Etikett: Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs

Årsprognos och orealistiska budgetramar i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 9

Ett av ärendena på gårdagens kommunstyrelse behandlade ekonomisk uppföljning per 30 november med en årsprognos för 2018. Årsprognosen visade på ett resultat motsvarande 17,8 mkr. En resultatförbättring på 4,1 mkr i jämförelse med budgeterat resultat på 13,7 mkr.

Treklövern (C, Kd och L) som opposition är givetvis nöjda över den årsprognos som ekonomiavdelningen presenterade idag. Viktigt att komma ihåg är dock det faktum att årsprognosen innehåller tillskott som är av engångskaraktär vars belopp inte är preciserat samt att en reavinst på 5,4 mkr.

Arbetet med handlingsplanen har pågått under hela 2018 och beräknas var slutförda under januari månad 2019 för att presenteras för kommunstyrelsen den 4 februari. Inget har, så här långt, framkommit som tyder på att några större omprioriteringar kommer att kunna ske mellan de olika verksamheterna.

Om politiken gläds åt den presenterade årsprognosen så lär knappast medarbetare, brukare och anhöriga, som berörs av Vård- och omsorgsnämndens olika verksamheter, att känna samma glädje. Nämnden har nämligen ett ackumulerat underskott på 16,6 mkr för 2018 som delvis räddades av ett engångsbelopp på 6,8 mkr som fullmäktige beslutade om på juni fullmäktige. Nu redovisas ändå en årsprognos på -9,8 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott med sina återkommande krav på att nämnden ska hålla budgeten samt nämndens diskussioner utifrån förvaltningens alla sparförslag har skapat en pressad arbetssituation trots att nämnden inte tagit några beslut än. Hos ett flertal medarbetare har det upplevts som näst intill ett arbetsmiljöproblem och hos brukarna en oro för bristande trygghet och kvalité. Allt detta på grund av att Vård- och omsorgsnämnden tilldelats orealistiska budgetramar.

En uppfattning som Treklövern har hävdat i budgetfullmäktige den 15 oktober då budgetramarna. för 2019 fastställdes. Därför yrkade Treklövern att budgetramen för Vård- och omsorgsnämnden skulle utökas med 4 mkr vilket majoriteten S, V, M och Mp röstade ner. Nu har nämnden behandlat budgeten för 2019 och konstaterat att det fattas 8,8 mkr för att klara nämndens verksamheter. Återigen en bekräftelse på att nämnden inte har en realistisk budgetram att arbeta med. En fortsättning av den pressade arbetssituationen blir en verklighet även för 2019 vilket inte är acceptabelt.

Ulf Eriksson (C)

Ailen Andersson (Kd)

Monica Wahlström (L)

 

Sonja E (s) sprider lögner om C

Av , , Bli först att kommentera 31

Sonja Eriksson (s) kommenterar i sin blogg vårt förslag om en minimering av delade turer och vårt agerande i fullmäktige i denna fråga och i frågan om budget 2015. Först vill jag säga att mycket i ditt inlägg handlar om kommunens ekonomi men du berör inte det som huvudfrågan. Vad är orsakerna till begränsningarna i det ekonomiska utrymmet? Vilket förhindrar kommunen att satsa på arbetsvillkoren och arbetsmiljön?

Du åberopar min tidigare bloggtext om delade turer där jag pekar på våra olika prioriteringar och den olika syn vi har på de prioriteringar som du och Socialdemokraterna har gjort och gör. Prioriteringar som har påverkat dagens ekonomiska utrymme och som försvårar andra politiska prioriteringar. Det handlar bl.a. om tillfälliga lokalkostnader där Centerpartiet påpekat och drivit frågor om kostnadsfördyringar som ni åstadkommit med hyrda baracklösningar där vi istället hade kunnat bibehålla byskolorna tills nya Vega står klar. Det handlar om möjligheten att tillfälligt flytta klasser till Vännäsby skola istället för dyra baracklösningar på Vega. Med andra ord använda de lokaler vi redan har och därmed minska kostnaderna.

Mitt agerande i budgetberedningen handlar nog mer om att jag och Centerpartiet har påverkats av dessa beslut vilket begränsar möjligheterna till satsningar på olika områden. Med våra förslag i skolfrågan hade det nog funnits utrymme att öka budgetramen för vård- och omsorgsnämnden för att täcka merkostnaden för borttagandet av delade turer och mer än det. Det är nog mera ditt agerande i kommunstyrelsen och fullmäktige som har begränsat möjligheten till att få bort delade turer än vårt.

Vad sedan gäller budgetberedningen så sker inga politiska prioriteringar där utan först i kommunstyrelsen och fullmäktige. Med S agerande att inte lägga någon budget för 2015 i juni så har inga politiska prioriteringar kunnat göras. Jag betonade också i fullmäktige att fördelningen av sparkravet var procentuellt utlagt på nämnderna och att inga politiska prioriteringar har gjorts från varken min eller budgetberedningens sida. Dessa kommer nog senare när vi får se konsekvenserna av sparkraven som nu är beslutade.

Att då anklaga mig och Centerpartiet för att i fullmäktige ha drivit frågan om att lägga ytterligare en besparing på vård- och omsorg är ren lögn. Du var ju inte ens inte på plats då ärendet behandlades och då tycker jag att du inte ska uttala dig om hur diskussionerna gick och vem som sade vad. Och förresten, S deltog också i beslutet så en berättigad fråga är om du inte delar ditt eget partis ställningstagande om budgeten 2015? Har du andra lösningar för att få en budget i balans 2015 så bör du i ärlighetens namn säga hur. Spricka inom S eller hur ska vi tolka dina uttalanden?

Din kraftiga reaktion beror nog mest på att du och S tror sig äga frågor som handlar om arbetsmiljö och medarbetare och då irriteras ni väldigt över att något annat parti vågar trampa in på ert självtagna område.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier