Därför reserverar vi oss mot Sandbäcken – Ett nytt externt köpcentrum längs med Umeås ringled.

Umeå växer och har som vision att nå 200 000 invånare år 2050. Om vi lyckas med detta mål utan att förändra det sätt som vi reser på idag så innebär det en ökning av biltrafiken med uppemot 95 % i Umeå – år 2050!

Vi i Miljöpartiet ser det därför som kommunens yttersta ansvar att planera för ett transporteffektivt samhälle och skapa mobilitetslösningar för invånarna som leder till förbättrad luftkvalitet och minskade utsläpp. Med planerna för Sandbäckens handelsområde riskerar vi att göra precis tvärtom.

75 % av Umeås invånare har mer än 5 kilometer till detta handelsområde. Lägg därtill att de planerade nya bostadsområdena Tomtebo Gård, Tomtebo Strand och Norra Ön samtliga ligger klart längre än 5 kilometer från det nya handelsområdet.

Då det ligger i direkt anslutning till Umeås ringled är förutsättningarna för snabb framkomlighet med bil optimala. För cykel och gång ligger området avsides med långa avstånd för de allra flesta Umeåbor. Och det blir svårt att få kollektivtrafik till handelsområdet – vilket tydligt framgår i planbeskrivningen.

Det om något borde vara illavarslande för vilken beslutsfattare som helst. Ändå väljer samtliga partier – utom Miljöpartiet att ställa sig bakom detta förslag på senaste kommunstyrelsemöte. Det betyder att Umeå fortsätter med en aningen märklig strategi för minskat resande som pågått i decennier:

 1. Flytta in folk i centrala Umeå
 2. Bygg en ringled
 3. Sprid ut externa köpcentrum längs med hela ringleden…

När och om väl planerna för I20-området börjar förverkligas så kan det på sikt möjliggöra för tät bebyggelse och en ny stomlinjedragning. Då har vi full förståelse för att det finns bättre möjligheter att förändra vårt stomlinjenät i kollektivtrafiken så att det kan förse det nyplanerade externa handelsområdet på Sandbäcken. Men, I20 ligger långt fram i tiden. Sandbäckens handelsområde däremot är på gång – nu – så fort kommunfullmäktige antagit planen. Snacka om att börja i fel ände.

I planbeskrivningen diskuteras trafiksituationen och belastningen av rondellen på Ersboda vid Green Zone. Enligt trafikutredningen från Sweco kan Sandbäckens handelsområde leda till trafikalstring på maximalt upp emot 1 200 fordon per timme. I de scenarios som är kan man enligt förslaget till detaljplanen klara sig precis på gränsen gällande belastning av denna rondell.

Problemet är bara att denna trafikutredning är ofullständig. Detta då utredningen utgår från att Överstevägen är in- och utfart till handelsområdet. Detta ligger i enlighet med vad som framgår i planbeskrivningen – där Överstevägen förlängs in i handelsområdet, men stannar där utan att kopplas ihop med Norra Länken. Men i den fördjupade översiktsplanen för I20 går följande att läsa:

”En anslutning i öster närmast Ersboda är angelägen inom de närmaste åren för att möjliggöra etableringar i handelsområdet väster om Green Zone. Genom den kan Ersbodarondellen och anslutande gatunät avlastas och möjliggöra utbyggnad av området.”

Detaljplan trafik vs fö i20

En sådan avlastning underlättar än en gång för bilisten – som nu lättare kan ta sig mellan Ersboda och Norra Länken. Skulle denna avlastning ske då finns en avsevärd risk att biltrafikflödena ökar betydligt mer än vad trafikutredningen beskriver.

Det nuvarande förslaget på Sandbäckens handelsområde innebär en uppenbar risk för ett kraftigt ökat bilresande i Umeå, menar Miljöpartiet de gröna. Förslaget premierar bilburen handel framför cykel, gång och kollektivtrafik. Allt detta går sammantaget rakt emot de mål för miljö- och resande som kommunfullmäktige antagit samt de förslag till nya miljömål som snart är på väg till kommunfullmäktige. Det vore därför oansvarigt att anta detaljplanen så som den är utformad.

Miljöpartiet de gröna i Umeå reserverar sig mot beslutet i KS 20191112 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Umeå 4:3 m.fl. – Sandbäckens handelsområde.

7 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej

  Intressanta synpunkter.

  De allra flesta av oss i Umeå kommun vet att etablerad handel
  föder annan handel, därav fenomen som handel i kluster. D v s
  placering som i sin utformning tar hänsyn till den effektivitet som
  kommer ur ”en” vald placering. Att området ” i första hand ” täcker
  sällan köp och produkter som i sin natur kräver fordon som är
  anpassade för dessa transporter torde i sak innebära att det inte
  föreligger större skäl att anta att onödigt stora trafikflöden uppstår.

  Dock kvarstår stora frågor i hur I – 20 områdets omständigheter
  kommer att prägla området i sin helhet.

  Sandbäcken må vara det arbetsnamn som denna del av Ersboda
  områdets handelsytor för närvarande är befäst med. Området i
  sin del utgör en ytterst begränsad del av den helhet som präglar
  vår stads överlägset största handelsområde. Sandbäcken är i sin
  huvudsak en s k förtätning / ändring och som sådan är den menad
  att täcka behov som inte längre täcks via områdets nuvarande
  aktörer. Bygghandel saknas i dag sin helhet på den sidan av vår stad
  som innehåller flest invånare, vilket naturligtvis innebär ytterligare
  och i sak större belastningar på hela vår gemensamma infrastruktur.

  Området kommer således att i all huvudsak integreras med befintligt
  och sett till den nytta den koncentrerade placeringen utgör, så ger
  detta sammantaget en bättre förutsättning / kundnytta på samtliga
  plan. Oavsett hur man räknar är detta alternativ överlägset i alla
  delar. Ja då bortsett från att ”ingen mänsklig aktivitet” naturligtvis
  alltid är det optimala när det kommer till påverkan på vår planet.

  Umeå har som alla växande områden diverse utmaningar med
  sin kommande infrastruktur, i huvudsak kommer det att handla om
  att den översiktliga planeringen kommer på plats så snart som
  möjligt. Oaktat val av framtida drivmedel behöver alla områden
  inom kommunen planeras i syften som på ”bästa sätt” ger nytta
  i dess yttersta mening.

  Allt förutsätter naturligtvis att jorden och dess befolkning överlever
  de undergångar som enligt vissa är på plats redan inom något
  eller några år.

  Med vänlig hälsning / Jan

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Jan!

   Tack för din kommentar. Detsamma – intressanta synpunkter som du framför!

   Även om vi inte är eniga i frågan så tycker jag det var vettiga argument.

   Hälsningar,
   Nils

 2. Johan

  Hej,

  Jobbar miljöpartiet på något sätt för att få till den efterlängtade strandpromenaden på Tegssidan mellan Kyrkbron och Tegsbron? Vet du varför den inte blev av och hur planerna ser ut just nu? Jag vill också ha ett promenadvänligt Umeå. Det känns därför rätt rimligt att alla Umeåbor får ta del av denna vackra centrala plats och snarare orimligt att den fortsättningsvis ska tillhöra några få privata fastighetsägare. Lagstöd verkar ju dessutom finnas.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunen-tvarvande-nar-strandpromenad-stoppades

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Johan!

   Vill börja med att innerligt tacka dig för ditt inlägg! Det här måste vi i Miljöpartiet fördjupa oss i omedelbart. Så återkommer jag till dig så fort vi har nått nytt i den här frågan.

   Personligen har jag många gånger funderat på varför denna strandpromenad inte finns, och det är något jag verkligen anser borde finnas. Men jag visste faktiskt inte att frågan redan varit uppe och svängt.

   Det här ska vi ta tag i direkt. Så jag tackar innerligt för nyhetslänkarna.

   Hälsningar,
   Nils

   • Johan

    Tack för svar, det låter bra om du/ni skulle kunna titta på detta. Det finns nog ett stort folkligt stöd för att möjliggöra ett promenadstråk broarna runt. Dessutom har ju kommunen ett fotgängarprogram så stöd borde ju finnas inom kommunen med för att göra Umeå mer gångvänligt.

 3. Pingback: Miljöpartiets sakliga argument för ett transporteffektivt Umeå och en återremiss av Sandbäckens handelsområde | Nils Seye Larsen (Mp)

 4. Pingback: Klockarbäckens handelsområde – Vi yrkar på återremiss. | Nils Seye Larsen (Mp)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.