Olika syn i Vännäs på fördelningen av föreningsbidrag

Av , , 2 kommentarer 14

På senaste kommunstyrelsen behandlades ärenden om fördelning av bygdeavgiftsmedel samt drifts- och utvecklingsbidrag. Jag kan konstatera att när det gäller synen på hur bidragen skulle fördelas så fanns det olika uppfattningar mellan majoritetspartierna (S-V-Mp) och borgerliga gruppen (C-M-Kd).

Borgerliga gruppens politiska värderingar, vilka också låg till grund för vårt förslag, föll inte majoriteten i smaken. Majoriteten gjorde inga politiska värderingar i frågan och ville heller inte diskutera dessa utan lutade sig mot tjänstemannaförslaget.

Den inställningen beklagar jag. Någon egen uppfattning måste man väl ändå ha om hur bidragen slår och hur det ska fördelas. Jag tror nog att väljarna och föreningarna förväntar sig att politikerna har det. Det tycker jag är en självklarhet om man företräder medborgarna.

När det gäller föreningslivets egna lokaler så är det viktigt att man tar till sig kommunens miljömål vad gäller energi och utsläpp.  Det har flera gjort i sina ansökningar. Det kan handla om att ersätta el med luftvärmepumpar, tilläggsisolera byggnader samt förbättra avloppsanläggningar. Med beslut som inte tar hänsyn till kommunens egna satta energi- och miljömål minskar förtroendet för vad kommunen vill åstadkomma.

Majoritetens beslut skickar dåliga signaler när man t.ex. nekar stöd till föreningar som samarbetar med kommunala verksamheter och där man använder naturen som lokal och inte konkurrerar med övriga föreningar om tider i kommunens hallar med nolltaxa. Bygdegårds- och byaföreningar som öppnar sina lokaler för allmänheten och därmed förverkligar kommunens uttalade ambition om vikten av mötesplatser i HELA kommunen bortprioriteras. Det gäller också för religiösa föreningar som behöver anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheter som är otroligt viktiga och där de ideella krafterna inte nog kan värderas.

Samarbetet mellan kommunen, föreningar, studieförbund och ideella krafter har stor betydelse för att kunna förverkliga det kommunen inte mäktar med. Ett samarbete som har stor betydelse för medborgarnas trivsel, kommunens attraktivitet och marknadsföring. Om majoriteten delar den uppfattningen anser jag att värdet, på ett tydligare sätt, bör synas när föreningsbidragen fördelas.

 

 

Byggbom i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 14

I dagens VK ägnas stor plats åt den planerade ”byggbommen” i Vännäs. Jag tycker det är bra att det äntligen börjar produceras bostäder i vår kommun. Sist det hände var 2006, alltså snart 10 år sedan. Här finns anledning till självkritik hos den politiska ledningen i kommunen.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden, i många sammanhang, lyft problemet med bristen på bostäder. Vi har under dessa år kunnat konstatera att många som velat flytta till vår kommun har fått vända vid kommungränsen då bostäder saknats. Inflyttning till kommunen och omflyttning inom kommunen har stannat av. Antalet människor och skattebetalare i vår kommun hade kunnat vara betydligt fler om produktionen av bostäder hade skett löpande utifrån efterfrågan.

Jag erkänner min besvikelse över att privata fastighetsbolag och fastighetsägare inte har velat sätta spaden i jorden i Vännäs. Jag hade önskat att man från den politiska ledningen tidigare hade insett att än så länge är det i första hand kommunens eget fastighetsbolag, Vännäs fastigheter AB, som måste bygga.

Centerpartiet har varit pådrivande och bl.a. motionerat till fullmäktige om att ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram vilket nu är gjort och antaget av fullmäktige. Det tycker vi är bra. Nu har fullmäktige fastställt den långsiktiga bostadsproduktionen som omfattar ca 250 lägenheter under en 5 års period. Nu hoppas jag bara att detta fångar de privata byggbolagens intresse till den grad att man upptäcker Vännäs och tillsammans med Vännäs fastigheter AB förverkligar fullmäktiges mål.

Centerpartiet har vidare motionerat om påbyggnad av befintliga hyreshus. Frågan har utretts av Fastighetsavdelningen och återredovisats till poltiken. Tyvärr så har man inte funnit någon fastighet där det är byggtekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi driver frågan vidare till fastighetsbolaget.

Centerpartiet har också initialt väckt frågan om kooperativa hyresrätter. På vårt initiativ riktade vi en inbjudan till medborgarna att komma till ett öppet möte och där få information från Nordmalings kommun och PEAB om deras planer i Nordmaling och därmed skapa intresse för den bostadsformen även i Vännäs. Många besökare kom och många medborgare har i efterhand  hört av sig till mig och uttryckt intresse för denna lösning.

Kooperativa hyresrätter har efter det mötet allt mer kommit upp i de politiska diskussionerna och vi kan nu konstatera att det finns en politisk enighet om att vi ska jobba vidare med den bostadsformen vilket vi gillar.

Oavsett partitillhörighet måste vi gemensamt jobba för att få igång en bostadsproduktion i Vännäs och med kommunens bostadsförsörjningprogram, bygget på Statsrådet, nytt spännande bostadsområde i Vännäsby och planerna på kooperativa bostadsrätter hoppas jag nu att det börjar lossna.

 

 

Uteblivna sommarjobb i Vännäs

Av , , 9 kommentarer 20

På veckans kommunfullmäktige ställdes en interpellation av Centerpartiet till kommunalrådet Johan Söderling om sommarjobb kan erbjudas ungdomar i högstadiets årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1.

Vi menar att de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan beslutets togs utifrån ett trängt ekonomiskt läge. Kommunen får nu en återbetalning av AFA-medel med 5,2 Mkr och en ny skatteprognos som visar på en ökad skatteintäkt för 2015 med 3 Mkr. Centerpartiet menar att därmed finns det ett utrymme för att erbjuda sommarjobb för våra ungdomar.

Centerpartiet ogillar att inte kommunen ger dessa ungdomar en möjlighet att under en 14-dagarsperiod få möjlighet att jobba och genom en egen arbetsinsats kvittera ut en lön för utfört arbetet. Sommarjobben innebär också att dagarna fylls av en struktur som de behöver för att känna sig hemma

Vi menar att om tiden är för kort att skapa dessa sommarjobb inom kommunens olika verksamhetsområden så borde alternativet prövas om de gröna näringarna, handeln eller det övriga näringslivet kan hjälpa till att med arbetsuppgifter och arbetsledning mot att kommunen står för timersättningen. Det gäller att i detta läge ”tänka utanför boxen” i en fråga som är så viktig för ungdomarna.

I Johans Söderlings svar på interpellation ser han inga möjligheter till att skapa sommarjobb under 2015 utan hänvisar till samtalen med företrädare för kommunledningskontoret som citat ”menar att förutom det ekonomiska ansträngda läget så tillåter inte personalläget att det finns utrymme för att planera för ”sommarjobb” redan i år. Utifrån detta kan vi bara konstatera att återinförande av ”sommarjobb” inte kan genomföras i år” slut citat.

Det tolkar vi som att alternativet med att ställa frågan till näringslivet om hjälp för att med kort varsel skapa möjligheter till ”sommarjobb” inte ses som ett alternativ för Johan Söderling vilket vi beklagar.

Bättre mat i Vännäs blir verklighet

Av , , Bli först att kommentera 15

Centerpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24/2 2014 med förslaget om ”Bättre mat i Vännäs” genom att upphandla mer lokalproducerad mat.

Motionen pekade på vikten av att politiken tar makten över maten i offentlig sektor för att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg genom att tillhandahålla bra råvaror i våra kök.

Dagens kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslagen om att kommun ser över möjligheterna att ställa miljö- och djurskyddskrav på den mat kommunen upphandlar samt att kommunen tar fram en kostpolicy med tydliga miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav

Känns mycket bra att vi genom motionen har fått fullmäktige med på motionen. Politiken har med detta beslut delvis tagit makten över maten. Beslutet skapar förutsättningar för bra råvaror i våra kök och samtidigt skickas signalen till de gröna näringarna att kommunen värdesätter råvaror som är producerade utifrån svenska djurskyddskrav.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier