Allsköns funderingar om politik

Agendastyrd politisk tvättomat? BRÅ II

Forskarna bakom Linköpingsrapporten, Går det att lita på Brå? En studie om bias i myndighetsforskning, har intervjuat 37 anställda och f d anställda vid BRÅ, justitieministrar samt flera från BRÅ:s insynsråd, ett tämligen bra underlag för en forskningsrapport.  Av rapporten framgår att BRÅ ”i vissa fall snedvrider politiskt känslig forskning och anpassar resultaten efter beställarens önskemål”.

Reaktionen på forskningsrapporten lät inte vänta på sig. Public service och annan media gav mycket utrymme till dem som kritiserade rapporten. Att ifrågasätta BRÅ:s opartiskhet och tillförlitlighet är en het potatis, inte minst bland dem som kände sig granskade. Bland de första ut att misskreditera rapporten var själva sinnebilden för BRÅ, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi på Stockholms universitet, tidigare forskare och även utredningschef på BRÅ:

-På den tiden jag satte betyg på saker och ting, så skulle jag inte godkänna det här som en C-uppsats.

Det är kanske tur att han inte längre ”sätter betyg på saker och ting”.

Gunnar Sandelin, författare och journalist, gjorde 1989 ett program om invandrare och brottslighet för Norra Magasinet (Svt). Där påpekade Sarnecki, dåvarande chef för BRÅ, vikten av att utreda förövarnas etnicitet och se vilka nationer de kom ifrån:

-Det är helt givet att vi måste titta på olika etniska minoriteter.

Han tog också upp den politiska oviljan att beröra frågan om invandrares kriminalitet:

-Man har bedrivit strutspolitik!

Sedan dess har Sarnecki gjort ett antal U-svängar och själv intagit strutsposition. Utan att tveka skruvar han verklighet och fakta och har överlevt sitt bäst-före-datum samt tappat sin trovärdighet.

Också kriminologer och forskare på Stockholms universitet reagerade starkt mot att de lyftes fram som ”ideologiska påverkansfaktorer”. Felipe Estrada Dörner, professor i kriminologi där, har tidigare varit chef för BRÅ:s enhet för forskning och utveckling och känner inte igen bilden av den tystnadskultur som studien tar upp. Han kommer nu att skicka en formell skrivelse till Linköpings universitet:

-Vi ställer oss undrande till hur de vet att vår institution är ideologisk och hur vi påverkar Brå i en speciell riktning. Jag skulle aldrig göra en sådan beskrivning av en annan institution. Jag skulle inte våga, baserat på så här tunt underlag, säger Estrada Dörner. –

En som däremot ger stöd åt forskningsrapporten är beteendegenetikern Amir Sariaslan, senior forskare i psykiatrisk epidemiologi vid Helsingfors universitet. Han säger att BRÅ länge bara rekryterat från Stockholms universitet och bara de lojala där. Hans forskning har visat att det i själva verket inte finns något orsakssamband mellan socioekonomiska faktorer under uppväxten och kriminalitet. Sariaslan anser att BRÅ ensidigt fokuserar på sociologiska förklaringsmodeller för kriminalitet, t ex uppväxtmiljö, familjens ekonomi och att växa upp med en ensamstående förälder.

Att de som granskats nu försöker skjuta budbäraren och avfärda 37 anställdas/ fd anställdas erfarenheter av arbetet på BRÅ som ett ”tunt underlag” övertygar inte. Om bara hälften av vad de intervjuade berättar skulle stämma, visar det att BRÅ är en politiserad myndighet som misslyckats med sitt uppdrag. De intervjuade tar upp att man av politisk hänsyn tonar ned fakta och statistik, informerar på ett sätt som inte leder till politiska kontroverser samt överdriver eller underrapporterar beroende på sin politiska agenda. Både regering och ansvariga myndigheter missar därigenom relevanta underlag för sin verksamhet och gapet mellan ”verkligheten och den politiska verkligheten” växer.

Morgan Johansson anser att rapporten är ”svepande”. Han och osanningsministeriet har länge gjort allt för att slippa ta fram aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn.  Han hävdar med en dåres envishet att den rapport som publicerades i ämnet 2005 är tillräcklig och avfärdar behovet av nya rapporter så här:

-Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället.

Sverige idag och Sverige 2005 är helt skilda världar. Vi är många som skulle vilja veta varför ’förnedringsbrott’ och gruppvåldtäkter både mot kvinnor och unga män blivit allt vanligare, varför kniv allt oftare används som mordvapen, varför klanväldet tillåts växa i landet m m. Ge oss fakta så vi slipper spekulera och se till att åtgärda problemen istället för att förneka den skrämmande samhällsutvecklingen och ’brunsmeta’ alla som vågar påtala eländet!

Jag misstänker att den främsta orsaken till Johanssons ovilja att ta fram statistik över invandrares representation i olika brottskategorier de senaste 15 åren är att det skulle kunna gynna ”mörka krafter i samhället”, d v s SD, samt blottlägga hur fundamentalt tidigare regeringar, där Johansson bl a själv suttit, misslyckats med asyl- och immigrationspolitiken. BRÅ motiverade sin rapport 2005 så här:

-/…./ en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs.

Trots denna motivering av BRÅ 2005 avfärdar också Stina Holmberg, enhetschef på BRÅ, behovet av en ny undersökning om invandrares brottslighet. Statsminister Löfven å sin sida hävdade i Svt:s Agenda i slutet av nov att ingen koppling finns mellan invandringen och det grova gängvåldet:

-Om du sätter dit människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat.

Vilket vetenskapligt underlag baserar han det på? Har han lyssnat för mycket på Sarnecki, som inför valet 2018 hävdade att populistiska krafter skulle bygga sin skrämselpropaganda på invandrares brottslighet. Varför vägrar då Johansson, Sarnecki, Holmberg m fl att ta fram en aktuell och ”kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet”, som gör det omöjligt för populistiska krafter att ”bygga sin skrämselpropaganda på invandrares brottslighet”? Är det kanske för att Johansson, Sarnecki m fl vet att verkligheten ser annorlunda ut än den ’politiska verklighet’ som den politiska tvättomaten BRÅ och Johanssons osanningsministerium presenterat?

Den politiskt /o/ansvarige propagandaministern Johansson (f ö ordf för BRÅ 1999 – 2002) uppdrog dock i höstas till Statskontoret att utvärdera de satsningar som gjorts på BRÅ sedan 2013 (Ju2019/02929/KRIM). Syftet är att ta reda på om BRÅ levt upp till sin roll som kunskapscentrum för rättsväsendet. Om BRÅ inte lyckats ska Statskontoret ”beskriva vilka interna eller externa faktorer som kan förklara detta”. Var Johanssons uppdrag till Statskontoret kanske ett sätt att förekomma Linköpingsrapporten?

BRÅ har nu fått en ny generaldirektör, en händelse som ser ut som en tanke. Hon heter Kristina Svartz och råkar ha varit kanslichef i Justitieutskottet under Johanssons tid som dess ordförande. Hon vet förstås hur hon ska jobba för att göra Johansson nöjd och glad eftersom de känt varandra länge.

Redan i början av 2000-talet diskuterades BRÅ:s trovärdighet bland forskare och professorer. Man hävdade att BRÅ:s ledning bara försökte få resultat som passade regeringen. Sten Levander, professor i psykiatri och på den tiden medlem i BRÅ:s vetenskapliga nämnd, kommenterade läget:

-Det är katastrof överallt på BRÅ. Rapporterna som de gör är filtrerade, det utövas censur. BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet.

Det är lätt att hålla med Sven-Erik Alhem, pensionerad åklagare och rättsdebattör (SvD 17/12-19):

-Det kommer alltid finnas misstankar om politiskt anpassade forskningsresultat på Brå, och därför borde stora delar av myndighetens arbete skötas av universiteten i stället.

 

 

26 kommentarer

 1. Olle

  Varför får politiker ostraffat ljuga, de bör ha så pass mycket fakta innan de uttalar sig att inte sanningshalten ska behöva ifrågasättas. Dags att kriminalisera uppenbara lögner i politiken, forskarrön kan man i och för sig tolka och även ifrågasätta.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, varför tillåter vi politikerna att ostraffat ljuga el frisera sanningen? Och varför röstar vi på sådana politiker?
   Har svårt att tänka mig att politiker skulle ta risken att driva igenom en lag som kriminaliserar deras lögner, men nog skulle det behövas.

 2. Jonsson

  Detta kallas postmodernism: det finns inga sanningar. Sarnecki och Johansson anser nog inte själva att de ljuger. De utövar bara tyckemyck och hittepå. Vilket även lärs ut i svenska skolor enligt läroplan.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Mytomani är ett annat ord för denna ’postmodernistiska’ företeelse. Det är definitivt inga värdefulla egenskaper hos politiskt ansvariga personer.

 3. Jonsson

  Utnämningsmakten är ett användbart verktyg för (S), i Sveriges prekära läge. Öppenheten i samband med rekryteringar påstås ha ökat!?
  Vad kan kravprofilen vara för nya GD:n?

  ”Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar är slut … ”, (låt från tidigt 70-tal; som fastnat, trots att det aldrig var min melodi).

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det verktyget har såssarna verkligen använt och överanvänt. Denna mandatperiod gäller det att hinna placera ut så många ’lojalister’ som möjligt för siffrorna för S ser inte så bra ut just nu. I bästa fall håller nedgången i sig hela perioden och då har de i a f lyckats rädda makten över myndigheter och verk.

 4. Jan Sjöström

  Hej

  I sitt huvudsakliga syfte ligger som alltid makt och makt som skall
  garanteras över tid, m a o så handlar makt ”till varje pris” om vem
  som har tolkningsföreträde till den så viktiga bilden av den påstådda
  verkligheten.

  Alla (?) torde inse att risk för i vart fall ”tillrättalagda sanningar” i nämnd
  organisation innebär stora brister i frågan förtroende, och i detta
  ögonblick är ett utredningsorgan utan en verklig empiri helt utan
  berättigande och i dess konsekvens behöver vi annan, mer anpassad
  organisation.

  Att beskriva en styrkt verklighet kan vara en grannlaga uppgift och i stort
  omöjligt om politiken ges möjlighet att via sin terminologi sätta agendan.
  Empiri torde kräva att samsyn i fråga om språklig betydelse kan säkras,
  således måste det vara fyllt med negativa konsekvenser i de fall påverkan
  ens kan komma att misstänkas. Frågan som återstår är om huruvida detta
  scenario ens är möjligt i ett land som inte ser behovet av de strukturer
  som ger kontroll, se b l a en författningsdomstol.

  Ett samhälle där ansvar för eget eller myndighets agerande aldrig tas,
  riskerar inte bara verklig demokrati utan är i egentlig mening anarkins
  absoluta förutsättningar. Vissa påstår att vårt samhälle i vissa delar redan
  passerat de gränser som vår demokrati förutsätter.

  Innan Socialdemokratin tog det i deras ögon nödvändiga beslutet att
  ta bort ”ansvaret” för ett klandervärt agerande, fanns i vårt land en
  överväldigande majoritet för straff för den som kränker gemensamt
  regelverk – normer som kommer ur lag upplevs naturligtvis som
  hotande av den som kräver ”makt i all tid” och som således behöver
  framstå som alltid oklanderliga.

  Nu finns det i varje fall hopp i saken, Moderaten Ida Drougge har i
  riksdagen (2018) motionerat och nåtts av riksdagens bifall i frågan
  fullt straffrättsligt återställande i det s k tjänstemannaansvaret, en
  omständighet som innebär att regeringen ges ansvar i att tillse en
  ändring i aktuell lag.

  Exakt vad som nu händer i frågan är dock fortfarande oklart,kanske
  finns skäl att tro att vår feministiska Regering ser skäl att lägga
  saken och dess konsekvenser i en evig s k utredningsdimma.

  Oavsett så kan inget demokratiskt samhälle över tid bära alla de
  konsekvenser som kommer ur kontinuerligt obstruerande i de av
  folket utsatta regelverken – att vi makthavare tillåtet detta fenomen att
  bestå under så lång tid måste ges allvarlig eftertanke, inte minst ser
  jag behovet av en skola som tar saken ”demokrati” och dess samtliga
  förutsättningar på största allvar.

  Med vänlig hälsning / Jan

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Ett samhälle där ansvar för eget eller myndighets agerande aldrig tas,
   riskerar inte bara verklig demokrati utan är i egentlig mening anarkins
   absoluta förutsättningar.” Så sant!!
   Instämmer i allt du skriver, inte minst i att vi behöver en författningsdomstol, men det torde inte ligga i nuvarande etablissemangs intresse.
   Att tjänstemannaansvaret togs bort var oförlåtligt!

 5. Brorson

  1. Sverige kan liknas vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in men inga flyttar ut. Hotellägaren har för länge sidan tappat kontrollen över vilka som bor lagligt och vilka som är gäster hos gästerna, och hotas nu själv av vräkning. Gästerna påstår att han är en parasit som snyltar på sina gäster, både det lilla fåtal som har jobb på den ordinarie arbetsmarknaden och de något fler som jobbar svart – med följd att hotellägaren blivit uppsagd från det jobb, som han tidigare hade vid sidan av jobbet som hotellägare.

  2. Märkligt med Sverige är att de partier och enskilda politiker, som profilerar sig som kritiker mot massinvandringen, gör detta genom att kräva ”hårda tag” mot invandrarna, i form av total försvenskning, anpassning inte bara till svenska lagar utan även till allehanda svenska sedvänjor, samt att de ska glömma hemlandets språk och definitivt inte lära sig det i grunden, Samt ta avstånd från dess religion och kultur. Alla invandrare behärskar inte sitt eget modersmål i tal och skrift för att få attraktiva jobb i hemlandet efter avvisning från Sverige. Trodde någon att denna typ av ”hårda tag” avskräcker någon från att komma till Sverige? Nej, det är bara ett sätt att fiska röster bland invandringskritiska väljare.

  3. Ett brott hade begåtts i en liten sömning ort i Bergslagen. Det enda man visste om förövarna var att de hade ett ”sydländskt utseende”. En sverigedemokratisk lokalpolitiker spred ut att förövarna kom från den relativt nyöppnade flyktingförläggningen i närheten. Jag skrev ett kritiskt inlägg mot detta fördomsfulla för-dömande på en S-blogg, då jag menade att det är fel att blanda ihop invandrare och utlänningar. Det är ju ändå en stor skillnad i brottsbenägenhet mellan invandrare, vars egentliga syfte med Sverige-vistelsen är att bosätta sig i landet, och (andra) utlänningar vars enda syfte med Sverige-vistelsen är att begå brott och sedan lämna landet.

  Jag tror att SD numera har lärt sig att hålla isär begreppen. Men mitt syfte då var att kritisera SD för att inte göra det. Tror ni att min kritik mot SD uppskattades av sossarna? Nej, jag blev omgående tillrättavisad av en S-politiker, som menade att man inte ens får antyda att utlänningar begår brott i Sverige. Och för all del, det kan ju även finnas svenskar med utländskt utseende. Men är det inte märkligt hur pk-isterna till varje pris försöker skydda den lilla gruppen kriminella genom att smita ut det dåliga anseendet på de större grupperna alla invandrare, alla svenskar eller alla män? Vilket torde vara BRÅ:s huvuduppgift.

  4. Willys i Vivalla, som är en av Sveriges c:a 50 no go-zoner har nu rånats för fjärde gången på drygt ett år. I Vivalla finns ett tiotal grovt kriminella individer, som borde ha dömts till rejäla straff och alltså fortfarande suttit inne för tidigare begångna brott. Och en svans på ett hundratal glin, som borde ha plockats bort och fått vård i någon typ av ungdomsfängelse. Polisen klagar på att socialen gör ingenting och socialen tiger men tänker kanske att socialen inte är någon domstol.

  Själv tänker jag att innan någon frihetsberövas för att han har begått brott, borde hans skuld fastställas i en brottmålsrättegång och inte som ett rutinärende hos socialtjänsten – även om den misstänkte är under 15 år.

  I Umeå förfasar sig politiker över att föräldrar, vars barn riskerar dras in i kriminella gäng i Sverige, skickar barnen till hemlandet för att uppfostras av släktingar. Bra att föräldrarna tar sitt ansvar när det svenska samhället inte gör det, tycker jag.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   1) Upp- och nervända världen och helt galet!
   2) Instämmer. Makten framför allt!
   3) ”…är det inte märkligt hur pk-isterna till varje pris försöker skydda den lilla gruppen kriminella genom att smita ut det dåliga anseendet på de större grupperna alla invandrare, alla svenskar eller alla män?” Det är inte bara märkligt utan fullständigt oacceptabelt!
   4)”…innan någon frihetsberövas för att han har begått brott, borde hans skuld fastställas i en brottmålsrättegång och inte som ett rutinärende hos socialtjänsten – även om den misstänkte är under 15 år.” Just det!
   Vivalla är f ö en väletablerad no-go zone sedan åratal tillbaka. Det borde få de ansvariga att pröva metoder de inte tidigare prövat. Så länge de upprepar samma misslyckade metoder får de samma misslyckade resultat.

   • Brorson

    1. ”Det borde få de ansvariga att pröva metoder de inte tidigare prövat.”
    a) Det kan i viss utsträckning ske inom ramen för nuvarande lagstiftning. Varför prövas inte detta?
    b) Det kan i något större utsträckning ske inom ramen för nuvarande lagstiftning genom smärre ändringar av densamma, vilket torde vara enklare och gå fortare än att stifta helt nya lagar. Varför diskuteras inte detta?
    c) För att åstadkomma rejäla och varaktiga resultat måste a) och b) även kompletteras med helt ny lagstiftning. Varför föreslås inte sådan, när den verkligen behövs?

    2. Det är inte bara SD som blandar ihop begreppen. Enligt Migrationsverket är ”invandrare” ingen officiell benämning på en viss kategori människor (en viss kategori utlänningar), vilket naturligtvis ytterligare bidrar tillbegreppsförvirringen och sammanblandningen. Enligt M-verket kan en utlänning, som har bott minst ett år i Sverige, anses vara en invandrare. Vilket jag inte alls håller med om. Ordet ”utlänning” är däremot klart definierat: en person som inte är svensk medborgare. När en sådan person har fått svenskt medborgarskap upphör han / hon att vara en utlänning.

    Begreppet ”invandrare” bör enligt min mening förbehållas personer, som har beviljats permanent uppehållstillstånd, men (ännu) inte har blivit svenska medborgare. Eller närmare bestämt: En invandrare, är en person som har flyttat till ett nytt land i avsikt att bosätta sig permanent i det nya landet och har fått det nya landets tillstånd därtill. En ”illegal invandrare” är därmed inte en invandrare i egentlig mening.

    Vad ska då personer, som (ännu) inte har fått permanent uppehållstillstånd, men kanske hoppas få det med tiden – alternativt hellre vill återvända till hemlandet så fort som möjligt? Ja, vi har ju ordet ”aslyl” som är ett gammalt ord, som betyder (mer eller mindre tillfälligt) skydd för förföljda. Varför inte kalla en sådan person ”asylant”, om han fått tillfälligt, men (ännu) inte permanent uppehållstillstånd? En person, som har sökt asyl, men ännu inte fått beslut, kallas redan idag ”asylsökande”, vilket är en helt korrekt benämning.

    När jag har skrivit att någon ännu inte fått permanent uppehållstillstånd, menar jag självfallet inte att de tillfälliga uppehållstillstånden ska avse något slags prövotid eller inskolningstid för att bli en riktig svensk. Övergången från tillfälligt till permanent uppehållstillstånd är värt ett kapitel för sig, men ska absolut inte vara någon självklarhet. Särskilda kriterier ska vara uppfyllda. Inte bara tiden, som man har vistats i Sverige.

    Svensk invandringsdebatt utgår ofta från att asylsökandes och asylanters högsta önskan är att bli svenskar. Och att de inte begriper sitt eget bästa, om de inte vill det utan vill återvända till sina hemländer som de, de är (katoliker eller muslimer, etc). Sålunda vill våra flyktingaktivister påtvinga dessa personer svenskundervisning och samhällsorientering (som går längre än till information om vilka lagar, som alla som vistas i Sverige måste följa) och omuppfostras till något slags postkristna ateister. Vilket leder till svåra generationsmotsättningar i invandrarfamiljerna, när det är dags att återvända hem.

    Det finns en myt i Sverige att riksdagen 1975 beslöt att Sverige skulle bli ”mångkulturellt”. I själva verket försökte regeringen pressa igenom en lag om att alla invandrare skulle tvångs-försvenskas, vilket den chilenska flyktinggruppen motsatte sig så häftigt så att regeringen tvingades backa och skriva in flyktingars rött att behålla sitt språk, sin kultur och sin religion i propositionen. De ville inte bli svenskar. De ville ha ett tillfälligt skydd mot förföljelse (asyl).

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     ”Det borde få de ansvariga att pröva metoder de inte tidigare prövat.” De ansvariga anser att de kan och vet hur allt ska skötas och då de vägrar erkänna verkligheten fortsätter de i sin förnekelsebubbla.
     Instämmer med din definition av invandrare. Asylsökande och asylant likaså. Däremot kallar jag övr som kommit de senaste åren för välfärdsmigranter och har ingen förståelse för varför de skulle få stanna här på min beskostnad. Det enda rätta är att alla som vill söka asyl i Sverige ska tvingas göra det i sitt hemland/på svensk ambassad utanför Sverige och inte när de anländer hit. Alla som inte har rätt till asyl innebär så mkt extra onödigt jobb för Migrationsverket m fl och en massa kostnader inte minst för rättsinstanser. Detta måste få ett slut!!!

     • Brorson

      Alla som vill komma till Sverige är inte flyktingar. Många låtsas vara flyktingar fastän de inte är det. Andra söker någon annan form av uppehållstillstånd, som de enligt gällande regler ska söka i hemlandet, före avresa. Vi har bl.a. turister, gäststudenter och gästarbetare. Dessa ska givetvis inte kallas ”arbetskraftinvandrare”, om de inte har ansökt om och fått tillstånd att bosätta sig i landet permanent. Om de arbetar i Sverige för en arbetsgivare i hemlandet kallas de enligt EU ”utstationerad arbetskraft”.

      Jag vill se en ändring av de alltför generösa reglerna för gästarbetare (utländsk arbetskraft, som arbetar för en svensk arbetsgivare.) Enligt nuvarande regler ska gästarbetaren själv söka arbetstillstånd, som ska beviljas om han har ett (för arbetsgivaren icke bindande!!!) anställningskontrakt. Jag tycker att arbetstillståndet ska sökas av arbetsgivaren, som därmed förbinder sig både gentemot svenska staten och gästarbetaren att hålla denne med arbete och betala lön härför under anställningstiden. Dessutom tycker jag att arbetsmarknadsprövningen ska återinföras, vilket innebär att arbetsgivaren ska visa att lämplig arbetskraft för ifrågavarande arbetsuppgift inte finns bland arbetslösa i Sverige.

      KDU drev hårt på KD:s riksting att flyktingar ska söka asyl på svenska ambassaden i hemlandet. Förslaget avslogs av rikstinget, då partistyrelsen menade att det inte skulle hindra asylsökande att komma till Sverige och söka asyl här. Vi skulle alltså få fler och inte färre asylsökande. Enligt FN är en flykting en person som befinner sig UTANFÖR sitt hemland. S.k. internflyktingar (personer som sökt skydd i någon annan del av sitt eget land) är alltså inte flyktingar i FN:s bemärkelse. Det torde ju dessutom vara farligt för personer, som är förföljda, att söka upp utländska ambassader i det egna landet.

      Jimmie Åkesson har framfört att flyktingar ska söka asyl ”i första säkra land de kommer till”, vilket torde innebära att den, som har passerat genom ett sådant land på vägen till Sverige, ska skickas tillbaka dit och alltså nekas asyl i Sverige. Detta anser jag vara den enda framkomliga vägen om vi vill minska söktrycket mot Sverige utan att bryta mot internationella konventioner.

      Lätt är det inte, om en asylsökande vägrar uppge rätt namn, identitet och färdväg till Sverige. Till vilket land ska en sådan person skickas tillbaka? En lösning kan vara att inget uppehållstillstånd beviljas, så länge den sökande vägrar lämna begärda uppgifter, eller lämnar falska uppgifter. En sådan person ska givetvis inte få röra sig fritt ute i det svenska samhället, utan ska hållas inlåst tills han samarbetar eller väljer att själv lämna landet. En utlänning som varken har turistvisum eller någon form av uppehållstillstånd har inte rätt att vistas på fri fot i Sverige, utan ska avvisas om det finns något land som han kan avvisas till.

      Alla länder är, enligt FN, skyldiga att ta emot egna medborgare. Iran, för att ta ett exempel, vägrar ta emot tvångsavvisade personer, som inte är iranska medborgare, men tar emot samma personer, om de återvänder frivilligt. Vilket vi såg i fallet med den afghanska medborgaren, som bråkade med ASAP Rocky. Han åkte ju på ”semester” till Iran, där han tydligen har någon form av uppehållstillstånd som flykting från Afghanistan.

      Vi svenskar har länge varit alltför generösa både vad gäller hjälp till fattiga människor i deras egna länder och vad gäller flyktingar. Men vårt tålamod håller på att ta slutbåde p.g.a. det omfattande missbruket av denna vår generositet och den allt värre kriminalitet hos en del av dem, som vi velat hjälpa.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Instämmer betr vad som bör gälla arbetskraftsinvandring.
      Helt överens med Åkesson om att flyktingar ska söka asyl ”i första säkra land de kommer till”. Det innebär att den som har passerat genom ett sådant land på vägen till Sverige, ska skickas tillbaka dit och alltså nekas asyl i Sverige.
      Om den sökande vägrar lämna begärda uppgifter, eller lämnar falska uppgifter ska inget uppehållstillstånd beviljas och personen ”ska givetvis inte få röra sig fritt ute i det svenska samhället, utan ska hållas inlåst tills han samarbetar eller väljer att själv lämna landet.” Men hur ska de ansvariga för den humanitära stormakten förmås/kunna tvingas att genomföra detta???

     • Brorson

      Vad gäller humaniteten, så finns det väl flyktingaktivister som arbetar helt ideellt eller av ideologiska skäl hjälper asylanter, asylsökande och illegala invandrare att bryta mot svenska lagar, lär dem att begå brott helt enkelt. Men många, kanske de flesta, har lön eller arvoden från samhället som anställda i hjälpverksamheter eller som gode män eller fosterfamiljer. Men det säger de inte, utan ”Han har blivit en del av vår familj och nu ska han utvisas”.

      Och vad gäller humaniteten har jag inte skrivit om äktenskap mellan svenskar och utlänningar, familjeåterföreningar, kriterier för övergång från tillfälliga till permanenta uppehållstillstånd eller om norska pensionärer, som vill bosätta sig ulandet Sverige där det mesta kostar mindre än i Norge. Nya skatteintäkter eller nya vårdkostnader? Och naturligtvis också den känsliga frågan om nyanlända ska ha rätt till alla sociala förmåner från första dagen i Sverige. Om vi tränger in i de områdena, så finns där stora spelrum mellan generositet och restriktivitet.

      Vad gäller gästarbetare och arbetskraftinvandring är nog LO så illa tvungna att hålla med, om inte den S-märkta LO-ledningen vill få alla medlemmarna mot sig. Alla specialreglerna för EU-medborgare (fri rörlighet för arbetskraft, som om människor vore vilka varor som helst) är förstås ett stort problem och en orsak till att drygt hälften av britterna ville gå ur EU. Inte ens med en mycket restriktiv asylpolitik kan vi undvika att asylsystemet förser oss med ett stort överskott av huvudsakligen lågutbildad arbetskraft från länder utanför EU. Varför ska vi då öht ha en särskild arbetskraftinvandring från de länderna vid sidan om asylsystemet?

      Återvandring, och speciellt hur vi kan främja en frivillig återvandring av vissa personer med permanent uppehållstillstånd, är också en viktig fråga. Många som har fått permanenta tillstånd, hade inte fått det om nuvarande regler hade gällt, när de kom.

      ”Men hur ska de ansvariga för den humanitära stormakten förmås/kunna tvingas att genomföra detta???” Du har själv ställt frågan. Vi borde kanske göra något gemensamt, utöver diskussionerna på denna blogg? Som iofs stöds av många, att döma av alla ”tummen upp”. Vi tycks ju vara överens om nästan allting.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Att göra ngt gemensamt är lovvärt, men som läget fortfarande är torde det vara ganska fruktlöst. Sverige har inte nått botten än och de som styr ”vill ha det så här”. Den rödgröna regeringen måste röstas bort med stor marginal och Mp och L försvinna tyna bort i brist på näring. Ska vi använda vår kraft och energi måste det vara på ngt som har en rimlig chans att lyckas.

 6. Jonsson

  Utarmningen av Sverige har pågått så länge, för länge – i flera decennier. Och, sedan Mp gjorde upp med Reinfeldt, samt senare tyvärr blev regeringsparti, accelererar landet obönhörligen mot avgrunden.
  Public service har ju givits skattemedel och kan därmed fortsätta driva stark vänsterliberal (läs: S/Mp) opinion. Vars syfte är att föra befolkningen bakom ljuset, och att mana till lydnad.
  All strävan att komma bort från fattigdomen verkar ha varit förgäves.
  Kriminalitetens utbredning är djupt oroande. (S) är inte vuxna uppgiften att åtgärda detta. Det stannar vid prat, inget görs i handling. (Mp) känns inte vid problemet ens. Sverige är en skrattspegel.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Men kan du förstå varför folk inte vaknar? Det finns ju trots allt fler nyhetskanaler än DN, AB Svt m fl. Jag är lika kritisk och pessimistisk som du men vill ändå tro att 2020 kommer att väcka fler. Idag är Sverige en kakistokrati som styrs av de sämsta eller minst kvalificerade människorna. De kommer inte att kunna lösa de problem de varit med om att skapa och därför gapar de allt tommare. Kaoset, kriserna inom vård och omsorg, gängvåld och brottslighet, kommunernas krisande ekonomi, bostadsbristen, skolans problem m m, m m kommer att bli ännu värre och till slut måste t o m det sovande folket få nog. Vi blir färre och färre som ska betala mer och mer för att få mindre och mindre. Det håller inte!
   Jag håller tummarna för att JÖKboet brister; det håller inte för såssarna att föra en mer borgerlig än Alliansen på sin tid gjorde. Arbetsrätten blir den stora stötestenen framöver. Förstår att Mp kämpar i det längsta för de inser att de nog skulle försvinna vid ett nyval. För mig kan både de och L få dö sotdöden.

 7. Jonsson

  Nej, det är svårt att förstå. Man vill kanske inte vakna, för verkligheten är alltför hemsk och skrämmande. Man är maktlös.
  Det har pågått en långsam revolution i Sverige, men ännu har vänstern inte sin ”omelett” färdig.
  Nu hjälper Mp till med att – i alla fall – krossa äggen.
  S/Mp har sina aktivister utplacerade på höga, avgörande poster. Och, SvT hjälper till att indoktrinera. Journalister som vaknar blir utfrysta.
  Det är ju också i många sammanhang tabu att seriöst diskutera politik i Sverige. Invandringskritiker blir feltolkade och skällda för rasism.
  Tydligen är det jämnt skägg mellan S och SD nu. Så S kommer säkert att öka sin smutskastning mot SD. Blåbrunt, blåbrunt …
  Tror det var Ledarsidorna som skrev att en av Regionerna inte längre får låna pengar. Och, att
  A-kassan kan bli nästa mål för S/Mp att plundra, för att bibehålla och bekosta den stora invandringen.
  Mp behöver granskas ordentligt av MSM. Jag tvivlar även på Sabuni. Det är oklart var hon står angående islamism. L, Mp och dagens S, är inte relevanta.
  S använder dessutom ett nyspråk, som ska tolkas tvärtom.
  Jonas Sjöstedt påstås ha fått vind i seglen efter misstroendehotet. Trots att han faktist godkände JÖK. Svårt vara optimist i Sverige nu.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är sant att pessimism ligger närmare till hands idag än optimism, men jag anar ändå en liten förändring. Bara det att Lena Mellin i AB talar om vilken förlorare Löfven är! Anders Lindberg fortsätter visserligen med en dåres envishet smutsa ner SD, men han har tappat sin trovärdighet i många led.

 8. Brorson

  Sannolikheten att Socialdemokraterna kan räddas sjunker för varje år. Det är så många missade chanser. Det som väljarna är mest missnöjda med är inte politikens innehåll, utan partiledningens ovilja att söka stöd hos väljarna, vilket hade krävt ett nyval. I stället söker man stöd hos andra delar av det politiska etablissemanget: Mp, C och L. Sannolikheten att staten kommer att vinna över brottsligheten är lika låg. Titta bara på Peder Westerbergs blogg! Gängvåldet ska stävjas ”omgående”, d.v.s genom brottsförebyggande arbete i närområdet, som ger resultat först om 15 – 20 år. Om de kriminella ens har vuxit upp i närheten av centrala Umeå.

  Liberaler, som jag har talat med, ser som ett stort problem de lindriga straffen i Sverige jämfört med straffen i brottslingarnas hemländer, varför de väljer att begå brotten i Sverige. PW kritiserar politiker som kräver fler poliser och hårdare straff. Han vågar inte ens diskutera hur vi ska få färre poliser. Men det vågar jag. När brotten ökar och polisen får mer att göra, behövs fler poliser. Men de poliserna behövs nu och inte om tre eller tio år. Och om kampen mot brottsligheten lyckas, så att brottsligheten sjunker och polisen får mindre att göra, måste övertaliga poliser sägas upp. Men det har jök-partierna kanske redan tänkt på, eftersom man har kommit överens om att förändra arbetsrätten, så att det ska bli lättare att säga upp folk…

  Men det gäller kanske inte poliser? Så långt har de nog inte tänkt. Retoriken är till för att locka väljare, inte för att lösa problem. Tokliberalerna, som försvårar för den nya partiledaren, har inte ens en retorik i linje med vad som behövs. Jag önskar att både anhängare och motståndare slutar sig svänga med det slentrianmässiga ”hårdare straff”.. Tror de att vi fortfarande har spöstraff i Sverige och att bödeln ska slå hårdare? Eller förväxlar de Sverige med länder som har fängelser med mjuk och hård regim? Nej, med hårdare straff i Sverige, menas att brottslingarna ska sitta inlåsta längre, så att polisen slipper gripa samma brottsling gång på gång, utan äntligen kan ta itu med återväxten.

  Om vi slopar 2 / 3 – delsfrigivningen behövs 50 % fler fängelseplatser. Om vi slopar ”ungdomsrabatten” 18 – 21 år, behövs 100 % fler fängelseplatser för de unga brottslingarna. Och om polisen haffar fler? Och om vi sänker straffbarhetsåldern från 15 år till 10 eller tolv år behövs särskilda anstalter för så unga brottslingar. Vi ska kanske önska att fler invandrarföräldrar skickar sina ungar till hemländerna för att uppfostras av släktingar där? Men liberalerna är väl de sista, som ser att felet finns i Sverige? Fler ungdomsgårdar är knappast någon lösning, när det är där som nyrekryteringen till de kriminella gängen sker.

  När de utrikesfödda föräldrarna säger till sina inrikesfödda barn ”Du ska lyda dina föräldrar. Du får inte råna de vita ungdomarna. Gör du det kommer du att få massor med stryk av din pappa. Och tänk på att Allah ser dig”, svarar ungen ”Haha, Allah finns inte. Du är bara en dum invandrare , som tror på gamla sagor. Och barnaga är förbjudet i Sverige. Om pappa rör mig, kommer han att åka i fängelse”.
  Vad väntar man sig, när man slår sönder föräldraauktoriteten?

  Ungarna skaffar andra förebilder. Är det förvånande att stödet för SD nu växer även inom den väljargrupp, som vi trodde skulle vara den sista att rösta på SD: invandrarna? Men de vill kanske slippa påhälsningar av kriminella landsmän, som i flera fall öht inte har rätt att vistas i Sverige? När de blir de egna barnens idoler? De självutnämnda anti-rasisterna är de värsta rasisterna, som drar alla invandrare och utlänningar över en kam och försöker strypa all diskussion om överrepresentationen – och vad den beror på – av kriminella inom de grupperna.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   L har mkt litet att tillföra och det verkar väljarna också anse av opinionssiffrorna att döma.
   Westerbergs blogg läser jag inte.
   Jag anser att straffskalorna ska gälla fullt ut; inga rabatter i ngn form! Det skulle i verkligheten innebära ’strängare straff’ och fängelseplatser skulle fattas, men det kan man kanske avhjälpa genom att erbjuda deras ’hemländer’ betalt för att sätta dem i fängelse där. Eller också avtalar man med något MENA-land att mot betalning tillhandahålla fängelseplatser för svenska brottslingar av utländsk härkomst. Det skulle sannolikt ha en avskräckande funktion.

   • Brorson

    Jag försöker läsa alla vk-politikerbloggarna. PW:s motsägelsefulla inlägg blev en missräkning, eftersom L-partiledarkandidaten (numera gruppledare i riksdagen) Johan Pehrsson försökt lansera L som ett parti som kräver mer lag och ordning och åklagare och domstolar måste förstärkas så att fler blir dömda. Den s.k socialliberala falangen inom L gör nu vad de kan för att sabotera för Sabuni och Perhsson. Bl.a. har krav på Sabunis avgång redan framförts på ledarplats i den liberala pressen.

    Någon större risk torde inte finna att de svenska fängelseplatserna inte kommer att räcka till. Kriminalvården ska nämligen tillfrågas och föreslå lämplig påföljd när någon riskerar att dömas till fängelse, enligt en lag från 1991. Detta gäller även utvisning av utlänningar, som begått brott i Sverige, då socialnämnden ska tillfrågas om det är lämpligt.

    Den beslutade ökningen av fängelseplatser torde bara mostara ökningen av Sveriges folkmängd under de två senaste decennierna. Av Kriminalvårdens information om krav på kommuner för etablering av nya fängelser framgår att inte en enda kommun i Norrlands inland, möjligen med undantag för Östersund, Kiruna, Gällivare och Lycksele, uppfyller kraven. Trots synnerligen positiva effekter på sysselsättning, följdlokalisering, inflyttning och skatteintäkter för värdkommunen, enligt redovisningen. Och det är inte bara småkommuner i Norrlands inland som är uteslutna, utan även mindre kommuner på det småländska höglandet.

    Ska man tro på Kriminalvårdens Sverige-karta begås inte ett enda brott, inte ens jaktbrott, i Norrlands inland. De är ett nattsvart svek från regeringen mot Sveriges glesbygder. Vi har här en varaktig statlig verksamhet, som inte behöver finnas i storstädernas närhet, utan snarare långt därifrån. Och om så brottsligheten skulle minska, så att det inte behövs så många fängelser, finns anstalter som kan läggas ner i storstadsregionerna.

    Regeringen saknar helhetssyn för Sverige. Regeringen kan inte ens styra sina egna, statliga myndigheter.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag gillar Johan Pehrsson och trodde att han och Sabuni skulle kunna förändra L, men misstänker att de interna krafterna där inte tillåter någon radikal förändring.
     Regeringen saknar ledarskap, visioner och ideologi. Det enda jag förväntar mig av den är att den avgår under 2020.

 9. Jonsson

  Efter att ha läst Springares bok, så tvivlar jag på polismyndighetens förmåga att skydda och trygga folket.

  Myndigheten är politiserad, värdegrunden och polisens varumärke är viktigast. Dagens organisation har svårt att klara upp brott. I Sverige har vi dialogpoliser numera, som bjuder på pizza.

  Med tanke på landets – på kort tid – explosionsartade befolkningsökning så behövs förstås fler poliser.

  Det var många poliser synliga på Rådhustorget i Umeå, när fotboll visades på storbildsskärm för några år sedan. I vanliga fall svarar de knappt när man ringer, dyker inte upp, tar inte upp anmälan.
  Lyssnar man på Anne Ramberg, så inser man varför kriminaliteten breder ut sig.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Springare vet vad han talar om och därför blev han utköpt fr Polisen i Örebro. Man får absolut inte ’se det komma och säga det’. Hur har mandom, mod och morske män kunnat utvecklas så här och hur kan man rösta på den feministiska regeringen vars självinsikt och självgodhet vida överstiger dess kompetens och handlingskraft?
   Rambergs del i förfallet är vi många som sett. ’Lågaffektivt bemötande’ av brottslingar och fördömande av SD, Bali m fl starka röster, som försökt rädda Sverige.
   Värdegrund är vänsterns flum och den kommer aldrig att omfamnas av invandrade ’skyddslingar’. Därför kan även vi infödda svenskar strunta i den. Den överlever förhoppningsvis inte många år till och fram till dess måste vi ifrågasätta den.
   Betr Polisens varumärke har det enbart att göra med vad Polisen uträttar/åstadkommer, inte med tillrättalagd kommunikation och plakatpolitik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.