Etikett: Vilhelmina kommun

Skolmaten

Av , , 7 kommentarer 22

Läser på media den debatt som uppstått ang. den skolmat som serveras i Lycksele såväl som Vilhelmina och med snart 20 år som pedagog och med pedagogiska måltider med våra elever så kan även jag inte annat än lägga mig i denna debatt och då med fokus på MATSEDEDELN. Jag vill även påpeka att jag som bl.a jägare och fiskare är en stor konsument av kött och fisk, men uppskattar ALL mat oavsett om den är vegetarisk eller animalisk och ”dålig mat” harr inget med detta att göra.

Kvaliteten på maten (förutom på skolan i Saxnäs där den är ypperlig) har jag ingen aning om och vare sig ids eller vill uttala mig om.

Ett litet axplock:

Det är allt från att ansvariga är ”gröna vågare” som tvingar på barnen att äta vegetariskt till att det är ”grismat” som serveras. –

”Servera mat som barnen äter”.

”ska våra barn behöva vara vegetarianer”….

etc, etc, etc. Kommentarerna är många och ofta trångsynta på snudd till otrevliga.

Vad många inte verkar veta är att skolmaten är styrd från lagar, regler och policys ända upp från nationell till kommunal nivå och som ska följas.

Vad är det då som är så hemskt?

Ja ska man tro en del så är det detta att barnen ”tvingas” äta vegetariskt och att de inte äter den vilket får till följd att de inte äter alls alt. går ned på ”byn” och äter skräpmat.

Eftersom jag äter några dagar i veckan har jag ganska bra koll på matsedeln, men för den som nu inte har det så kan du gå in och kolla in höstterminens matsedel här.

Efter en titt på den så kan jag konstatera att det är förvånansvärt LITE vegetariskt som serveras och normen kan sägas vara ”animalisk” och den som föredrar kött får nog sina behov tillgodosedda.

Jag undrar vad för ansvar föräldrarna har och vad för slags matkultur många barn får med sig ut i livet då jag ser vad deras föräldrar skriver?

Lyft debatten och våga prova något nytt.

Överklagan till förvaltningsrätten

Av , , 2 kommentarer 23

Efter det sista fullmäktige den 20/6 kände jag mig både djupt missnöjd, men framförallt bedrövad över hur den politiska majoritet i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna behandlade den minoritetsåterremiss som undertecknad och övriga ledamöter yrkade på och fick igenom om en ekonomisk konsekvensbeskrivning av  bolagiseringsärendet av V/A-kollektivet.

INGEN i den högsta politiska ledningen i dessa partier kan svara ens på vilken riktning detta riskfyllda projekt kommer att gå. För kommunstyrelsens verksamhet, men även för DIG som betalar ditt vatten och avlopp. Vad som händer med personalen och övrig verksamhet står skrivet i stjärnorna. Jag tycker synd om de tjänstepersoner som varit inblandade i detta ärende med den brist på goda förutsättningar som varit och att de inte fått komma till tals.

Detta kan jag inte stillatigande sitta och titta på och har idag lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten för att få beslutet från kommunfullmäktige den 20/6 hävt då jag anser att man dju7pt brustit i hanteringen av detta ärende. Dels i beredningen, men framförallt i informationen till övriga ledamöter och partier i fullmäktige och sist hur man behandlar den återremiss som nu föreligger.

”Överklagan § 75 Bolagisering av avgiftskollektiven, Vilhelmina kommunfullmäktige 220620

Under 2019 började det föras samtal och diskussioner inom delar av Vilhelminapolitiken för att möta de kommande utmaningarna inom det kommunala V/A-kollektivet. Framtida lagkrav, kompetens och ekonomi var bärande punkter och att knyta samarbeten med andra inlandskommuner sågs som nödvändigt.

Officiellt väcktes ärendet första gången 200205 och en grupp bestående av politiker och kommunala tjänstepersoner bildades som hade i uppgift att jobba med de frågor som kunde tänkas uppstå. Det var trots allt en stor del av kommunstyrelsens verksamhet och som berör en väldigt stor del av Vilhelmina kommuns medborgare.

Redan till en början lanserade den politiska delen av gruppen målet av att bolagisera Vilhelmina kommuns V/A-verksamhet tillsammans med det kommunala V/A-bolaget i Lycksele, LAVAB. Andra alternativ till samarbete presenterades inte för oss övriga.

Många äro de turer kring denna grupp och resultaten av dess arbete och en återkommande punkt i de få informationer som delgetts fullmäktiges ledamöter är de ekonomiska aspekter som kommer att uppstå vid en ev. bolagisering. Ekonomiska konsekvenser för Vilhelmina kommun? Taxor och avgifter för kunderna inom V/A-kollektivet? Finns det andra alternativ? Frågor ställdes, men några svar levererades inte från gruppen om vare sig det ena eller andra.

Arbetet med bolagiseringen fortsatte trots alla frågor och någon hänsyn till dessa togs inte av den styrande majoriteten.

På kommunfullmäktige 220516 yrkade därför undertecknad att:

Underlagen som nu presenterats av kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut, är i flera avseenden undermåliga och endast utifrån ett rådande perspektiv till framtida lösningar för de utmaningar vi står inför gällande V/A. Detta trots att alternativ presenterats den av KS tillsatta grupp med representanter från S+C och M och som ska jobba med denna framtidsfråga.

De redovisade handlingarna är uteslutande av rent formell karaktär, vilka krävs för att en bolagsbildning över huvud taget ska kunna genomföras. En stor och komplicerad fråga, som kommer att ha stor betydelse för medborgarna i Vilhelmina kommun både i avseende på service och kostnader, har redovisats komplett befriat från både en konsekvensanalys och vad ännu viktigare är, utan en siffra om vilka ekonomiska konsekvenser den föreslagna verksamhetsförändringen och bolagsbildningen kan komma att medföra. Den bakomliggande beredningen är mycket bristfällig och slarvigt genomförd och skapar stor osäkerhet om vad ett kommande beslut kommer att få för konsekvenser både verksamhetsmässigt men också ekonomiskt.

 Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med krav på att det nu liggande förslaget kompletteras med en omfattande konsekvensanalys som då också ska innehålla en redovisning av de kostnader som föranleds av förslaget att jämföras med kommunens nuvarande kostnader för de verksamheter som nu föreslås överföras till det blivande bolaget. Kommunstyrelsen ska i sin konsekvensanalys särskilt belysa de konsekvenser bolagsbildningen får på det idag tillämpade koncerntänkandet med utgångspunkt i att kommunens anställda kan arbeta mera gränslöst än när personalresurser knyts explicit till strikt avgränsade verksamheter och arbetsuppgifter.

 Jag yrkar även på att de alternativ till bolagisering och som presenterats gruppen bereds och analyseras i vederbörlig ordning för att slutligen redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till.

 Magnus Johansson (S)”

Detta yrkande resulterade i en minoritetsåterremiss angående en konsekvensanalys och där kan man tycka att det hela hade kunnat sluta med att en ordentlig ekonomisk genomlysning skulle göras av ärendet innan ett slutgiltigt beslut togs.

Enl. bifogat protokollsunderlag, kfm220620 (§ 75) hade Kommunstyrelsen ett möte 220531, men där man överhuvudtaget inte berörde en konsekvensanalys. Detta dök upp på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 220614 där uppdrag gavs till kommunchef att behandla frågan om en konsekvensanalys för att presenteras en extra kommunstyrelse på morgonen 220620. Samma dag som kommunfullmäktige hade sitt sista möte innan sommaruppehållet.

Rapporten Konsekvenser av Bolagsbildning (Kfm 220620 bilaga 5 Bolagisering av avgiftskollektiven) ”noterades”, justerades och skickades ut till fullmäktiges ledamöter för att antas i princip på sittande möte.

Att kräva av fullmäktiges ledamöter att på sittande möte gå igenom en så här pass viktig fråga som är så undermåligt beredd känns övermäktigt.

Denna ”konsekvensanalys som nu den politiska majoriteten ”noterat” anser inte jag svarar på de frågor och ger fullmäktiges ledamöter någon vägledning i frågan om vilka ekonomiska konsekvenser en ev. bolagisering kan få för Vilhelmina kommun och dess medborgare. Kommunstyrelsen har enligt min mening över huvud taget inte berett återremissen i någon del, varför beredningskravet enligt gällande Kommunallag helt åsidosatts. Med anledning härav överklagar jag detta beslut som inte tillkommet i laga ordning och med yrkande om att Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för förnyad handläggning.

 

Saxnäs 220629

Magnus Johansson (S)”

 

Nu ska jag iväg och fiska norsk lax.

Sköt om er!

Den koloniala tiden är slut – nu är tiden för vidareförädling på plats?

Av , , 2 kommentarer 17

I onsdags satt jag på möte med Region 10, R10 där en rad frågor avhandlades:

 • Decennium – Ett näringslivsprojekt.
 • Fritidshusens betydelse – Ett ev. framtida forskningsprojekt i samarbete med universitetet i Umeå.
 • Drivmedel på små orter – Hur jobbas det med den frågan?
 • Kontanthantering – information.
 • Akademi Norr – Kompetenskartläggning
 • Hemsjukvårdens ökade kostnader/ Skatteväxling
 • Barn och ungas hälsa – lägesbild och vidare arbete samt Gymnasiefrågan.
 • Räddningstjänsten ledningsorganisation – Information
 • Samverkansavtal rörande renhållning

Dagen till ära hade vi en gäst i regeringens ”samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten”,  Peter Larsson.

Detta är andra gången han besöker, berättar, men även lyssnar in oss från R10.

Med hundratals miljarder som nu investeras och ska investeras i Norr och Västerbotten så vill vi inom R10 vara med att dela på denna stora kaka.

Under en timme samtalade vi och bollade frågor mellan 10 inlandskommuner och en av regeringens höga företrädare.

Jag gläds då jag hör både han, men även från kommunernas representanter om att ett paradigmskifte är på gång där:

“Den koloniala tiden är slut – nu är tiden för vidareförädling på plats”.

Även fast vi alla är mer eller mindre luttrade så finns en gryende optimism och där det gäller att vi kommuner som inte är direkt inblandade i de stora satsningarna ser till att få ta del av de kringeffekter som kommer, men för att ta del av detta så måste vi jobba offensivt.

En bra dag!

Ha en god helg!

Oseriöst budgetförslag

Av , , 2 kommentarer 26

Idag tisdag hade vi KS med en rad mängd ärenden och det var mycket som avhandlades.

Utifrån den ekonomiska redovisningen och som jag skrev om i mitt förra blogginlägg så prognostiserar kommunen med ett litet överskott för 2021 på ca 2, 8 miljoner kronor och idag gick vi mer igenom Kommunstyrelsens egna verksamheter, men det ser onekligen lovande ut.

En annan punkt som låg på dagordningen var genomgång av de prioriteringsförslag/budgetar för 2022 som partierna/ partikonstellationer gjort och till i år har alla kommit med mer eller mindre kompletta förslag. Nästan alla förslag även i tid.

Utifrån de förslag som nu lämnats in är det ett som sticker ut och det ordentligt och likt ifjol hade jag gärna lagt ut dem till er att beskåda och jämföra, men flera bilagor är för ”stora” för att läggas ut på bloggen. Inledningsvis får ni nöja er med ett par bilder saxat ur budgetmaterialet. Jag ska försöka knåpa ut om det går att lägga ut på något annat vis.

I Vilhelmina finns en konstellation bestående av Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ under namnet PDI och redan ifjol utmärkte de sig med en budget baserad på pengar som inte fanns. Gick under namnet Monopolpengar. Detta var vi några stycken som kritiserade och tyckte var på gränsen till att försöka lura Vilhelmina kommuns medborgare och skattebetalare.

Vi är många inom politiken som är väldigt nöjda med den nya budgetmodellen och de dragningar ekonomerna presenterar oss. Det är tämligen glasklart för de flesta av oss HUR mycket pengar vi har att röra oss med i prioriteringar (dryga 53 miljoner kr), men tydligen så gäller det inte alla.

Nedan finner du i ett litet behändigt diagram och hur det ser ut och där förslaget från PDI resulterar i ett medvetet underskott på 8,5 miljoner. Det är därför det ryser ILLRÖTT som en varning att budgeten och prioriteringarna överskrids. Ändå lämnar man in detta? Ni får jämföra deras lagda förslag med förslaget från Socialdemokraterna/ Centern och själva dra era slutsatser….

 

  Socialdemokraterna/Centerns förslag                              PDI förslag

För mig är detta förslag från Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ oseriöst och skulle kasta tillbaka vår kommunala ekonomi bakåt till ett stort underskott och allt arbete, det stålbad vi gått igenom tillsammans skulle vara som bortblåst.

Ha en god kväll!

God och nära vård, plussiffror, bränslepumpar och företagande

Av , , 1 kommentar 17

Idag fick vi på fullmäktigegruppen ett kärt återseende då vår ”gamle” socialchef Roland Bång redogjorde för ett gigantiskt projekt som Region Västerbotten dragit igång med honom som projektledare.

Projektet God och nära vård

Tanken är att identifiera behov och resurser inom vård och omsorg för att få till en bra verksamhet till gagn för våra medborgare.

Detta är en stor del inom kommunen, men ännu större för regionen och det är väldigt komplexa frågor. Man ska komma ihåg att det många gånger är strukturer som varit igång i många år inom politik, men även på verksamhetsgolv där jobbet har gjorts på ett visst vis. Ibland framgångsrikt, ibland inte.

Men i detta både intressanta och nödvändiga omställningsarbete gav han oss en inblick och ”rapport”.

Delårsprognos april-21

Vår ekonomichef gav oss sedan en delårsprognos ”lightversion” per den sista april och den var betydligt roligare att höra än då vi satt på motsvarande möte ifjol då ”delåringen” gav oss för handen om ett minusresultat på ca 38 miljoner, men som slutade på dryga 6 miljoner back för 2021.

Minskade kostnader, främst inom personalsidan, men även övriga kostnader är stora, men även det intäktstapp ekonomerna räknar med slutar dock i en prognos på att vi kan landa med svarta siffror. Det innebär i runda siffror + 2,8 miljoner vilket är drygt 800 000 kr mer än det vi hade budgeterat för 2021.

Ett målmedvetet arbete från politik, förvaltningar, men framförallt personalen på golvet ger resultat och drar vi åt samma håll och går armkrok kan vi göra vad vi vill. Det är iaf min fulla övertygelse. Vi är inte i hamn, men ljuset i tunneln är definitivt inom räckhåll och nu återstår bara att hålla i och ut.

Nya lagar gällande drivmedel

Med dagens program fick iaf jag göra en ny bekantskap i Bogge Bolstad som är det senaste tillskottet som affärsutvecklare på vårt näringslivskontor och som föredrog det senaste inom ett område som har väckt mycket frågor den senaste tiden; bränslepumpar på små stationer ute på landsbygden och hur de ska kunna överleva de senaste förslagen till regeländringar/lagkrav som är planerade att träda i kraft juli -22.

Det är en rad olika åtgärder som näringsidkaren ska göra och lagen som utgår från Myndigheten för skydd och beredskap, MSB är i grunden god och är till för att skydda oss från de utsläpp av olika drivmedel och som kan drabba oss oerhört hårt.

Det man blir skyldig i att åtgärda är allt från att uppdatera kortterminaler till att åtgärda rostiga tankar och ledningar. Åtgärder som för en liten näringsidkare kan bli väldigt stora och till slut en överlevnadsfråga, men även en fråga om tillgång till bränsle för oss som bor utanför de större samhällena.

Det jobbas för fullt i denna fråga för det är bråttom i att få en lösning till detta dilemma.

Ung företagsamhet

Sista punkten innan vi gick in i våra gruppvisa överläggningar var en dragning kring Ungt företagande, UF med regionchef Frida Wimelius.

Ett viktigt område inom skolan och som är inskrivet i de nationella styrdokumenten för skolan är att jobba med entreprenörskap, företagande och innovationstänk bland ungdomarna och UF jobbar med att hjälpa till HUR man ska jobba med detta.

Hon visade på de utmaningar som våra ungdomar står inför och en svindlande tanke är att 65 % av våra lågstadiebarn kommer att jobba med arbeten som inte existerar idag och vilka kompetenser som kan komma att behövas.

Det jobbas en hel del med detta i Vilhelmina, men inte i de lägsta åldrarna vilket kan vara nästa steg i vår utvecklingssteg i jobbet för ung företagsamhet.

Jag jobbar ju själv som lärare och dessutom med de yngre åldrarna och är företagare och det känns bra att det nu finns ett material att jobba med även för de minsta eleverna och jag ser detta som ett sätt att integrera andra ämnen i det hela.

En bra förmiddag som följdes upp av diskussioner inom respektive partier/grupper…

VI fortsätter köra på…

Av , , 2 kommentarer 18

I måndags hade vi fullmäktige. Ett axplock….

Ekonomin

En förvaltning med anställda har efter en del tuffa politiska beslut pressat ned ekonomin betänkligt och vi kan se en ekonomi som börjar gå mot att komma i balans.

Årsbokslutet för 2020 klubbades och där resultatet landade på ca – 6,4 miljoner. Att tänka på är att för dryga året sedan visade prognosen på ca – 38 miljoner. Pengar från den S-ledda regeringen har landat ute i kommuner och regioner och spelar så klart roll för att resultatet hamnade där det hamnade. Men vi ser att vi minskar stort i utgifter i mångmiljonklassen och OM allt går väl och vi håller i så kan det landa i ett positivt resultat för 2021. Det finns inom räckhåll, men vi är inte där än.

Det underskott vi nu gjort kommer vi att täcka upp från den resultatutjämningsreserv som vi har i ”börsen” och med det så lär iaf revisionen bli nöjda då det varit en fråga vi fått kritik för tidigare.

Bolagisering av avgiftskollektiven, vatten/avlopp och renhållning

Här pågår ett arbete där vi tillsammans med Lyckseles kommunala bolag LAVAB tänkt oss samverka i ett gemensamt bolag

Vi hoppas bromsa framtida kostnadsökningar, men även höja kompetensen och kunna möta framtida utmaningar.

Dagens möte klubbade en viljeinriknting om att fortsätta detta arbete för ett gemensamt bolag, MEN det finns saker att utreda vidare och bolagshandlingar och ägardirektiv ska tas fram innan ett ev. bildande av bolag. Medborgarnytta och kostnader i fokus är det som gäller.

En relativt het debatt där en minoritet ville ha en återremiss pga dåliga/bristfälliga underlag och att det gått för fort.

Frågan väcktes i början av 2020 och en arbetsgrupp tillsattes med tre personer där PDI (Pa, Kd och F!)  tillsatte en av dessa personer i arbetsgruppen (Moderat). I Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) har man en representant (Kd) och i kommunstyrelsen har alla dessa tre partier (Kde, Pa och F!) en ledamot.

I de protokoll som följt ärendet finns inte en stavelse från dessa personer eller partier och det känns en smula märkligt att de då anför brist i insyn för sitt ställningstagande.

Allmänpolitisk debatt

Jag måste säga att det känns lite konstigt att ha debatt genom en dataskärm och inte stå vid pulpeten på Folkan. Det blir inte riktigt som vanligt kan jag tycka.

Debatten kommer i samband med årsbokslutet och med det vill jag lyfta ett antal frågor som hör till året 2020 där många frågor sett dagens ljus under det året, men som jag tycker hör till våra framtidssatsningar.

Nya lokaler M3 i gamla Bilbolaget är en av de frågor vi jobbat med under 2020 och i dagarna jobbar tjänstepersonerna med att göra iordning de anbudsunderlag som ska ut för företagen att räkna på. Jag hoppas på våra lokala entreprenörer och att de är på hugget.

En ny näringslivsstrategi är nu klubbad och det känns skönt att vi nu har ett dokument/plan som vi dels kan följa från golvet och upp till chefer och politik. En strategi med mål som vi kan följa upp. Fler och växande företag, hur vi bemöter våra företag och entreprenörer och hur vi ska tänka utifrån samhällsplanering. Mycket av detta har naturligtvis gjorts, men nu har det blivit en mer sammanhållning kring denna strategi. Mycket viktigt.

Det fokuserades mycket på ekonomi och det blir ganska naturligt att vi då även kom in på budget -22 även om den frågan kommer upp på junifullmäktige.

Alla partier och konstellationer har lämnat in sina budgetförslag, mer eller mindre seriösa och kopplingen mellan årsredovisningen och framtida budgetar är solklar och för mig ett bevis som ovan nämnts ett bevis på att vi går mot rätt håll. Till veckan ska budgetarna manglas i KS och passera detta nålsöga och jag ber att få återkomma efter detta möte med min syn på detta ämne.

Mer avhandlades naturligtvis, men just nu så är skallen bara mos av möten och jobb.

Sköt om er!

Tillit, vaccin och ett upp och nedvänt land…

Av , , Bli först att kommentera 20

Idag fredag fm. var det regionledningsmöte med en till början ett föredrag om tillitsbaserad styrning och detta finner jag intressant speciellt i dessa tider där tilliten verkar bli mindre och mindre. Till politik, till institution och företag, ja nästan till allt.

Som lärare verksam sedan 2006 ser jag hur tilliten till professionen blivit mindre och mindre genom åren. Mer och mer ska dokumenteras och mätas och frågan man kan ställa sig är om allt blir bättre av att vi mäter det det hela. till viss del måste man mäta, men ibland kan jag nog tycka att kontrollerna och mätningarna går över styr.

Vi satt i mindre grupper och diskuterade detta och min bild delades av flera i gruppen, bl.a från sjukvården.

Vad är då ”Tillitsbaserat styrande?

Enligt  SKR hemsida definierar man detta utifrån tillitsdelagationen:

”Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att:

 • stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
 • bygga tillitsfulla relationer, samt
 • säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer.

Definitionen betonar också vikten av att göra sig tillitsvärdig, genom att säkerställa att man kan, vill och vågar hjälpa brukaren.”

En dragning från Smittskyddet i Västerbotten fick vi och det visades upp dagsfärska siffror på hur vaccinationssituationen ser ut i vårt län.

Man konstaterar att man varit duktiga på att fylla de ”vaccinationstider” som funnits i Västerbotten vilket man på andra håll varit mindre lyckosam på. Detta har medfört att vi har en hög andel äldre som är vaccinerade och att vi inte behövt öppna upp för fas 4 för att fylla tider. På en fråga från mig så beräknas fas fyra sätta igång vecka 22 (men inget är skrivet i sten. Kan bli tidigare/senare). Man kommer som andra regioner att börja uppifrån ålder och gå nedåt.

Sist på agendan stod regeringens särskilda samordnare för samhällsomställning Peter Larsson som föredrog kring den omvälvande situationen med stora industrietableringar (med investeringar på över 1000 miljarder)  i norra Sverige (Norr/Västerbotten) och han pratade om ett paradigmskifte i hur synen blivit på vår landsända.

Väldigt intressant att lyssna på från en person som sitter i den direkta maktens boning och jag fastnade speciellt för en mening han sa som var ungefär:

”Ett överordnat mål MÅSTE vara att bygga hållbara samhällen och förhindra fly in-fly out”.

Frågan som han ställer och som vi får fundera på är hur detta kommer att påverka oss? Spännande…

En bra dag.

Ha en god helg!

Ännu en budget signerad Socialdemokraterna och Centern i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 28

För ett och halvt år sedan satte vi Sossar och Centerpartister ned och diskuterade om/hur vi kunde jobba för en framtid i Vilhelmina efter den passus som var efter valet 2018. Det har, ska gudarna veta inte varit lätt, men med enträget arbete och tålamod från oss alla resulterat i en budget-21 som var stenhård med stora nedskärningar, bl.a ett par skolnedläggningar.

För ett år sedan gick vi mot ett underskott på 38 miljoner, men med en regering som bidragit med pengar till kommuner och regioner under pandemin och en heroiskt insats från kommunens alla medarbetare, från topp till golv gjorde att det ”bara” landade på ett minus 6,3 miljoner.

Det hårda jobbet fortsätter iom att vi inte är riktigt iland, men signalerna vi får från ekonomin är att vi ska vi gå ut ur 2021 med svarta siffror. Ett plus alltså. Hur stort återstår isf att se, men inget är säkert.

Nu går vi vidare med budget -22 och jag är glad och stolt över att vi ännu en gång satt oss ned, jobbat tillsammans och kan nu leverera ännu en budget. Jag hoppas naturligtvis att vi kan samla fler kring detta förslag.

Nedan följer det material vi alla partier fick ut och som blev budgetberedningens (där S+C+Kd sitter) förslag och som även blev ”vårt” förslag till kommande budget -22.

I dagsläget är 17 av 23 miljoner intecknade för investeringar.

 

Yttrande – Budgetprioriteringar 2022

Vilhelmina kommun går nu in på sitt andra år i arbetet med en budgetmodell som tydligt visar var vi har kostnader som ligger utanför de tekniska ramarna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läge kommunen stått och fortfarande står inför har det varit och är viktigt med en kraftfull majoritet i budgetfrågorna. Centerpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun tror på framtiden och vill ta ansvar. Det hårda prioriteringsarbete som genomförts för att få en ekonomi i balans går framåt. Vi är tacksamma över det fina arbete som förvaltningarna tagit fram för att vi på ett tydligt sätt ska se hur pengar prioriteras och fördelas. Ett verkligt bra material där alla partier kan se hur olika förslag till prioriteringar slår.  Att de resurser som kommunen har att jobba med synliggörs på ett mycket bra sätt.

 

Fjällskolorna och gymnasieskolan är viktiga och ska finnas kvar, något som med tydlighet kan utläsas av budgetberedningens förslag. Även små förskoleenheter prioriteras. Hemtjänsten prioriteras då vi kan se att det finns en kraftig ökning av beviljade timmar. Vi vill säkerställa ett gott omhändertagande av våra äldre, ännu viktigare blir det med tanke på den utmaning vi har gällande demografin. Vi ser med glädje fortsatt intresse för etablering och byggande, framförallt i våra två fjälldalar och anser därför att miljö- och byggnadsnämnden prioriteras med den summa som presenteras i budgetförslaget. Det är en viktig del i att klara expansionen, trygga anställningar och ge utrymme för vidareutbildning.

 

Vi Socialdemokrater och Centerpartister vill fortsätta driva på för en hållbar kommunekonomi där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. Vi vill vara en attraktiv kommun där företagen utgör basen för tillväxt. Vilhelminas kommunbor ska känna trygghet att kommunen levererar den service de har rätt till med tydligt fokus på kvalité och hållbarhet. De ska känna tillit att kommunens förtroendevalda tar ansvar och de ska känna att alla de som jobbar i kommunen gör det bästa de kan för alla kommunmedborgare.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har tagit ställning till budgetberedningens förslag till budget 2022 och ställer sig bakom den i sin helhet.

 

Vilhelmina 2021-04-25

 

Magnus Johansson                                                          Annika Andersson

Socialdemokraterna                                                          Centerpartiet

Bolagisering av VA/renhållning och budget -22

Av , , 8 kommentarer 15

Så hade vi i måndags en dag med fullmäktiggruppen där två stora frågor behandlades.

Det ena är kommunens verksamheter inom vatten och avlopp (VA) och renhållning av våra ”sopor”.

Sedan ett drygt år har vi dryftat frågan inom politiken där vi inom Socialdemokraterna ser en framtid med att bolagisera dessa kommunala verksamheter. Det innebär att att vi på intet sätt avhävdar oss detta utan det kommer fortsatt att vara en kommunal verksamhet men i bolagsform. Detta till en början med Lyckseles kommunala bolag inom området LAVAB, men i förlängningen vill, och tror vi att andra kommuner i vårt närområde kommer att ”haka på” då det inte är bara vi i Vilhelmina som står inför denna utmaning.

En arbetsgrupp är tillsatt med såväl politiker och tjänstepersoner som nu hade en första dragning för oss fullmäktigeledamöter. En mycket bra dragning, men varför vill vi göra detta då?

Medborgarnyttan i fokus
Främst ser vi att det inom detta område kommer att hända mycket framöver och en liten kommun som Vilhelmina (till befolkning) har svårt att upprätthålla de olika lagkrav som kommer att ställas framledes. Att rekrytera folk med kompetens är liksom inom andra områden svårt och att bli större ger stordriftsfördelar, men den lokala närvaron kommer att finnas. Med en större och bredare organisation så blir den inte lika sårbar och de som jobbar inom den har en chans att få hålla på inom sitt ”gebit”. Även att hålla ned framtida kostnadsökningar ser vi som en möjlighet, men kontentan av det hela är att det ska gynna kommunens medborgare.

I de analyser som nu görs finns där naturligtvis frågor som måste utredas vidare och det mesta gäller sk ”tjänsteköp” mellan bolaget och ”skattekollektivet”. Som det är idag så har vi personal som utför tjänster åt såväl taxe som skattekollektiv, dvs sådant som betala via skattsedel eller via en avgift. Lite krångligt att ta detta här.

Jag är spänd och tror på denna ide och vi får se vad det landar i då beslut i frågan ska tas den 17/5 på fullmäktige.

Budget -22
Jag skrev tidigare om hur vi i budgetberedningen jobbat med budget -22 och denna dag lade vi fram vårt förslag efter att våra ekonomer lagt en hand på siffrorna.

Chefekonom Niklas med stab gick igenom det hela för att sedan släppa loss ledamöterna med ett batteri av frågor. I beredningen var vi eniga då vi släppte loss materialet, men vi får se vad det landar i nu då materialet ska ut på partiremiss för att tas in på måndag den 26/4. I juni ska budgeten klubbas.

Ifjol uppstod en psedodebatt om ”pengar som vi borde ha enligt Riksrevisionen”, kallat Monopolpengar av bl.a undertecknad som kändes väldigt konstig och jag hoppas vi slipper den i år då den inte tillför något positivt i budgeten och Vilhelmina kommuns skattebetalare enligt min mening. Den debatten ska föras, men på rätt spelplan.

Vi har en budget att jobba med och som består av intäkter och kostnader. Punkt.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig vet jag….

Fyra dagar av härlig sol och värme uppe i fjället verkar nu gå mot sitt slut.

Sköt om er !