Medborgarinitiativet om en folkomröstning

Av , , 2 kommentarer 25

Debatten om medborgarinitiativet blev en lång och livlig debatt vid senaste kommunfullmäktige och nu kommer frågan upp igen på ett extra insatt fullmäktige den 25 juni.

Centerpartiets ställningstagande är att fullmäktige ska gå folkinitiativets krav till mötes. Det är viktigt att vi förtroendevalda har respekt för den möjlighet som kommunallagen ger medborgarna. Det är en demokratisk rättighet som medborgarna har och som vi politiker ska möjliggöra.

Socialdemokraterna (S) hävdar att detta är en fråga som inte lämpar sig att pröva i en folkomröstning. Vänsterpartiet (V) är inne på samma linje. En berättigad fråga blir då till S och V, vilka frågor lämpar sig för en folkomröstning?

Moderaterna (M) uppfattning är kostnaden för en folkomröstning inte är försvarbar med tanke på kommunens dåliga ekonomi.

Det går tydligen bra att lägga förslag på besparingar som rör medborgarnas demokratiska rättigheter men svårare att begränsa kostnadsökningar i andra beslut.

Vår uppfattning är att S, V och M får ta konsekvenserna av sitt beslut när det gäller kostnaden för en folkomröstning. Beslutet togs utifrån en beslutsprocess med en obefintlig dialog med föräldrar, barn och övriga samt att den genomfördes med en hastighet som saknar motstycke och som ledde till att förvaltningsrätten upphävde beslutet.

 

Förvaltningsrättens dom, en seger för den demokratiska processen

Av , , 4 kommentarer 23

Förvaltningsrättens dom har nu fallit i frågan om en nedläggning av byskolorna. Beslutet upphävs. Prövningen har skett utifrån om beslutet har skett lagenligt ur beredningssynpunkt. I klartext, har alla fått yttra sig som lagen kräver.

Domen är mycket tydlig och bekräftar att socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och moderaterna (M) har försökt gena i beslutsprocessen för att snabbt och med minsta möjliga diskussion få ett nedläggningsbeslut.

Centerpartiet uppfattning har, under hela denna unikt korta process, varit att frågan ska behandlas i Barn- och utbildningsnämnden. Vi har också påpekat brister i förankringsprocessen med berörda och övriga kommunmedborgare. Dessa brister i processen är en lämplighetsfråga som inte prövas av förvaltningsrätten men lika aktuell ändå ur demokratisk synpunkt.

I fullmäktigedebatten hänvisade jag till Barn- och utbildningsnämndens reglemente där det i § 1 står att Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.  Det är ett ansvar som kommunfullmäktige har gett nämnden och därför anser vi att frågan borde först ha behandlats där. Centerpartiet föreslag i fullmäktige var att frågan skulle återremitteras för att bl.a. nämnden skulle få yttra sig. Förslaget gick till votering där centerpartiet och miljöpartiet förlorade med rösterna 24-8. 

Två viktiga slutsatser kan man dra av det som nu hänt. Det ena är att, som S, V och M, köra sitt eget race och nonchalera kommunallagens krav är inte förenligt med en korrekt demokratisk hantering oavsett om det gäller nedläggning av byskolor eller andra beslut i kommunen.

Det andra är att om fullmäktige har fattat ett beslut som har överklagats av en eller flera medborgare borde försiktighetsprincipen gälla. Med andra ord att man inte, som i det här fallet, startar en nedmontering av byskolorna innan domen har fallit.

Vän av ordning kan då hävda att man måste påbörja omorganisationen i tid för att ha en fungerande undervisning till nästa termin.  Den synpunkten känns riktig men man måste samtidigt ha respekt för ett överklagande. Det kan t.ex. innebära att man måste ha en plan B om förvaltningsrätten upphäver beslutet och ställa sig frågan, vad gör man då?

Vad gäller tidsaspekten är det nog rättens ståndpunkt att man avger en dom i tillräckligt god tid före att beslutet ska genomföras. Då utgår man ifrån vad kommunfullmäktige har sagt och i detta ärende är det höstterminen 2013.

Gör om, gör rätt men Centerpartiets grundinställning om byskolornas betydelse kommer ändå att vara densamma.

Centerpartiets pris till årets kvinnliga företagare

Av , , Bli först att kommentera 10

 I kväll har det varit ett välbesökt ”After work” på hotell Vännäs.  Efter en utmärkt buffé blev det utdelning av priser till årets företagare och årets kvinnliga företagare.

Årets kvinnliga företagare är ett årligt pris som Centerpartiet lokalt delar ut till företagsamma kvinnor som redan tagit steget och gjort affärer av sina idéer!

Årets pris tilldelades Anna-Bell Hellgren, Bothnia Antique och Modärn.  Anna-Bell är en av de kvinnor som tagit steget. Vi hoppas att hon inspirerar fler kvinnor att bli egna företagare.

Vår motivering till varför Anna-Bell Hellgren blir årets pristagare är att

Anna-Bell har utvecklat en butik med smak och känsla för både gammalt och nytt där kvalité genomsyrar sortimentet. Hon har dessutom, på ett professionellt sätt, utvecklat en e-handel som hon sköter själv. En positiv effekt av det är också att hon har anställt en personal för att klara det.

Anna-Bell har genom Bothnia Antik och Modärn blivit ett besöksmål för både Vännäsbor och för dem som tillfälligt besöker vår kommun. Genom e-handeln lockar hon också kunder från när och fjärran att ”klicka in sig” på Vännäs. Därmed har hon bidragit till att sätta Vännäs på kartan och gett sitt bidrag till ”Det upplevelsenära Vännäs”.

Anna-Bell med Bothnia Antik och Modärn firar dessutom 10 årsjubileum här i Vännäs vilket är ytterligare en anledning till att uppmärksamma henne.

Företagarnas pris som årets företagare gick till Max Segerljung. Ett bra val och en värdig pristagare som vi också säger stort GRATTIS till. Du är en betydelsefull person och företagare inom näringslivet i Vännäs. Med dina innovativa ideér har du bidragit till både arbetstillfällen och tillväxt i både vår kommun och andra kommuner.

Kvällen avslutades med ett mycket personligt och inspirerande föredrag av och om entreprenören Per Holknekts långa och brokiga resa till en framgångsrik företagare. Han har under sin resa varit med och starta upp 26 företag och har det 27:e på gång. Han väckte säkert många tankar och uppslag hos alla vi som lyssnade på honom om vad som gör en entreprenör så framgångsrik. 

 

Folkviljan blir tydlig när byskolor stängs

Av , , 4 kommentarer 22

Nu hänger ett beslut om nedläggning av byskolorna tungt över Nordmaling. Utgången är oviss men en majoritet bestående av socialdemokrater (S) och vänsterpartister (V) verkar köra samma race som majoriteten S och V gjorde i Vännäs. Skillnaden är att i Vännäs stöddes beslutet av moderaterna (M) vilket dem inte gör i Nordmaling. 

Återigen blir vi påminda om att S och V inte har förstått byskolornas betydelse för en levande landsbygd och för det val som många föräldrar har gjort när det gäller boendeplats och skola för sina barn.

I Nordmaling har den gångna helgen ca 500 av kommunens medborgare demonstrerat mot en nedläggning av tre byskolor. Det visar på människors insikt och engagemang när det gäller byskolornas betydelse för en attraktiv och levande landsbygd samt den mindre skolans betydelse för många barn och föräldrar. Ett engagemang som är lika starkt oberoende av vilken kommun som drabbas av ett dessa förslag.

I Vännäs har ca 800 medborgare skrivit på för en folkomröstning om nedläggningen av tre byskolor. Den 17 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan.

Kravet om en folkomröstning är i första hand föranledd av nedläggningsbeslutet men också en reaktion på hur processen gick till. Ett beslut som genomfördes i rekordfart. Frågan var första gången uppe på kommunstyrelsen arbetsutskott den 29 januari och klubbades på kommunfullmäktige den 25 februari. Någon dialog med föräldrar, barn eller övriga medborgare föregick inte beslutet. Skolans personal var inte heller informerade och det gäller både anställda i berörda byskolor som de skolor som ska ta emot elever från byskolorna.

I båda kommuner ser vi ett tydligt bevis på folkviljan. En folkvilja som visar sig på olika sätt och som inte ska underskattas av kommunernas respektive majoriteter.

Jag hoppas nu att majoriteten i Nordmaling tar intryck av engagemanget och inte tar beslutet om en nedläggning.

Jag hoppas också att majoriteten i Vännäs har respekt för den viljeyttring som har kommit fram om en folkomröstning. Frågan är bara, hur hanterar S, V och M beslutet om nedläggning ifall folkomröstningsresultatet visar att en majoritet av väljarna motsätter sig detta?

För närvarande pågår en tömning och avrustning av byskolorna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att sälja eller riva skolorna för att eliminera kostnader för tomma lokaler. Hur ska någon examensglädje kunna infinna sig i detta läge?

Fortfarande ett mycket tragiskt och overkligt beslut som bara har förlorare.

 

 

 

 

Positivt med S uppvaknande i matfrågan

Av , , Bli först att kommentera 16

Centerpartiets uppfattning om vad som är kvalité handlar bl.a. om att upphandla mer av närproducerade produkter.  Det är också innebörden i vår motion från 2011 om att kommunen ska ta fram en policy för kvalité och upphandling av mat.

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 27 febr. 2012 och beslutade då att kommunen tar fram en livsmedel- och kostpolicy där det fastställs vad som ska gälla för kvalité och upphandling av mat.

Uppdraget att ta fram en kostpolicy skickade kommunfullmäktige till kostchefen i den nya kostorganisationen som ska vara på plats den 1 januari 2014 om det blir fullmäktiges beslut den 17 juni.

Nu skriver kommunalrådet i sin blogg att t.ex. andelen nötkött, griskött, ägg, mjölk och potatis som idag upphandlas genom centrala avtal för kommunens räkning så långt det är möjligt ska täckas av dem som producerar livsmedel i regionen.  En översyn av avtalen ska också ske så snart som möjligt. Allt för att kunna styra över upphandlingarna till att stärka regionens produktion.

Det är mycket positivt att socialdemokraterna nu har kommit till insikt om de ”gröna näringarnas” betydelse och därmed är beredd att ändra uppfattning i frågan om en vegetarisk dag som är förslaget i Miljöpartiets motion.

Jag hoppas att den insikten omfattar allt från näringens lönsamhetsproblem, vikten att handla närproducerat, behovet av en ökad nationell självförsörjningsgrad och det öppna landskapets betydelse.

För övrigt delar vi uppfattningen om att motionen inte borde behövas då en varierad matsedel med högt näringsinnehåll naturligt innehåller vegetariska måltider.

Vi anser att redan idag erbjuder kommunens kök den varierade matsedeln till sina matgäster och om så inte sker så får frågan lyftas av kostchefen i den nya kostorganisationen.

 

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier