Pu fick bakläxa på arvodesförslaget

Av , , Bli först att kommentera 19

Många ärenden har behandlats under dagens 7 timmars sammanträde. Personalutskottet fick bakläxa på förslaget om höjda arvoden. Centerns förslag med stöd av folkpartiet om att inte höja arvodet för samtliga ordföranden och vice ordföranden blev kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Med andra ord så innebär det att nuvarande reglemente även gäller nästa mandatperiod förutom oppositionsrådet vars tid minskas från 75% till 50% och att ordföranden i Liljaskolans styrelse ökas från 4 tim till 12 tim och v.ordf. får 2 tim.

Sonja Eriksson skriver i sin blogg att det var på förslag från socialdemokraterna som beslutet togs. Sanningen är den att beslutet togs enhälligt efter två socialdemokratiska ajourneringen där till slut S insåg att dem stod ensamma i sin argumentering för personalutskottets förslag och att övriga partier stödde vårt förslag. Politiska poänger ska inte tas genom att vilseleda medborgarna.

Ärendet om kommunstyrelsens och fullmäktiges sammanträdestider behandlades också. Tyvärr togs inte Centerpartiets förslag om att gå från heldagssammanträde till att börja 15.00 och att gruppmötena ska ske på annan tid då inte ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts. Majoriteten bestående av S och Mp röstade igenom att föreslå fullmäktige att bibehålla heldagssammanträden. Vänstern fanns inte på plats. Där rycker en besparing på ca 600 tkr alt. 1,5 tjänster inom äldreomsorgen om fullmäktige fattar samma beslut. I majoritetens värld går tydligen egenintresset för medborgarnas behov.

Mer av lokala råvaror till våra kök

Av , , 2 kommentarer 13

Kostfrågorna och framförallt frågan om att öka andelen råvaror producerade av lokala producenter är en angelägen fråga. En fråga som är viktig för de lokala producenterna men också för barn och äldre som serveras mat i kommunens skolor och boenden. Det är viktigt att kommunen följer den svenska lagstiftningen och serverar mat som tillverkats av svenska råvaror som håller svensk kvalitet.

Om viljan finns så kan kommunen vid nästa upphandling göra det möjligt för lokala producenter att lämna anbud som ger dem chansen att leverera råvaror till kommunens kök.

Jag kommer att jobba för att majoriteten tar den möjligheten. Det är att bedriva Närodlad Politik.

Vid senaste fullmäktige behandlades årsredovisningen för 2013. I kommunstyrelsens framtidsbedömning nämndes inte med ett ord några framtida ambitioner inom kostens område.

Centerpartiet föreslog därför en komplettering av texten med att:

  • En kostpolicy ska tas fram med målsättningen att vid framtida upphandlingar öka andelen lokalproducerade råvaror och att den inarbetas i en upphandlingspolicy för kommunen.
  • Kompetens- och statushöjande insatser ska genomföras för personalen i kommunens kök.         

En komplettering som helt och hållet överensstämmer med den motion som vi tidigare har lämnat in till fullmäktige. Motionen är under beredning och har därför inte behandlats.

Tyvärr var det inget av de övriga partierna som ställde upp för vårt förslag.  

Motiveringen från kommunalrådet var att arbetet redan är på gång. Läser man vilka punkter som kommunledningskontoret tagit upp i årsredovisningen så kan jag konstatera att ett flertal av dessa också är på gång. Konstaterar därmed att kommunalrådets motivering för avslag var varken konsekvent eller korrekt.

 

 

Kränkande behandling av företagare

Av , , 6 kommentarer 20

Jag blir beklämd och upprörd när jag läser om hur en företagare upplever sig bli behandlad och kränkt i den politiska debatten och hon torde nog inte vara den enda företagaren som känner på det sättet.

Uttalanden av politiker som företräder socialdemokraterna och som säger sig vilja satsa på näringslivet och växande företag. Vänsterpartisterna uttrycker sig ännu grövre när det gäller synen på det privata näringslivet och har väl aldrig föreslagit något som skulle främja förutsättningarna att driva företag.

Politiker som antyder att det är fult att vara företagare och som menar att företagare lever på att någon annan jobbar i deras företag. Jag tror att medborgare över lag och en majoritet av anställda inom det privata näringslivet inte delar den uppfattningen.

Kränkande uttalanden som misstänkliggör företagarens syften med sitt företagande. Få ställer frågan till näringslivets organisationer eller till företagaren om vad som händer med de som som jobbar här eller vad som händer med verksamheten om man genom skatter eller höjda avgifter försämrar förutsättningarna.

En berättigad fråga som var och en borde ställa till dessa företrädare är vad som skulle hända om vi inte har våra företag och vad som händer om näringslivet motarbetas. Vilka blir kvar och vilka ska skapa förutsättningarna för den välfärd som vi alla eftersträvar om inte företagen och dess medarbetare får verka i ett gott näringslivsklimat.

 

 

 

 

 

”Vårda det vi redan har” i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 16

Vännäs kommun borde införa en portalparagraf, ”Vårda det vi redan har” som en vägledande uppmaning för politiken i sina kommande prioriteringar och beslut. Det är en långsiktigt hållbar politik.

Det som händer i vår kommun är att  underhållet av vårt fastighetsbestånd, våra vägar, gator och gång/cykelvägar har eftersatts. Vi har idag stora problem i våra verksamhetslokaler där människor mår dåligt och på vissa ställen livsfarliga gång- och cykelvägar. Allt beroende av ett mångårigt bristande underhåll.

”Det upplevelsenära och välkomnande Vännäs” handlar också om attraktivitet. Att vara attraktiv är bl.a. att kunna uppvisa underhållna fastigheter med lokaler som erbjuder en god arbetsmiljö, inbjudande och säkra vägar, gator, gång- och cykelvägar samt en vård, skola och omsorg med hög kvalitet.

Då vi nu ska börja diskutera investeringsbudgeten är det dags att vi  för det närmaste åren, 2015-2018, prioriterar och ”Vårdar det vi redan har”. Detta innebär att vi sätter investeringar av befintliga kapitaltillgångar före nyinvesteringar i t.ex. verksamhetslokaler. Nyinvesteringar som genererar höga kapitalkostnader där dessa riskerar att bli en ”gökunge” i kommunens resultaträkning.

Tidigare har en fullmäktige fattat beslut för 2013-15 på nybyggnationer som Vegaskolan, folk- och skolbiblioteket och ny förskola. Investeringar på i storleksordningen 135 mkr och som genererar kapitalkostnader på ca 7 mkr/år.

Konsekvensen av alla nybyggnationer blir att vi får kapitalkostnader som ”tickar” under femtio år oavsett konjunktur och ekonomiskt utrymme. Om inte det ekonomiska utrymmet årligen ökar i minst samma takt måste en omfördelning av pengar ske från vård, skola, omsorg till banker och kreditgivare.

En utveckling som inte gör Vännäs attraktivare eller ger utrymme för kvalitetshöjningar inom vård, skola och omsorg om inte skattehöjningar ska rädda dessa verksamheter från besparingar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier