Revisionen och 13-13

Då jag inte var med på gårdagens Kommunfullmäktige så ska jag inte bli långrandig i denna fråga, men skulle på förekommen anledning vilja kommentera en del från gårdagen då jag tycker det finns en del att önska från blogginlägg av både Maria Kristoffersson och Åsa Össbo.

Ifjol 2016 gick Vilhelmina kommun med ca 42 miljoner i överskott. Detta överskott har genererats tack vare goda politiska beslut i att arbetet med flyktingverksamheten skedde i kommunal regi ist. för att kommunen skulle lägga ut detta på privata aktörer. Sedan är det ett gott betyg på de anställda från verksamhetschef och neråt som lyckats förvalta detta på ett bra sätt.

Men samtidigt visste vi att denna verksamhet skulle generera kostnader under 2017 och därför lade S + V ett förslag om att pengar skulle flyttas över från verksamhetsåret 2016 till 2017. Om vi inte hade gjort detta hade det inneburit att vi per automatik fått ett underskott 2017 och även 2018 vilket inneburit nedskärningar i kommunens verksamheter.

Hur skulle vi förklara för gemene man på gatan i Vilhelmina att vi ena året går med 42 miljoner i överskott, men skulle köra på som att dessa pengar inte fanns och dra ned på verksamheterna?

De borgerliga partierna motsatte sig detta förfarande och ville inte föra över pengarna, men presenterade inte heller vilka neddragningar i kommunens verksamheter man var beredda att göra.

Revisionen ställde sig undrande till detta förfarande då det enligt dessa inte klart framgick pengarnas väg inom det kommunala systemet.

Samma firma, PwC hade hand om den jävshistoria som snurrat runt och i samband med att de avrapporterade den tog de även upp sina frågor ang. kommunens delårsrapport. Detta först på ett kommunfullmäktigegruppmöte, sedan för oss på KS med även kommunekonomen närvarande.

Efter en del ajourneringar på fullmäktige så godkändes de skrivningar som lades fram och ett enhälligt beslut togs.

Då det gäller vindkraftsbeslutet har även det diskuterats i KS och vi från S och V anser att vi inte ser något skäl att i dagsläget säga nej till vindkraftsetableringen, Gråtanliden.

GHG Wind AB har ansökt om miljöprövningstillstånd för en vindkraftspark (155 verk) hos Länsstyrelsen och då går Länsstyrelsen ut i en första remissrunda ut och frågar berörda kommuner, Storuman och Vilhelmina vad vi tycker.

Detta är en fråga som engagerar och bara inom vår egna partigrupp har det varit stora diskussioner.

Att vindkraftverk påverkar vår natur är vi nog alla överens om, men ingen av oss i S + V anser oss ha kompetens att avgöra hur och i vilken grad, detta kopplat till den nytta dessa verk anses ska ha för vår elförsörjning. Länsstyrelsen har dock denna kompetens och det är just detta frågan gäller. Att få till stånd en miljöprövning.

Till vår hjälp har vi även använt kommunens egna vindkraftsplan som förordar detta område för vindkraft (dock är antalet verk betydligt större i ansökan), och där kan iaf jag undra över varför vi först antar en vindkraftsplan som pekar ut ett antal områden lämpliga för vindkraft, men då ett företag som vill exploatera/investera i dessa får ett direkt nej från kommunen?

Med andra ord och signalen vi skulle sända vid ett nej var: Dessa områden lämpas sig för vindkraft, men det är ingen ide ni ansöker för vi säger nej ändå.

Här trodde vi oss veta att vi innan fullmäktige hade en majoritet emot oss. Åsa Össbo gör en stor och viktig sak (och det är det) av denna fråga, men berättar inte VARFÖR man förlorade omröstningen….

Skälet är tämligen enkelt och det är att en av deras egna ledamöter avvek från fullmäktigemötet, majoriteten för att  avvisa förslaget  fögick därmed förlorad. Resultat blev sålunda 13 – 13 och där fullmäktiges ordförande, K-G Abramsson (S) i sådana fall har utslagsröst.

Konstigare än så var det inte.

Men långrandig blev det ändå….

Ha det gott!

11 kommentarer

 1. Bo-Lennart Danielsson

  Avvek, p.g.a. akut karaktär. Smärtan var så kraftig att hon höll ut till lunch. Hon fick en akut tid hos läkare 13,00. Hon trodde hon skulle hinna tillbaka. Men istället fick jag skjutsa henne till Lycksele, där hon är kvar. Eftersom hon är canceropererad för två veckor sedan, vet läkarna inte om det beror på cancern eller annat. Hon försökte hålla ut i det längsta. Du slår utan att veta ett förb….t dugg.

  Bo-Lennart Danielsson

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   God kväll Bo – Lennart!
   Det var tråkigt att höra, men jag förstår inte ditt resonemang om att någonting slås och det får stå för dig.

   • Gudrun Östman Danielsson

    Nu måste jag lägga mig i detta och säga att jag tycker det är underligt att du inte förstår hur det du skriver kan tolkas. Du skriver att Åsa gör en stor sak av det hela men sen inte talar om att dom förlorade pga att en av deras ledamöter avvek. Så klart att Åsa skulle kunnat hålla ett tårdrypande tal och förklarat hur dumma dom alla fick känna sig då en partikamrat blev akut sjuk. Hade det känts bättre för dig? Som du formulerat dig så framstår dom som oseriösa. Man kan formulera sig på många olika sätt och jag tycker man bör tänka till hur det man skriver kan uppfattas.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     God morgon Gudrun!

     Det är helt klart som du skriver. Man måste tänka på hur man formulerar sig, men på både din och Bo-Lennarts kommentar så utläser jag att ni tolkat det som att jag visste om denna akuta sjukdom och så är inte fallet.

     OM Åsa tex hade skrivit något i stil med; ” Men en av våra ledamöter blev akut sjuk och var tvungen att avvika och därför förlorades omröstningen där ordförande hade utslagsröst” hade denna diskussion inte uppstått. Hade denna information lagts fram i hennes inlägg hade nog gemene man (och jag) haft förståelse för varför omröstningen ”förlorades”.

     • Åsa Össbo

      Om du, Magnus Johansson, istället hade läst mitt inlägg istället för att gå igång på något helt annat än vad jag skriver (eller enligt dig bör skriva) så hade vi sluppit den här diskussionen.
      Jag tror att du har missuppfattat mitt inlägg. Du skriver att jag gör en stor och viktig fråga av ”det” (oklart vad du menar att ”det” är). Jag fokuserar på att det politiska minnet är kort (vilket du inte alls nämner i ditt inlägg) med tanke på beslutet i december 2014 OCH den situation som fanns med 26 ledamöter. Jag förstår inte varför jag ska gå in på personspecifik information. Det finns alltid orsaker till att ledamöter inte är närvarade, kanske ska vi alla lära oss att inte utgå från att någon okynnesavviker från ett sammanträde. Av ditt sätt att skriva ”att en av deras egna ledamöter avvek från fullmäktigemötet” är det ganska tydligt att du försöker pika eller göra en poäng av att vi får skylla oss själva eller ngt liknande. Med vetskapen om att det hänger på att en ledamot inte är närvarande kan en ordförande välja olika lösningar, som jag ser det, i en fråga där det uppenbarligen finns en djup oenighet.

 2. Gunder Lindgren

  tack för kommentaren. Magnus.
  Vi skulle på fullmäktige endast ta ställning till lokaliseringen av verken, inte något annat. Alltså om placeringen var bra. Vilket verkar vara lite underligt som jag ser det. Allt nog, när jag gick upp och presenterade delar av vårt remissyttrande så betonade jag det faktum att merparten av verken skulle byggas på en plats som inte var angiven i vindkraftsplanen från 20010, förövrigt en plan som ett enhälligt Ks på ett möte 2014 beslöt skulle revideras vilket inte har skett ännu. Dessutom så i planen anges lämplig höjd till lite drygt 100 m, inte 268 m som de planerade verkens höjd. Att bygga ett större antal verk utanför det område som anges i vindkraftsplanen och dessutom betydligt högre var ett av skälen till att PA yrkade på avslag av Ks beslut, som dessutom inte i texten inte följer vad som var underlaget för beslutet. Alltså placeringen av verken och inte något annat. Detta har har Storumans kommun angett som anledning till sitt remissyttrande, att placeringen är olämplig ur bland annat naturhänsyn.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej och god kväll Gunder!
   Nu under remissyttrandet om Grön Översiktsplan så finns ju denna vindkraftsplan inne i denna Gröna ÖP med och vad jag kunde se så fanns ju denna tänkta plats, Gråtanliden med i planen. Men sedan håller jag med dig om verkens antal och höjd, men det miljöprövningstillstånd det skulle tas beslut är ju till för att titta på bl.a just detta. Vi inom S anser att det är efter denna miljöprövning som vi har mer kött på benen för att kunna ta framtida beslut. Man får inte glömma att vi trots allt har en möjlighet att påverka det hela och sedan har vi det kommunala vetot.
   Vi inom S har INTE tänkt ”sälja ut några naturtillgångar”. Nu har den sk. bygdepengen lagts fram och vad kan det innebära för Vilhelmina kommun? Sedan finns det annat som vi diskuterat inom Socialdemokraterna på åtgärder eller investeringar som skulle kunna följa med en ev. vindkraftsetablering.
   Jobb vid etableringar, men även under driftstiden. Utbildningsinsatser för våra ungdomar kopplat till vindkraften. Vi ser möjligheter, inte bara i reda pengar för kommunen.
   Men mycket återstår i detta och var det landar till slut återstår att se. Som nu är lär det ju gå i stå iom att Storuman mer eller mindre sagt nej.
   Ha det gott!

 3. Tommy Streling

  Magnus Johansson!
  Du skriver att S och V inte ser något skäl att säga nej i dagsläget, till en vindkraftpark på närmare 200 verk vid Gråtanliden (i Vindkraftplanen benämnt Västra Sjulsberget, planen antagen KF 2010-06-14 §59). I planen beskrivs ett område som kan inrymma cirka 15 verk. Då hade verken ofta totalhöjd om 150 meter, idag är konstruktionerna ofta 220-240 m. Ljus/skugg/reflex/buller-störningarna får ytterligare räckvidd och styrka. Redan då markeras bl.a att området ligger i Vilhelmina kommuns inflygningsområde (MSA-yta) och ett värdefullt Natura 2000 område finns i närheten.

  Kunskapen om interferensfenomen (buller, särskilt vid parker >20) var kända för flera år sedan och var ett av huvudargumenten för en revidering av Vindkraftplanen. Stor-Rotlidens miljöpåverkan på ekosystem (fågel- och djurliv helt försvunnet i stora områden) och inte minst mycket långväga bullerstörningar var välkända men tegs ihjäl. Kravet på utvärdering och undersökningar underströks i politiken. SLU sedan dess har genomfört en viktig studie om Stor-Rotliden som visar stora negativa verkningar från vindkraftparker, bl.a på rennäringen.

  Det var i dec 2014 som Stöttingfjället och vindkraftexploatering stod för beslut i Vilhelmina fullmäktige. Utöver de negativa effekterna nämnda ovan, ges utestängningseffekter om parkerna måste stänglas – det rörliga friluftslivet inskränks kraftigt. För många blir jakten helt förstörd både i området och perifert. Hus- och fastighetsvärden sjunker drastiskt och objekt blir ofta osäljbara. Störningseffekterna är märkbara på flera kilometers håll, både fritidshus- och fastboende drabbas. Inflygningsytor för flyget beskärs och försämras. Ambulanshelikoptrar får färre marknära korridorer och vid låga molnbaser tvingas man till längre och högre rutter med försämrad insatstid som följd. En indirekt följd är att vattenkraftreglering försämras, korttidsreglering ökar i frekvens och omfattning, vilket ger förstärkta negativa skadeverkningar på de reglerade vattendragen och älvarna (vilka enligt vattendirektivet har ett s.k. försämringsförbud). Allt detta var känt december 2014, och låg till grund för beslut att revidera Vindkraftplanen. En revision som då, näppeligen skulle handla om att vara mer generös, snarare restriktiv.

  Hade ni i S och V följt planen, borde ni rekommenderat en tiondel eller mindre, av ansökans antal, dvs 15-20 verk. Så vad ska kommunen med en Vindkraftplan som S/V ändå struntar i? Det var ett enigt fullmäktige som beslutade om revidering av Vindkraftplanen. Du frågar ändå, ska vi inte följa planen?, men ni gör det inte själva. När S/V ger ett utpekat området godkänt till tiofaldigt många mot planen, det är, beaktat forskning och nya fakta, helt bortom befintlig plan. Men S/V:s yttrande sätter inte ett krav på något helst, bara lyfter vikten av kompensation med s.k. bygdepeng. Här kan vi tala om marknadssignaler.

  Sedan måste man självklart, i varje enskild ansökan göra en individuell prövning, då planen är generell liksom en översiktsplan pekar ut övergripande drag och nivåer. En kommun ger väl för hela friden aldrig ett ”direkt nej” i alla fall som kommunen pekat ut som lämpliga/möjliga områden? Varje prövning måste stå för sig. Vad ”branschen” anser och tolkar, om ”signaler”, är deras sak. ”Business” för dem, är miljöförstöring för andra, för naturen. En exploatering är ingen win/win-situation, utan en process med lokala och semiregionala långtgående skadliga miljöeffekter.

  Ett revideringsbeslut, brukar följas av ett moratorium, till dess en plan och riktlinjer är reviderade. Det har heller inte förespråkats. Men mest anmärkningsvärt, och allvarligt, är att kommunstyrelsen på snart tre (3) år inte har hörsammat fullmäktiges beslut, initierat en revidering/utredning av Vindkraftplanen. Här kan hård kritik riktas mot kommunstyrelsens arbetsutskott och presidium, som obstruerat beslutet.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Din vana trogen Tommy så kommer långa inlägg som inte är helt lätt att följa och svara, och ärligt talat hinner jag inte nu på morgonen innan jobbet. Jag lägger ut din kommentar och provar att återkomma ikväll.
   Ha en bra dag!

   • Tommy Streling

    fortsättning, del 2, inlägg fr Tommy Streling

    (angående frånvaro av verkställighet av Vilhelmina fullmäktiges vindkraftplanrevisionsbeslut 2014)
    Här kan hård kritik riktas mot kommunstyrelsens arbetsutskott och presidium, som obstruerat beslutet.

    Så vad anser du själv Magnus Johansson (ersättare i KF när revideringsbeslutet togs, respektive KS-ledamot, då som nu), om att S/V definitivt bryter mot planen och uppskriver omfattningen monumentalt utan en tillstymmelse till invändning?

    Vad tycker du själv om att KS totalt misslyckats med att initiera och genomföra en utredning och föreslå en revidering av Vindkraftplanen till fullmäktige?

    Till sist. Att en ledamöt ”avvek”, låter som den försvann ut på andra äventyr. Men verkligheten är den, att varken S/V har eller hade majoriteten i fullmäktige. Men att tillfälligheterna, en persons akuta hälsotillstånd, avgjorde frågan. Ser du S/V:s framgång som en politisk arbetsseger?

    Sett till politikens tillkortakommanden i den totalt obefintliga revideringen av Vindkraftplanen samt S&V:s sätt att sluka exploatörens planer med hull och hår (långt bortom befintlig plan), försämrar det verkligen förutsättningar, för att kommunen står samlad i komplicerade frågor. Ingen vann den här frågan, förutom exploatören. När så stor osäker och oenighet råder, brukar man förorda försiktighetsprincipen. För långsiktigt hållbara sociala och ekologiska beslut, lokalt och regionalt.

    / Tommy Streling

 4. Magnus Johansson (inläggsförfattare)

  Du verkar ha koll på mina uppdrag och det känns smickrande Tommy.
  Att vi ograverat skulle gå vindkraftsbolagets ärenden är helt felaktigt.
  Som vi ser det, är det NU ett miljöprövningstillstånd som det ska tas beslut om och där lär alla inblandade parter och de frågor du fram. Rennäring, miljö, glesbygdspeng etc, etc. På dig låter det som att om vi inte säger ngt nu så har vi förverkat vår framtida yttranderätt. Tvärtom.
  I denna prövning ser jag vår chans att ge synpunkter utifrån Vilhelmina kommuns synvinkel där bl.a vår vindkraftsplan ingår.
  Och NEJ. Jag ser inga politiska poänger över att omröstningen blev som den blev utan det var ett krasst konstaterande. Och för att du m.fl ska ha det fullständigt klart för er: Jag visste INGET om att det var akut sjukdom som låg bakom och om inte det har framkommit nu är det bara att beklaga, och ni får tolka det hur ni vill, men den frågan lämnar ifa jag nu.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>