Moderaterna och Norrbotniabanan

Av , , 5 kommentarer 14

På senaste kommunfullmäktige diskuterades den nationella transportplanen. Ärendet gällde det remissvar som Vännäs kommun ska lämna på Region Västerbottens förslag till remissvar gällande den nationell transportplan för 2014-2025. Till den första oktober ska ett gemensamt yttrande lämnas till regeringen.

I debatten uttryckte jag min besvikelse över att Norrbotniabanan inte finns med i den nationella transportplanen och hävdade att det finns partier som bromsar ett förverkligande av den. Detta fick Jan Nilsson (m) att reagera. I en replik påstod han att moderaterna i Västerbotten minsann stod bakom ett byggande.

För mig känns inte det stämma med hur Västerbottens moderatföreträdare agerar nationellt. I frågan råder tystnad och lojalitet med stockholmsmoderaterna. Så länge man från Västerbotten inte aktivt agerar för ett förverkligande tolkar jag inlägget bara som läpparnas bekännelse.

För Centerpartiet i Västerbotten har, från det att frågan kom upp, ett byggande av Norrbotniabanan haft högsta prioritet. Nu har vi sen förra helgen ett stämmobeslut på att hela Centerpartiet står bakom ett förverkligande. Centerpartiet är därmed det enda partiet som har ett nationellt stöd för ett byggande. EU har också prioriterat att Norrbotniabanan byggs och utlovat en medfinansiering av projektet.

Brev till enskilda vägföreningar

Av , , 7 kommentarer 22

Jag har blivit upplyst om att samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har skickat ut ett brev där man talar om att från och med hösten 2014 kommer kommunen att ta sin hand ifrån vinterväghållningen på enskilda vägar. Detta berör ett 30-tal enskilda vägföreningar i kommunen med en total vägsträcka på ca 80 km.

Vägföreningar där boende efter vägen själva har ansvaret för sommar- och vintervägsunderhållet. Detta sker genom vägföreningens egna upphandlingar av tjänster och mycket av ideellt arbete. En del i upphandlingen sköter kommunen och det gäller vinterväghållningen mot att kommunen får, via vägföreningarna, statsbidraget för vintervägunderhållet. Ett statsbidrag som ofta inte räcker till för att täcka kommunens kostnader för vinterväghållningen.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att utifrån kommunens ekonomiska läge och för att få en budget i balans 2014 så krävs besparingar inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Detta gäller även för kommunstyrelsen ansvarsområde där samhällsbyggnadsförvaltningen är en stor del.

En indragning av vinterväghållningen på enskilda vägar fanns med i ett samlat material som chefsgruppen presenterade under hösten 2012. Uppdraget från kommunstyrelsen var att jobba vidare med det och återkomma till kommunstyrelsen med ett slutgiltigt förslag på samtliga besparingar då detaljbudgeten ska beslutas under hösten 2013.

Tjänstemännens uppdrag är att bereda och verkställa det av politiken fattade beslut Beredningen är tydligen gjord men någon redovisning av uppdraget är ännu inte gjord och inga politiska beslut är fattade i kommunstyrelsen vad gäller vinterväghållningen eller övriga besparingar som måste till. Detta betyder att något brev inte skulle skickas ut i detta läge. Någonstans måste kommunikationen ha brustit mellan tjänstemännen och den politiska majoriteten.

Jag förutsätter att den demokratiska processen ska gälla även i denna fråga och att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer, till berörda vägföreningar, att informera och kommunicera frågan innan förslaget läggs fram till kommunstyrelsen.

Med tanke på hur processen omkring byskolenedläggningen hanterades så förväntar jag mig en bättre medborgardialog i denna fråga men även i alla andra frågor som kan få en stor inverkan på medborgarnas förutsättningar att leva och bo i Vännäs kommun.

 

 

Åtgärda rasrisken o behåll Umevägen

Av , , 5 kommentarer 12

En del av Umevägen förbi kyrkogården har varit avstängd en längre tid, vilket ställer till problem för alla som under årtionden har kört denna sträcka. Det får också konsekvenser för våra utryckningsfordon när det gäller utryckningstider samtidigt som en längre omväg påverkar miljön negativt.

Nu säger Trafikverket att aktuell sträcka aldrig kommer att öppnas igen. Inte ens för gång- och cykeltrafik då Trafikverket hävdar att säkerheten inte är hög nog. Ett påstående som bör noggrant analyseras av utomstående kompetens.

Trafikverkets presenterade under 2012 ett förslag på lösning som innebär att Umevägen får en ny sträckning norr och väster om (innanför) kyrkogården.  Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att ge planmässiga förutsättningar för arbetet.

I augusti 2012 begärde Centerpartiet i en skrivelse till kommunstyrelsen att ärendet skulle prövas på nytt igen av kommunfullmäktige. I bred politisk enighet beslutade kommunstyrelsen att skyndsamt få presenterat ett bättre beslutsunderlag i ärendet. Fortfarande saknar vi dessa underlag.

Trafikverket ska vid åtgärder av befintlig infrastruktur presentera åtgärdsförslag utifrån den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att alla andra alternativ till åtgärder ska undersökas, kalkyleras och presenteras. Ny dragning av vägen ska föreslås först då alla andra åtgärder är utredda och förkastade på grund av byggnadstekniska och/eller ekonomiska orsaker.

I kontakterna mellan kommunen och Trafikverket har det hela tiden från Trafikverkets sida argumenterats utifrån att endast ny dragning gäller utan att man har kunnat presentera fullständiga och trovärdiga alternativ till lösningar.

Centerpartiets ståndpunkt i frågan är och förblir att vi i första hand ska åtgärda rasrisken och därmed kunna behålla Umevägen med nuvarande sträckning. Så länge inte Trafikverket kan redovisa genomarbetade och trovärdiga utredningar som alternativ till ny dragning så vidhåller vi vår ståndpunkt tills vi blir överbevisade om annat.

Smärtvård o IVPA

Av , , Bli först att kommentera 1

Bättre smärtvård,närmare patienterna

– Tillsätt smärtläkare vid länets alla tre sjukhus

– Utveckla samarbetet mellan hälsocentralerna länsdelslasaretten och smärtrehab i Umeå.

IVPA (I väntan på ambulans) genomförs över hela länet

– Avtal tecknas med länets kommuner om IVPA.

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Vård för äldre o psykvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Satsningar på bättre vård för äldre

– Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå & Lycksele

– Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna/sjukstugorna

Fungerande psykvård i hela länet

– Korta väntetiderna till BUP genom översyn av arbetsorganisation och ökad valfrihet genom tex vårdval

– Förstärk hälsocentralernas möjligheter att fungera som första linjens psykvård genom att tillföra mer resurser till primärvården

– samla all psykvård i Umeå under samma tak

 

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Hälsoval o rekrytering av läkare på hälsocentralerna

Av , , Bli först att kommentera 3

Utforma hälsovalet så det passar hela länets förutsättningar

– Gör om hälsovalsmodellen så att det blir lättare att etablera små verksamheter.

Säkra bättre läkarkontinuitet på hälsocentralerna

– Stimulera rekrytering till hälsocentraler genom att erbjuda bättre löne- och arbetsvillkor.

– Inrätta rekryteringsfunktion som mer strukturerat kan arbeta med rekrytering av läkare till exempelvis små hälsocentraler runt om i länet

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Lasaretten o hälsocentralerna

Av , , Bli först att kommentera 7

Trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå & Lycksele

– Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå & Lycksele lasarett

– Stärk läkarsituationen genom fler ST-tjänster

– Inrätta platschef på Skellefteå lasarett

Öka resurserna till hälsocentralerna

– Hälsocentraler/sjukstugor ska finnas i alla 
länets kommuner

– Tillför ytterligare resurser till primärvården för att på sikt kunna spara på dyr och onödig sjukvård

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Ambulans o akutsjukvårdsplatser

Av , , Bli först att kommentera 12

1. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten

    – Återinför ambulansen i Åsele.

    – Stärk ambulansverksamheten i Robertsfors-, Skellefteåområdet.

2. Akutsjukvårdplatser i alla inlandskommuner, även i Dorotea

    – Återinför akutsjukvårdsplatser i Dorotea och Sorsele.

    – Inför metoder och utrustning för modern telemedicin på länets alla sjukstugor

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier