Etikett: Alliansen

Staten konfiskerar skogsmark

Av , , 3 kommentarer 18

Fastighetsägarna i min by har sammantaget avstått 59,8 ha av produktiv skogsmark till att bilda ett naturreservat. Skogstypen och området har en kärlväxtflora med mycket högt skyddsvärde. Naturreservatet, som är under bildande, har tillkommit för att långsiktigt bevara ett område som till stora delar består av kalkbarrskog med en för Västerbottens län mycket ovanlig intressant kärlväxtflora. Ersättningsfrågan, på grund av att vi inte kan bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk, avslutades  i samförstånd 2008 med samtliga fastighetsägare.

Två ägare av en fastighet i byn har nu beslutat att avverka ett större område på ca 15 ha. Ett bestånd som i huvudsak består av gammal granskog.  Avverkningsanmälan har behandlats av Skogsstyrelsen och köparen har påbörjat planeringen av avverkningen. Nu har Skogs- och Länsstyrelserna i landet fått påbackning om vikten av att tydligare följa Art- och habitatdirektivet. Ett EG-direktiv från 1992 som är en naturlig fortsättning efter implementeringen av Fågeldirektivet 1979. Direktivet innebär att projekt, i det här fallet en slutavverkning, måste visa att de inte har negativa effekter på området innan de sätts igång.

Inte nog med den avsättning som redan har gjorts för bildandet av naturreservatet. Nu har ett nytt hot uppstått för byns fastighetsägare när det gäller rätten att bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk. Ett beslut om begränsningar i avverkningsrätten på grund av arter som kan vara aktuella inom detta område, i första hand den tretåiga hackspetten. Beslut som också drabbat många andra fastighetsägare runt om i landet. Otaliga är det artiklar som bekräftar detta.

Under torsdagen invaderades området av en fullstor buss och fem personbilar som transporterade ut en kader av tjänstemän som representerade Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket inom region norr. Nu skulle området inventeras med en framåtsyftande målsättning att lära sig hantera, i en förbättrad dialog mellan Skogs- och Länsstyrelserna, hur och vilka arter som ska hanteras inom de olika länen och områdena. Detta kommer med säkerhet att resultera i förbjudna avverkningar utan att markägaren får en krona i ersättning

Det som upprör mig är för det första ”intrånget” av alla dessa tjänstemän på privatägd mark som, förutom den framåtsyftande målsättningen, eventuellt kunde ompröva Skogsstyrelsens handläggning och därmed begränsa eller stoppa fastighetsägarnas försäljning av avverkningsrätten. Ett resultat av besöket väntas inom kort.

För det andra, och det som upprör mig mest, är om man kommer fram till en begränsning eller att helt stoppa avverkningen och orsaken kopplas till Art- och habitatdirektivet så utgår ingen ekonomisk ersättning till fastighetsägaren.

Det är nu som ”konfiskeringsbegreppet” kommer in i bilden.  Att konfiskera, är en juridisk term som betyder att ta i beslag, dra in till kronan/staten, beslagta utan att ge full ersättning och i det här fallet ingen ersättning.

Om man ser ett skogsinnehav som ett pensionssparande och jämför det med en pensionsförsäkring. Vem skulle acceptera att staten ”konfiskerade” hela eller delar av sparkapitalet?

Att EU har beslutat om att Art- och habitatdirektivet ska gälla för att skydda hotade arter får jag acceptera men den svenska tolkningen kan jag ifrågasätta såsom flera andra har gjort. Men att svenska staten ”konfiskerar” privatägd mark kommer jag aldrig att acceptera. Jag utgår ifrån att EU, när man drabbas av ett intrång, inte har några synpunkter på hur medlemsländernas ekonomiskt kompenserar fastighetsägarna.

Jag påstår att äganderätten är satt ur spel som staten idag hanterar fastighetsägarna. Jag vet också att Skogsstyrelsen, i en skrivelse, har uppmärksammat regeringen på de orimliga konsekvenserna för markägarna.

Centerpartiet har ett stämmobeslut från 2015, utifrån en motion som jag skrev, ett beslut om att intrång som innebär begränsningar i äganderätten och ett produktionsinriktat skogsbruk inte ska vara tillåtet då statliga medel för intrångsersättning saknas vid intrångstillfället. Jag förväntar mig att övriga partier och politiska företrädare, som säger sig värna om äganderätten, stöder vårt stämmobeslut och i riksdagen ifrågasätter statens ”konfiskeringsliknande” agerande.

Äganderätten är grundlagsskyddad och bör respekteras vilket inte görs idag. Av lagen framgår att om det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad så att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras har den berörde rätt till ersättning enligt vad som anges i lag.

 

 

Infrastruktursatsningarna, en stor framgång för miljöarbetet och Centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 26

Förhandlingarna inom Alliansregeringen om infrastruktursatsningar är nu avslutade. 55 nya miljarder till järnvägen. Resultatet av dessas förhandlingar är en stor framgång för Centerpartiet. Bl.a. finns Ostlänken mellan Järna och Linköping med. Den satsningen har Centerpartiet drivit länge. En ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg.

Underhållet av det befintliga järnvägsnätet är eftersatt och åtgärder behövs. Med 20 miljarder för underhållsinsatser ges förutsättningar att bygga bort flaskhalsar vilket höjer kapaciteten och ger en högre kvalitet på järnvägsnätet.

Centeterpartiet har länge och envetet jobbat för bättre infrastruktur och mer järnväg. Vi behöver bryta sambandet mellan transporter och negativ miljöpåverkan. Centerpartiet prioriterar resurser för drift och underhåll för transporter av hög kvalitet.

 

Vad som saknas i denna infrastruktursatsning är pengar till Norrbotniabanan. I den nationella planen för perioden 2010-2021 finns Norrbotniabanan inte med. Det är en oerhörd brist med tanke på det stora behovet av miljövänliga transporter som efterfrågas från bl.a. skogs- och gruvnäringen. Norrbotniabanan är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt och miljövänliga transporer från norra Sverige och Finland. EU-kommissionen har också uttalat att Norrbotniabanan är ett prioriterat infrastrukturstråk i Europa.

 

Inom Alliansregeringen pågår förhandlingar om vad som ska ingå i höstens infrastrukturproposition. Där måste ett positivt ställningstagande komma gällande Norrbotniabanan. Centerpartiet driver den frågan hårt i dessa förhandlingar. Med tanke på det inflytande vårt parti har haft i nu beslutade satsningar så hoppas jag att vi når samma framgång i frågan om Norrbotniabanan.

 

Centerpartiet är ett hållbart alternativ. Även för järnvägen.

Rätta till orättvisorna!

Av , , Bli först att kommentera 33

Kostnadsutjämningen ger idag storstadskommunerna ekonomiska fördelar trots att kostnadsutjämningen mellan kommunerna är en skatteväxling som ska garantera att finansiering av offentlig verksamhet har samma förutsättningar i hela landet.

En 20-årig gammal uppfattning om att antalet barn på landets förskolor styr idag ersättningen till landets kommuner. Systemfelet består i att ersättningen bygger på att en bedömning från mitten av 1990-talet att storstadskommunerna har en mycket högre andel barn på förskolan än landet i övrigt. Så är det inte idag. På grund av maxtaxans införande och beslutet om en allmän förskola är antalet barn i förskolan lika stor i glesbygden som i storstädernas förorter. Det innebär att länets kommuner skickar 100 miljoner kronor till rika Stockholmskommuner.
 
Regeringen tillsatte 2008 en kommitté som skulle se över de kommunala utjämningstransaktionerna. Inte minst för att rika moderatstyrda Stockholmskommuner hävdade att nuvarande system är tillväxthämmande. Resultatet av kommitténs utredning redovisades 2011 och den visade bl.a. att nuvarande system inte är tillväxthämmande och att utjämningen av kostnader för förskolan måste förändras. Kommittén var enig i sin uppfattning oavsett partitillhörighet.
 
Systemfelet innebär att bl.a. Vännäs kommun tappar 7,9 miljoner kronor i minskat statsbidrag. Med detta systemfel måste en del av kommunens skattepengar omfördelas från andra verksamheter till förskolan. Pengar som vi så väl behöver för att klara behoven inom kommunens övriga verksamheter. Felet blir extra påtagligt då vi har förmånen att vara i en kommun med ett födelseöverskott 2011 på 18 barn och 360 platser i förskolan.
 
 
Jag tycker att orättvisan är oacceptabel och att systemet ska anpassas till dagens verklighet. Eventuella åtgärder för att rätta till orättvisan har nu regeringen skjutit på framtiden. Vågar inte regeringen eller oppositionen ta striden med de rika Stockholmskommunerna? Kostnadsutjämningen bygger ju på en skatteväxling mellan kommunerna där någon kommun avstår pengar till förmån för någon annan kommun. En princip som alla politiska partier är och har varit överens om.
 
Nu är det upp till regeringen att se till att rättvisa skipas på detta område.

Centern satsar på kvalité och ny kompetens inom köken

Av , , Bli först att kommentera 8
Vid senaste Kommunfullmäktige lämnade Centern in en motion ”Policy för kvalité och upphandling av mat”.  Vi anser att maten som vår kommun serverar till såväl barn som äldre ska vara av god kvalité och smaka gott. Mat handlar inte enbart om att äta sig mätt, utan mat är även glädje och njutning och en viktig del av vårt kulturarv.
 
Vi vill att kommunen ansöker om att få delta i det nationella projektet Fokus Matglädje. Där har alla Sveriges kommuner möjlighet att lyfta den offentliga måltiden genom konkreta, inspirerande utbildningar med matgästen i fokus. Klimatsmart mat med hållbara råvaror och kreativ matlagning ingår i helhetslösningen för måltidslyftet.

Fokus Matglädje består av tre olika steg var och ett med målet att stärka samarbetet och utveckla ny kompetens hos personalen inom kommunens offentliga måltidsverksamheter. Matglädjen står i fokus och information varvas med kreativ och inspirerande matlagning tillsammans med måltidspersonalen.

 
Det är också viktigt att kommunen tar fram en övergripande livsmedels- och kostpolicy för hela koncernen som tydliggör kommunens uppfattning vad gäller kvalité och upphandling av mat. Denna ska säkerställa matens kvalité och också möjliggöra en upphandling av lokalproducerade produkter.
 
Vi hoppas på en politisk samsyn om hur viktigt det är att lyfta matens kvalité och genom utbildning utveckla ny kompetens och därmed lyfta kökspersonalens status. Resultatet av projektet EKO-nära skolmat på Pengsjö skola är en bra bekräftelse på detta.
 
 
 
 
 

Vännäs, årets företagarkommun i länet

Av , , Bli först att kommentera 12

Ett stort GRATTIS och TACK till alla våra företagare i kommunen som genom utveckling av sina företag når omsättningsökningar och resultatförbättringar som gjort Vännäs till årets företagarkommun i länet. http://www.vk.se/Article.jsp?article=482320

Ett särskilt GRATTIS till G&S Jonsson Däckservice AB i Vännäsby som är det företag som haft den allra bästa utvecklingen i Vännäs sen förra året.

Det är roligt att det går bra för våra företag. Det tyder både på bra företagsledare och duktiga medarbetare som alla har insett vikten av att utveckla och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns inga genvägar utan allt handlar om att hela tiden utveckla och effektivisera för att klara konkurrensen och bli den slutgiltiga leverantören.

Näringslivet och dess tillväxt är en av de viktigaste grundstenarna för att vara en attraktiv kommun som skapar tillväxt och sysselsättning men också viktiga förutsättningar för att kunna öka skatteintäkterna och nå en låg arbetslöshet.

Alla medborgare vill ha en bra kvalité inom kommunens kärnverksamheter som skola, barn och omsorg och dessutom nå ett årsresultat som skapar utrymme för reinvesteringar och nysatsningar. 

Ägarna och våra företagsledare vill också det för att kommunen och företagen i Vännäs skall vara attraktiva arbetsgivare i framtiden vid nyrekrytering av medarbetare i konkurrens med övriga kommuner och företag i regionen och länet.

Nu känns det som att det önskade läget, vad gäller det ekonomiska utfallet i kommunen, ligger en bra bit bort i tiden men förhoppningen att nå dit känns mera möjlig med ett näringsliv i kommunen som utvecklas både vad gäller produkter, omsättning och resultat.

 

Mindre svart med ROT och RUT

Av , , Bli först att kommentera 11

Många kritiska röster har höjts vad gäller ROT och RUT mest av allt när det gäller RUT. Kritiska synpunkter har i första hand kommit från partiföreträdare på vänsterkanten, fackliga organisationer och ledarskribenter med vänstersympatier.

Centerpartiet är initiativtagare till både ROT och RUT och har målmedvetet drivit dessa frågor i riksdagen. Maud har fått utstå mycket kritik för RUT avdraget eller som många ironiskt och nedlåtande har kallat det ”pigavdraget”. För Centerpartiet har några av argumenten för både ROT och RUT varit att få bort svarta arbeten och öka antalet vita arbetstillfällen.
 
Nu visar Skatteverkets analys att företag och privatpersoner som köpt tjänsterna är nöjda med systemet . Cirka 86 procent av svenskarna tycker att ROT-avdraget är bra och 72 procent tycker att RUT-avdraget är bra.
 
Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket säger också att svenskarna inte längre tycker att det är okej att ha svart städhjälp eller att köpa svarta byggtjänster. Vi ser att skattereduktionen har skapat vita jobb och att det har skett en tydlig attitydförändring sedan ROT- och RUT-avdraget infördes.
 
 
Analysen och kommentarerna bekräftar därmed att Centerpartiets argument för ett införande av ROT och RUT var riktiga. En attitydförändring har skett till svarta arbeten och därmed har fusket med svartjobb minskat samtidigt som fler entreprenörsföretag och fler arbetstillfällen har skapats.
 
 
 

Vännäsby ”körd” som etableringsort för IKEA

Av , , 2 kommentarer 15

IKEA har tagit ett inriktningsbeslut om att etablera ett varuhus i Umeåregionen. Jag har tidigare, i media, lyft tanken om att Vännäsby skulle kunna vara en etableringsort i regionen. Ser det fortfarande som ett realistiskt alternativ men allt eftersom nya uppgifter har framkommit tvingas även jag inse att loppet är ”kört”. Arbetet med att få en lokalisering av IKEA till Umeå har pågått i flera år och när det blev officiellt var nog placeringsorten redan avgjord.

Även om inte Vännäsby kan bli placeringsorten för IKEA så vill jag gratulera Umeå och Umeåregionen (kommunerna Umeå-Vännäs-Nordmaling-Vindeln-Robersfors och Bjurholm) till denna etablering. IKEAs varuhus är eftertraktade som dragplåster på många orter och inom många regioner. Om nu Umeåregionen får ett IKEA varuhus med placering i Umeå så skall vi glädjas över IKEAs val oavsett vilken kommun vi företräder både inom och utanför regionen. Det som är bra för Umeå är bra för Umeåregionen och länet och vice versa.
 
Ur ett Vännäsperspektiv får vi hoppas att placeringen blir på Klockarbäcken.
Det handelsområdet ligger helt rätt i förhållande till Vännäs och landet väster om Umeå. Ligger också rätt med tanke på kommande ringled med anslutning till E4:an i söder. Befintlig handel på Klockarbäcken behöver också kompletteras med fler varuhus för att området skall utvecklas och fortsättningsvis vara intressant för nyetableringar.
 
Vid nästa större etableringstillfälle i Umeåregionen står kanske Vännäs på tur. Då hoppas jag att vi kan konstatera att det är resultatet av ett aktivt arbete av Vännäs kommun och att samarbetet i Umeåregionen har bidragit till etableringen genom övriga kommuners stöd. Ett samarbete bygger ju på ett givande och tagande och den insikten förutsätter jag finns hos både politiker och tjänstemän som är involverade i samarbetet.
 
Samarbetet i Umeåregionen är otroligt viktigt för att dels skapa tillväxt och utveckling i hela regionen men också för att det ger förutsättningar till en kostnadseffektivare kommunal förvaltning i medlemskommunerna.
 
 
 
 

En eventuell nedläggning av Orion kräver bättre beslutsunderlag

Av , , Bli först att kommentera 22

Vännäs kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans, har i ett styrdokument fastställt att alla nämnder och styrelser ska arbeta för att starta upp intraprenader inom sina respektive verksamhetsområden. Under ett antal år har detta också varit ett av många budgetdirektiv från fullmäktige. Budgetdirektiven och styrdokumentet har samtliga partier varit med att utforma och socialdemokraterna är ytterst ansvarig för att dessa beslut verkställs.

Nu har nämnda socialdemokrater presenterat ett förslag att lägga ner Orion, den enda intraprenad Vård- och omsorgsnämnden har i sin verksamhet. Man gör det med det goda skälet att man har lediga platser inom äldreomsorgens särskilda boenden och vill anpassa antalet platser efter behovet. Ett annat mål är att få en budget i balans 2012.

 Anmärkningsvärt är dock att budgetarbetet inte ens har påbörjats vilket innebär att ingen säkert vet hur och var det är minst smärtsamt att göra nedskärningar. Trots att det saknas en konsekvensanalys vill majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden fatta beslut om nedläggning redan nästa vecka.
 
För endast några månader sen hade Vård- och omsorgsnämnden nedläggningsfrågor på sitt bord och tog då ett enat inriktningsbeslut om att vid behov avveckla flyglarna på
Hjorten (6 + 6 platser) som är de minst efterfrågade boendeplatserna idag. Skälet till att frågan var på bordet då var att det under flera månader funnits outnyttjade platser inom särskilda boenden. Utbudet har alltså varit större än efterfrågan. Detta inriktningsbeslut vill nu socialdemokraterna riva upp.
 
Så här i slutet av sommaren verkar trenden vända och fler och fler av de tomma platserna beläggs. Detta leder osökt till frågan om vad som händer på sikt om vi idag lägger ner 8 platser. Var ska då våra äldre som har ett behov av särskilt boende ta vägen? Fortsatt eget boende med utökad hemtjänst? Tvingas stanna kvar på sjukhuset/geriatriken? Man bör då ha i åtanke att de senare alternativet leder till högre vårdkostnader för kommunen. Kanske måste vi inom en snar framtid starta upp ett nytt boende?
 
Intraprenaden Orion är ett av kommunens mest uppskattade boenden, vilket vittnar om kvalitet. Orion har alltid hållit budgeterna, vilket vid en nedläggning kan få negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Intraprenadformen har gett och ger personalgruppen möjlighet att utforma och utveckla verksamheten, vilket leder och har lett till ökat medarbetarengagemang. Sist men inte minst viktigt, med en intraprenad inom äldreomsorgen i Vännäs erbjuds våra äldre en valfrihet.
 
Centerpartiet har tagit och tar ansvar för kommunens ekonomi. Inte bara med avseende på innevarande budget utan även på lång sikt men vi vill få bättre beslutsunderlag. Vi vill se, av förvaltningen framtagna, alternativ till besparingar samt en konsekvensanalys av en eventuell nedläggning av Orion.
 
Centerpartiet värnar om budgetarbetet men vill integå händelserna i förväg och därmed ta dåligt utredda och förankrade beslut innan budgetarbetet ens påbörjats.
Centerpartiet respekterar av fullmäktige tagna beslut och ser därför en eventuell nedläggning av den enda intraprenaden inom äldreomsorgen som en fråga som bör diskuteras och beslutas av Kommunfullmäktige.

Äntligen förskola i Tväråbäck

Av , , 2 kommentarer 13

Tisdagen den 28 juni blev det äntligen klart att en förskola kommer att etableras i Tväråbäck. Då beslutades att upphandling skall ske av en förskolemodul. Förskoleverksamheten kan därmed starta upp förhoppningsvis 1 okt. 2011.

Kommunfullmäktige tog beslut den 22 febr. 2010 om landsbygdssatsningar i
kommunen varav en förskola i Tväråbäck var en av dem. Ärendet har utretts av många tjänstemän och pga av beslutsvånda hos vissa politiker vandrat tur och retur mellan fler olika beslutsinstanser i kommunen.
 
Situationen för dem som velat se förskolan förverkligad kan liknas med de anställdas situation på SAAB-fabriken. Man har kastats mellan hopp och förtvivlan.
Förhoppningsvis blir det slutgiltiga utfallet för de SAAB-anställda lika positivt som för vi alla som jobbat för en förskola i Tväråbäck.
 
Centerpartiets företrädare har följt och försökt påverka ärendet i en riktning som nu också har blivit majoritetens beslut. Till detta kommer alla föräldrars och övrigas engagemang som nog varit avgörande för tillkomsten.
 
Det beslut som tagits om upphandling av en förskolemodul ger nu förutsättningar för att skapa tillväxt och utveckling i denna del av kommunen. En utveckling som i slutändan gagnar hela kommunen genom att förhoppningsvis fler flyttar till vår kommun.
 
Nu handlar det om att marknadsföra bygden och kommunen med den service som både förskola och grundskola medför. Till detta kommer närheten till fyra större arbetsplatser.
 
Där har vi alla ett ansvar och jag vet att Tväråbäcksbygdens Intresseförening kommer att dra igång en inflyttningskampanj efter sommaren. Det finns både byggklara tomter och villor till försäljning i anslutning till skolområdet och i en del byar.
 
Ett LIS-området (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Jämteböle med flera byar inom kommunen ligger också som ett förslag ifrån kommunen. Det handlar om att kunna få bygglov nära vatten vilket vi hoppas ökar attraktionskraften för vår kommun.
 
En annan variant av marknadsföring är att denna vecka finns Vännäs kommun i Glashuset på Rådhustorget. Kommunen informerar där om bl.a. om att bygga och bo i Vännäs. Information lämnas där om att det finns byggklara tomter i Tväråbäck till ett pris av 1 kr.
 
Vad som kommunens tjänstemän och de politiska partierna nu måste verka för är ett tågstopp i Tväråbäck. Det tågstoppet kan bara bli en verklighet om många anmäler sitt intresse för att åka kollektivt på järnväg. En enkätundersökning är nödvändig för att pejla intresset.
 
 
 
 
 
 
 

Centerfrågor fick genomslag vid dagens KF

Av , , 2 kommentarer 17

Efter 4 timmars debatt och 30 ärenden på dagordningen fattades ett antal beslut där en del av våra förslag blev Kommunfullmäktiges beslut. Här kommer några som vi känner hos speciellt glada för. Tyvärr fick vi inte igenom allt men totalt sett är vi nöjda.

Det är viktigt att vi värnar om kvalitén i våra kommunala verksamheter. Centerpartiet har till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige lagt förslag om ett ökat anslag till Vård- omsorg och Barn- och utbildning med 1,0 mkr vardera riktade till äldreomsorgen och grundskolan.
 
Vi fick gehör för 1,0 mkr till kvalitetsförbättringar inom Vård- och omsorg men inte till Barn- och utbildning. Vi beklagar att inte inga övriga partier delade vår uppfattning om förstärkningen till skolan. Det är viktigt att vi satsar på Vännäseleverna i grundskolan så att dem får det allra bästa förutsättningarna när dem skall söka vidare till gymnasieskolan.
 
Vi argumenterade även för att medel skulle avsättas i budget, ca 150 tkr, för att kunna fortsätta med lokalt upphandlade råvaror vid Pengsjö skola. Vi fick inte med det i budgeten men ett muntligt löfte från S och Mp. Upplägget i Pengsjö skall fortsätta och medel anvisas när EKO-projekttiden är slut och det kostnader som då uppstår är kända.
 
När det gäller tillväxt- och utvecklingsbeslut vill vi lyfta fram beslutet om att öppna en förskoleavdelning i Tväråbäck. Efter många turer och ett omfattande engagemang ifrån föräldrahåll och övriga har Kommunfullmäktige äntligen tagit ett beslut om att fullfölja denna landsbygdssatsning.
 
Centerpartiet har hela tiden sett detta som en mycket viktig satsning för tillväxt genom befolkningsökning. En service som är mycket efterfrågad av människor som vill bosätta sig utanför tätorterna i vår kommun. Nu finns en politisk samsyn i denna fråga och efter dagens beslut kan man lungt konstatera att trägen vinner.
 
Centerpartiet har ofta lyft fram behovet av att tillvarata de idélla krafterna som vill utveckla kommunen. Vi har länge efterlyst lösningar där kommunen, förenings- och näringslivet samverkar för att just utveckla kommunen.  
 
I det läge då kommunen beslutade att efter branden inte återbygga lokalerna på festplatsområdet bildades Vännäsbygdens Intressförening som på ideell basis var beredd att bygga upp lokalerna. Detta under förutsättning att försäkringspengarna från Spöland/Vännäs och Vännäs kommun överfördes till föreningen och att bankerna var positiva till den externa finansieringen.
 
Vid senaste kommunstyrelsen redovisade föreningen att man inte lyckats med den externa finansieringen på 2,0 mkr. Trots att man kunnat visa på en investeringskalkyl som innehöll försäkringspengar på 1,9 mkr och en omfattande sponsring från näringslivet vad gäller material och tjänster. Återstod att begära kommunal borgen på 2,0 mkr. En borgen som samtiga partier i Kommunstyrelsen avslog förutom Centerpartiet.
 
Idag fick Kommunfullmäktig ärendet på sitt bord. Fullmäktige hade att ta ställning till ett upplägg där några företag i Vännäs går in med en borgen på 1,0 mkr under förutsättning att kommunen borgade för resterande 1,0 mkr.
 
Upplägget antogs av samtliga partier i fullmäktige förutom Vänstern. Ett glädjande beslut där näringslivets engagemang var avgörande. Vi skall nu i vår marknadsföring lyfta fram det mest positiva med detta beslut (förutom att lokalerna återuppbyggs) vilket är att i Vännäs samverkar kommunen, förenings- och näringslivet för att skapa lokaler och mötesplatser som i annat fall inte blivit av.
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier