Vännäsby ”körd” som etableringsort för IKEA

Av , , 2 kommentarer 15

IKEA har tagit ett inriktningsbeslut om att etablera ett varuhus i Umeåregionen. Jag har tidigare, i media, lyft tanken om att Vännäsby skulle kunna vara en etableringsort i regionen. Ser det fortfarande som ett realistiskt alternativ men allt eftersom nya uppgifter har framkommit tvingas även jag inse att loppet är ”kört”. Arbetet med att få en lokalisering av IKEA till Umeå har pågått i flera år och när det blev officiellt var nog placeringsorten redan avgjord.

Även om inte Vännäsby kan bli placeringsorten för IKEA så vill jag gratulera Umeå och Umeåregionen (kommunerna Umeå-Vännäs-Nordmaling-Vindeln-Robersfors och Bjurholm) till denna etablering. IKEAs varuhus är eftertraktade som dragplåster på många orter och inom många regioner. Om nu Umeåregionen får ett IKEA varuhus med placering i Umeå så skall vi glädjas över IKEAs val oavsett vilken kommun vi företräder både inom och utanför regionen. Det som är bra för Umeå är bra för Umeåregionen och länet och vice versa.
 
Ur ett Vännäsperspektiv får vi hoppas att placeringen blir på Klockarbäcken.
Det handelsområdet ligger helt rätt i förhållande till Vännäs och landet väster om Umeå. Ligger också rätt med tanke på kommande ringled med anslutning till E4:an i söder. Befintlig handel på Klockarbäcken behöver också kompletteras med fler varuhus för att området skall utvecklas och fortsättningsvis vara intressant för nyetableringar.
 
Vid nästa större etableringstillfälle i Umeåregionen står kanske Vännäs på tur. Då hoppas jag att vi kan konstatera att det är resultatet av ett aktivt arbete av Vännäs kommun och att samarbetet i Umeåregionen har bidragit till etableringen genom övriga kommuners stöd. Ett samarbete bygger ju på ett givande och tagande och den insikten förutsätter jag finns hos både politiker och tjänstemän som är involverade i samarbetet.
 
Samarbetet i Umeåregionen är otroligt viktigt för att dels skapa tillväxt och utveckling i hela regionen men också för att det ger förutsättningar till en kostnadseffektivare kommunal förvaltning i medlemskommunerna.
 
 
 
 

En eventuell nedläggning av Orion kräver bättre beslutsunderlag

Av , , Bli först att kommentera 22

Vännäs kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans, har i ett styrdokument fastställt att alla nämnder och styrelser ska arbeta för att starta upp intraprenader inom sina respektive verksamhetsområden. Under ett antal år har detta också varit ett av många budgetdirektiv från fullmäktige. Budgetdirektiven och styrdokumentet har samtliga partier varit med att utforma och socialdemokraterna är ytterst ansvarig för att dessa beslut verkställs.

Nu har nämnda socialdemokrater presenterat ett förslag att lägga ner Orion, den enda intraprenad Vård- och omsorgsnämnden har i sin verksamhet. Man gör det med det goda skälet att man har lediga platser inom äldreomsorgens särskilda boenden och vill anpassa antalet platser efter behovet. Ett annat mål är att få en budget i balans 2012.

 Anmärkningsvärt är dock att budgetarbetet inte ens har påbörjats vilket innebär att ingen säkert vet hur och var det är minst smärtsamt att göra nedskärningar. Trots att det saknas en konsekvensanalys vill majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden fatta beslut om nedläggning redan nästa vecka.
 
För endast några månader sen hade Vård- och omsorgsnämnden nedläggningsfrågor på sitt bord och tog då ett enat inriktningsbeslut om att vid behov avveckla flyglarna på
Hjorten (6 + 6 platser) som är de minst efterfrågade boendeplatserna idag. Skälet till att frågan var på bordet då var att det under flera månader funnits outnyttjade platser inom särskilda boenden. Utbudet har alltså varit större än efterfrågan. Detta inriktningsbeslut vill nu socialdemokraterna riva upp.
 
Så här i slutet av sommaren verkar trenden vända och fler och fler av de tomma platserna beläggs. Detta leder osökt till frågan om vad som händer på sikt om vi idag lägger ner 8 platser. Var ska då våra äldre som har ett behov av särskilt boende ta vägen? Fortsatt eget boende med utökad hemtjänst? Tvingas stanna kvar på sjukhuset/geriatriken? Man bör då ha i åtanke att de senare alternativet leder till högre vårdkostnader för kommunen. Kanske måste vi inom en snar framtid starta upp ett nytt boende?
 
Intraprenaden Orion är ett av kommunens mest uppskattade boenden, vilket vittnar om kvalitet. Orion har alltid hållit budgeterna, vilket vid en nedläggning kan få negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Intraprenadformen har gett och ger personalgruppen möjlighet att utforma och utveckla verksamheten, vilket leder och har lett till ökat medarbetarengagemang. Sist men inte minst viktigt, med en intraprenad inom äldreomsorgen i Vännäs erbjuds våra äldre en valfrihet.
 
Centerpartiet har tagit och tar ansvar för kommunens ekonomi. Inte bara med avseende på innevarande budget utan även på lång sikt men vi vill få bättre beslutsunderlag. Vi vill se, av förvaltningen framtagna, alternativ till besparingar samt en konsekvensanalys av en eventuell nedläggning av Orion.
 
Centerpartiet värnar om budgetarbetet men vill integå händelserna i förväg och därmed ta dåligt utredda och förankrade beslut innan budgetarbetet ens påbörjats.
Centerpartiet respekterar av fullmäktige tagna beslut och ser därför en eventuell nedläggning av den enda intraprenaden inom äldreomsorgen som en fråga som bör diskuteras och beslutas av Kommunfullmäktige.
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier