Ingen beredning av skolans lokaler.

Av , , 15 kommentarer 22

Idag har vi haft ett ärende uppe på kommunfullmäktige och det gäller den beredning kommunstyrelsen efter diskussioner, men i enighet gått fram till att rekommendera fullmäktige om och turerna idag ter sig för mig mycket märkliga.

Bakgrunden är att skolan står inför mycket stora investeringar inom den närmaste tiden (från de äskanden utbildningsnämnden kommit med, i runda tal 105-145 miljoner) då det gäller lokaler till skolan. Det gäller allt från ev. flytt av transportprogrammet och den utdömda lokalen M3, personallokaler i Nästansjö till upprustning av Volgsjö skola tex.

Då vi har goda erfarenheter av denna arbetsmetod med beredningar förslog vi från Socialdemokraterna och Vänstern att en fullmäktigeberedning skulle tillsättas. I vederbörlig ordning började det hela i kommunstyrelsens arbetsutskott för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen. Mycket och långa samtal runt det hela har det varit, men utifrån det direktiv som var uppe för beslut yrkades inget annat och ingen reservation lades till besluten från vare sig Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna eller Politiskt alternativ. Trots diskussioner frid och fröjd och ALLA eniga.

Idag på fullmäktige var ljudet ett helt annat och jag har tänkt ta punkterna en efter en utifrån direktiven som togs ENIGT i KS.

* Antalet ledamöter i beredningen föreslås till sju med en ersättare från vardera partigruppen. Två ledamöter föreslås från kommunstyrelsen med kommunstyrelsens ordförande som ordförande i beredningen och fem ledamöter från utbildningsnämnd. 

– Dvs från de facknämnder som är direkt berörda av beredningen, UN och KS. Från opposition menade man nu att det skulle vara en person med en personlig ersättare från vardera parti. Också det sju, men då beredningen ska spegla bl.a det politiska förhållande som råder blir det inte riktigt så med denna lösning. Man ska även ha klart för sig att en beredning kostar pengar och därför anslogs 100 000 kr till bl.a arvoden, inkomstbortfall och om det behövs göras något i konsultväg tex. Detta har för oss varit vägledande och vi har sålunda velat hålla nere antalet ledamöter.

Av dessa sju föreslog vi (S+V) på förra KS tre ledamöter från ”den röda” sidan för att oppositionen till kfm skulle ta fram fyra namn. Och skulle man titta utifrån detta tankesätt skulle då alliansen (KD, M och C) kunnat ha en ledamot var och PA en ledamot. Centern föreslog på valnämndens möte innan kfm två centernamn. PA skulle med andra ord inte få någon plats. Med detta förfarande och med andra ord skulle oppositionen ha en majoritet i beredningen trots att det råder det omvända i nämnderna.

Beredningens förslag ska lämnas till kommunfullmäktige senast under april månad 2019.

– Här menar man från opposition att beredningen inte ska spänna över valet utan hade förslag att beredningen skulle vara klar till fullmäktige i juni.

Vi har hela tiden varit överens om att i denna beredning finns frågor med olika prioritetsordningar där M3 är en, men oavsett behöver denna fråga lösas, iaf provisoriskt rätt så snart. Något som utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson (S) påpekade. Att sedan skrivningen i direktiven föreskriver att resultatet ”senast” ska vara inne i april 2019 förhindrar ju inte att om resultaten bereds fram snabbare, är beredningen fri att framföra dem till fullmäktige innan april 2019.

Den tidsperiod som föreslås från opposition är mindre än två månader och nog för att mycket arbete redan är gjort från förvaltningen, men jag anser nog att det är att hasta fram ett resultat.

Även om jag har svårt att förstå varför de ovan nämnda punkterna i direktiven varit kontroversiella så är nog den sista det som för mig fick mig att bli mest fundersam.

Grundskolans elevutveckling ska bedömas i ett tioårigt perspektiv där särskild vikt ska läggas vid elevunderlagets geografiska utveckling.

– Vi är satta att förvalta kommunmedborgarnas skattemedel till att tjäna densamma på bästa möjliga vis. I det här fallet MYCKET stora summor och att ”ta en ögonblicksbild” av hur det ser ut just nu och inte försöka skåda in i framtiden för att försöka få en bättre bild är för mig väldigt märkligt.

Ska vi verkligen ta beslut på mångmiljonbelopp i investeringar och drift utan att ha lite framförhållning? För mig skulle det vara ett mycket allvarligt fel, på snudd till tjänstefel om jag vore i den sitsen att inte ta in en framtidsanalys i denna typ av beredning.

Hur ser situationen och behovet av skollokaler ut för Vilhelmina? Nu? Om fem år? Om tio år?

Denna sista punkten var droppen som fick det hela att rinna över och vi inom S och V kunde inte köpa detta resonemang och via en minoritesåterremiss skickade vi tillbaka det hela till KS med motiveringen att göra en konsekvensanalys av denna sista punkten.

Då det gäller M3 kommer vi fortsatt att jobba med den frågan och att den ska få sin lösning så ingen ska kunna skylla på att det ”går i stå”.

Att det skulle bli diskussioner hade jag väntat mig, men inte på detta viset. Jag hade förväntat mig att en beredning skulle tillsättas som seriöst tittade på skolans lokalbehov i framtiden. Inte detta.

Framtiden i Kultsjödalen

Av , , Bli först att kommentera 13

I onsdags hade jag förmånen att få vara på hemmaplan då min ”egna” Sosseförening, Kultsjödalens S-förening anordnade en kväll med utfrågningar, samtal och diskussioner.

Kaffe och samtal är ingen dum kombination och jag är imponerad på alla som kommit till Saxnäsgården och större delen av Kultsjödalen var representerad.

Några tjänstemän från kommunen var med och berättade vad som händer efter ”Kultsjödalsberedningen” och hur den ligger till nu.

Frågor som var uppe för diskussion var:

* Tomtområdet och tankarna kring Åbacken.

* Nya tomtområdet uppe i Klimpfjäll och den investering i VA kommunen står inför.

* Återvinningsstationen vid kommungaraget i Saxnäs och varför det inte töms längre.

* Tankar inför utbyggnaden av South Lapland Airport

* Inlandsbanans framtida investeringar

* Flerfamiljsbostadshus i Saxnäs och Klimpfjäll

Min ”egna” säng lockade i Saxnäs och jag hade gärna stannat kvar längre, men det är långa dagar och tidiga morgnar så Kosan styrdes ned till Vilhelmina på kvällen.

Högre studier i Inlandet

Av , , 7 kommentarer 11

I dom diskussioner som förts inom politiken i regionen (R8) är kompetensförsörjning en stor fråga. Inom de företag som finns i vårt område, men även inom kommunens olika verksamhetsgrenar. Det råder ett skriande behov.

Det pratas mycket om fjärr och distansundervisning och om att de olika lärosätena ska lägga ut campusutbildningar.

För mig och vår kommun (men det gäller nog större delen av Inlandet) är det distansutbildning som ligger mig extra varmt om hjärtat.

Eftersom jag beslutade mig att sadla om ”mitt i livet” med småbarn och mitt företagande till en lärarkarriär läste jag in mitt ”tredje” gymnasieår nere på Plassn under ett års tid. Ett evigt harvande fram och till baka, Saxnäs- Vilhelmina. Som tur var det fler som var i samma sits och därför kunde vi dela på de resekostnader som uppstod, men framförallt dra nytta av varandra i våra studier. Dessa studier gjordes via Vilhelmina lärcentrum och det var kanonbra. Alla var jättenöjda.

Året därpå började jag läsa in mina sju terminer på universitet, Mittuniversitetet i Härnösand och det läste jag på distans.

Tre veckor plugga hemma för att den fjärde sätta mig tillsammans med några kompisar för ”innevecka” nere i Härnösand. Det tärde på och gudarna ska veta att vi fick kämpa för våran examen, men att läsa på detta vis var det enda sätt för oss för högra studier.

Igår tisdag var jag nedbjuden till Robertsfors för möte och middag med Statsminsister Stefan Lövfen (S), men även ministern för högre studier, Helene Hellmark – Knutsson (S) och henen hade jag förmånen att ha som bordsdam och om denna speciella situation får oss som inte kan dagspendla till högre lärosäten diskuterade jag med ministern.

De svar jag fick var att man jobbar med frågan, men sedan har vi detta med att det bl.a råder ett besvärligt parlamentariskt läge och det är en sak man vill göra. En annan vad man KAN göra. Som de flesta vet så har vi en minoritetsregering, men det har vi tänkt ändra på till höstens val…

Fyra beslut

Av , , Bli först att kommentera 29

Det blir mycket skrivit om möten och samtal och vän av ordning kan undra om det bara är sådant på min och Vilhelminapolitikens agenda?

Förra veckan hade vi både gruppfullmäktige och ett KS. Detta är några av de beslut vi tog.

9:8 boende

Jag har skrivit tidigare om kommuns kostnader inom bl.a sociala där placeringar av barn i behov av särskilt boende är en stor post. Barn med fastställda diagnoser i behov särskilt boende skickas iväg till olika boenden i landet och dessta kan kosta upp til miljonbelopp/år.

Tjänstemännen på sociala har utrett detta under ett flertal år och kommit fram till att ett sätt att få ned kostnaden är att kommunen bygger ett eget boende och bemannar med egen personal vilket ger en ordentlig kostnadsreducering. Saken har stötts och blötts och mejslats fram för att nu ligga på politikens bord att besluta om.

En lång diskussion följde, främst gällande att en del ledamöter ansåg att platsanvisningen inte utretts nog mycket och C och PA yrkade på återremittering.

För egen del inom majoriteten anser vi att tjänstemännen gjort ett grundligt jobb och vi inom S+V anser oss fått de svar vi önskat och röstade därefter.

Efter att återremitteringsyrkandet röstats ned och efter en votering blev beslutet att skicka ärendet bifölls och skickas sålunda vidare upp till kommunfullmäktige för avgörande.

C+PA och M reserverade sig och KD lade ned sin röst.

Borgensåtagande 50 milj för framtidens flygplats.

Vi kan konstatera att flygplatsen i Vilhelmina, South Lapland airport är av central betydelse för vårt område och för resandet till och från regionen. Detta understryks från statsmakterna där flygplatsen pekas ut just som viktig ur denna synpunkt.

Från kommunens sida ser vi att den utifrån sina förutsättningar fungerar väl, även om det har varit en del bekymmer med såväl transportör som bitvis haft en del ekonomiska bekymmer, men även uti från den slingning som vi ingått i.

Vilhelmina ingår tillsammans med Hemavan och då vår flygplats inte haft den gradering/certifiering som krävts för att köra med fullastade plan har detta ställt till med problem där planen ibland inte kunnat gå fullastade. Nu har certifierieng åtgärdats.

Som ett led i att få till en flygplats som kan möta framtiden planeras en förlängning från nuvarande 1500 meter upp till 1800 m vilket kommer att ge andra förutsättningar för att ta flyget ut i periferin.

Ett första led i detta är att kommunen bolagiserade flygplatsen (där Vilhelmina kommun är ägare) och tack vare sitt strategiska läge kommer nu de ledande personerna med VD i spetsen att börja söka finansiering för en utbyggnad. Dock behövs ett borgensåtagande som visar på kommunens ambitioner och ett sådant borgensåtagande är nu taget av ett enigt KS.

Beredning skolans lokaler

En mycket betydande fråga för Vilhelmina kommun är skolan och dess behov av lokaler.

Vi har ett antal brännande frågor som måste lösas inom en snar framtid. Malgomajskolans transportprogram är i skriande behov då deras nuvarande lokaler på M3 är mer eller mindre utdömda pga arbetsmiljön. Vi har även behov av bättre personalutrymmen på Nästansjö skola. Volgsjö skola är ett annat område som kommer att belysas.

Detta är mycket stora investeringar med mångmiljonbelopp och inget man rusar igenom.

Då vi har goda erfarenheter av tidigare beredningar, (Kitelfjällsberedningen och Kultsjödalsberedningen tex)lade vi fram i KS förslaget om att tillsätta en beredning i denna fråga. Med två ledamöter från KS (i sin roll som kommunens lokalförvaltare) och med fem ledamöter från UN (i sin roll som utbildningsnämnd) tillsammans med tjänstemän från respektive nämnd titta på framtidens behov av skolans behov av lokaler. Detta ur ett framtidsperspektiv allt utifrån att kommunens skattepengar används så effektivt och klokt som möjligt.

En del diskussion blev det om när beredningen ska slutredovisa sitt arbete då synpunkter inkom att det skulle vara innan valet. Från oss som lagt förslaget vill vi inte hasta i detta arbete, men vissa frågor MÅSTE besvaras relativt fort då tex transportprogrammet kommer med en ny kull elever till hösten.

De direktiv som nu antogs anvisar dock att slutredovisning ska ske senast i april 2019 och känner sig beredningen nöjd med sitt resultat kan den lägga fram det tidigare.

Vi från S+V lade även fram förslag till tre ledamöter från vår sida och om inte detta stöter på hinder i fullmäktige väntar vi på fyra namnförslag på beredningsledamöter från Allians och PA.

Grön ÖP

En översiktsplan kan sägas vara ett styrdokument som inte är juridiskt bindande och anger kommunens intentioner hur vi vill se olika etableringar och samhälleliga förändringar.

Den har utformats via ett projekt tillsammans med forskare, intressenter och politik och i den process som den nu ingår i togs beslut om att anta ett utkast som först ska granskas av Länsstyrelsen för att återkomma till kommunen för ”rättning” och sedan ska den ut till allmänhetens beskådan (utställning) för att en sista gång komma in till kommunen och politiken att rätta till innan den ska upp i Fullmäktige för att antas. Om tidsplanen håller blir detta någon gång i oktober-november enligt projektledare Camilla Thellbro.

Vad som ska påpekas är att detta är ett politiskt dokument och även här blev det diskussioner då vi inte är överens om en del skrivningar, men så funkar demokratin och Centern och PA reserverade sig mot själva skrivningstexten.

Fyra beslut, men mycket viktiga sådana från det senaste KS.

Lunch med Rotary

Av , , 1 kommentar 15

Jag blev inbjuden till att äta lunch tillsammans med Rotary, Vilhelmina och lyssnade en del till vad Rotary är för organisation, men även fick chans att berätta dels lite grann vem jag är, men även hur jag ser på framtiden i vår kommun.

Förutom att få träffa trevliga gubbar var det ett kärt återseende att få träffa deras president Annica Strandberg Lidström som jag under ett flertal år jobbat tillsammans med i hennes roll som skolsyster på bl.a skolan i Saxnäs.

Framtiden diskuterades där jag berättade en del av vad som händer med samisk parlamentsbyggnad, flygplats och Inlandsbana och den gryende framtidstro som jag ändå tycker präglar vår kommun.

Företagsfrågor och företagande var ett annat ämne och det var bra samtal där jag fick lyssna till de synpunkter som fördes fram om hur företagsklimatet ser ut och hur kommunen jobbar med detta. Mitt svar är att jag ser kommunen som en dörröppnare och en part för företagen att vända sig till då de har tankar och idéer, men som även ska lyssna till dessa företag och driva frågor gentemot tex statsmakten där vi ser hinder i företagandet.

En annan fråga som diskuterades var VEM kommunen ska vända sig till att ha som samtalspart i dessa företagsfrågor.

Under denna lilla tid jag varit  runt och träffat alla olika möjliga människor på samhället och på möten har jag inte riktigt greppat vem/vilka som kan sägas representera näringslivet här nere i Vilhelmina?

Uppe i våra bägge fjälldalar ska vi nu ut och träffa näringslivet bl.a, men det är mer diffust vem jag ska vända mig till då det gäller centralorten.

För mig är det så att om vi ska prata och försöka förändra något måste kommunens politiker och tjänstemän ha någon att samtala med. Men än har jag inte hunnit bli varm i kläderna då det gäller denna fråga så det finns tid att ta tag i det hela.

En god lunch på hotellet med givande samtal.

Inlandsbanan 100 år och kungabesök

Av , , 6 kommentarer 21

Igår firade vi Inlandsbanans 100-årsjubileum och det med pompa och ståt med besök av Hans Majestät Konungen och landshövding Magdalena Andersson.

Det började med besök i Stalon och en rundvandring i deras fabrik som tillverkar framförallt tillverkar ljuddämpare för jaktvapen. En högteknologisk historia med ett envist par, Maria och Daniel Axelsson som nu under snart 15 års tid utvecklat sina produkter och där man nu är nr 1 i Europa.

På tillbakavägen fick Kungen lyssna till Åsa Baer som berättade om rennäringen, dess utmaningar och möjligheter och Åsa beskrev bl.a dagens situation med den globala uppvärmningen som ställer till det där de börjar se ett annorlunda mönster i årstidsväxlingarna, men även beskrev skogsindustrin och de utmaningar som där finns.

I Lövlidenkorsningen stannade vi till slut hos Martin Bergmans för lunch. Nyrökt fisk direkt ur röken och som Kungen fått en förevisning av Martin själv. Tillresta gäster från våra grannkommuner Storuman och Sorsele samt inblandade under dagen fick inmundiga denna utsökta fisk.

Ett ånglok från Storumans Ångtågsföreningen stod sedan redo att skjutsa oss in till station. Måste säga att mitt barnasinne väcktes då jag tog mig en snabbtitt uppe i ”hytten”. Jättekul. Väl på stationen inne på Plassn stod en folkmassa av sällan skådat slag och tog emot HMK och vi andra. Kungen var på ett strålande humör och en och annan fick sig en samtalsstund när vi vandrade fram.

En promenad upp till centrum med tal inför en enorm folkmassa och en titt på stolpsittare och iskyrka där samtal med Lions och Gunnar Vikström innan  skotertävling uppe vid Folkan som följde för ett sista stopp hos Sven-Åke och Doris Risfjäll med en kulturell återblick. En mycket trevlig stund där detta par visade och berättade om både den slöjd de alstrar, men även den historik som finns inom Vilhelmina och som delvis finns bevarad i deras lilla affär och museum.

Vid 16 avgick sedan bussen till flygplatsen och till planet för återfärd mot kungliga huvudstaden.

Vilhelminaborna visade upp sig från sin bästa sida. Högteknologi blandades med mathantverk, turism och kultur och som visade på Vilhelmina kommuns storslagenhet och att vi har företagare och entreprenörskap även idag och att vi inte tillhör en utdöende glesbygd utan vi går in i framtiden med tillförsikt.

IMG_2004

Torsdag-fredag

Av , , 1 kommentar 21

En snabb återkoppling från Staare (Östersund) 2018 dit jag och vår kommunikatör Emma åkte med en miiinimal bil 🙂 för att träffa de så många som möjligt av de ledamöter som sitter i sametinget.

Vår ambition var att få lyssna in vad ledamöterna såg som viktigt då de nu i framtiden ska ta beslut om var parlamentsbyggnaden ska ligga.

Det blev många och intressanta samtal och vi kan konstatera följande:

* De filmer Emma gjort i kommunens regi har fallit väl ut och många har sett dem. Några har återkopplat.

* Det finns nog ingen kommun som erbjuder en lika vacker plats som Vilhelmina uppe på kyrkberget (och detta var viktigt för många av de vi samtalade med)

* Många ser att ”utlokalisering” av parlamentsbyggnaden som viktigt.

Vi lyssnade och tog med oss dessa tankar hem tillbaka.

Igår och idag är jag nere i Sigtuna där SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samlat ihop ett nätverk av småkommuner från hela Sverige där målet är att ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter.

Först fick vi en dragning om den framtida demografin och hur den ser ut framöver och den ser likadan ut för stora delar av Sverige, Europa och världen.

Urbaniseringen med utftyttning från landsbygd/glesbygd till städerna. Inget nytt i det.

Det nya med detta nätverk är att man istället för att joba gentemot mål som bygger på tillväxt i demografin och med en befolkningsökning istället titta på hur det ser ut och anpassar sig till den verklighet som vi har levt, lever och förmodar levas i.

Hur tacklar vi det faktum att vår befolkning efterfrågar mer och mer välfärdstjänster med en äldre och äldre befolkning och med en krympande arbetande befolkning?

Om detta sitter vi kommunpolitiker och tjänstemän och resonerar, utbyter erfarenheter och lyssnar in. Detta tillsammans med en del föreläsningar fyller dagen lång.

Riksdagsman Niklas Karlsson (S) presenterade en av de viktiga utredningar som den rödgröna regeringen tillsatt, kommunutredningen, som tillsammans med den parlamentariska landsbygdskommiten ligger som rund för en framtida landsbygdspolitik.

Jag fick chans att prata med en statssekreterare som sitter som ”spindel” i nätet för kommunutredningen om hur det ser ut för Vilhelmina kommun. Utifrån våra förutsättningar och hur det ser ut för Socialtjänst och skola bl.a. Och då jag pratar med henne ser jag att det är en liten annan verklighet än den bild hon har och därför är det enligt mig desto viktigare att förmedla denna bild som jag även blev ombedd att skicka in till henne.

Ikväll hem för att knoppa in och sova lite skönhetssömn innan kungabesöket inför Inlandsbanans 100-årsjubileum imorgon.

Och du kommer väl och firar med oss?

Mos i skallen och Staare 2018

Av , , 2 kommentarer 23

Sitter i lägenheten och försöker samla tankarna efter ett nästan 12 timmar långt KS-möte. En skalle som känns som mos. Långa diskussioner i olika frågor och kan tyckas väl långt, men det är många som vill komma till tals och sedan kan jag nog som nybakad ordförande kanske försöka hålla nere möteslängden, men det är svårt då man (jag) inte vill kväva några diskussioner. Men vi kan nog alla fundera lite till mans hur vi ska försöka få sluta våra möten i rimlig tid. jag törs knappt tänka tanken då vi kommer till möten med betydligt fler ärenden. Men det är svårt.

Annars är det idag den 6:e februari firas samernas nationaldag runt omkring norra Sverige och Sapmi. Detta till minne av det första landsmötet (i Norge) som hölls i Trondheim 1917.

Året därefter, 1918 hölls det första samiska landsmötet i Sverige, och det i Östersund. Då jag läst lite mer om detta möte för 100 år sedan och ser vilka som deltog där är det inte utan att känna lite stolthet då många av dåtidens drivande samiska politiker hade sina rötter i våra hemtrakter då det var Vilhelmina-Åsele lappförening som stod för inbjudan.

Imorgon får jag chansen att besöka Staare (Östersund) för att tillsammans med några från Vilhelmina kommun inbjuda sametingets ledamöter till nästa plenum som äger rum i Saxnäs den 22-24 maj.

Och naturligtvis kommer vi att prata med så många ledamöter som möjligt om varför vi vill att man ska lägga parlamentsbyggnaden i Vilhelmina.

Jag återkommer med den rapport vid hemkomst. Just nu måste jag få gå och lägga mig då det blir upp med tuppen!