Ungdomar och skuldfällan

Av , , 2 kommentarer 23

Ser i handlingarna till KsAu att min motion om ”Ungdomar och skuldfällan” har behandlats i BoU-nämnden. Jag hade från politiken hoppats på en tydligare beställning till skolan när det gäller att förhindra våra barn och ungdomar att hamna i skuldfällan. Det är kanske så att Skolverkets läroplan är så styrande att det inte är möjligt för kommunerna att ställa egna krav på hur skolan hanterar problemet. Det är i så fall beklagligt men icke desto mindre viktigt är nämndens uppfattning om rektorernas och lärarnas ansvar i frågorna om arbetet med måluppfyllelse och hur arbetet kan utvecklas inom detta problemområde.

När jag skrev motionen fanns det i Vännäs kommun 20 gäldenärer som hos Kronofogden hade registrerat inskrivningsärenden i åldersgruppen 18-25 år, totalt 416.787 kr. Många av dessa ärenden har en direkt koppling till SMS-lån. Detta faktum bekräftar bara hur stort problemet var då och det lär inte ha blivit mindre. Den som hamnar hos Kronofogden kommer under lång tid i livet att få stora problem i med att få teckna hyreskontrakt, låna pengar, teckna abonnemang mm. Kreditvärdigheten är naggad i kanten när man blir kollad.
 
Långivarna är utan moral i sin ambition att lura in ungdomarna i dyra lån. Inte minst när det gäller SMS-lånen. Det bekräftas av att någon av dessa långivare har gjort intrång på Vegaskolans elevdatorer och den vägen försökt locka ungdomar in i skuldfällan.
 
Nu väntar jag med intresse på den diskussion och det beslut som KS och KF kommer att ta. Vågar man gå längre än BoU-nämnden för att stoppa utvecklingen?
 

Bygdemedlens framtid

Av , , 2 kommentarer 17

Dagens VK tar upp frågan om hur bygdeavgiftsmedlen används och risken att de försvinner. Nu föreslår den statliga utredningen att förordningen runt bygdeavgiftsmedel skrivs om. 

Vattenprisutredningen som tillsats av Miljödepartementet anser nu att en stor del av pengarna har gått till fel ändamål som näringsliv, samhällservice och andra allmänna ändamål.

Visst har medlen använts för andra ändamål men vi har under flera år haft i vår handlingsplan www.vannas.se/Sve/Filarkiv/Kommunfakta%20och%20Organisation/ks%20100208.pdf som prio 1 att använda medlen för      ”Skydd mot skador och faror med anledningen av regleringen av Umeälven”.

 

Arbetsutskottet har i år i sitt förslag till Kommunstyrelsen avsatt 130 tkr till Vännäsby Invallningsföretag för restaurering av skyddsvall från järnvägsbron i Vännäsby och till bron över Vindelälven för E12. Till detta kommer 600 tkr för strandskoning och stabilisering mellan Lännbäcken och Rensviken. Tidigare år har också en stor andel av bygdeavgiftsmedlen gått till strandskoning och stabilisering för att åtgärda skador på stränderna förorsakat av att Vattenregleringsföretagen reglerar vattennivån flera gånger om dygnet.

 

Som medlen har använts i Vännäs behövs ingen omskrivning av förordningen.

 

 

 

ATT STÄLLA UPP OCH STÄLLA KRAV

Av , , 6 kommentarer 16

 

ATT STÄLLA UPP MEN STÄLLA KRAV
 
I Vännäs kommun är det i dagsläget 32 ungdomar som får försörjningsstöd.
 
Det är säkert en jobbig situation för dessa då man inte har en egen lön att leva på och inte får känna den tillfredsställelse som ett arbete ger. Ett liv utan ett arbete är inte heller bra med tanke på hur viktigt det är att i vardagen ha fasta rutiner som att passa tider, få och ta ansvar, umgås med arbetskamrater mm.
 
Detta har vår gatuavdelning och dess arbetsledare tagit fasta på och på ett berömvärt sätt tagit reda på vilka möjligheter som finns att skapa vettiga arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten. Kontakter har också tagits med AF för att kolla vilka verktyg de kan ställa upp med. Alliansregeringen har gett AF ett ”batteri” av olika insatsområden där Lyftet och praktikplatser är några exempel. Detta ”batteri” har gjort det möjligt för AF att ställa upp med både personer och medel. Därmed skapas förutsättningar för ett 20-tal av dessa ungdomar att få ett arbete att gå till.  
 
Kommunens motkrav är att försörjningsstöd utbetalas endast under förutsättning att ungdomarna tar de arbetsuppgifter som kommunen erbjuder.
 
Jag tror att de allra flesta ungdomarna uppskattar och känner stor tillfredställelse med att kunna bidra med sin arbetsinsats och därmed accepterar kommunens krav. Detta är förhoppningsvis en kortvarig period i livet och min förhoppning är att många av dessa ungdomar snarast skall hitta ett ”riktigt” arbete. Där känner jag mig förhoppningsfull då konjunkturbotten verkar vara nådd och efterfrågan på arbetskraft ökar. Här ligger Vännäs särskilt bra till med en lägre arbetslöshet 5,8 % jämfört med både länet 7,5 % och riket 6,9 %.
 
Jag tycker det är viktigt att samhället ställer upp men också ställer krav. Arbetslinjen måste gälla för den som KAN och ORKAR gå till ett arbete.
 

JOBBSKATTEAVDRAGET OCH SKATTEUNDERLAGET

Av , , 1 kommentar 18

I den allmänna debatten förekommer påståenden, inte minst från den rödgröna oppositionen, att jobbskatteavdraget försämrar skatteunderlaget för kommunerna. Dessa påståenden har ingen verklighetsförankring utan är bara ett sätt att vilseleda och förtala Alliansregeringen. Jobbskatteavdraget finansieras fullt ut ifrån statsbudgeten. Det bekräftas också av SKL på en direkt fråga.

För Vännäs del har skatteintäkterna ökat med 2,4 mkr under 2009 jämfört med 2008. Enligt SKL beräkningar ökar skatteprognosen för 2010 med 4,5 mkr och 10,6 mkr under 2011 jämfört med åren innan.

Jobbskatteavdraget har däremot bidraget till att öka köpkraften motsvarande ytterligare en månadslön för en medelinkomsttagare. Den inkomstförstärkningen har, tillsammans med ROT-och RUT avdraget, gjort det möjligt att hålla uppe sysselsättningen inom bygg- och tjänstesektorn i landet och kommunen trots lågkonjunkturen. Handeln har också genom jobbskatteavdraget lyckats hålla uppe omsättningen och därmed kunnat överbrygga lågkonjunkturen utan att behöva vidta några drastiska åtgärder.
 
Alliansregeringen har under 2009 tillfört stora belopp till kommunerna genom höjda statsbidrag. För Vännäs del visar årsredovisningen 2009 på ett överskott på 4,3 mkr.
 
Det som har möjliggjort ett överskott är
 
  • i första hand att generella statsbidrag och utjämning har ökat med 17,9 mkr
  • sänkta arbetsgivareavgifter och försäkringsavgifter har minskat personalomkostnaderna med ca 4,4 mkr.
 
Totalt har regeringen tillfört ca 22,3 mkr motsvarande en skattehöjning på 1,70 kronor.
 
Var och en kan säkert själv räkna ut vilka oacceptabla konsekvenser som blivit följden inom barn, skola och omsorg om inte Alliansregeringen tagit ansvar för kommunernas ekonomi under 2009. Alliansregeringen fortsätter också att ta ansvar genom att tillskjuta kommunerna medel även under 2010. För Vännäs del innebär det ökade statsbidrag med ca 9,0 mkr.
 
Jag har stor tilltro till att Vännäs kommun, på ett bra sätt, kommer att klara sin ekonomi i framtiden men det kräver en Alliansregering som känner ansvar och stöttar kommunerna under sämre tider och samtidigt för en politik som företräder arbetslinjen och genom hög sysselsättning och ett bra företagsklimat skapar tillväxt i landet.
 
Det är först då som den gemensamma "kakan" kan växa. Därmed skapas förutsättningar för att våra trygghetssystem skall kunna garantera den trygghet som varje människa behöver känna då ohälsa eller av andra orsaker den inte längre klarar att delta i arbetslivet. Detta är också viktigt för kommunmedborgarna i Vännäs.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier