Kategori: Vännäs kommun

Resultatet av ett maraton fullmäktige i Vännäs!

Av , , 1 kommentar 6

Ett av det längsta fullmäktige möte i Vännäs hölls i måndags. Givetvis digitalt med tanke på pandemin. För första gången med alla 31 ledamöter sittandes runt om i kommunen. Presidiet fanns på plats och ordförande Lena Carneland ledde mötet på ett utmärkt sätt likaså vår kommunsekreterare Daniel Theander som den ordningsman som gav tydliga instruktioner och höll mycket bra koll på närvaron.

Antalet ärenden, varav några tunga sådana, bidrog till en lång och intressant debatt där samsynen mellan majoriteten S, V och M och oppositionen C, Kd och L inte alltid gick i takt. Men så ska det vara i en demokrati och i Vännäs tillåts en debatt där de skiljelinjerna får komma fram i en tydlighet med respekt för varje partis ställningstagande.

Av de beslut som fullmäktige fattade ska jag här redovisa några.

 • VA-taxa för 2021. Fullmäktige beslutade att höja taxn med 3 %. Avgiften för levererat vatten 2020 blir då 20:25 kr/m3 och grundavgiften 3 266.
 • Renhållningstaxan 2021.Kommunstyrelsens förslag var att höja vikttaxan med 50 öre/kg för restavfall (gröna tunnan) och 25 öre/kg för matavfall (bruna tunnan). Dessutom en höjning av grundavgiften med 40 kr/år. Centerpartiet yrkade, med stöd av Kd och L, en oförändrad taxa lika som 2020. Anledningen är det överuttag som skett under tidigare år som skapat överskott hos kommunens renhållningsavdelning. Efter ajournering från majoriteten S, V och M ställde sig majoriteten bakom Centerpartiets yrkande.
 • Ny förskola var ett av de ”tunga ärendena” som diskuterades. Behovet av fler förskolelokaler har ökat med ökad inflyttning och behovet av att minska antalet barn i barngrupperna. Om det råder enighet hos samtliga partier men lösningen skiljer partierna åt. Majoritetens S, V och M, förslag ät en nybyggnation av en 8 avdelningsförskola på Vännäsborg. Treklöverns, C, KD och L, föreslag är en nybyggnation på Torpet med 4 avdelningar, renovering och utbyggnad av den befintliga 2 avdelningsförskolan på Bjällran samt bibehålla de 2 moduler som är etablerad på förskolan Lägret. Fullmäktiges beslutade att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss för att komplettera ärendet med ett hållbarhetstänk, kopplingar till kollektivtrafik och ur ett jämställdhetsperspektiv. Ärendet avgörs slutligen av fullmäktige i februari.
 • Fastiighetsförvärv Häradshövdingen 1. Ett annat ärende som splittrade fullmäktige var förvärvet av Häradshövdingen 1 förorsakat av ett eventuellt bygge av ny idrottshall och några klassrum där fastigheten kan behöva rivas för att ge plats åt nybygget. Köpekontrakt är upprättat med en köpeskilling på 3.350.000 kronor. Treklövern (C, Kd och L), yrkade på avslag då vi anser att projekteringen i första hand ska inriktats på en lösning som ryms inom Vegaskolans befintliga tomt och som inte innebär att fastigheten Häradshövdingen 1 kan bevaras. Dessutom anser Treklövern att uppdraget om att föreslå andra placeringar och andra lösningar än nybyggnation inte har presenterats. Dessutom saknas ett politiskt beslut om den slutliga lösningen av Vegaskolans lokal behov. Fullmäktiges majoritet beslutade att förvärva fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.
 • Budgetförslaget för 2021-2022 och plan 2023 blev det också diskussion om. I stort sett rådde det en enighet om budgetberedningens förslag där det skilde i förslaget om en utökning av Barn- och utbildningsnämndens budgetram där Treklöverns, C, Kd och L, yrkade på en något mindre utökning än majoriteten, S, V och M. Glädjande är också att majoriteten insett behovet av att förstärka Vård-och omsorgsnämndens budgetram med 2 mkr. Ett yrkande som Treklövern har lagt tidigare men som avslagits av majoriteten. Samsyn blev det också om investeringsbudgeten där tidpunkten för bron till Gothnellska halvön har diskuterats om det ska vara 2021 eller 2022 där bättre beslutsunderlag har efterfrågats av Treklövern, C, KD och L. Enighet nåddes om att bygga bron under 2021 efter att C, KD och L ändrat sitt tidigare yrkande från kommunstyrelsen. Tyvärr avslogs dock vårt yrkande om att kommunstyrelsen får bli kontrollstation för förfrågningsunderlag och upphandling.
 • Två interpellationer avhandlas under mötet. Den ena inlämnad av Sofia Blomqvist (c) som handlade om porrfilter inom kommunens skolor och verksamheter. Den andra från Ulf Eriksson (c) som handlade om kommunstyrelsens uppsiktsplikt med återkoppling till fullmäktige när det gäller det återkommande accelererande underskotten 2020 inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Svar från kommunalrådet Anna Frej (s) fick Sofia Blomqvist (c) men interpellationen från Ulf Eriksson (c) får fullmäktige vänta med till mötet i februari 2021 vilket vållade en del debatt.
 • Några motioner behandlades också på mötet. Den ena inlämnad av Hanna Lundberg (c) som handlar om att göra Fällforsvägen till huvudled. Motionen bifölls och en begäran lämnas nu in till Länsstyrelsen. Den andra handlade om en gemensam motion från Treklövern  om att utreda inom vilka tjänsteområden det är lämpligt att införa tjänstegarantier, vilken kompensation medborgarna ska erhålla om inte tjänsten levereras som stipulerat mm. Motionen avslogs av majoriteten (S, V och M). En ny motion från Fredrik Sandin (c) stämplades också in och ska beredas. Den handlar om den vikande elevutvecklingen på Liljaskolan och behovet av en omvärdsanalys för att bana väg för nya utbildningar som lockar framtida gymnasieelever.
 • Nårgra medborgarförslag ska också gå vidare för beredning. Det handlar om belysning till lekplatsen vid Stamvägen samt om gatubelysning i Långsjö. Medborgarförslag om avskaffande av datumparkerinig och parkeringsövervakning kommer inte att beredas då det har gått för kort tid sen införandet och därför är effekterna inte möjligt att utvärdera.
 • Stipendieutdelning för 2020. December fullmäktige brukar vara högtidligare än övriga fullmäktige möten då årets kultur- och föreningsstipendium ska delas ut men så blev det inte i år. Årets kulturstipendium tilldelas Andreas Hedberg, Pengfors. Han är mest känd för sitt natur- och porträttmåleri. Föreningsstipendiet 2020 tilldelas Bosse Andersson, Vännäs Volleybollklubb med sitt ledarskap som gör honom till en uppskattad tränare. Något miljöstipendium delades inte ut då det inte kommit in några nomineringar. Vi gratulerar pristagarna och de kommer att uppmärksammas senare när pandemin förhoppningsvis har klingat av.

 

 

Vinterväghållning enskilda vägar

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag, tillsammans med tre övriga utvalda representanter för de enskilda vägföreningarna som får sin vinterväghållning upphandlad av kommunen, blev, vid ett möte under denna vecka informerade om utfallet av vinterns kostnader före och efter att hänsyn tagits till de statliga och kommunala bidraget. Konstaterar att när notan kommer för den vinterväghållning som återstår under resten av året kommer samtliga vägföreningar att bli skyldiga kommunen pengar.

Frågan jag och övriga som var där ställer oss är behandlar vi våra medborgare lika? Mitt svar är nej! Vi kan inte klyva kommunen genom att de som bor efter enskilda vägar blir betalningsskyldiga trots att offentlig service, näringslivet och det rörliga friluftslivet använder och behöver farbara enskilda vägar men om jag bor i tätorterna så tar skattekollektivet kostnaden fullt ut.

Som boende efter enskild väg skickar kommunen en faktura på underskottet samtidigt som samma personer ska betala tätorternas vinterväghållning via skattsedeln. Oacceptabelt menar jag, medborgarna ska behandlas lika oavsett efter vilken väg/gata me an bor. Det som är bra för landsbygden är bra för tätorten och vice versa. Detta bör också gälla vinterväghållningen. Så skapas en ATTRAKTIV kommun.

Vännäs inför förenklad biståndsbedömning i hemtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har Vännäs kommun beslutat införa förenklad biståndsbedömning i hemtjänsten. Detta efter att riksdagen fattat beslut om att kommuner ska kunna bevilja äldre personer insatser utan biståndsbedömning. Möjligheten att beviljas hemtjänst gäller personer som är äldre än 75 år.

https://www.vk.se/2367155/enklare-att-fa-hemtjanst

Centerpartiet yrkade yrkade redan 2015 i en motion till fullmäktige om att införa förenklad biståndsbedömning i kommunen. Motionen avslogs med hänvisning att det pågår en utredning och så länge man inte fattat något beslut i riksdagen så var majoriteten inte villig att införa den möjligheten. Trots att vissa kommuner redan hade gjort det 2015 varav Linköping var en av de kommunerna.

Det är positivt att riksdagen nu fattat ett beslut i linje med vår motion och att Vännäs kommun är beredd att införa denna möjlighet för de äldre. Centerpartiet i Vännäs hade gärna sett att den möjligheten hade kommit tidigare men bättre sent än aldrig. 

——————————————————————————————————————————-

Motion om förenklad biståndsbedömning

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige

att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå fullmäktige om införandet av förenklad biståndsbedömning upp till 6 timmar hemtjänst i månaden för äldre personer över 75 år.

Äldre personer kan uppleva biståndsbedömning som både krångligt och omständigt. För många kan det i början kännas lite kränkande att någon ska komma in i ens hem och utreda behov och granska hemmiljön. Vi har ett ansvar att undanröja de hinder som äldre kan känna innan de för första gången vänder sig till kommunen för att få den omsorg de känner att de har behov av.

Vi vill att den som är 75 år eller äldre och har behov av hemtjänst ska kunna vända sig till en särskild kontaktperson på kommunen som direkt kan bevilja upp till 6 timmar hemtjänst i månaden. Detta genom ett så kallat förenklat biståndsförfarande. Samtidigt ska även de äldre informeras om det finns företag som i vissa fall via så kallade Ruttjänster utför delar av dessa hemtjänstinsatser.

Sedan 20 år tillbaka tillämpas detta med förenklad biståndsbedömning i Linköpings kommun för äldre personer över 75 år. I utvärderingar framkommer att Linköpings kommun bedriver en osedvanlig kostnadseffektiv omsorg av högkvalitet. Det har inte påvisats att kostnadsutvecklingen för hemtjänsten blivit högre än för övriga landet. Däremot har de lyckats förena kvalitet och kostnadseffektivitet med en väldigt god tillgänglighet för den som behöver lite hjälp i hemmet. Det finns inget som säger att de äldre överutnyttjar tjänster de inte har behov av. Det är snarare det motsatta. De äldre får dessutom inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänsten.

Centerpartiet tror på ett samhälle där äldre känner att vi har tilltro till dem och att de får vara delaktiga och känna trygghet i sitt åldrande.

 Vännäs 2015-10-07

Ulf Eriksson (c)                                             Ingmarie Lindqvist (c)                                     Kommunfullmäktigeledamot                        Kommunfullmäktigeledamot

Bättre mat i Vännäs blir verklighet

Av , , Bli först att kommentera 15

Centerpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24/2 2014 med förslaget om ”Bättre mat i Vännäs” genom att upphandla mer lokalproducerad mat.

Motionen pekade på vikten av att politiken tar makten över maten i offentlig sektor för att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg genom att tillhandahålla bra råvaror i våra kök.

Dagens kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslagen om att kommun ser över möjligheterna att ställa miljö- och djurskyddskrav på den mat kommunen upphandlar samt att kommunen tar fram en kostpolicy med tydliga miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav

Känns mycket bra att vi genom motionen har fått fullmäktige med på motionen. Politiken har med detta beslut delvis tagit makten över maten. Beslutet skapar förutsättningar för bra råvaror i våra kök och samtidigt skickas signalen till de gröna näringarna att kommunen värdesätter råvaror som är producerade utifrån svenska djurskyddskrav.

 

Liljaskolan startar efterfrågad utbildning

Av , , Bli först att kommentera 18

För Vännäs kommun och skogsnäringarna har nu Liljaskolans styrelse tagit det glädjande beslutet att starta upp ett nytt program för utbildning av skogsmaskinförare. Ett viktigt utbildningsprogram för att klara behovet av nyrekryteringar av förare till dagens högteknologiska skördare och skotare. En utbildning som har efterfrågats av både skogsindustrin och entreprenörsföretagen. Eleverna ska dessutom ges möjlighet att få en teoretisk utbildning som ger, den som så vill, möjligheten att söka vidare för att kunna utbilda sig till yrken, t.ex. skogstekniker som kräver högskoleutbildning. En möjlighet som också skogsindustrin efterfrågar.

Liljaskolan och Vännäs kommer därmed att komplettera naturbruksgymnasiet i Burträsk när det gäller länets utbildningsplatser för skogsmaskinförare. Båda behövs för att täcka upp skogsnäringens stora behov av utbildade förare i de fyra nordligaste länen. En näring som har en mycket stor betydelse för arbetstillfällena i norra Sverige men också är av stor betydelse för nationen Sverige och dess exportinkomster. Inkomster som skapar tillväxt och får därmed stor betydelse för tillskapande av resurser för vår gemensamma välfärd.

Från kommunen har vi, tillsammans med företrädare från Liljaskolans styrelse, deltagit i möten där skogsnäringen, företrädda av skogsindustrin och entreprenörer, uttryckt ett tydligt önskemål om att Liljaskolan och Vännäs ska starta upp denna utbildning. Dels för att förarutbildningen passar väl in i Liljaskolans övriga inriktning på fordonssidan. Skolans goda rykte som utbildare. Liljaskolans geografiska läge. De goda kommunikationerna som Vännäs erbjuder. Närheten till den spetskompetens som bl.a. universitetet genom SLU erbjuder samt tillgången i regionen av framgångsrika maskintillverkare. Sammantaget viktiga faktorer för att vara en attraktiv utbildningsplats och för att nå en kvalitativt bra utbildning.

Utbildningen, som är 3-årig, är tänkt att starta redan hösten 2015 och nu gäller det att marknadsföra utbildningen för att fylla de 16 platser som varje årskurs erbjuder. Trots en kort startsträcka är jag förhoppningsfull med tanke på att Liljaskolans har förberett den delen och med skogsindustrins och skogsentreprenörernas stora intresse att vara behjälplig så känner jag en stark tilltro till att skolan kommer att lyckas.

 

Kommunfullmäktige i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 8

Mycket politik idag. I Vännäs har vi haft kommunfullmäktige med en ärendelista med 61 ärenden. Många handlade givetvis om fullmäktiges beslut om ledamöter i styrelser och nämnder. Det känns fantastiskt roligt att Centerpartiet i Vännäs, med vårt valresultat, fick ytterligare åtta platser i styrelser och nämnder. Dessutom har vi vice ordförandeposterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildning, vård- och omsorg samt Vännäs fastigheter AB. För min egen del fick jag fortsatt förtroende att vara kommunal-/oppositionsråd. Ett förtroende jag tackar för och känner stor respekt för men med ”centerlaget” i ryggen så känner jag mig fortsatt bekväm med uppdraget.

Övriga ärenden från dagens fullmäktige var bl.a. Centerpartiets yrkande om återremiss vad gäller taxeförslaget inom Miljöbalkens område. Centerpartiet kräver en större tydlighet och transparens vad gäller vilka kostnader som ska ingå eller inte i taxan. Yrkandet gick till votering och fick då stöd av C, M, Kd, Fp. Dessutom, till vår stora förvåning, fick yrkandet också stöd av fyra socialdemokrater och då var återremissen klar utan att behöva åberopa minoritetsåterremiss.

En votering som C, M, Kd och Fp förlorade var Fp:s yrkande om en skrivning i borstadsförsörjningsprogrammet om behovet av trygghetsboende. Där är socialdemokraterna med stödpartier omutliga vad gäller ordet trygghetsboende vilket är beklagligt inte minst för de som behöver ett tryggt boende.

 

Centerpartiets budgetvägval

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har kommunfullmäktige behandlat budgeten för 2015 och verksamhetsplanen för perioden 2016-2017. En budget som enligt lagkrav ska vara i balans.

För att nå en budget i balans stod vi idag inför vägvalet en skattehöjning alternativt ytterligare besparingar i våra verksamheter. Väljer vi besparingar på 8 mkr så gäller det att få full effekt under 2015. Nu handlar det inte längre om att göra besparingar med ”osthyveln.  Nu handlar det om att plocka bort verksamheter. Oavsett vägval så drabbar det många av våra medborgare. Samtidigt vårdar vi inte våra gemensamma tillgångar. Sen ett antal år tillbaka pågår en kapitalförstöring av kommunens fasta tillgångar. Jag talar då om allt från gator, gång- och cykelvägar, fastigheter, fritidsanläggningar mm.

En skattehöjning innebär inte att vi kortsiktigt kan vända denna negativa utveckling men med ytterligare besparingar så skulle kapitalförstöringen accelerera.

För Centerpartiet blev vägvalet en skattehöjning på 50 öre. Vi fick också igenom följande tre tilläggsyrkanden.

 • att snarast, under 2015, upphandla en extern kompetens som genomlyser kommunens ekonomi,  verksamheter och prioriteringar.

En absolut nödvändig åtgärd för att kunna lägga fast ett åtgärdsprogram för att långsiktigt nå en sund och stabil ekonomi.

 • att delade turer inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska avvecklas under perioden 2015-2017.

Ett viktigt första steg för att förbättra arbetsvillkoren inom detta område. Vi tror att denna åtgärd leder till bättre trivsel, minskade sjukskrivningar samt underlättar framtida rekryteringsbehov. Kommunen blir därmed en attraktivare arbetsgivare.

 • att vinterväghållning i kommunal regi ska fortsätta under perioden 2015-2017.

En fortsatt kommunal service på detta område är en viktig service för ett fortsatt intresse av landsbygden som boendeplats. En skattehöjning tillsammans med en indragen kommunal vinterväghållning medför ökade kostnader för de boende efter dessa vägar. Effekten blir en ”dubbelbeskattning” som nu undanröjs med detta beslut.

Jag kan förstå om många ifrågasätter vårt ställningstagande. I våra interna diskussioner har vi vänt ut och in på frågan om vägvalet. Vi har vägt fördelar mot nackdelar i båda alternativen. Vi har också försökt analysera konsekvenserna ur ett medborgarperspektiv. Vad värderar medborgarna högre i valet mellan två onda ting?

Vi tror att nuvarande och blivande medborgare sätter ett högt värde på att skolan, äldreomsorgen och kommunens utbud för barn och ungdomar på kvällstid håller en kvalitativt god nivå. Av samma skäl bedömer vi att näringslivets möjligheter till nyrekryteringar av medarbetare som vill flytta till Vännäs underlättas

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att attraktiviteten för Vännäs som bostadsort och för näringslivets utveckling hotas i större omfattning om besparingar på 8 mkr måste verkställas.

Med detta så har jag försökt förklara bakgrunden till vårt ställningstagande och resultatet av våra yrkanden.

 

 

 

 

 

 

Vännäs satsar på lokalproducerat

Av , , 1 kommentar 16

Vännäs kommun satsar på att göra det möjligt för vännäsbönderna att leverera livsmedel till kommunens kök. Ett mycket positivt besked för både de lokala producenterna och våra matgäster inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vad det handlar om är den kommande upphandlingen av råvaror till våra kök. Nu gör kommunen en egen upphandling av mejerivaror, nötkött och korv.

Vi i Centerpartiets fullmäktigegrupp är nu mycket nöjda över att den delen av våra yrkande, i en inlämnad motion till fullmäktige 2014-02-24, nu blir verklighet. Motionen, som inte är politiskt behandlad än, yrkar på bl.a. att Vännäs kommun tar fasta på möjligheten att köpa lokalproducerat till offentlig sektor och att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över hur upphandlingen kan anpassas så att fler lokala producenter kan vara delaktiga i anbudsgivningen. Detta är nu på väg att genomföras och därmed har kommunen, inom detta område, omsatt visionen om en uthållig kommun till praktisk handling. Detta om något är Närodlad politik.

Kvar av våra yrkanden i motionen återstår nu att Vännäs kommun tar fram en matpolicy med tydliga miljö-, kvalitéts- och djurskyddskrav.  En matpolicy som i nästa steg ska inarbetas i kommunens upphandlingspolicy.

Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. För att maten verkligen ska vara bra krävs inte bara duktig och engagerad personal som lagar och serverar maten, utan också bra råvaror.

 

Tack!

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu är Länsstyrelsen klar med sluträkningen av röstsedlarna till kommunfullmäktigevalet. Känner mig så tacksam och stolt över topplaceringen i kryssligan med de 223 kryss som jag fick. Jag vill också tacka alla de 1259 väljare som lagt sin röst på Centerpartiet i Vännäs och som gav Centerpartiet 22,73 % av alla avgivna röster. En uppgång med 5,1 % jämfört med valet 2010.

Jag lovar att göra mitt allra bästa för att förvalta förtroendet tillsammans med mina engagerade och duktiga lagkamrater! Centerpartiet i Vännäs får nu ett ännu bredare och starkare lag under nästa mandatperiod. Med valframgången följer unika möjligheter att bygga laget inför 2018.

Centerpartiet, valets vinnare i Vännäs!

Av , , 3 kommentarer 23

Centerpartiet i Vännäs fick i valet till kommunfullmäktige 324 nya väljare jämfört med 2010. Vi ökade med 5,1% till 22,7%. Ett glädjande och uppskatta valresultat. Stort tack till alla duktiga, engagerade och arbetsvilliga valarbetare i Centerpartiet Vännäs. Utan er insats så hade vi inte lyckats så här bra. Vi höll i och höll ut och det gav resultat.

Stort tack också till alla 1240 som tror på oss och därför röstade på Centerpartiet Vännäs. Vi har nu ökat våra platser i fullmäktige från 6 till 8. Vi nådde, med er hjälp, vårt uppsatta mål och vi ska nu försöka förvalta det förtroende på bästa möjliga sätt. Centerpartiet stärker nu sin position i kommunens styrelser och nämnder och vi kommer nu att ännu tydligare göra avtryck i arbetet med att vårda det vi har och utveckla hela kommunen förhoppningsvis i samarbete med övriga partier.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier