sina strandnära lägen till att locka både turister och nya invånare.

Det har nu visat sig att landets länsstyrelser inte har hanterat möjligheten till landsbygdsutveckling på det sätt regeringen hade tänkt sig. Bland annat kan tillämpningen skilja sig åt i områden med liknande förutsättningar.

Centerpartiets uppfattning är att beslut kring strandskyddet flyttas från länsstyrelserna till kommunerna. Vi tror det skulle underlätta för glesbygdskommuner att erbjuda attraktiva bostadsområden i sjöläge.

Regeringen föreslår nu lagändring som innebär att länsstyrelserna i det enskilda fallet får upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om området enbart har liten betydelse för strandskyddets syften dvs. att långsiktigt bevara friluftslivet och naturmiljön. Återstår och se om den lagändringen är tillräcklig för att skapa landskapsutveckling. Ytterst handlar det nog om viljan hos länsstyrelsens handläggare när det gäller att se och förstå syftet med lagen.

Regeringen har också tillfört totalt 69 miljoner kronor för 2012-2014 i syfte att underlätta för attraktivt boende och utveckling på landsbygden, bl.a. genom inrättandet av ett stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta för att stimulera landsbygdskommuner att använda de nya reglerna som gäller för strandskyddet. Fokus ligger på att en kommun innan påbörjandet av en översiktsplaneprocess ska kunna ta fram lämpliga planeringsunderlag för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vännäs kommun har inlett arbetet med översiktsplaneprocessen. Beslut ska tas av fullmäktige under 2015. Jag förutsätter att kommunen i detta arbete tar chansen att söka pengar ur dessa medel som stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

Ett restaurangpaket för jobben

Av , , Bli först att kommentera 132

Jag påstår att restaurangbranchen står inför stora utmaningar om s+v+mp bildar regering efter valet. De kommer att dubblera restaurangmomsen och arbetsgivareavgiften för unga. Det påverkar hela restaurang- och hotellbranschen negativt. Men framför allt slår förslagen mot unga och utlandsfödda. Grupper som redan idag har det tufft på arbetsmarknaden. Restaurangbranschen klara inte mer av pålagor utan snarare åtgärder som ger förutsättningar för överlevnad.

Centerpartiet har därför presenterat ett restaurangpaket av åtgärder som är jobbskapande och ger förutsättningar till överlevnad för en näring med mycket små vinstmarginaler.

Eskil Erlandsson har idag presenterar sju förslag för en växande restaurangbransch.

– Vi måste förenkla reglerna för restaurangägare, det är alldeles för mycket onödigt krångel idag, säger Eskil Erlandsson

När det handlar om att förenkla för restaurangägare och uppmuntra ett levande krogliv har kommunerna en viktig roll. Dels handlar det om att underlätta för fler uteserveringar, något som efterfrågas av såväl gäster som restauranger. Dessutom handlar det om inspektioner och tillsyn av restauranger.

– Det vi föreslår är egentligen självklarheter, som att en kommun som tagit betalt av restaurangägaren för att genomföra inspektioner faktiskt också ska genomföra dem. Tillsynsavgifter ska vara just avgifter och inte en allmän inkomstförsäkring för kommuner, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiets förslag

  • Avskaffa kravet för danstillstånd
  • Förenkla processen för serveringstillstånd
  • Förenkla och förtydliga inspektioner och kontroller
  • Skapa goda villkor för uteserveringar
  • Genomför gårdsförsäljning i pilotlän
  • Behåll nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga och momsen på restaurangbesök
  • Fortsätt regelförenklingsarbetet inom ”Sverige – det nya Matlandet”.

S o V motståndare till bättre arbetsvillkor

Av , , Bli först att kommentera 26

Jag har svårt att se hur kommunen ska kunna uppfattas som den ”välkomnande arbetsgivaren” när förslag som har syftet att förbättra arbetsvillkoren och underlätta nyrekryteringen av medarbetare möts med ”kalla handen” från majoriteten s+v.

Jag ska här ge några exempel.

Jämställdhetsplan för 2014-2016.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april var denna plan ett av ärendena.

Under rubriken ”Vännäs kommun som arbetsgivare” hade Centerpartiet två yrkanden.

Centerpartiets första yrkande: att ett nytt tillägg som handlar om delade turer ska skrivas in i jämställdhetsplanen. Vi anser att i planen ska finnas en skrivning om att delade turer endast ska få förekomma i undantagsfall.

Centerpartiet andra yrkande: att när varje nämnd/styrelse redovisar aktiviteter och insatser i nämndens aktivitetsplan, för att uppnå målet om högst 5 % sjukfrånvaro, ska ett särskilt fokus läggas på utmatningssyndrom/sjukdomar hos kvinnor”.

Frågan om att delade turer endast ska få förekomma i undantagsfall lyfte vi första gången när fullmäktige antog den Övergripande personalstrategin 2020 men en majoritet av ledamöterna avslog vårt förslag.

Då lämnade vi in en motion med samma yrkande till fullmäktige den 24 februari. Motionen behandlades den 8 april i vård- och omsorgsnämnden. Tyvärr beslutade en majoritet i nämnden att inte bifalla motionen. Motionen och jämställdhetsplanen går nu vidare till kommunfullmäktige.

Återstår då att se om Centerpartiet återigen får argumentera för döva öron i frågan om delade turer endast ska få förekomma i undantagsfall och att en fokusering på utmattningssyndom/sjukdomar hos kvinnor bör ske.

 

 

 

 

VännäsCenterns fullmäktigelista 2014

Av , , Bli först att kommentera 24

Centerpartiet i Vännäs har fastställt sin fullmäktigelista. Jag är nöjd med att listan består av kandidater som representerar flera åldersgrupper och med en bra geografisk spridning. Listan innehåller flera namn som kandiderar för första gången, bland dem många yngre.

Vårt mål är att föra en Närodlad Politik för hela kommunen. En politik som bidrar till att skapa ett mer öppet, hållbart och grönt Vännäs där alla medborgare känner sig välkomna och delaktiga genom att medborgardialogen och medborgarinflytandet har hög prioritet. En politik som ser ser och förstår sambandet mellan näringslivet och dess medarbetare som resursskapare för vår gemensamma välfärd. En förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en kvalitativ bra skola, vård och omsorg. En politik där en mångfald av lösningar gör det möjligt för medborgarna att göra egna val.

Jag känner mig hedrad över att fått förtroendet att stå på första plats på vår valsedel tillsammans med alla dessa duktiga kandidater. Kandidater som har en mycket stor kompetens inom samhällets olika funktioner och som är goda representanter för en Närodlad Politik.

1 Ulf Eriksson, Oppositionsråd, Orrböle

2 Annika Jansson, Arbetskonsulent, Vännäs

3 Tommy Bingebo, Lokförare, Vännäs

4 Margareta Vigren, Arbetsledare, Norrmalm

5 Sixten Jonsson, Lantbrukare, Mosjö

6 Ingmarie Lindqvist, Socionom, Pengfors

7 Erik Fastevik, Ingenjör, Berg

8 Maria Olovsson, Läkemedelstekniker, Vännäs

9 Bertil Burèn, Personalchef, Vännäsby

10 Sofia Blomkvist, Jägmästare, Pengsjö

11 Åke Sandström, Fd Riksdagsman, Pengsjö

12 Monica Höök, Administratör, Vännäs

13 Anders Nilsson, Företagare, Selet

14 Elisabeth Skoog, Jurist, Vännfors

15 Roland Folkesson, Företagare, Vännäsby

16 Ellinor Lundberg, Boendehandledare, Norrmalm

17 Leif Lindgren, Lantbrukare, Spöland

18 Ingegerd Jonsson, Pensionär, Vännäs

19 Christer Malm, Docent, Brån

20 Anna- Britt Lindberg, Pensionär, Vännäs

21 Christer Häggblom, Chaufför, Tväråbäck

22 Ingegerd Eriksson, Pensionär, Vännäsby

23 Leif Eriksson, Företagare, Högås

24 Göran Eriksson, Systemförvaltare, Ånäset

25 Torbjörn Bingebo, Företagare, Tväråbäck

26 Göran Edholm, Lantbrukare, Önskanäs

27 Nils Östgård, Företagare, Vännäs

28 Tomas Moberg, Maskinförare, Vännäs

29 Lennart Fransson, Fastighetsägare, Vännäs

30 Emelia Häggblom, Vårdbiträde, Tväråbäck

 

Centerpartiet levererar

Av , , 5 kommentarer 25

Senaste veckan har vi presenterat landsbygdssastningar som en fördubbling av bredbandsutbyggnaden och en femdubbling av kommersiell service.

För näringslivets små företag kraftigt sänkta sjuklönekostnader från första dagarna  och 16 miljarder till jobb och entreprenörskap i hela landet. Där ingår också femdubblade satsningar på förnybar energi och energieffektivisering.

Notera är det inte bara är förslag, utan riktiga satsningar som regeringen gör.

NÄRODLADE  POLITIK gör skillnad.

 

 

Västerbotten en förebild för Sverige

Av , , Bli först att kommentera 12

Västerbotten tillhör de län i Sverige som har nått längst när det gäller utbyggnad av bredband. I Västerbotten som helhet kan 72 procent av hushållen få en höghastighetsanslutning till sin bostad. Detta är högst i landet. I Sverige som helhet har ca 55 procent lika bra bredbandstillgång. 

Med Centerpartiets och regeringens gjorda satsning tillförs nu 2,8 miljarder. Detta möjliggör en fördubbling av bredbandsutbyggnaden på landsbygd. Nu hoppas jag att de resterande 28 procent av hushållen också får snabbare bredbandsanslutningar.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier