Klockarbäckens handelsområde – Vi yrkar på återremiss.

På kommande kommunfullmäktige ska vi besluta om en utökning och utveckling av Klockarbäckens handelsområde. Men är förslaget tillräckligt väl genomtänkt? I Miljöpartiet ser vi flera brister och yrkar därför på återremiss.

 

Klockarbäcken – ett av Umeås externa handelsområden

Umeå har idag ett flertal externa handelsområden utspridda åt alla väderstreck med en tilltänkt ringled som förbinder dem. Det är en inte alldeles optimal planering för en kommun med förhoppningen att minska biltrafiken och förmå fler att resa hållbart. Därmed inte sagt att alla externa handelsområden är dåliga. Men det kräver att man tänker efter noga före, att man planerar optimalt utefter vad som behövs och leder till en positiv utveckling för kommunen.

För oss var det självklart att rösta emot en etablering av det nya handelsområdet Sandbäcken, vilket jag tidigare väl beskrivit. Men när det gäller Klockarbäcken så hade vi mycket väl kunnat tänka oss att rösta för direkt, om man bara hade tänkt igenom ordentligt och noga planerat för hur man möter de farhågor som vi ser gällande trafik och handel. Nu är det tyvärr inte gjort på ett tillfredsställande sätt och då är vi återigen tvungna att yrka återremiss.

 

Hur löser vi trafikproblemet?

I ett växande Umeå som dessutom har höga ambitioner för en hållbar miljö och minskade klimatutsläpp, så är trafikutvecklingen essentiell. 43 % av våra territoriella utsläpp kommer från transporter i kommunen. Hälsoskadliga utsläpp och buller har en än större påverkan på en stad som förtätas, där allt fler bor på en mindre yta som dessutom är tätt trafikerat. Och det här kan bli avsevärt mycket värre framöver om vi inte aktivt arbetar för att begränsa utvecklingen av den bilburna trafiken, i kombination med satsningar på hållbart resande inom kommunen.

Om vi blir 200 000 invånare 2050, och vi fortsätter att resa som idag så kommer biltrafiken i centrala  Umeå att öka med 95 %!

Därför är det ytterst viktigt att planera rätt – i tid. Att tänka efter före. Vi kan inte tro att ringleden löser allt. Förtätningen av staden och utbyggnad av goda gång/cykelleder, i kombination med satsningar på kollektivtrafiken är en del av lösningen, men det räcker inte. Det behövs en samlad strategi för vårt resande där vi planerar för ett samhälle där vi just inte behöver färdas så ofta och långt för att nå till allt. Vi kan inte bara sitta och anta fina övergripande mål och sedan fortsätta med planprocessen som tidigare, utan att ta hänsyn till eller agera när vi ser att vi har en större detaljplan som uppenbart får negativa konsekvenser som försämrar våra möjligheter att nå våra viktiga mål.

Den föreslagna detaljplanen för Klockarbäcken är ett tydligt exempel på detta. Det konstateras tydligt och klart att den föreslagna planen leder till avsevärt mer biltrafik. Så gör man analyser för att se om väginfrastrukturen klarar denna ökade belastning, nämner våra övergripande miljömål, skriver några rader om någon föreslagen cykelled och befintlig kollektivtrafik. Så är man nöjd med det.

Det räcker inte! Vi har påtalat det förr och gör det igen. Därför väljer vi att yrka på återremiss. Gör om – gör rätt. Klimat- och miljöarbetet måste vara mycket mer integrerat i alla de viktiga politiska beslut som vi fattar. Har vi en detaljplan som är avsevärt trafikdrivande så måste vi på ett mycket mer tydligt sätt utreda och föreslå konkreta åtgärder för hur vi just i denna plan arbetar för att nå våra miljömål och våra mål för hållbart resande. Konkreta åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna och säkerställa att planen kan förverkligas utan att försämra kommunens möjligheter att nå våra beslutade mål för miljö och hållbart resande.

 

Umeå saknar en samlad handelsstrategi

Svensk handel förändras i allt snabbare takt och pandemin har avsevärt påverkat förutsättningarna. Internethandeln utvecklas snabbt, butiker har stängt ner vilket blivit en utmaning för köpcentra. I allt detta brottas flera kommuner i Sverige sedan flera år tillbaka med att centrum blir allt mer tomt och öde, butiker centralt med höga hyror drabbas hårt av konkurrens från externa köpcentra och internethandel. Utöver detta så finns det ytterligare ett problem. Små lokala butiker med dagligvaror i kvarter eller i små orter drabbas av konkurrensen från större och billigare affärer i externa handelsområden i anslutning till storstäder.

Umeå måste göra en ny samlad handelsstrategi och en utredning kring hur handelsmarknaden förändrats. Helst skulle vi haft en sådan på plats redan innan vi nu beslutar om denna rejäla utbyggnad av det externa handelsområdet Klockarbäcken. Men nåväl, det viktiga är vi kommer igång med det arbete så snart som möjligt.

 

Avslutningsvis: Det finns mycket som är bra och välgenomtänkt i den föreslagna detaljplanen. Nu fokuserar denna artikel på de viktiga anledningarna till varför vi önskar en återremiss, men vill ändå vara tydlig med att vi även är positiva till mycket av det som lyfts i detaljplanen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.