Etikett: socialdemokraterna

Förtroenderådet positiv till partistyrelsens förslag

Av , , 2 kommentarer 4

Nu är Centerpartiets förtroenderåd avslutat. Annie Lööf presenterade överenskommelsen med S, Mp, C och L. Förtroenderådet har diskuterat överenskommelsen och beslutat att Annie Lööf har samtliga centerdistrikt bakom sig när hon går till talmannen Andreas Norlen på måndag när det gäller vilken statsminister Centerpartiet väljer att förorda.

Överenskommelsen omfattar ett budgetsamarbete och de 73 punkter som finns i uppräknade i dokumentet. I övriga frågor är vi i oppositionsställning och i den rollen ska vi vara en blåslampa på S och Mp. För vår del har det aldrig varit aktuellt att sitta med i regeringen utan att med en överenskommelse om huvuddragen i politikens innehåll med fokus på en liberal reformagenda ställa oss bakom en S och Mp regering.

Förtroenderådet uttryckte idag en stor tillfredställelse över förhandlingsresultatet. Många av Centerpartiets frågor under valrörelsen finns med i överenskommelsen.  Det handlar om för oss viktiga frågor inom bl.a äganderätten, ersättningsgarantier vid skydd av skogsmark, LIS-områden, företagande och jobb. Arbetet med en grön skatteväxling ingår också vilket vi välkomnar. Vi kan också med överenskommelsen visa på att vi står fast i synen på alla människors lika rätt och värde.

Det var för Centerpartiet det enda alternativet för att ta ansvar för regeringsbildningen och skapa förutsättningar för att få en regering som har beslutsmandat utan att behöva söka stöd från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Här kan du läsa hela överenskommelsen.

 

Centerpartiet agerar om äganderätten

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu har, från statsmakternas sida, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen fått skapare direktiv om att efterlevnaden ska skärpas vad gäller EU:s Art- och habitatsdirektiv och den svenska Artskyddsförordningen. En allvarlig hotbild har därmed uppstått för skogsägare runt om i landet då begränsningar eller stopp av avverkningsrätten pga av artskyddsförordningen inte föranleder ekonomisk kompensation.

Jag har i kontakter med Centerpartiets partisekreterare och partiledning påtalat det orimliga i att äganderätten är satt ur spel när myndigheterna begränsar eller stoppar avverkningar. Jag skriver att otaliga är det fall ute i landet som drabbats av ingrepp i äganderätten.

Jag har nu fått svar av vår partisekreterare Michael Artursson som skriver:

Vi delar din uppfattning om att de allvarliga ingreppen på äganderätten måste ses över och tas på allvar.

I riksdagen driver vi i Centerpartiet på i frågan utifrån stämmobeslutet från 2015: Att vid tvingande avsättning av skyddsvärd skogsmark som begränsar äganderätten och ett produktionsinriktat skogsbruk ska intrång inte vara tillåtet i de fall då ersättning inte kan utbetalas vid intrångstillfället förorsakat av att statliga medel för ersättning är förbrukade. Vårt mål är att få gehör för det.

Äganderätten med egendomsskyddet är inskriven i Sveriges grundlag, i Europakonventionen och i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De utgör tillsammans en del av grunden för både demokrati och marknadsekonomi. Äganderätten är central för oss och vi ser oroväckande tecken på fler problematiska områden där egendomsskyddet nu hotas i Sverige såsom småskalig vattenkraft, vattentäkter, jakt och skogsbruk.

I höst kommer vi därför att lägga en motion i riksdagen om just äganderätt, för att betona vikten av att denna respekteras. När det gäller andra partiers uppfattning i frågan så får de stå för sina positioner men i alliansen är vi överens om att äganderätten ska respekteras. Däremot delar inte alla andra partier vår uppfattning om ersättning vid markintrång och vi får fortsätta jobba politiskt för att få med oss fler i den typen av konkreta åtgärder.

Vi ser mycket allvarligt på när en myndighet brister i tydlighet om något så avgörande som äganderätt. Därför vill Centerpartiet att äganderätt och egendomsskydd beaktas i myndighetsbeslut. Ett sådant företrädande är ett steg i att stärka ägande och brukanderätt inom jord- och skogsbruk.

De senaste året har Centerpartiet i flera riksdagsdebatter diskuterat och ifrågasatt den rödgröna regeringens sätt att reglera och inskränka på äganderätten. Det har handlat om småskalig vattenkraft, orimliga myndighetskrav, strandskydd och ägare till småskalig vattenkraft som inte längre kan bedriva sina verksamheter. Vi fortsätter självklart det arbetet i aktiv opposition.

Med vänlig hälsning

Michael

Michael Arthursson

Partisekreterare

Centerpartiet

[email protected]

—————————————————

Centerpartiet står för närodlad politik.

Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

 

 

 

Staten konfiskerar skogsmark

Av , , 3 kommentarer 18

Fastighetsägarna i min by har sammantaget avstått 59,8 ha av produktiv skogsmark till att bilda ett naturreservat. Skogstypen och området har en kärlväxtflora med mycket högt skyddsvärde. Naturreservatet, som är under bildande, har tillkommit för att långsiktigt bevara ett område som till stora delar består av kalkbarrskog med en för Västerbottens län mycket ovanlig intressant kärlväxtflora. Ersättningsfrågan, på grund av att vi inte kan bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk, avslutades  i samförstånd 2008 med samtliga fastighetsägare.

Två ägare av en fastighet i byn har nu beslutat att avverka ett större område på ca 15 ha. Ett bestånd som i huvudsak består av gammal granskog.  Avverkningsanmälan har behandlats av Skogsstyrelsen och köparen har påbörjat planeringen av avverkningen. Nu har Skogs- och Länsstyrelserna i landet fått påbackning om vikten av att tydligare följa Art- och habitatdirektivet. Ett EG-direktiv från 1992 som är en naturlig fortsättning efter implementeringen av Fågeldirektivet 1979. Direktivet innebär att projekt, i det här fallet en slutavverkning, måste visa att de inte har negativa effekter på området innan de sätts igång.

Inte nog med den avsättning som redan har gjorts för bildandet av naturreservatet. Nu har ett nytt hot uppstått för byns fastighetsägare när det gäller rätten att bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk. Ett beslut om begränsningar i avverkningsrätten på grund av arter som kan vara aktuella inom detta område, i första hand den tretåiga hackspetten. Beslut som också drabbat många andra fastighetsägare runt om i landet. Otaliga är det artiklar som bekräftar detta.

Under torsdagen invaderades området av en fullstor buss och fem personbilar som transporterade ut en kader av tjänstemän som representerade Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket inom region norr. Nu skulle området inventeras med en framåtsyftande målsättning att lära sig hantera, i en förbättrad dialog mellan Skogs- och Länsstyrelserna, hur och vilka arter som ska hanteras inom de olika länen och områdena. Detta kommer med säkerhet att resultera i förbjudna avverkningar utan att markägaren får en krona i ersättning

Det som upprör mig är för det första ”intrånget” av alla dessa tjänstemän på privatägd mark som, förutom den framåtsyftande målsättningen, eventuellt kunde ompröva Skogsstyrelsens handläggning och därmed begränsa eller stoppa fastighetsägarnas försäljning av avverkningsrätten. Ett resultat av besöket väntas inom kort.

För det andra, och det som upprör mig mest, är om man kommer fram till en begränsning eller att helt stoppa avverkningen och orsaken kopplas till Art- och habitatdirektivet så utgår ingen ekonomisk ersättning till fastighetsägaren.

Det är nu som ”konfiskeringsbegreppet” kommer in i bilden.  Att konfiskera, är en juridisk term som betyder att ta i beslag, dra in till kronan/staten, beslagta utan att ge full ersättning och i det här fallet ingen ersättning.

Om man ser ett skogsinnehav som ett pensionssparande och jämför det med en pensionsförsäkring. Vem skulle acceptera att staten ”konfiskerade” hela eller delar av sparkapitalet?

Att EU har beslutat om att Art- och habitatdirektivet ska gälla för att skydda hotade arter får jag acceptera men den svenska tolkningen kan jag ifrågasätta såsom flera andra har gjort. Men att svenska staten ”konfiskerar” privatägd mark kommer jag aldrig att acceptera. Jag utgår ifrån att EU, när man drabbas av ett intrång, inte har några synpunkter på hur medlemsländernas ekonomiskt kompenserar fastighetsägarna.

Jag påstår att äganderätten är satt ur spel som staten idag hanterar fastighetsägarna. Jag vet också att Skogsstyrelsen, i en skrivelse, har uppmärksammat regeringen på de orimliga konsekvenserna för markägarna.

Centerpartiet har ett stämmobeslut från 2015, utifrån en motion som jag skrev, ett beslut om att intrång som innebär begränsningar i äganderätten och ett produktionsinriktat skogsbruk inte ska vara tillåtet då statliga medel för intrångsersättning saknas vid intrångstillfället. Jag förväntar mig att övriga partier och politiska företrädare, som säger sig värna om äganderätten, stöder vårt stämmobeslut och i riksdagen ifrågasätter statens ”konfiskeringsliknande” agerande.

Äganderätten är grundlagsskyddad och bör respekteras vilket inte görs idag. Av lagen framgår att om det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad så att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras har den berörde rätt till ersättning enligt vad som anges i lag.

 

 

Förskolornas öppettider och ombyggnation Vegaskolans kök

Av , , Bli först att kommentera 9

I april 2011, före att pendeltågstrafiken kom igång mellan Vännäs och Umeå, lämnade Centerpartiet in en motion om ”Samhällsanpassningar av öppettider för brett nyttjande av pendeltågstrafiken”. Fem år senare får fullmäktige äntligen ta ställning till förslaget från Barn- och utbildningsnämnden att bifalla motionen. Det blev också fullmäktiges beslut. En oacceptabelt lång handläggningstid men ”den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”.

Nu tidigareläggs ett öppnande på försök av två förskolor, en i Vännäs och en i Vännäsby, för att bättre anpassa öppethållandet till tågtidtabellen. Hoppas detta beslut bidrar till att fler väljer ett kollektivt och hållbart resande.

En annan motion som är värd att nämna är Liberalernas motion från november 2013. Den handlar om ”barnomsorg på obekväm arbetstid. Där har också Barn- och utbildningsnämnden, efter en oacceptabelt lång handläggningstid, föreslagit fullmäktige att bifalla motionen. Det blev också fullmäktiges beslut. Jag tycker det är bra att nu öppnas möjligheten för den förälder eller de föräldrar som så önskar att få en barnomsorg på obekväm arbetstid.

Om- och tillbyggnad av Vegaskolans kök och matsal var ett ärende som skapade debatt.

När det gäller Vegaskolans kök och matsal så var min ingång i debatten att godkänna investeringen men  ifrågasätta hur ärendet har hanterats från det att fullmäktige tog beslutet om en investeringsram på 9 mkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ursprungsäskande var 7 mkr sedan återkom man med en begäran om utökning med 2 mkr till 9 mkr. Beloppet avsåg renoveringen och utbytet av köksinventarierna samt för en utökning av lokalytan för matsalen. Allt utifrån Barn- och utbildningsnämnden prognoser om ett framtida elevantal på ca 525 elever. Därefter har det framkommit att våra medarbetare i Vegaskolans kök har arbetsmiljöproblem på grund av ”sjuka hus”. Den del av fastigheten som inrymmer köket måste rivas och en nyproduktion måste upphandlas i samband med att köksinventarierna ska bytas ut till en total kostnad på 22 mkr.

Det är då det börjar gå snett utifrån fullmäktiges tidigare beslut. Jag hävdar att när man konstaterade att nu blir ombyggnationen mer omfattande än vad som tidigare var sagt borde den politiska ledningen, på uppmaning av samhällsbyggnadsförvaltningen, lyft ärendet på nytt igen. Informerat kommunstyrelsen om att nu råder nya omständigheter som kommer att innebära en större fördyring av projektet. Kommunstyrelsen skulle därefter skickat ärendet vidare till fullmäktige för att få fullmäktiges beslut och mandat om hur man går vidare och med ett nytt beslut om investeringsbeloppets storlek. Det är oacceptabelt att som nu när upphandlingen är gjord och vi står inför ett beslut om att anta anbudet kommer omständigheterna fram till vad som är orsaken till den kraftiga fördyringen..

Med anledning av det som nu och tidigare har hänt är det dags att sätta ned foten. Därför yrkade jag på att det nu krävs en bättre politisk ledning och styrning så att fullmäktige säkerställs trovärdigare och säkrare beslutsunderlag vid framtida investeringar och upphandlingar.

Ett yrkande som kommunstyrelsens ordförande lovade ta med sig. Ett svar och löfte som också är tydliggjort i fullmäktiges protokoll.

En besked i protokollet som jag tycker är viktigt för återskapa medborgarnas förtroende för fullmäktiges beslut samt en markering för att visa på vikten av att kommunens verksamheter respekterar av fullmäktige fattade beslut.

Veckans fullmäktige i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 11

Veckans fullmäktige var ett fullmäktige där ajourneringarna duggade tätt från socialdemokraternas sida. Både många och långa. Så blir det när samarbetspartierna tycker något annat än majoritetspartiet. Denna gång var det bl.a. arvodesreglementet som skilde dem åt.

Några ärenden skapade också en vilja till debatt vilket jag gillar. Ett fullmäktige och dess ledamöter ska inte bara vara röstboskap som i alla lägen följer partiernas och kommunstyrelsens förslag till beslut utan det är i detta rum som olika åsikter ska debatteras och ställas mot varandra.

När det gäller tjänstemannaförslaget på ett reviderat arvodesreglemente så har jag, från det att förslaget presenterades, informerat Socialdemokraterna om Centerpartiets uppfattning i frågan.  Någon höjning av arvodena till politiker med fasta årsarvoden överstigande 50 % kommer vi inte att stödja. Arvodeshöjningar i nuläget skickar fel signaler och är fel tajmat utifrån det omprioriteringar och besparingar vi kommer att tvingas besluta om med tanke på kommunens ansträngda ekonomiska läge. På  borgerliga gruppens mötet före fullmäktige så blev det också hela gruppens samlade uppfattning.

Under mötet anslöt sig den borgerliga gruppen till Vänsterpartiets yrkande då vårt förslag till stora delar sammanföll med deras yrkande. För övrigt en mycket ovanlig allians som sällan och aldrig förekommer i vårt fullmäktige.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade var sitt återremissyrkande med den skillnaden att Socialdemokraterna ville återremittera för att förtydliga konsekvenserna av det nya förslaget och Miljöpartiet ville återremittera för att utreda hur man kan bredda den politiska representationen och stärka den kommunala demokratin.

Vänsterns och den borgerliga gruppens gemensamma yrkande förlorade i omröstningen varför Centerpartiet och de övriga borgerliga partierna anslöt sig till Miljöpartiets yrkande om återremiss då vi bl.a. tycker att frågan om att stärka den kommunala demokratin i alla lägen känns viktig att få genomlyst.

När det handlade om ägardirektiven för Vännäs Fastigheter AB så uppstod skilda åsikter mellan majoritet och oppositionen när jag begärde om ett förtydligande från de tre majoritetspartierna (S-V-Mp) gällande formuleringen som behandlade fastighetsbeståndets framtida storlek och frågan om en eventuell utförsäljning av delar av beståndet. Detta för att möjliggöra egenfinansiering av nybyggnation av lägenheter då komunnen/koncernen redan idag har en tung skuldbörda.

Antydningar har gjorts före fullmäktige som jag tolkade att inom allmännyttans bestånd var det endast tänkbart att sälja nybyggda fastigheter.

Vad är det för skillnad på att sälja en fastighet som är nyproducerad kontra en fastighet ur det äldre beståndet av allmännyttan?

Huvudsaken är väl att göra det möjligt att bygga bort bostadsbristen genom att bygga nya och fler lägenheter. 

Dessa antydningar och oklarheter ville jag ha majoritetspartiernas (S-V-Mp) förtydligande om. Jag fick svar från alla tre men är fortfarande osäker på hur man kommer att agera när det blir skarpt läge. Jag tycker det är viktigt att som styrelseledamot i fastighetsbolaget veta hur ägarna/fullmäktige ser på eventuella utförsäljningar. Förslaget skapade debatt och framtvingade ett yrkande från en s-ledamot om att alla försäljningar ska godkännas av fullmäktige. Under omröstningen framkom skilda uppfattningar inom Socialdemokraterna men för mig var det ändå viktigt att fullmäktige avslog detta yrkande

 

Ett restaurangpaket för jobben

Av , , Bli först att kommentera 132

Jag påstår att restaurangbranchen står inför stora utmaningar om s+v+mp bildar regering efter valet. De kommer att dubblera restaurangmomsen och arbetsgivareavgiften för unga. Det påverkar hela restaurang- och hotellbranschen negativt. Men framför allt slår förslagen mot unga och utlandsfödda. Grupper som redan idag har det tufft på arbetsmarknaden. Restaurangbranschen klara inte mer av pålagor utan snarare åtgärder som ger förutsättningar för överlevnad.

Centerpartiet har därför presenterat ett restaurangpaket av åtgärder som är jobbskapande och ger förutsättningar till överlevnad för en näring med mycket små vinstmarginaler.

Eskil Erlandsson har idag presenterar sju förslag för en växande restaurangbransch.

– Vi måste förenkla reglerna för restaurangägare, det är alldeles för mycket onödigt krångel idag, säger Eskil Erlandsson

När det handlar om att förenkla för restaurangägare och uppmuntra ett levande krogliv har kommunerna en viktig roll. Dels handlar det om att underlätta för fler uteserveringar, något som efterfrågas av såväl gäster som restauranger. Dessutom handlar det om inspektioner och tillsyn av restauranger.

– Det vi föreslår är egentligen självklarheter, som att en kommun som tagit betalt av restaurangägaren för att genomföra inspektioner faktiskt också ska genomföra dem. Tillsynsavgifter ska vara just avgifter och inte en allmän inkomstförsäkring för kommuner, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiets förslag

  • Avskaffa kravet för danstillstånd
  • Förenkla processen för serveringstillstånd
  • Förenkla och förtydliga inspektioner och kontroller
  • Skapa goda villkor för uteserveringar
  • Genomför gårdsförsäljning i pilotlän
  • Behåll nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga och momsen på restaurangbesök
  • Fortsätt regelförenklingsarbetet inom ”Sverige – det nya Matlandet”.

Ett välkommet uppvaknande av S i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 26

Gläder mig över att majoriteten (s) i Vännäs äntligen upptäckt vad som är på väg att hända med våra producenter av mjölk, kött och ägg och därmed bjudit in till samtal med dessa. Producenter som har en situation där många arbetstimmar och dålig lönsamhet är vardag. Producenter som tvingas konkurrera med kollegor inom EU som har helt andra spelregler vad gäller lagar och krav än den svenske bonden har att förhålla sig till. Sveriges höga krav på djurhållning och djurskydd skiljer sig markant ifrån omvärlden.

Under dessa förutsättningar avvecklar många äldre bönder sina djurbesättningar och få yngre vågar satsa. Medelåldern hos bönderna i Vännäs ligger på 56 år och det indikerar på vart näringen är på väg.

Jag har själv förmånen att få delta i samtalen med de lokala livsmedelsproducenterna och delar kommunalrådets uppfattning om att det är en lång väg att vandra men det viktiga är att vi från politiken tar del av näringens kunskaper om och synpunkter på den verklighet de lever i och vad vi riskerar om inget görs. Viktigt också att kommunens anställda får den politiska signalen om hur vi ser på dessa frågor och att kommunen i sina upphandlingar ska, utan att gå ifrån gällande lagstiftning, möjliggöra upphandling av lokalproducerade livsmedel. Det får nu inte bara bli samtal utan även verkstad av detta.

Centerpartiet har under lång tid, både nationellt och lokalt, uppmärksammat frågan och i olika sammanhang påtalat den oro vi känner.

Centerpartiet i Vännäs har till fullmäktige lämnat in en motion som yrkar på att kommunen, i sina upphandlingar, ska köpa mer lokalproducerad mat samt att kommunen ska ta fram en mat policy med tydliga miljö- kvalitets- och djurskyddskrav på det som upphandlas inom området livsmedel.

Med färre jordbruksföretag riskerar också det öppna landskapet att försvinna. Kommunens attraktivitet för landsbygdsboende minskar. Dagens välskötta åkrar och öppna landskap är viktiga förutsättningar för att människor ska bosätta sig och finna den livskvalité som landsbygden erbjuder.

Jag hoppas också att majoriteten (s) har förstått att en självförsörjningsgrad som understiger 50 % av landets livsmedelsförsörjning inte är långsiktigt hållbart. En situation som riskerar att försätta landet i en bristsituation om oro i omvärlden snabbt skulle förändra förutsättningarna att importera livsmedel. Med händelserna i Ukraina blir vi påminda om hur instabilt världsläget är och hur fort dagens förutsättningar kan ändras.

S vilseleder om sänkt restaurangmoms

Av , , 4 kommentarer 23

Centerpartiets och alliansregeringen tanke bakom sänkningen av restaurangmomsen var att ge företagen större marginaler för att kunna växa och anställa. Om Socialdemokraternas skuggbudget blir verklighet hotas en bransch som skapar jobben.

För restaurangföretagen skulle en fördubblad restaurangmoms innebära att tusentals småföretag, som precis fått näsan ovanför vattenytan återigen får börja trampa vatten. Ett genomsnittligt restaurangföretag får en höjd momskostnad motsvarande 250000 kr. Utöver detta får de höjda arbetsgivaravgifter för sina unga anställda med nästan 90 000 kronor.

Socialdemokraterna, men även de så kallade samarbetspartierna, tror sig vara fullständigt säkra på att momssänkningen för restaurangnäringen inte har gett det effekter som var tanken med reformen. Alliansregeringen och inte minst Centerpartiet, får återkommande kritik för denna reform och för uteblivna effekter av denna.

Jag ser det som en mycket vilseledande kritik när jag ser vad Karolinska institutet, Skatteverket och Tillväxtanalys har kommit fram till när de utvärderat reformen. En utvärdering som visar på positiva resultat.

Konjunkturinstitutet – visar att sänkningen har gett 4000 fler heltidsjobb. Nedsättningen öppnar upp fler dörrar in på arbetsmarknaden för unga, invandrare och lågutbildade. Grupper som är överrepresenterade bland de som fått jobb.

Priserna har sjunkit med cirka sju procent.

Skatteverket – visar att fusket har minskat motsvarande 700 miljoner kr. Ungefär sju procent av företagens omsättning har tidigare redovisats in med för låg moms.

Tillväxtanalys – visar att nyföretagandet har ökat och jobben blivit fler. Nystartade företag mellan 2011-2012 ökade med +16 % eller 2335 företag. Nedlagda företag minskade samtidigt. Antalet anställda har under samma period ökat med 6,9 % eller 9 200 personer inkluderande deltidsanställda.

Lennart Holmlund (s) vilseleder bönderna

Av , , Bli först att kommentera 24

Som ett svar på min blogg om att ”svenska bönder går på knäna” skriver Lennart Holmlund (LH) i en bloggtext den 12 februari att det är den svenska jordbrukspolitiken som är den största boven av alla och påminner om att i den regeringen sitter centerpartiet med.

LH skriver också att när det gäller vad man vill ha för stöd till jordbrukspolitiken så är det regeringen som förhandlar om den och inte kommunerna och att den borgliga regeringen har inte kunnat förhandla fram att vi har ett jordbruksstöd som har en försörjningsgrad av livsmedel som kanske kan komma upp till 75 %.

Jag tycker LH:s anklagelser om orsakerna, mot alliansregeringen i allmänhet och centerpartiet i synnerhet, haltar betänkligt när man granskar socialdemokraternas förda jordbrukspolitik i europaparlamentet och den skuggbudget som Stefan Löfven presenterade i september 2013.  

Socialdemokraterna går hårt åt oss centerpartister för att EU-medlen under kommande programperiod 2014-2020 minskas. Det de inte berättar är hur socialdemokraternas europaparlamentariker agerade när det kom till beslut i EU. Ett exempel är EU-parlamentarikern Göran Färm (S) som ville minska direktstöden med minst 20 procent under perioden 2014-20.

Då reformen för åren 2014-2020. röstades igenom röstade de svenska socialdemokraterna nej till större delen av EUs nya jordbrukspolitik. Skälet var att nedskärningen av jordbruksbudgeten inte blev större än 13 procent jämfört med den föregående sjuårsperioden.  Av CAP-reformens fyra delar röstade den svenska s-gruppen endast för den del som handlar om landsbygdsutveckling, och nej till både direktstöden och marknadsordningarna.

Socialdemokraterna har drivit på om att budgeten till landsbygden ska skäras ner med argumentet att hela EU-budgeten skärs ned och då borde pengarna gå till annat. Även Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson har krävt en halvering av EUs jordbruksbudget.

Så det du säger Lennart Holmlund står i bjärt kontrast med hur dina partikamrater agerar när det kommer till beslut i europaparlamentet.

Inte nog med det. I skuggbudgeten aviserar socialdemokraterna ett införande av en handelsgödselskatt på 300 miljoner per år. En slakteriavgift på 90 miljoner per år och en lastbilsskatt på mjölk- och slakteribilen samt alla övriga transporter till och från jordbruksföretagen inklusive rundvirkestransporter.

Min sammanfattning är att antingen är du dåligt uppdaterad om vilka beslut som dina partikamrater i europaparlamentet har tagit eller också går du inte i takt med ditt eget parti när det gäller den förda jordbrukspolitiken i parlamentet och uttalanden på hemmaplan.

Summerar man socialdemokraternas agerande i europaparlamentet och konsekvenserna av den jordbrukspolitik ni aviserat i skuggbudgeten kommer nog bönderna knappt att kunna gå på knäna utan hamnar förmodligen i liggande ställning.

Skärpning Lennart Holmlund.

 

 

 

 

 

 

Ytterligare fakta i ärendet ”giftfri vardag”

Av , , 1 kommentar 15

Jag och Centerpartiet försöker hålla oss till den tågordning som kommunstyrelsens ordförande (Johan S) har tydliggjort vad gäller att väcka ärenden.

Han har beslutat att när ett ärende ska upp till arbetsutskottet så måste det aviseras på ordförandeberedningen för att få det godkänt av ordförande. Det andra alternativet är att lämna in en motion till fullmäktige.

I detta ärende har S frångått gängse ordning där man genar i ärendehanteringen vilket får till följd att oppositionen har ett regelverk att förhålla sig till medan majoriteten (S) har ett eget regelverk.

Jag vet att majoriteten har rätt att lägga egna förslag men jag tycker att oppositionen bör få ärendet med på arbetsutskottets dagordning och inte på sittande möte. Dessutom kan ju även majoriteten lägga en motion till fullmäktige. Då har vi ordning och reda i ärendehanteringen.

När majoriteten (s) kastade in förslaget från Leif A (s) meddelade jag att en motion från Centerpartiet var klar men inte inlämnad som delvis berörde samma ämne.

Jag beklagar om majoriteten störs av att jag i min blogg inte nämnde att vi är två partier (s+c) som har väckt frågan men på olika sätt. Jag känner ingen skuld i det fallet. Det är många goda förslag som kommer från Centerpartiet i arbetsutskottet och som också blir majoritetens förslag men det är sällan majoriteten upplyser om detta utåt.

 

Jag tycker att det är bra att majoriteten (s) också har intresse av att få detta miljöproblem belyst vilket talar för att barnens miljö i skolan har goda förutsättningar att förbättras och det var den viktigaste målsättningen med vår motion.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier