Infrastruktursatsningarna, en stor framgång för miljöarbetet och Centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 26

Förhandlingarna inom Alliansregeringen om infrastruktursatsningar är nu avslutade. 55 nya miljarder till järnvägen. Resultatet av dessas förhandlingar är en stor framgång för Centerpartiet. Bl.a. finns Ostlänken mellan Järna och Linköping med. Den satsningen har Centerpartiet drivit länge. En ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg.

Underhållet av det befintliga järnvägsnätet är eftersatt och åtgärder behövs. Med 20 miljarder för underhållsinsatser ges förutsättningar att bygga bort flaskhalsar vilket höjer kapaciteten och ger en högre kvalitet på järnvägsnätet.

Centeterpartiet har länge och envetet jobbat för bättre infrastruktur och mer järnväg. Vi behöver bryta sambandet mellan transporter och negativ miljöpåverkan. Centerpartiet prioriterar resurser för drift och underhåll för transporter av hög kvalitet.

 

Vad som saknas i denna infrastruktursatsning är pengar till Norrbotniabanan. I den nationella planen för perioden 2010-2021 finns Norrbotniabanan inte med. Det är en oerhörd brist med tanke på det stora behovet av miljövänliga transporter som efterfrågas från bl.a. skogs- och gruvnäringen. Norrbotniabanan är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt och miljövänliga transporer från norra Sverige och Finland. EU-kommissionen har också uttalat att Norrbotniabanan är ett prioriterat infrastrukturstråk i Europa.

 

Inom Alliansregeringen pågår förhandlingar om vad som ska ingå i höstens infrastrukturproposition. Där måste ett positivt ställningstagande komma gällande Norrbotniabanan. Centerpartiet driver den frågan hårt i dessa förhandlingar. Med tanke på det inflytande vårt parti har haft i nu beslutade satsningar så hoppas jag att vi når samma framgång i frågan om Norrbotniabanan.

 

Centerpartiet är ett hållbart alternativ. Även för järnvägen.

Biogasen, en viktig pusselbit

Av , , Bli först att kommentera 28

Som en av sju ledamöter i styrgruppen för GasKlart har jag idag deltagit i första styrgruppsmötet. Uppdraget som vi alla har att hantera är ju att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn genom att öka andelen transporter som går med förnyelsebara bränslen. Inom detta område har inte mycket hänt i jämförelse med hur långt vi har kommit i Sverige med omställningen till förnybara råvaror inom elproduktion, värme och en stor del av industrin. Sverige har ju som mål att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det kräver att vi går från ord till handling när det gäller alternativen.

Styrgruppen har bl.a. fått intressant information om hur man inom transportsektorn ser på biogasen som ett alternativ till dagens fossila bränslen. Om jag, innan mötet, var osäker på hur stora aktörer inom transportsektorn ser på biogasens framtida betydelse så är jag nu klar över att biogasen ingår som en viktig pusselbit i omställningen. Representanter från Volvo Group Trucks, Swedavia och Umeå Taxi var tydliga med budskapet. Biogasen är intressant som ett framtida drivmedel.

Den informationen fick mig att inse att det kommer att finnas en marknad för den planerade produktionsanläggningen i Vännäs. Som första åtgärd måste investeringar ske i tankställen för att omställningen ska komma igång. Umeåregionen är en ”vit” fläck på kartan. Endast fyra tankställen finns norr om Gävle (Boden, Skellefteå, Östersund och Sundsvall).

Här finns privata aktörer som är beredda att investera i tankställe om vi lokal- och regionalpolitiker uttrycker en önskan om att få tillstånd tankställen samt att det finns en lokal produktionsanläggning. Vad gäller produktionsanläggningen finns, genom lantbruksföretagen i Umeåregionen och den ekonomiska föreningen  Klara Gas, en stark vilja att förverkliga denna.

Dessa önskemål tycker jag vi har tillgodosett i Umeåregionens sex kommuner (Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln) genom att vi i samverkan med BioFuel Region, LRF och privata aktörer ser stora möjligheter att genom en första biogasproduktionsanläggning för fordonsgas i Vännäs bidra till att förverkliga de miljömål för hållbar tillväxt som är antagna på regional och lokal nivå.
 
Förutom detta krävs, för alla inblandade, att rikspolitiken levererar långsiktiga spelregler för biogasen och övriga alternativ som ingår i energiomställningen.
 
Många pusselbitar fattas innan allt är på plats men om den samlade viljan finns att nå målet finns alla förutsättningar att lyckas.
 
 
 

Fullmäktiges beslut om detaljplan måste omprövas

Av , , 4 kommentarer 31
Centerpartiet vill ompröva kommunfullmäktiges beslut om upphävandet av detaljplan för fritidsområdet i Vännäs som kommer att beröras av Trafikverkets planer på ny sträckning av Umevägen mellan Vännäs och Vännäsby.

 
Vid kommunfullmäktiges beslut i juni ställde vi oss bakom ett upphävande av detaljplan utifrån den information vi fick i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Efter informationsmötet som Trafikverket har hållit i Vännäs och efter egna undersökningar hos de som har kunnandet på det här området konstaterar vi att det finns realistiska alternativ till en ny vägdragning.
 
Vi har också konstaterat att ingen dialog har förts med Vattenfall om alternativet med någon form av strandskoning. En dialog som borde ha initierats av Trafikverket. Oklarheter råder också mellan Vännäs kommun och Trafikverket om ansvaret för den del av Umevägen som Trafikverket har för avsikt att lämna. Ekonomiska kalkyler har inte heller redovisats för ny vägdragning och eventuella alternativ.
 
Utifrån ovanstående känner vi att vi måste backa på tidigare beslut och hos kommunstyrelsen begära en ny beredning av ärendet för att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett nytt beslut. Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en skrivelse till kommunen med en sådan begäran.
 
Politiska beslut ska alltid ifrågasättas och kunna omprövas om nya fakta kommer fram eller avsaknad av fakta konstateras i ett ärende. Detta är särskilt viktigt i detta ärende då Trafikverkets förslag berör det rörliga friluftslivet och övriga kommunmedborgarna genom intrånget i ett uppskattat fritidsområde.
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier