Ännu en budget signerad Socialdemokraterna och Centern i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 28

För ett och halvt år sedan satte vi Sossar och Centerpartister ned och diskuterade om/hur vi kunde jobba för en framtid i Vilhelmina efter den passus som var efter valet 2018. Det har, ska gudarna veta inte varit lätt, men med enträget arbete och tålamod från oss alla resulterat i en budget-21 som var stenhård med stora nedskärningar, bl.a ett par skolnedläggningar.

För ett år sedan gick vi mot ett underskott på 38 miljoner, men med en regering som bidragit med pengar till kommuner och regioner under pandemin och en heroiskt insats från kommunens alla medarbetare, från topp till golv gjorde att det ”bara” landade på ett minus 6,3 miljoner.

Det hårda jobbet fortsätter iom att vi inte är riktigt iland, men signalerna vi får från ekonomin är att vi ska vi gå ut ur 2021 med svarta siffror. Ett plus alltså. Hur stort återstår isf att se, men inget är säkert.

Nu går vi vidare med budget -22 och jag är glad och stolt över att vi ännu en gång satt oss ned, jobbat tillsammans och kan nu leverera ännu en budget. Jag hoppas naturligtvis att vi kan samla fler kring detta förslag.

Nedan följer det material vi alla partier fick ut och som blev budgetberedningens (där S+C+Kd sitter) förslag och som även blev ”vårt” förslag till kommande budget -22.

I dagsläget är 17 av 23 miljoner intecknade för investeringar.

 

Yttrande – Budgetprioriteringar 2022

Vilhelmina kommun går nu in på sitt andra år i arbetet med en budgetmodell som tydligt visar var vi har kostnader som ligger utanför de tekniska ramarna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läge kommunen stått och fortfarande står inför har det varit och är viktigt med en kraftfull majoritet i budgetfrågorna. Centerpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun tror på framtiden och vill ta ansvar. Det hårda prioriteringsarbete som genomförts för att få en ekonomi i balans går framåt. Vi är tacksamma över det fina arbete som förvaltningarna tagit fram för att vi på ett tydligt sätt ska se hur pengar prioriteras och fördelas. Ett verkligt bra material där alla partier kan se hur olika förslag till prioriteringar slår.  Att de resurser som kommunen har att jobba med synliggörs på ett mycket bra sätt.

 

Fjällskolorna och gymnasieskolan är viktiga och ska finnas kvar, något som med tydlighet kan utläsas av budgetberedningens förslag. Även små förskoleenheter prioriteras. Hemtjänsten prioriteras då vi kan se att det finns en kraftig ökning av beviljade timmar. Vi vill säkerställa ett gott omhändertagande av våra äldre, ännu viktigare blir det med tanke på den utmaning vi har gällande demografin. Vi ser med glädje fortsatt intresse för etablering och byggande, framförallt i våra två fjälldalar och anser därför att miljö- och byggnadsnämnden prioriteras med den summa som presenteras i budgetförslaget. Det är en viktig del i att klara expansionen, trygga anställningar och ge utrymme för vidareutbildning.

 

Vi Socialdemokrater och Centerpartister vill fortsätta driva på för en hållbar kommunekonomi där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. Vi vill vara en attraktiv kommun där företagen utgör basen för tillväxt. Vilhelminas kommunbor ska känna trygghet att kommunen levererar den service de har rätt till med tydligt fokus på kvalité och hållbarhet. De ska känna tillit att kommunens förtroendevalda tar ansvar och de ska känna att alla de som jobbar i kommunen gör det bästa de kan för alla kommunmedborgare.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har tagit ställning till budgetberedningens förslag till budget 2022 och ställer sig bakom den i sin helhet.

 

Vilhelmina 2021-04-25

 

Magnus Johansson                                                          Annika Andersson

Socialdemokraterna                                                          Centerpartiet

Bolagisering av VA/renhållning och budget -22

Av , , 8 kommentarer 15

Så hade vi i måndags en dag med fullmäktiggruppen där två stora frågor behandlades.

Det ena är kommunens verksamheter inom vatten och avlopp (VA) och renhållning av våra ”sopor”.

Sedan ett drygt år har vi dryftat frågan inom politiken där vi inom Socialdemokraterna ser en framtid med att bolagisera dessa kommunala verksamheter. Det innebär att att vi på intet sätt avhävdar oss detta utan det kommer fortsatt att vara en kommunal verksamhet men i bolagsform. Detta till en början med Lyckseles kommunala bolag inom området LAVAB, men i förlängningen vill, och tror vi att andra kommuner i vårt närområde kommer att ”haka på” då det inte är bara vi i Vilhelmina som står inför denna utmaning.

En arbetsgrupp är tillsatt med såväl politiker och tjänstepersoner som nu hade en första dragning för oss fullmäktigeledamöter. En mycket bra dragning, men varför vill vi göra detta då?

Medborgarnyttan i fokus
Främst ser vi att det inom detta område kommer att hända mycket framöver och en liten kommun som Vilhelmina (till befolkning) har svårt att upprätthålla de olika lagkrav som kommer att ställas framledes. Att rekrytera folk med kompetens är liksom inom andra områden svårt och att bli större ger stordriftsfördelar, men den lokala närvaron kommer att finnas. Med en större och bredare organisation så blir den inte lika sårbar och de som jobbar inom den har en chans att få hålla på inom sitt ”gebit”. Även att hålla ned framtida kostnadsökningar ser vi som en möjlighet, men kontentan av det hela är att det ska gynna kommunens medborgare.

I de analyser som nu görs finns där naturligtvis frågor som måste utredas vidare och det mesta gäller sk ”tjänsteköp” mellan bolaget och ”skattekollektivet”. Som det är idag så har vi personal som utför tjänster åt såväl taxe som skattekollektiv, dvs sådant som betala via skattsedel eller via en avgift. Lite krångligt att ta detta här.

Jag är spänd och tror på denna ide och vi får se vad det landar i då beslut i frågan ska tas den 17/5 på fullmäktige.

Budget -22
Jag skrev tidigare om hur vi i budgetberedningen jobbat med budget -22 och denna dag lade vi fram vårt förslag efter att våra ekonomer lagt en hand på siffrorna.

Chefekonom Niklas med stab gick igenom det hela för att sedan släppa loss ledamöterna med ett batteri av frågor. I beredningen var vi eniga då vi släppte loss materialet, men vi får se vad det landar i nu då materialet ska ut på partiremiss för att tas in på måndag den 26/4. I juni ska budgeten klubbas.

Ifjol uppstod en psedodebatt om ”pengar som vi borde ha enligt Riksrevisionen”, kallat Monopolpengar av bl.a undertecknad som kändes väldigt konstig och jag hoppas vi slipper den i år då den inte tillför något positivt i budgeten och Vilhelmina kommuns skattebetalare enligt min mening. Den debatten ska föras, men på rätt spelplan.

Vi har en budget att jobba med och som består av intäkter och kostnader. Punkt.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig vet jag….

Fyra dagar av härlig sol och värme uppe i fjället verkar nu gå mot sitt slut.

Sköt om er !

Två dagars budgetarbete med bra samtal

Av , , Bli först att kommentera 15

Under dagarna två har vi nu suttit occh jobbat med kommande budget 2022. Och hur går det då till?

Med hjälp av våra ekonomer har nu verksamheterna, Miljö och bugg (Mbn), Socialnämnden (Soc), Utbildningsnämnden (Ubn) och Kommunstyrelsen (Ks) gått igenom de förutsättningar som gäller för Vilhelmina kommun. Till sin hjälp har man bl.a statistik och prognoser från olika håll, Sveriges kommuner och regioner (SKR) tex.

Varje verksamhet har i sina led diskuterat och plockat in uppgifter på hur mycket verksamheterna behöver i form av ekonomiska resurser för att driva den runt. Detta har sedan sammanställts i en prioriteringslista.

Parallellt med detta jobb har kommunens ekonomer med hjälp av SKR i ett system prissatt vad alla de olika verksamheterna BORDE kosta i en teknisk budget. Den är teoretisk och utifrån olika parametrar som sammanställts från Sveriges kommuner.

Den TEKNISKA budgeten kan sägas vara en budget som är det absoluta minimum av resurser som behövs för att driva runt våra verksamheter. Mot denna tekniska budget ställs kommunens intäkter i former av skatter och bidrag som är högre än den tekniska budgeten. Skillnaden häremellan blir en prioriteringspott som vi i politiken bestämmer över och som slutligen ska fördelas ut till de olika verksamheterna. Den prioriteringspott som föreligger inför 22- års budget ligger på dryga 53 miljoner för Vilhelmina kommuns del och som ska fördelas ut till verksamheterna.

Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau med två Sossar, två centerpartister och en kristdemokrat) är beredning i budgetarbetet och är dom politiker som tillsammans med de olika nämndernas (Soc, Ubn och Mbn) politiker går igenom nämndernas äskanden och önskningar. Detta sammanställs i prioriteringslistor där vi i Ksau slutligen lägger handen på det förslag som ska presenteras Vilhelminas folkvalda i fullmäktige. Slutligt beslut tas i junifullmäktige (men kan komma att ändras så länge som till årets slut)

Det kan till en början låta som ett enkelt arbete, men tyvärr är det ju så att nämndernas äskningar/önskningar om ekonomiska medel för sina verksamheter överstiger den prioriteringspott av pengar som finns tillhanda.

Vi i Ksau måste med andra ord även vi prioritera vad/vilket som ska få medel till sina verksamheter. Vi kan inte tillstyrka medel som vi inte har med andra ord och det är vare sig ingen lätt eller rolig uppgift. Men någon ska göra det.

Vi har nu haft mycket bra samtal, med verksamheterna, men även inom Ksau och har nu gjort en första ”gallring” och utkast. Vi har pratat om att inte försöka låsa oss för tidigt utan försöka hitta samförstånd med varandra. Vi ska nu ”sova” på saken, konsultera våra egna och framförallt ska våra tjänstemän få jobba med saken innan det ska ut på en partiremiss där partierna ska få säga sitt. Inget är färdigt förrän klubban är slagen i bordet.

Jag hoppas att jag lyckats förklara en del. OM INTE så är du välkommen att ställa dina frågor…

Ha det gott!