Etikett: Socialdemokraterna/Centerpartiet

Överklagan till förvaltningsrätten

Av , , 2 kommentarer 23

Efter det sista fullmäktige den 20/6 kände jag mig både djupt missnöjd, men framförallt bedrövad över hur den politiska majoritet i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna behandlade den minoritetsåterremiss som undertecknad och övriga ledamöter yrkade på och fick igenom om en ekonomisk konsekvensbeskrivning av  bolagiseringsärendet av V/A-kollektivet.

INGEN i den högsta politiska ledningen i dessa partier kan svara ens på vilken riktning detta riskfyllda projekt kommer att gå. För kommunstyrelsens verksamhet, men även för DIG som betalar ditt vatten och avlopp. Vad som händer med personalen och övrig verksamhet står skrivet i stjärnorna. Jag tycker synd om de tjänstepersoner som varit inblandade i detta ärende med den brist på goda förutsättningar som varit och att de inte fått komma till tals.

Detta kan jag inte stillatigande sitta och titta på och har idag lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten för att få beslutet från kommunfullmäktige den 20/6 hävt då jag anser att man dju7pt brustit i hanteringen av detta ärende. Dels i beredningen, men framförallt i informationen till övriga ledamöter och partier i fullmäktige och sist hur man behandlar den återremiss som nu föreligger.

”Överklagan § 75 Bolagisering av avgiftskollektiven, Vilhelmina kommunfullmäktige 220620

Under 2019 började det föras samtal och diskussioner inom delar av Vilhelminapolitiken för att möta de kommande utmaningarna inom det kommunala V/A-kollektivet. Framtida lagkrav, kompetens och ekonomi var bärande punkter och att knyta samarbeten med andra inlandskommuner sågs som nödvändigt.

Officiellt väcktes ärendet första gången 200205 och en grupp bestående av politiker och kommunala tjänstepersoner bildades som hade i uppgift att jobba med de frågor som kunde tänkas uppstå. Det var trots allt en stor del av kommunstyrelsens verksamhet och som berör en väldigt stor del av Vilhelmina kommuns medborgare.

Redan till en början lanserade den politiska delen av gruppen målet av att bolagisera Vilhelmina kommuns V/A-verksamhet tillsammans med det kommunala V/A-bolaget i Lycksele, LAVAB. Andra alternativ till samarbete presenterades inte för oss övriga.

Många äro de turer kring denna grupp och resultaten av dess arbete och en återkommande punkt i de få informationer som delgetts fullmäktiges ledamöter är de ekonomiska aspekter som kommer att uppstå vid en ev. bolagisering. Ekonomiska konsekvenser för Vilhelmina kommun? Taxor och avgifter för kunderna inom V/A-kollektivet? Finns det andra alternativ? Frågor ställdes, men några svar levererades inte från gruppen om vare sig det ena eller andra.

Arbetet med bolagiseringen fortsatte trots alla frågor och någon hänsyn till dessa togs inte av den styrande majoriteten.

På kommunfullmäktige 220516 yrkade därför undertecknad att:

Underlagen som nu presenterats av kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut, är i flera avseenden undermåliga och endast utifrån ett rådande perspektiv till framtida lösningar för de utmaningar vi står inför gällande V/A. Detta trots att alternativ presenterats den av KS tillsatta grupp med representanter från S+C och M och som ska jobba med denna framtidsfråga.

De redovisade handlingarna är uteslutande av rent formell karaktär, vilka krävs för att en bolagsbildning över huvud taget ska kunna genomföras. En stor och komplicerad fråga, som kommer att ha stor betydelse för medborgarna i Vilhelmina kommun både i avseende på service och kostnader, har redovisats komplett befriat från både en konsekvensanalys och vad ännu viktigare är, utan en siffra om vilka ekonomiska konsekvenser den föreslagna verksamhetsförändringen och bolagsbildningen kan komma att medföra. Den bakomliggande beredningen är mycket bristfällig och slarvigt genomförd och skapar stor osäkerhet om vad ett kommande beslut kommer att få för konsekvenser både verksamhetsmässigt men också ekonomiskt.

 Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med krav på att det nu liggande förslaget kompletteras med en omfattande konsekvensanalys som då också ska innehålla en redovisning av de kostnader som föranleds av förslaget att jämföras med kommunens nuvarande kostnader för de verksamheter som nu föreslås överföras till det blivande bolaget. Kommunstyrelsen ska i sin konsekvensanalys särskilt belysa de konsekvenser bolagsbildningen får på det idag tillämpade koncerntänkandet med utgångspunkt i att kommunens anställda kan arbeta mera gränslöst än när personalresurser knyts explicit till strikt avgränsade verksamheter och arbetsuppgifter.

 Jag yrkar även på att de alternativ till bolagisering och som presenterats gruppen bereds och analyseras i vederbörlig ordning för att slutligen redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till.

 Magnus Johansson (S)”

Detta yrkande resulterade i en minoritetsåterremiss angående en konsekvensanalys och där kan man tycka att det hela hade kunnat sluta med att en ordentlig ekonomisk genomlysning skulle göras av ärendet innan ett slutgiltigt beslut togs.

Enl. bifogat protokollsunderlag, kfm220620 (§ 75) hade Kommunstyrelsen ett möte 220531, men där man överhuvudtaget inte berörde en konsekvensanalys. Detta dök upp på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 220614 där uppdrag gavs till kommunchef att behandla frågan om en konsekvensanalys för att presenteras en extra kommunstyrelse på morgonen 220620. Samma dag som kommunfullmäktige hade sitt sista möte innan sommaruppehållet.

Rapporten Konsekvenser av Bolagsbildning (Kfm 220620 bilaga 5 Bolagisering av avgiftskollektiven) ”noterades”, justerades och skickades ut till fullmäktiges ledamöter för att antas i princip på sittande möte.

Att kräva av fullmäktiges ledamöter att på sittande möte gå igenom en så här pass viktig fråga som är så undermåligt beredd känns övermäktigt.

Denna ”konsekvensanalys som nu den politiska majoriteten ”noterat” anser inte jag svarar på de frågor och ger fullmäktiges ledamöter någon vägledning i frågan om vilka ekonomiska konsekvenser en ev. bolagisering kan få för Vilhelmina kommun och dess medborgare. Kommunstyrelsen har enligt min mening över huvud taget inte berett återremissen i någon del, varför beredningskravet enligt gällande Kommunallag helt åsidosatts. Med anledning härav överklagar jag detta beslut som inte tillkommet i laga ordning och med yrkande om att Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för förnyad handläggning.

 

Saxnäs 220629

Magnus Johansson (S)”

 

Nu ska jag iväg och fiska norsk lax.

Sköt om er!

Ännu en budget signerad Socialdemokraterna och Centern i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 28

För ett och halvt år sedan satte vi Sossar och Centerpartister ned och diskuterade om/hur vi kunde jobba för en framtid i Vilhelmina efter den passus som var efter valet 2018. Det har, ska gudarna veta inte varit lätt, men med enträget arbete och tålamod från oss alla resulterat i en budget-21 som var stenhård med stora nedskärningar, bl.a ett par skolnedläggningar.

För ett år sedan gick vi mot ett underskott på 38 miljoner, men med en regering som bidragit med pengar till kommuner och regioner under pandemin och en heroiskt insats från kommunens alla medarbetare, från topp till golv gjorde att det ”bara” landade på ett minus 6,3 miljoner.

Det hårda jobbet fortsätter iom att vi inte är riktigt iland, men signalerna vi får från ekonomin är att vi ska vi gå ut ur 2021 med svarta siffror. Ett plus alltså. Hur stort återstår isf att se, men inget är säkert.

Nu går vi vidare med budget -22 och jag är glad och stolt över att vi ännu en gång satt oss ned, jobbat tillsammans och kan nu leverera ännu en budget. Jag hoppas naturligtvis att vi kan samla fler kring detta förslag.

Nedan följer det material vi alla partier fick ut och som blev budgetberedningens (där S+C+Kd sitter) förslag och som även blev ”vårt” förslag till kommande budget -22.

I dagsläget är 17 av 23 miljoner intecknade för investeringar.

 

Yttrande – Budgetprioriteringar 2022

Vilhelmina kommun går nu in på sitt andra år i arbetet med en budgetmodell som tydligt visar var vi har kostnader som ligger utanför de tekniska ramarna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läge kommunen stått och fortfarande står inför har det varit och är viktigt med en kraftfull majoritet i budgetfrågorna. Centerpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun tror på framtiden och vill ta ansvar. Det hårda prioriteringsarbete som genomförts för att få en ekonomi i balans går framåt. Vi är tacksamma över det fina arbete som förvaltningarna tagit fram för att vi på ett tydligt sätt ska se hur pengar prioriteras och fördelas. Ett verkligt bra material där alla partier kan se hur olika förslag till prioriteringar slår.  Att de resurser som kommunen har att jobba med synliggörs på ett mycket bra sätt.

 

Fjällskolorna och gymnasieskolan är viktiga och ska finnas kvar, något som med tydlighet kan utläsas av budgetberedningens förslag. Även små förskoleenheter prioriteras. Hemtjänsten prioriteras då vi kan se att det finns en kraftig ökning av beviljade timmar. Vi vill säkerställa ett gott omhändertagande av våra äldre, ännu viktigare blir det med tanke på den utmaning vi har gällande demografin. Vi ser med glädje fortsatt intresse för etablering och byggande, framförallt i våra två fjälldalar och anser därför att miljö- och byggnadsnämnden prioriteras med den summa som presenteras i budgetförslaget. Det är en viktig del i att klara expansionen, trygga anställningar och ge utrymme för vidareutbildning.

 

Vi Socialdemokrater och Centerpartister vill fortsätta driva på för en hållbar kommunekonomi där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. Vi vill vara en attraktiv kommun där företagen utgör basen för tillväxt. Vilhelminas kommunbor ska känna trygghet att kommunen levererar den service de har rätt till med tydligt fokus på kvalité och hållbarhet. De ska känna tillit att kommunens förtroendevalda tar ansvar och de ska känna att alla de som jobbar i kommunen gör det bästa de kan för alla kommunmedborgare.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har tagit ställning till budgetberedningens förslag till budget 2022 och ställer sig bakom den i sin helhet.

 

Vilhelmina 2021-04-25

 

Magnus Johansson                                                          Annika Andersson

Socialdemokraterna                                                          Centerpartiet

Två dagars budgetarbete med bra samtal

Av , , Bli först att kommentera 15

Under dagarna två har vi nu suttit occh jobbat med kommande budget 2022. Och hur går det då till?

Med hjälp av våra ekonomer har nu verksamheterna, Miljö och bugg (Mbn), Socialnämnden (Soc), Utbildningsnämnden (Ubn) och Kommunstyrelsen (Ks) gått igenom de förutsättningar som gäller för Vilhelmina kommun. Till sin hjälp har man bl.a statistik och prognoser från olika håll, Sveriges kommuner och regioner (SKR) tex.

Varje verksamhet har i sina led diskuterat och plockat in uppgifter på hur mycket verksamheterna behöver i form av ekonomiska resurser för att driva den runt. Detta har sedan sammanställts i en prioriteringslista.

Parallellt med detta jobb har kommunens ekonomer med hjälp av SKR i ett system prissatt vad alla de olika verksamheterna BORDE kosta i en teknisk budget. Den är teoretisk och utifrån olika parametrar som sammanställts från Sveriges kommuner.

Den TEKNISKA budgeten kan sägas vara en budget som är det absoluta minimum av resurser som behövs för att driva runt våra verksamheter. Mot denna tekniska budget ställs kommunens intäkter i former av skatter och bidrag som är högre än den tekniska budgeten. Skillnaden häremellan blir en prioriteringspott som vi i politiken bestämmer över och som slutligen ska fördelas ut till de olika verksamheterna. Den prioriteringspott som föreligger inför 22- års budget ligger på dryga 53 miljoner för Vilhelmina kommuns del och som ska fördelas ut till verksamheterna.

Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau med två Sossar, två centerpartister och en kristdemokrat) är beredning i budgetarbetet och är dom politiker som tillsammans med de olika nämndernas (Soc, Ubn och Mbn) politiker går igenom nämndernas äskanden och önskningar. Detta sammanställs i prioriteringslistor där vi i Ksau slutligen lägger handen på det förslag som ska presenteras Vilhelminas folkvalda i fullmäktige. Slutligt beslut tas i junifullmäktige (men kan komma att ändras så länge som till årets slut)

Det kan till en början låta som ett enkelt arbete, men tyvärr är det ju så att nämndernas äskningar/önskningar om ekonomiska medel för sina verksamheter överstiger den prioriteringspott av pengar som finns tillhanda.

Vi i Ksau måste med andra ord även vi prioritera vad/vilket som ska få medel till sina verksamheter. Vi kan inte tillstyrka medel som vi inte har med andra ord och det är vare sig ingen lätt eller rolig uppgift. Men någon ska göra det.

Vi har nu haft mycket bra samtal, med verksamheterna, men även inom Ksau och har nu gjort en första ”gallring” och utkast. Vi har pratat om att inte försöka låsa oss för tidigt utan försöka hitta samförstånd med varandra. Vi ska nu ”sova” på saken, konsultera våra egna och framförallt ska våra tjänstemän få jobba med saken innan det ska ut på en partiremiss där partierna ska få säga sitt. Inget är färdigt förrän klubban är slagen i bordet.

Jag hoppas att jag lyckats förklara en del. OM INTE så är du välkommen att ställa dina frågor…

Ha det gott!

Näringslivsstrategi, budget, prislappar och Destination Kittelfjäll

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag hade vi kommunstyrelse och en mycket viktig fråga som varit uppe är kommunens nya näringslivsstrategi och hur vi ska förhålla oss till denna fråga.

Här har materialet varit ute på remiss till partierna, men även till ”allmogen” och företag som via kommunens hemsida kunnat ta del av förslaget.

Några svar kom in från företag och enskilda, men det som förvånar mig mest är att denna  viktiga fråga tydligen endast varit intressant för Socialdemokrater, Centerpartister och Moderater. Resten av Vilhelminas partier lyser med sin frånvaro i denna fråga.

Nu ska de våra inskickade synpunkterna bearbetas för att jobbas in i strategin och presenteras för oss politiker på Ks den 27/4.

Slutgiltigt beslut tas på fullmäktige den 17/5.

Årsboksluten från alla nämnder och kommunala bolag börjar trilla in och ska sammanställas till en ”stor” årsredovisning över 2021.

Vi kan konstatera att verksamheterna gjort ett hästjobb där vi ifjol i april stod inför ett prognostiserat underskott på 38 miljoner till att nu landa på ett underskott på mellan 6-6,5 miljoner.

Till sist har de olika verksamheterna nu börjat jobba med budget -22 och där de enligt den nya prislappsmodellen nu gått igenom sina verksamheter för att komma fram till de budgetprioriteringar som ska ligga med i budgeten. För Ks del så ligger vi i ram och kan i nuläget inte se några ytterligare prioriteringar.

Sist vill jag nämna en föredragning vi fick från näringslivsenheten om hur man jobbar uppe i Kittelfjällsområdet där man startat ett ”destinationsbolag”, Destination Kittelfjäll med en rad av områdets företag och om hur man har drivit på där för att som område försöka samla ihop sina gemensamma krafter för områdets bästa. ”Lillhjärte” mitt klappade några extra slag då jag både hörde och såg det som presenterades oss ledamöter och jag hoppas att fler företag och föreningar i Kultsjödalen och Vilhelmina samhälle tar sig en funderare för att ta efter detta goda exempel. Jätteroligt att se.

Svarta siffror -21?

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag var jag nere på affärn och träffade en bybo som läst i lokaltidningarna  och frågade mig om den kommunala ekonomin ”plötsligt” börjat gå bra och tyckte sig känna igen sig i detta sedan tidigare.

Så är det!

I den redovisning vi fick på måndagens fullmäktige så redovisade ekonomichefen hur vi i april i fjol prognostiserade ett underskott på ca 38 miljoner, men att det nu pekar på (alla siffror för ekonomin är ännu inte färdigställda för 2020) ett underskott på mellan 7-10 miljoner. Vad är då nytt sedan ”tidigare” och som jag svarade bybon?

  • Tidigare har vi många gånger blivit räddade av att intäkterna till kommunen varit högre än budgeterat.
  • Vi har haft en regering som ströslat pengar över kommun och regionsverige mycket pga pandemin och ett antal miljoner kan hänföras dit.
  • MEN DET VIKTIGASTE VI GJORT ÄR ATT VI TAGIT ETT STORT ANTAL BESLUT SOM GETT EFFEKT OCH VI HAR DRASTISKT MINSKAT KOSTNADERNA INOM VILHELMINA KOMMUN OCH ATT VÅRA VERKSAMHETER JOBBAT STENHÅRT MED DESSA BESLUT.

Här tycker jag att såväl politiker och verksamheter från chefer till alla ”nere på golvet” ska sträcka på sig. En hel kedja jobbar åt samma håll och det ser vi ger positiva resultat.

Vi har vänt skeppet och är på mycket god väg, men är inte i hamn. Håller vi i och ut så kan vi presentera svarta siffror (plusresultat på sista raden) för 2021.

Ha en god kväll!

Hopp inför -21. Sista delen…

Av , , Bli först att kommentera 10

…iaf för denna gång.

De tidigare inläggen har fokuserat på presidentval och Covid -19 så det känns lite mer internationellt och nationellt, men jag tycker det känns som en ljusning inom dessa områden. Nu vänder jag mig inomsocknes.

2020 var ett turbulent år inom Vilhelminapolitiken och den som följt min blogg vet vad jag skriver om och är man nyfiken finns det ett arkiv som sträcker sig tillbaka till februari -14.

Att sanera den kommunala ekonomin är det som varit vårt huvudfokus under fjolåret (och fortsatt är) och med det har en rad tuffa ekonomiska beslut tagits, och fortfarande tas, men de indikationer vi får från våra ekonomer är att vi går åt rätt håll och OM vi håller i och ut så kan det, OM det vill oss väl landa i svarta siffror för -21. Vi kan med andra ord gör ett plusresultat. Det är en omställning och sanering som isf heter duga, men som inger mig med hopp inför -21.

Nu tar vi helg och jag gissar att snöskottning ligger på agendan för många av oss.

Träff med ekonomerna på SKR

Av , , 1 kommentar 14

Idag har jag tillsammans med mina kollegor inom politiken och ngr kommunala tjänstepersoner träffat några ekonomer från SKR och deras högsta chef Annika Wallenskog. Detta dagens möte kom sig av vi utifrån att sedan något år tillbaka är vi med i ett SKR-projekt med prislappar för att lägga budget. Ett sätt att få ordning och reda på budgeten.

Som vanligt nuförtiden är allt på distans och idag fick vi chansen att både höra, men få ställa frågor till några av Sveriges tyngsta kommunekonomer och det var ord och inga visor från deras sida.

Med ett kort bildspel på 11 bilder visade de upp sin syn på ekonomin (Och det var inom Soc och UBN år 2019 man jämförde med)  i Vilhelmina och utifrån dessa vidtog ett samtal som var både upplysande som klargörande:

Enligt dem:

  • I jämförelse med ett antal kommuner som vi är jämförbara med så har vi alldeles för höga kostnader på alla områden utom fritidsverksamheten.
  • En återkommande debatt är om huruvida skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till att vi är en stor kommun med två dalgångar. Så är inte fallet.
  • En annan debatt har rört om huruvida vi är underkompenserade i skatteutjämningssystemet. Så kan det vara, men inte till den grad att det kan förklara våra höga kostnader.
  • En tredje debatt är att vi i Vilhelmina enligt vissa borde enligt Riksrevisionen ha 30 miljoner extra från skatteutjämningen vilket inte fann något stöd från SKR.

SKR menar att skatteutjämningen är justerad för ett tag sedan vilket fått till en omfördelning från tex Skellefteå och Umeå till inlandet och från dessa menar man att det är ingen mening att hänga upp sig på detta utan koncentrera sig på att kontrollera sina utgifter och intäkter. Vidare menar man att skatteutjämningen inte kommer att ändras inom överskådlig framtid.

Under dagen har de  tillsammans med kommunens ekonomer gått igenom 2020 och det man ser av detta år hittills och hur vi jobbar med budget 2021.

De vittnesmål som nu kommer fram är att vi nu ser en ”snöbollseffekt” på de åtgärder vi sjösatt och att dessa gett effekt nu under hösten 20, men förväntas ge helårseffekter 2021 och att det nu ”går snabbt”.

Vad vi tyvärr även ser och det som är smolken i bägaren är att vi ser stora intäktstapp och här är minskningen i befolkningen ett bekymmer.

På det hela taget positivt med andra ord, men detta är förutsatt att inget oförutsett inträffar och att vi håller i och ut då det gäller utgifterna, men även att vi inte har ett för stort intäktstapp.

Ett mycket bra och givande möte där jag känner att vi är på rätt väg.

Vi bor i en mycket fin kommun och det kommer den fortfarande att vara en lång tid framöver.

Den framtida politiska spelplanen

Av , , 9 kommentarer 15

Den politiska gången i kommunen (och det regleras i kommunallagen) fungerar det så att ett ärendes gång MÅSTE passera ett antal instanser för att vi i politiken ska kunna ta beslut.

Normalt kan man säga att det börjar att ett ärende börjar i kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau där undertecknad sitter tillsammans med en partikamrat, två centerpartister (varav Kso, kommunstyrelsens ordförande är den ena) och en Kristdemokrat.

Vår roll är att gå igenom de ärenden som dyker upp, egenväckta, från andra nämnder (Soc, Un eller Mbn) eller från kommunens egna organisation och det kan vara ärenden av olika slag. Kommunen ska svara på olika remisser vad vi tycker i frågor, taxefrågor, motioner. Ja nästan allt passerar Ksau….

En fråga som dyker upp VARJE mandatperiod är förtroendemannaberedning.

Hur ska den politiska organisationen se ut?
Hur ska det partistödet se ut?
Hur ska arvoderingen av politikerna se ut?  
Kort och gott: Hur ska den framtida politiska spelplanen se ut nästa mandatperiod?

Mycket viktiga frågor som berör skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det nästan är det ämne som engagerar vår befolkning mest om man ska tro insändare, Facebook och bloggar.

Hur många gånger läser jag om ”politiker” som tjänar si och ”politiker” som arvoderas så och att ”man kan dra ned på politiken” istället för skolan eller ett servicehus osv, osv.

Detta kan jag till viss del förstå att man har frågor kring, men jag skulle önska att man satte sig in lite mer i vad som gäller och vilka beslut som tas i frågan.

Ovanstående frågor har vi diskuterat ett antal gånger inom Ksau där den absolut viktigaste är hur/om vi ska se över den politiska organisationen och gå ifrån systemet med nämndssystemet till att ha en förstärkt styrelse med utskott?

Politiska frågor är komplext då det spänner över ett mycket stort område och det är svårt att sätta sig in i alla frågor, därav de olika nämnderna och nuvarande system.

Ett system med utskott innebär att istället för att ha en Kommunstyrelse, Socialnämnd och Utbildningsnämnd (Miljö och byggnadsnämnden berörs inte då det är en myndighetsnämnd) skulle det bli en förstärkt Kommunstyrelse med ett antal ledamöter som bildar ett utskott med ledamöter som ansvar inom utbildning och ett antal ledamöter med ansvar för sociala frågor.

Många kommuner, men inte alla har detta system och frågan är om vi i Vilhelmina ska gå över till detta?

Fördelar/nackdelar? Besparing (en fördyring finns inte) på politiken?

Det finns många frågor för en beredning att jobba med och komma med förslag att presentera för  fullmäktige och OM det blir en förändrad politisk organisation kommer det att påverka den tjänstemannaorganisationen  i inom kommunen. Detta kommer att kräva tid till ett omställningsarbete för såväl politik, men framförallt för våra tjänstemän. Därav att vi lyfter frågan tidigare än normalt denna mandatperiod.

Förutom att vi diskuterat det hela ett antal gånger i ksau gick det ut en propå/förfrågan till ALLA politiska partier i Vilhelmina att komma in med förslag till beredningsdirektiv, punkter som man tycker beredningen ska jobba med.

Fyra svar av åtta möjliga inkom. Från vi Socialdemokrater, Centerpartiet, Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna.

Från övriga ingenting där jag tycker att det mest anmärkningsvärda är att både Kristdemokrater (med sin ledamot i Ksau) och Moderaterna inte verkat bry sig i frågan och där inget svar har inkommit.

Dessa två partier har med hög svansföring i dessa frågor pratat, skrivit spaltmeter om hur reglementen ska tolkas och om nedskärningar inom partistöd och politikers arvoden, såväl fasta som mötesarvoden, men då frågan väl dyker upp på bordet ids vare sig Kristdemokraterna eller Moderaterna tycka något om dessa direktiv.

Nåväl. De direktiv som togs och som ska upp till fullmäktige kan du läsa här.

Beredningen ska med anledning av en ev. ändring av den politiska organisationen lämna en första delrapport hösten -21 och en slutrapport våren -22 enligt förslaget.

Ha en trevlig helg!